redoctobermsz

Kto szuka ten znajdzie, a kto nie chce szukać to nigdy nic nie znajdzie

Kim jest Nierządnica / Babilon Wielki cz. 2 / 3

2 Komentarze

zdjecienr52

Wielka_nierzadnica

                                                  Kim jest Wielka Nierządnica?

                                                  Kim jest Macierz Nierządu ?

                                                  Kim jest Babilon Wielki?

Odpowiedź jest prosta; wszyscy przecież wiedzą, że to Watykan …
Nie, nie wszyscy a raczej większość chrześcijan tak sądzi, jednak, czy wynika to z ich dokładnej wiedzy i zrozumienia Apokalipsy?
To, dlaczego ci sami, którzy twierdzą, że również jedna z bestii to również Watykan ?
Dlaczego wszystkie Bestie rozmieszczają w jednej czasoprzestrzeni… ?
Tego zamieszania jest sporo, a ładu zbyt mało.
A przecież Ap. nigdy nie była zapieczętowana!!!
Natychmiast Jan posłał ją do 7 zborów!
Zauważmy, Ap. nie trafia do pogan, do Pawła czy do innych narodów. Jan przekazuje ją prawym naśladowcą Chrystusa, którzy mieli już Ducha Bożego a co za tym idzie zrozumienie…
Ap. trafia do tych, którzy trzymają się słów Mesjasza i mają jego światło.
Po zabraniu do Nieba Chłopczyka na Ziemi nie ma już, ani Światła Mesjasza ani Jerozolimy, ani Świątyni!
Nie zrozumiałe jest zatem dla mnie kierowania tłumaczenia wersetu;


(Ap.11:8) A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany.
Na współczesne miasto w Palestynie, które nazywają Jerozolimą.
Tak, ten werset mówi nam o Jerozolimie, ale nie naszych czasów, ponieważ powyższy opis mówi;
(Ap. 11:1) I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano: Wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz, i tych, którzy się w niej modlą.
Jan miał zmierzyć świątynię i ołtarz i znajdujących się tam ludzi; Jak wiemy dziś na świecie nie ma świątyni; więc albo Jan mierzy świątynię niebiańską albo tę sprzed zburzeniem…Poniższy wers mówi, że przedsionek świątyni został oddany poganom,
nie ma mowy, więc, by była to świątynia niebiańska…
(2) Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące.
Oznacza to, że ten opis dotyczy Jerozolimy sprzed zburzenia lub jest zupełnie symboliczny. Na pewno jednak nie dotyczy Jerozolimy naszych czasów.
Z tego powodu od pierwszych słów Mesjasza kieruje on naszą uwagę JEDYNIE NA ŚWIĄTYNIĘ I JERUZALEM NIEBIAŃSKIE !!!!
(Ap 3:12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię.
Każdy, kto chodźmy jak żona Lota ogląda się na ten świat – jest za szatańskim systemem!
To jest jak wyjście z Marixa!

– biorąc powyższe pod uwagę uważam, że nie ma żądnej potrzeby, by w tym artykule (jak to poniektórzy próbują na mnie wymusić) wykazywać, gdzie znajduje się geograficzne położenie Starej Jerozolimy! Jest to treścią innego artykułu omawianego już na naszym Blogu. Owszem uważam, że kłamcy Żydzi zmieniali swoją geografię i historię. Nie odcinam się również od tematu Jorosz w Turcji, jednak APOKALIPSA to drogowskaz do NOWEGO JERUZALEM;

Apokalipsa zawiera bardzo wiele odniesień do Starego Testamentu, można powiedzieć spokojnie, że Apokalipsa jest pisana językiem ST, ponieważ Syn będący w jedności z Ojcem przekazał zborom tylko, to co od Ojca przyszło!!
Dlatego Ap. nie może być zrozumiana bez odniesienia do ST. Isus będąc na Ziemi tłumaczył, że jest w jedności z Ojcem i że mówi tylko to, co Ojciec mu przekazał, nawoływał, aby każdy, kto chce być zbawiony mocno trzymać się musi Jego słów. I to Mesjasz najmocniej wskazuje nam, kto jest od czasów Jego przyjścia na Ziemię nasieniem węża i narodem nierządu potwierdzając tylko i wyłącznie słowa swego Ojca.
Chrystus też nakazał; „sądźcie sprawiedliwie – po owocach”… czy zabicie SWOJEGO KRÓLA i na Jego miejsce postawienie cezara nie było najwyższym dowodem nierządu duchowego Izraela?
Ludzie mówią, że Nierządnica to system religijny… ?
Wykażę, że Chrystus wskazując nam Nierząd swojego Narodu jedynie poświadczył stanowisko swego Ojca, które ogłaszał od początku w ST. Bóg nie nazywał Nierządnicą jedynie kapłanów, ale cały system narodowy – łącznie z ich królami.
Spójrzmy, co Bóg nazywa nierządem w synonimie władzy szatana Tyru jaką ma również Bestia, którą zasiada Nierządnica;
Iz 23: (17) I stanie się po wyjściu siedmdziesięciu lat, że Tyr Pan nawiedzi; ale się on zaś wróci do nierządniczego zysku swego, i będzie nierząd płodził ze wszystkiemi królestwami ziemi, na obliczu ziemi. (18) Wszakże kupiectwo jego, i zysk jego będzie poświęcony Panu. Do skarbu odłożony, i schowany nie będzie; ale tym, którzy mieszkają przed Panem, pożyteczne będzie kupiectwo jego, aby jedli do sytości, a mieli odzienie dobre.

(EZ 16: 29) Jeszcze bardziej wzmogłaś swój nierząd z krajem handlarzy,… (32) Ale żoną cudzołożnika, która zamiast swojego męża przyjmuje obcych.
Chrystus do Uczonych w piśmie powiedział, że gdyby przyszedł we własnym imieniu to, by go przyjęli…a ta odrzuciła MĘŻA a przyjmuje obcych.
Kilka obrazowych opisów Nierządnicy rzeczywiści bez znajomości ST tak ładnie pasuje do wizerunku Watykańskiego przepychu, że trudno nie odnieś wrażenia, że to właśnie KRK jest ową Nierządnicą.
I o to chodzi; Mądrość nie pochodzi, bowiem od człowieka a od Boga! Dlatego Stwórca tak wielki nacisk kładzie na wnikliwość i zrozumienie. Prześledźmy, ważniejsze opisy i wersety dotyczące Wielkiej Nierządnicy.

Nierządnica – w starym testamencie

Iz 1:21 br „A czemuż stało się nierządnicą to miasto ongiś tak wierne? Góra Syjon tak kiedyś rozsądna, kiedyś miejscem sprawiedliwości, Jest teraz zamieszkała przez samych morderców.”

Jerozolima stała się “morderczynią” wpierw zabijając swoje dzieci, proroków i świętych a potem Syna Bożego…

Ap.17:6 I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją zdumiałem się wielce.
Oz 1:2 bw „Początek poselstwa Pana przez Ozeasza. Pan rzekł do Ozeasza: Idź, weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana.” – reszta ks. analogicznie odnosi się do nierządu małżonki – Izraela i Boga.
Mt 23,34 Dlatego oto Ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie; innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta.
Mt 23,35 Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście miedzy przybytkiem a ołtarzem.
Mt 23,36 Zaprawdę, powiadam wam: Przyjdzie to wszystko na to pokolenie.
Chrystus potwierdza to, co Ojciec mówi przez wieki – Jeruzalem jest winna śmierci, proroków, świętych i wybranych Boga!!!
Jr 2:30 bp „(30) Na próżno smagałem waszych synów; nie przyjmowali przestrogi. Wasz [własny] miecz pożerał waszych proroków, jak lew dokonujący zniszczenia.”
Mt 23,37 Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani!
Powołałam się na Mateusza, ponieważ kilka apokryfów również daje nam ten przekaz. Wiemy też, że również uczniowie Mesjasza byli prześladowani przez Faryzeuszy.
Apokalipsa podaje;
Ap 18:20 bp ” Weselcie się niebiosa i święci, apostołowie i prorocy, bo w waszej sprawie Bóg wydał na nią wyrok.”
Sprawiedliwość za świętych, proroków i apostołów miała spaść na to miasto.
· Ap 16:6 bg „Ponieważ krew świętych i proroków wylewali, dałeś im też krew pić; bo tego są godni.”
· Ap 18:24 bg „I w niem znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich, którzy są pobici na ziemi.”
Tak na marginesie chciałam zadać pytanie; Jakich to świętych i proroków mieliśmy na Ziemi po odejściu Chrystusa i porwaniu chłopczyka??? Według mojej wiedzy Jan piszący tę księgę był ostatnim znanym mi prorokiem!!!
Jaka, więc krew proroków miałby znaleźć się na rękach Watykańskich?
„A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa.”

Jak powstała ta Nierządnica?

Ez16 1Pan skierował do mnie te słowa: 2) Synu człowieczy, przypomnij Jerozolimie jej obrzydliwości… (13) Przystroiłaś się w złoto i srebro. Twoje szaty były z bisioru i jedwabiu oraz ze wzorzystej tkaniny. Żywiłaś się najprzedniejszą mąką, miodem i oliwą. Stałaś się bardzo, bardzo piękna i doszłaś do godności królewskiej.
(17) Brałaś swe klejnoty z mojego złota i mojego srebra, które ci dałem, wykonywałaś [z nich] podobizny męskie i cudzołożyłaś z nimi. (18) Brałaś swe wzorzyste szaty, okrywałaś je i kładłaś przed nimi moją oliwę i moje kadzidło. (19) Mój chleb, który ci dałem, najprzedniejszą mąkę, oliwę i miód, którymi cię karmiłem, kładłaś przed nimi na ofiarę wonności przebłagania – wyrocznia Pana, Jahwe. (20) Brałaś [też] swoich synów i swe córki, których mi zrodziłaś, i zabijałaś ich im na pokarm. Czyż mało ci było nierządu?
Ez 16:31 br „Na każdym skrzyżowaniu ulicy budowałaś sobie szałasy i szykowałaś wzniesienia na każdym wolnym placu. Nie byłaś zwykłą nierządnicą, bo wstydziłaś się brać pieniądze za swój nierząd.
… (35) Dlatego, nierządnico, słuchaj słowa Jahwe. (36) Tak mówi Pan, Jahwe: Za to, że odsłoniłaś swą sromotę i odkryłaś swą nagość przez nierząd z twoimi kochankami i ze wszystkimi obrzydliwymi twoimi bożkami, oraz za krew twoich synów, których im ofiarowałaś – (37) oto Ja zbiorę wszystkich twoich kochanków, którzy ci się podobali, wszystkich, których miłowałaś, [wraz] ze wszystkimi, których nienawidziłaś, zbiorę ich zewsząd do ciebie, odkryję twoją nagość przed nimi, aby ujrzeli całą twoją nagość. (38) Będę cię sądził według praw przeciw cudzołożnicom i tych, którzy krew rozlali, i oddam ci [w zamian] krew, złość i zapalczywość.
Zwróćmy dokładną uwagę na werset 37!
Przeciw Nierządnicy mają zwrócić się wszyscy jej kochankowie z którymi nierząd swój uprawiała. Czyż nie odpowiada ten opis Apokaliptycznej Nierządnicy?
Ap 17:16 bp „A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia nienawidzić będą Nierządnicy, spustoszą ją i obnażą, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem,”
Słowo „spustoszą” jest w biblii użyte 2 razy; w stosunku do Nierządnicy oraz Babilonu;
Jer. 51: (2) i poślę przeciwko Babilonowi wiejaczy, którzy go przewieją i spustoszą jego kraj, gdy rozłożą się zewsząd przeciwko niemu w dniu niedoli.
(6) Uchodźcie z pośrodka Babilonu i niech każdy ratuje swoje życie, abyście nie zginęli przez jego winę, gdyż jest to czas pomsty dla Pana, On odda mu to, na co zasłużył!
(7) Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana, upijającym całą ziemię. Z jego wina piły narody, dlatego też narody oszalały.
(8) Babilon padł znienacka i został rozbity.
11…gdyż jego plan skierowany jest przeciwko Babilonowi, aby go zniszczyć; taka jest bowiem pomsta Boga, pomsta za jego świątynię.
(13) Ty, co mieszkasz nad wielką wodą i jesteś bogaty w skarby, nadszedł twój kres; nić twojego żywota przecięta.
(25) Oto Ja wystąpię przeciwko tobie, góro zniszczenia – mówi Pan – która zniszczyłaś całą ziemię; i wyciągnę moją rękę przeciwko tobie, i strącę cię ze skał, i zamienię cię w górę płonącą.
(29) Trzęsie się ziemia i drży, gdyż spełnia się plan Pana dotyczący Babilonu, aby obrócić ziemię babilońską w pustynię bez mieszkańców!
Wielu upiera się tez przy tym, że Nierządnica musi być literalnie spalona… czyżby literalnie też ma ona ciało, które będzie jedzone przez królów czy literalnie obnażą ją?
Nie ma tu mowy o literalnym podejściu Nierządnica jedzona sugeruje jej rozgrabienie jak to było z Babilonem i Jerozolimą a obnażona to znaczy ze jej uczynki staną się jawne….

Tak jak pisali o tym prorocy;
Iz. 57 1Sprawiedliwy ginie, a nikt się tym nie przejmuje. Bogobojni ludzie znikają, a na to nikt nie zwraca uwagi. Tak to się gubi sprawiedliwego, 2a on odchodzi, by zażywać pokoju. Ci, którzy postępują uczciwie, spoczywają na swoich łożach. 3Lecz wy zbliżcie się tutaj, synowie wiedźmy, potomstwo wiarołomnej i nierządnicy! 4Z kogo się naśmiewacie? Na kogo otwieracie usta i wywieszacie język? Czyż wy nie jesteście dziećmi przestępstwa, potomstwem nieprawego łoża? 5Wy, którzy płoniecie żądzą pod terebintami i pod każdym zielonym drzewem, mordujecie dzieci na ofiarę w jarach, w rozpadlinach skalnych. 6Gładkie kamienie potoku są twoim działem, one to, one – twoją częścią wylosowaną. Im też w ofierze wylewałaś płyny, ofiarowałaś obiaty. Czyż mam być z nich zadowolony? 7Na górze wielkiej i wysokiej tyś rozłożyła swe łoże, tam też wstąpiłaś, żeby składać ofiary. 8Postawiłaś twój znak rozpoznawczy za bramą i za słupami odrzwi. Tak, z dala ode Mnie się odkrywałaś, weszłaś i rozszerzyłaś swe łoże. Ugodziłaś się o zapłatę z tymi, których łoże umiłowałaś; pomnożyłaś z nimi twój nierząd, patrząc na stelę. 9Udałaś się do Molocha z olejkiem, użyłaś obficie twych wonnych olejków. Wysłałaś daleko swych gońców, aż do Szeolu się zniżyłaś. 10Utrudziłaś się tyloma podróżami, ale nie powiedziałaś: Dosyć! Odnalazłaś żywotność twej siły, dlatego nie osłabłaś. 11Kogo się lękasz i boisz, że Mnie chcesz oszukać? Nie pamiętasz o Mnie, nie dajesz Mi miejsca w twym sercu. Czyż nie tak? Ja milczę i przymykam oczy, a ty się Mnie nie boisz.

Ez 16:15 br „Ale ty zdałaś się wtedy całkowicie na swoje piękno, sławę zaś swoją wykorzystałaś na to, żeby się stać nierządnicą. Poczęłaś się narzucać każdemu, kto koło ciebie przechodził, i każdy robił z tobą, co tylko chciał.”

Jer 2:20 Idź i wołaj do uszu wszystkich mieszkańców Jerozolimy: (20) Dawno już bowiem zdołałaś połamać swoje jarzmo i wszystkie więzy porwać, krzycząc przy tym, że nie chcesz służyć. Na każdym wzniesieniu i pod każdym zielonym drzewem kładłaś się, by uprawiać nierząd.
Iz 57, 3 Lecz wy zbliżcie się tutaj, synowie wiedźmy, potomstwo wiarołomnej i nierządnicy!
Ez 23:11 – ( Aholiba to Jeruzalem). „To widząc siostra jej Aholiba, bardziej się niż ona zapaliła miłością, a wszeteczeństwo jej większe było niżeli siostry jej. (12) Za synami Asyryjskimi pałała miłością, za książętami, i panami bliskimi, ubranymi w szaty kosztowne, za jezdnymi jeżdżącymi na koniach, i za wszystkimi młodzieńcami urodziwymi. (13) I widziałem, że się splugawiła, a iż jednaka droga obu była. (14) Ale ta jeszcze to przydała do wszeteczeństw swoich, że widząc mężów wymalowanych na ścianie, obrazy Chaldejczyków malowane farbami, (15) Opasane pasami na biodrach ich, i kołpaki farbowane na głowach ich, a że wszyscy na wejrzeniu byli jako hetmani, podobni synom Babilońskim, w ziemi Chaldejskiej zrodzonym; (16) I pałała miłością ku nim, ujrzawszy ich oczyma swemi, a wyprawiła posłów do nich do ziemi Chaldejskiej. (17) Tedy weszli do niej synowie Babilońscy do komory nierządu, i zmazali ją wszeteczeństwem swojem; a gdy się splugawiła z nimi, odstąpiła dusza jej od nich. (18) I gdy odkryła wszeteczeństwa swe, odkryła i nagość swoją; odstąpiła dusza moja od niej, jako była odstąpiła dusza moja od siostry jej. (19) Bo rozmnożyła wszeteczeństwa swoje, wspominając na dni młodości swojej, których nierządu patrzyła w ziemi Egipskiej. (20) I pałała miłością przeciwko nierządnikom ich, których ciała są jako ciała osłów, a przyrodzenie ich jako przyrodzenie końskie.”

Ez 23:30 br „Uczynią ci to wszystko dlatego, że uprawiałaś nierząd z różnymi narodami i kalałaś się, cudzołożąc z ich bożkami.”
Oprócz tego kilka razy w Ez 16 i w Mi 1.
Nierządnica ma swój puchar nieczystości;
Iz 51:17bp”Przebudź się, przebudź i powstań, Jerozolimo, która z ręki Jahwe wypiłaś puchar Jego gniewu; kielich odurzenia wypiłaś i do dna wysączyłaś.”
Iz 51:22bp”Tak mówi Pan twój, Jahwe, i Bóg twój, który za ludem swoim się ujmuje: – Oto zabieram z twej ręki kielich odurzenia, puchar gniewu mojego. Nie będziesz już dłużej pić z niego.”
Ez 23:31bp”Poszłaś w ślad za swoją siostrą, włożę ci więc jej kielich w twą rękę.” (32) Tak mówi Pan, Jahwe: Będziesz pić kielich twej siostry głęboki i przestronny. – Staniesz się pośmiewiskiem i szyderstwem. – [Kielich ten] ma wielką pojemność, (33) upojenie i udręka cię napełni. Kielichem strachu i przerażenia jest kielich twej siostry Samarii. (34) Ale wypijesz go i wychylisz do dna. Jego skorupy zgryziesz i piersi swe [nimi] poranisz. Bo Ja powiedziałem – wyrocznia Pana, Jahwe. (35) Dlatego tak mówi Pan, Jahwe: Ponieważ zapomniałaś o mnie i rzuciłaś mię poza swe plecy, znoś więc ty także swe haniebne czyny i swoje cudzołóstwa.
Na temat trzęsienia ziemi czytamy u proroka Zachariasza:
(Za 14, 4-5)
4 W owym dniu dotknie stopami Góry Oliwnej, która jest naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozstąpi się w połowie od wschodu ku zachodowi i powstanie wielka dolina. Połowa góry przesunie się na północ, a połowa na południe.
5 I będziecie uciekać na dolinę wśród moich gór, bo dolina gór sięgać będzie aż po Asal; a wy uciekać będziecie, jak uciekaliście w czasie trzęsienia ziemi za dni króla Judy, Ozjasza. Wtenczas nadciągnie Pan, mój Bóg, i z Nim wszyscy święci

Odnośnie podziału „wielkiego miasta” na trzy części mamy zapowiedź u proroka Ezechiela:
(Ez 5, 7-12)
7 Dlatego tak mówi Pan Bóg: Ponieważ byliście bardziej zbuntowani niż poganie, którzy was otaczają, i nie postępowaliście według moich ustaw, i nie strzegliście moich praw, a nawet nie przestrzegaliście praw narodów, które was otaczają –
8 dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto i Ja występuję przeciwko tobie i na oczach pogan wykonam na tobie wyrok.
9 Z powodu twoich obrzydliwości dokonam na tobie tego, czegom nigdy nie czynił i już nigdy nie uczynię.
10 Dlatego ojcowie będą jedli synów pośrodku ciebie, a synowie jeść będą swoich ojców; wykonam nad tobą sądy: wszystkie resztki twoje rozsieję na wszystkie wiatry.
11 Dlatego – na moje życie – wyrocznia Pana Boga: Oświadczam, ponieważ świątynię moją splugawiłaś wszystkimi twoimi ohydami i wszystkimi twymi obrzydliwościami, Ja także odrzucę bez oglądania się na litość i Ja także nie będę oszczędzał.
12 Jedna trzecia twoja pomrze od zarazy i zginie pośrodku ciebie od głodu; jedna trzecia padnie wokół ciebie od miecza, a jedną trzecią rozpędzę na wszystkie wiatry, nadto miecza nad nimi dobędę.

Wykonanie tego wyroku jest nam znane z opisów historycznych – spełniło sie to przy pierwszym zniszczeniu biblijna Jerozolima przez Babilończyków.

Słowa z Księgi Apokalipsy: (Ap 18, 4-5)
I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: «Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: bo grzechy jej narosły – aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.
Jak każdy dobrze wie to nawołanie jest zgodne z nakazem Mesjasza, by jego naśladowcy opuścili Jerozolimę przed zagładą w roku 70 – tym.
Te słowa, są powtórzeniem wezwania, które mamy już w Starym Testamencie:
Iz 48, 20 Wychodźcie z Babilonu, uciekajcie z Chaldei! Wśród okrzyków wesela zwiastujcie to i głoście! Rozgłaszajcie aż po krańce ziemi! Mówicie: „Pan wykupił swego sługę Jakuba”».
Jr 50, 8 Uciekajcie z Babilonu, uchodźcie z ziemi chaldejskiej, bądźcie jak barany na czele stada!
Jr 51, 45 Wyjdź, mój narodzie, spośród niego! Każdy niech ratuje swe życie przed żarem gniewu Pana!

Iz 52, 11 «Dalej, dalej! Wyjdźcie stąd! Nie dotykajcie nic nieczystego! Wyjdźcie spośród niego! Oczyśćcie się, wy, którzy niesiecie naczynia Pańskie!
Biblijna Jerozolima – zwana w ST Sodomą.

Biblijna Jerozolima również jest nazywana w Starym Testamencie symbolicznie „Sodomą”. Na przykład w Iz 1,10 i Ez 16, 46-56. Ponadto w ST znajdujemy odniesienia do Egiptu również nasz Pan został ukrzyżowany obok w tym mieście.
W Ap 11, 8 czytamy, A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany.
– ta stolica Izraela stała się Babilonem, Egiptem i Sodomą „w przenośni”. Dlaczego? Jej uczynki, postawa niczym się nie różniła od tamtych miast.
Am 4, 10-12 Zesłałem na was zarazę jak na Egipt; wybiłem mieczem waszych młodzieńców, a konie wasze uprowadzono; w ogniu spłonęły wasze obozy, kiedy gniewałem się na was, aleście do Mnie nie powrócili – wyrocznia Pana.
11 Spustoszyłem was, jak podczas Bożego spustoszenia Sodomy i Gomory; staliście się jak głownia wyciągnięta z ognia; aleście do Mnie nie powrócili – wyrocznia Pana.
12 Tak uczynię tobie, Izraelu, a ponieważ ci to uczynię, przygotuj się, by stawić się przed Bogiem twym, Izraelu!
”W Am 4, 10 Jerozolima jest porównana do Egiptu z powodu plag.
Podobnie jest w Apokalipsie. W rozdziałach 15-tym (począwszy w 15, 5) i 16-tym mamy wizję 7 plag, które odpowiadają 7 z 10 plag egipskich.
Skutkiem 7-ej plagi (16, 17) było:
Ap 16, 18 I nastąpiły błyskawice i głosy, i gromy, i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi: takie trzęsienie ziemi, tak wielkie.
19 A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta pogan runęły. I wspomniał Bóg na Wielki Babilon, by mu dać kielich wina – gniewu zapalczywości swej. ”
Ap 18, 4- I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające,
– to zawołanie odnosi się do opuszczenia Babilonu – Nierządnicy – tu mamy również zapewnienie, że ten szatański wynalazek doświadczy PLAG ZESŁANYCH PRZEZ Boga . I tak jak za czasów Jerozolimy w latach 70 tych – ci którzy opuścili to miasto nie doświadczali tragedii jakie dotknęła resztę ludzi w niej pozostałych. Z tego to powodu nie było w niej żadnego z 7 zborów;
To jest również dowodem na to, że my mamy sami dobrowolnie opuścić tę ladacznicę, nie będzie żadnego porwania i schowania – bo o tym Ap. nie wspomina nawet jednym słowem. Jest to nauka Pawłowa – okropnie zakłamana!
Inne wersety gdzie Bóg nazywa swój lud – sodomą …
Iz 1, 2-10 2 Niebiosa, słuchajcie, ziemio, nadstaw uszu, bo Pan przemawia: «Wykarmiłem i wychowałem synów, lecz oni wystąpili przeciw Mnie.
3 Wół rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego właściciela, Izrael na niczym się nie zna, lud mój niczego nie rozumie».
4 Biada ci, narodzie grzeszny, ludu obciążony nieprawością, plemię zbójeckie, dzieci wyrodne! Opuścili Pana, wzgardzili Świętym Izraela, odwrócili się wstecz.
5 Gdzie was jeszcze uderzyć, skoro mnożycie przestępstwa? Cała głowa chora, całe serce osłabłe;
6 od stopy nogi do szczytu głowy nie ma w nim części nietkniętej: rany i sińce i opuchnięte pręgi, nieopatrzone ani przewiązane, ni złagodzone oliwą.
7 Kraj wasz spustoszony, wasze miasta ogniem spalone, cudzoziemcy tratują wam niwy na waszych oczach: spustoszenie jak po zagładzie Sodomy.
8 Córa Syjonu ostała się jak chatka w winnicy, jak szałas w ogrodzie warzywnym, jak miasto oblężone.
9 Gdyby nam Pan Zastępów nie zostawił Reszty, stalibyśmy się jak Sodoma, podobni bylibyśmy Gomorze.
10 Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory!
Iz 3, 9 Stronniczość ich świadczy przeciw nim, jak Sodoma ogłaszają swój grzech, nie ukrywają go. Biada im, bo sami sobie gotują nieszczęście.

Lm 4, 6 Wyrósł grzech Córy mojego ludu na zbrodnię Sodomy, co padła w jednej chwili, chociaż nietknięta rękami.
Jr 23, 14 A wśród proroków Jerozolimy widziałem obrzydliwość: cudzołóstwo, zatwardziałość w kłamstwie i popieranie złoczyńców, przy czym nikt się nie nawraca ze swej niegodziwości. Stali się oni wszyscy dla Mnie jakby Sodomą, a mieszkańcy ich jakby Gomorą».
15 Dlatego to mówi Pan Zastępów o prorokach: «Oto dam im za pokarm piołun, a za napój wodę zatrutą. Albowiem od proroków z Jerozolimy rozeszła się niegodziwość po całym kraju».

Teks z Jer. Zasługuje na szczególną uwagę, bowiem nie tylko wskazuje, że Babilon, Nierządnica i Sodoma – to jedno miasto, ale wskazuje nam na bardzo ważny werset Ap. mówiący o „piołunie”
Am 5:7 br „Biada tym, co prawo w gorzki przemieniają piołun, a sprawiedliwość wdeptują w ziemię.”

Am 6:12 br „Czyż konie biegają po skałach lub czy ktoś orkę uprawia wołami na morzu? A wyście prawo w truciznę zmienili, owoce sprawiedliwości – w bardzo gorzki piołun.
Czy kontekst tych wersetów nie wskazuje nam o czym mówi nam ten werset?

Ap 8:11 br „…Trzecia część wody zamieniła się natychmiast w piołun i wielu ludzi zmarło od tej wody, ponieważ była gorzka.”
Wiemy, że wody w Ap. oznaczają ludzi i wiemy już, a piołun – to fałszywe nauki przedstawiane jako Boże a Bożymi nigdy nie były! Tylko zmienione prawo!!!! Nie ma takiej możliwości, by zmieniać prawo!! Fałszywe nauki powodują zatrucie a przez to ich śmierć. Ta fałszywa nauka –zakłamywanie prawa Bożego zaczęła się niestety od fałszywych proroków i nauczycieli prawa w Judzie (Lidia : zachodnia Turcja) co szeroko opisuje Jeremiasz.
Kolejną sprawą jest zapowiedź światłości Nowego Jeruzalem;
Iz60:19Już słońca mieć nie będziesz w dzień jako światła, ani jasność księżyca nie zaświeci tobie, lecz Pan będzie ci wieczną światłością i Bóg twój – twoją ozdobą. 20Twe słońce nie zajdzie już więcej i księżyc twój się nie zaćmi, bo Pan będzie ci światłością wieczną i skończą się dni twej żałoby.
Ap.2123I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą – Baranek. 24I w jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. 25I za dnia bramy jego nie będą zamknięte: bo już nie będzie tam nocy.
ST mocno podkreśla winę nierządu Judy i Izraela. Bóg bardzo mocno zaznaczył odwrócenie się od Judy) i koniec wszelkiego przymierza z tym narodem w roku 70 n.e. Jorzolimę spalono, pozabijano jej dzieci oraz splądrowano a głód przy oblężeniu był taki jaki opisują proroctwa. Spalono i zniszczono doszczętnie Świątynię, gdyż ofiara złożona przez Mesjasza dopełniła się i od tego momentu Bóg wywiera swój sąd i wyrok na Nierządnicy.
Jr 11:10 br „Wrócili do nieprawości swoich ojców, którzy nie chcieli słuchać słów moich. Oni też poszli za obcymi bożkami po to, aby im służyć. Juda oraz Izrael złamały moje Przymierze, które zawarłem z ich ojcami.”
Ml 2:11 br „Niesprawiedliwie postępował Juda, zbrodni dopuszczano się wielu w Izraelu i w Jerozolimie. Juda zbezcześcił przybytek Pana i córkę bożka obcego wziął sobie za żonę.”
Bóg podał więcej informacji wskazując nam dokładnie, kto ma prawo do uzurpowania sobie tytułu podanego w Apokalipsie -Matka Nierządnic.
Ap 17:5 br „Na czole miała wypisane tajemnicze imię: Wielki Babilon – matka nierządnic i wszelkiej obrzydliwości ziemi.”

Iz 50:1 br „… win waszych zostaliście zaprzedani, a wasza matka odrzucona – bo była wiarołomna.”
Jr 15:9 br „Matka, która wydała na świat aż siedmiu synów, umiera teraz oddając swe życie. Gaśnie jeszcze daleko przed zachodem słońca, cała we wstydzie i pohańbieniu. A tych, którzy ocaleją, każę mieczem wygładzić, wydając ich na zagładę prosto w ręce wrogów. Tak bowiem Pan zawyrokował”

Jr 50:12 br „Wasza matka hańbą okryła się wielką. Ta, która was zrodziła, teraz was się wstydzi. Jest teraz ostatnią wśród wszystkich narodów: pustynią, ziemią wypaloną i stepem.” (Babilon)
Ez 16:44 br „Kto chce się wypowiedzieć o tobie w przypowieści, ten mówi: Jaka matka, taka i córka!”
Ezechiel- cały 16 rozdział.
Oz 2:7 br „Tak, matka ich jest nierządnicą, bez żadnego wstydu ta, co je poczęła. Ona sama przecież powiedziała: Biegać będę za mymi kochankami, za tymi, co mi dają i chleba, i wody, i wełnę, i lniane szaty, i oliwę, i napój.”
Oz 2:1) (4) Matkę rodzoną oskarżajcie, oskarżajcie ją, bo ona wcale nie jest moją żoną, a ja nie jestem jej mężem! Niech najprzód usunie znaki nierządu ze swej twarzy, a spomiędzy swych piersi – ozdoby cudzołożnicy. (5) Bo jeśli nie – sam ją obnażę zupełnie, tak iż będzie wyglądać jak w dniu swych urodzin. I sprawię, że będzie do pustyni podobna i stanie się jak ziemia zupełnie wyschnięta i doprowadzę do tego, że z pragnienia zginie. (6) I dzieci jej także kochać przestanę, bo są to dzieci z nierządu zrodzone. (7) Tak, matka ich jest nierządnicą, bez żadnego wstydu ta, co je poczęła. Ona sama przecież powiedziała: Biegać będę za mymi kochankami, za tymi, co mi dają i chleba, i wody, i wełnę, i lniane szaty, i oliwę, i napój.
Iz 50:1 bg „Tak mówi Pan: Gdzie jest list rozwodny matki waszej, którymem ją wolno puścił? albo kto jest z pożyczalników moich, któremum was zaprzedał? Otoście nieprawościami swojemi sami siebie zaprzedali, a dla przestępstw waszych wolno puszczona jest matka wasza.”
Bóg w ST wskazał wyraźnie – kto ma jedyne prawo do noszenia tytułu; Matka Nierządnic, wskazał też, że „nierządnic” było więcej, tak jak i czynów nierządnych dokonywanych przez wiele narodów (np. Tyr).
Jednak Nierządnicą prawie zawsze (najczęściej) odnosi do swojego ludu, który zawsze go zdradzał i kierował się ku obcym bożkom.

C.D.N

ESTERA

2 thoughts on “Kim jest Nierządnica / Babilon Wielki cz. 2 / 3

 1. Dziękuje Ci że zabrałeś sie wreszcie za ten temat.Wszelcy dezinformatorzy typu Świadkowie Jechowy,ALex Jones,i być może kubikowcy nieświadomie odwracają uwagę od tego co istotne a lansują wiedze ogólnie znaną i utwierdzoną.Dziwi mni postawa Henia Kubika który sam pisz żę ŚJ są organizacją masońską(sam byłem Świadkiem Jechowy od „urodzenia………”)a lansuje ich wizje babilonu wielkiego.Oni nie rozumieją na czym polega nierząd opisany w biblii.Religia fałszywa nie może dopuszczać się nierządu bo mając za męża fałszywego boga oddaje się mu jako jego małżonka.Nierządnica dopuszcza się nierządu jeżeli zdradza swojego małżonka tak jak Jeruzalem zdradziło Boga.Dopiero zrozumienie tej zależności,mechanizmu pozwala nam odkryć kim jest Babilon Wielki.Wystarczy uważnie przeczytać protokoły mędrców syjońskich aby od razu zorientować się w temacie i naturze samej bestii.Bardzo ładna praca ,dziękuje ,nie zniechęcaj się ,niech chrystus nasz Pan Cię prowadzi.

  • Dziekuję za uznanie , ale to jest praca zespołowa na tym blogu . W imieniu ekipy jeszcze raz dziękuję . Na moj wzgląd temat jest rozwojowy , bedą w temacie Wielkiej Nierządnicy kolejne wpisy.

   Dobrze że poruszyłeś kwestię tych dezinformatorów , świadomych i nieświadomych , ale wszyscy do kupy razem wzięci , pilnują interesów WN , lubując się w kłamstwie jak sama WN. Objawienie 22:15 .

   cyt” .Oni nie rozumieją na czym polega nierząd opisany w biblii.Religia fałszywa nie może dopuszczać się nierządu bo mając za męża fałszywego boga oddaje się mu jako jego małżonka.

   Argument prosty jak konstrukcja bata 🙂 i w swojej prostocie niesamowity. 🙂

   Kwestia czy ktos nie rozumi czym jest WN ; to nie jest kwestia zrozumienia samego w sobie , nawet taki jak bedzie widzial argumenty to nie bedzie chcial w to uwierzyc , a dlaczego? , bo jedni beda produkowac blef a drudzy bedą ten blef kochac. Obj. 22:15 . Co ciekawe tego wersetu dezinformatorzy boją się jak ognia 🙂 .

   Ja obserwuje podobne zachowania w innych tematach, ale to własnie tematy są przesiewarką , ktora pozwala zdemaskowac chwasty , choćby nie wiadomo jak mocno się pleniły 🙂 , chwasty mają jeszcze jedną cechę : swoimi bredniami i tzw. „niezrozumieniem” obrażają Boga.

   Dlaczego zrozumienie w tym temacie jak i innych jest domeną niewielu?, bo to Bóg daje zrozumienie , w tym wersecie jest spektakularny podział:
   Daniela 12:10
   (10) Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania. lecz roztropni będą mieli poznanie.

   To jest głowny powód dlaczego dezinformatorzy funkcjonują : bo są niegodziwi . a zwiedzenie przychodzi na…niegodziwego. Natomiast na roztropnego , nie przyjdzie nigdy, ( no chyba że coś zrobi , gdzie Bóg cofnie zrozumienie ) dlaczego ?, bo słynie z roztropnosci , czyli ostrożnie stawia kroki , z wersetów wynika ze roztropny nie jest jakiś ekstra „pobożny” , „uduchowiony”, czy tam jeszcze inaczej nazwany. On po prostu na drodze prawdy, usłanej minami ostrożnie ich unika . 🙂

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s