redoctobermsz

Kto szuka ten znajdzie, a kto nie chce szukać to nigdy nic nie znajdzie

Izrael : naród wybrany przez diabła….

30 Komentarzy

jJa3lnI
Izrael, to wg Strego Testamentu Naród Wybrany przez Boga. Większość ludzi uważa również, że to na tym narodzie wypełniły się proroctwa zapisane między innymi w ks. Ezechiela, Izajasza, czy Zachariasza.
Wielu wprost krzyczy, że nieuznawanie tego narodu za Naród Wybrany przez Boga to grzech przeciw Niemu. Czy tak jest na pewno?

Można, by było zadać pytanie; po co dyskutować z faktami?
Jednak, czy nasza wiedza na temat Izraela jest tak niepodważalna? Czy jest kompletna? I najważniejsze; czy jest prawdziwa?
A może wiedza nasza jest zwyczajnie narzucona, powierzchowna, a to co widzimy tylko na pierwszy rzut oka jest tym, czym się zdaje być?

Należy sprawę wiarygodności Izraela podzielić na wiele wątków. Każdy z nich odpowie nam na inne pytanie, np; Czy ludzie Ci, którzy zwą się Żydami są nimi naprawdę? Czy Ziemia, którą zamieszkują to na pewno Ziemia Obiecana?

Należałoby również zmienić nazewnictwo miast, terenów geograficznych oraz kilku populacji omawianych w poniższym tekście. Myślę jednak, że dla lepszego zrozumienia, kim jest Izrael pozostaniemy przy ogólno przyjętym nazewnictwie, a w miarę pogłębiania naszych informacji będziemy dokładniej tłumaczyć kto jest kim i jak się naprawdę powinien nazywać.
Mam świadomość, że temat ten nie da się wyczerpać w jednym, krótkim artykule, dlatego zapraszam do komentarzy.

Kim jest Żyd, Judejczyk, Izraelita? Którymi określają mieszkańcy współczesnego Izraela.

Pozornie można powiedzieć, że nazwy te są równoznaczne i określają tego samego człowieka, jednak;

Izraelitą – nazywano człowieka, który był potomkiem Jakuba (syna Izaaka i wnuk Abrahama).
„Odtąd nie będziesz nazywał się Jakub, ale Izrael (ישׂראל), bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś.” (Rdz 32,29 )
Jakub był ojcem dwunastu synów i tym samym dwunastu pokoleń Izraela, czyli niejako ojcem całego narodu. Ciekawostką jest to, że Imię Jakub oznacza również; «ten, który oszukuje, oszust». Co wiąże się z jego wczesnym życiorysem, ale i alegorycznie z charakterem Izraela.

Jasne staje się, że Izraelitą nazywano potomków Jakuba, naród Izraelski, to 12 pokoleń pochodzących od Jakuba.

Po zniszczeniu Izraela przez Asyryjczyków, 10 z 12 plemion zostało zabranych do niewoli i w końcu rozproszonych. Nigdy już ich nie odnaleziono, tak więc około 83% narodu przepadło.

– Tracimy zatem wiedzę na temat historii większości narodu. Co nam zostaje?

Za swoją niewierność Judea została podbita i część Judejczyków znalazła się w niewoli babilońskiej, po czym dołączyła do nich reszta. Po zdobyciu Babilonu przez Persów Judejczykom pozwolono na powrót do ojczyzny. Z tego przywileju skorzystała właściwie garstka. Twierdzi się, że jedynie 1-2% (ks. Ezdrasza) i są oni wyliczeni z imienia i rodu w Biblii.
Iz 10: 21 Tylko ostatek powróci, ostatek Jakuba — do Potężnego Boga.22 Bo choćby twój lud, Izraelu, był jak ziarnka piasku morza, powróci tylko ostatek spośród nich. Postanowione wytracenie przetoczy się w prawości.”
Większość Judejczyków została nad Eufratem, tworząc świetnie prosperującą społeczność.
W V w. p.n.e. kolonie Judejskie istniały we wszystkich 127 prowincjach imperium perskiego. Est 1:1; 3:8

Wcześniejszy podział utworzył z Izraela 2 Królestwa – Północny Izrael oraz Judeę czasowo połączoną z Królestwem Beniamina.

– Do Ziemi Wybranej powraca „garstka”, większość pokolenia Judy pozostaje w Babilonie – znów tracimy większość z pokolenia Judy. Co nam zostaje?
Należy nadmienić, że doniesienia historyczne mówią nam o nieznacznej migracji z terenów Byłego Babilonu. Większość Judejczyków pozostała tam ponieważ mieli tam doskonałe warunki rozwoju.

Kim, zatem są Judejczycy?

Izrael składał się z 12 pokoleń. Judejczycy to jedno z nich.

ST używał sformułowania Judejczyk.

Judejczyk a Żyd

Oryginalnie IEUDE ( w TM Juda) – IEUDIM (Judejczycy)

W późniejszych okresach:
– w j. greckim – ιουδαιους (czyt. Iudeius)
– w j. łacińskim – Judos
– w j. angielskim – Jew (u Szekspira – ‘Iewes’ [Ieuues](1))
– w j. niemieckim – Juden
– w j. polskim – Żyd; jak widać bardzo odstaje od oryginału…

Co do polskiego odpowiednika:
„Polskie słowo Żyd (które weszło do polszczyzny w średniowieczu poprzez wpływ z języka czeskiego) pochodzi najprawdopodobniej od francuskiego juif, a to ze starofrancuskiego giu. Oczywiście geneza tego słowa w językach romańskich jest identyczna z pochodzeniem słowa „judaizm”, tylko wymowa jest inna.
Istnieją również teorie, że do języka czeskiego słowo to przyszło nie z francuskiego, ale z włoskiego (od „Giudeo”, z łacińskiego „Iudeus”).”

http://www.the614thcs.com/40.701.0.0.1.0.phtml

http://yehweh.org/profiles/blogs/shakespeare-called-jews-iewes

„Isus był z Judy, ale nie był Żydem.” Idąc tym tropem Isus był Judejczykiem, co potwierdza tłumaczenie Septuaginty XXL, gdzie w stosunku do Mesjasza i ludu tam zamieszkującego używano zawsze sformuowania „Judejczyk”

“Podczas Jego żywota żadnego człowieka nie określano mianem “Żydzi” (Jews). Taka nomenklatura nie istniała.
Ten fakt jest wsparty przez teologię, historię i naukę. Kiedy Jezus przybył do Judei, to nie była ojczyzna przodków tych, którzy dzisiaj stylizują się na “Żydów” (Jews). Ich
przodkowie nigdy nie postawili nogi w Judei. Egzystowali w tamtym czasie w Azji, ich
“ojczyźnie” i byli znani jako Chazarowie/Chazarzy (Khazars).
W żadnym z manuskryptów oryginalnego Starego i Nowego Testamentu Isus nie
został nazwany Żydem, ani nawiązany do tego terminu. Termnin ten (Jew w języki
angielskim) pojawił się pod koniec XVIII w. jako skrócenie terminu “Judejczyk” –
(Judean), co odnosi się do mieszkańca Judei, niezależnie od jego rasy, narodowości
czy religii, tak samo jak termin “Teksańczyk” (Texan) odnosi się do mieszkańca
Texasu. Mimo potężnego wysiłku propagandowego tak zwanych “Żydów”, są oni
niezdolni udowodnić w zachowanej historii, że jest choćby jeden zapis odnoszący się
do tamtego okresu na temat rasy, religii czy narodowości określanej słowem “Żyd”
(Jew). Religijna sekta w Judei w czasach Isusa, do której nawiązują “Żydzi”
nazywając ich Żydami, była znana jako Faryzeusze. Judaizm dziś i faryzeizm w
czasach Isusa to jedno i to samo.

Isus wyrażał swój wstręt do faryzeuszy, stąd słowa “Biada wam, uczeni w Piśmie i
Faryzeusze, hipokryci, wy węże, wy plemię żmijowe!””.

Kim jest Żyd, Żydzi?
– To nie ten naród!

Okazuje się, że w historii taki naród nigdy nie istniał.
Mimo, że dziś automatycznie kojarzy się on nam z Narodem Wybranym, opisanym w biblii, to śmiało można stwierdzić, że ludzie ci skradli prawdziwemu Bożemu Izraelowi tożsamość, by móc się usankcjonować wśród narodów.
Dzisiejszy Izrael – to mieszanka grup etnicznych, która w swojej historii przeszła na Judaizm.
Przyjęła religię Izraela. Oznacza to, że stali się oni jakoby „Izraelitami” z wyboru, może czasem z przymusu – jednak na pewno nie są oni potomkami prawdziwego Izraela.

Na ten temat szeroko rozpisuje się Żydowski pisarz, historyk Shlomo Sand, jest on profesorem uniwersytetu w Tel Awiwie. Książka o której mowa, nosi tytuł „When and How the Jewish People Was Invented” (Kiedy i jak wynaleziony został Naród Żydowski). Współcześni Żydzi, będąc od wieków wyznawcami Judaizmu bezprawnie okradli Naród Wybrany z jego tożsamości przywłaszczając sobie nie swoją historię, opierając ją na ST. Co gorsza ten ST fałszowano, zmieniano nazewnictwo i wiele faktów, by dopasować je do uwiarygodnienia i wywyższenia pewnej grupy ludzi chcących bazować na mocy tego pisma. Od XIX wieku pod wpływem niemieckich Żydów, którzy zainicjowali połączenie Żydów europejskich bazują na micie historyczno – religijnym, wspartym o biblijną historię, po to, by uwiarygodnić swoją rzekomą niepodważalną tożsamość…
„Sand podziela szeroko uznawaną hipotezę, już dziś popartą badaniami genetycznymi, że zjudaizowani Chazarze, tz. Aszkenezyjscy Żydzi , do których nota bene sam się zalicza dali początek społecznościom żydowskim w Europie Centralnej, zwanym Narodem Jidysz. Gdy się ich zapytać, jak to się stało, że używają jidysz, który uważany jest za średniowieczny dialekt germański, odpowiadają, że byli klasą zależną od mieszczaństwa wschodnioniemieckiego i przejęli wiele słów niemieckich”.

„Kronikarz al-Masudi podaje, że w latach panowania kalifa Haruna ar-Raszida (786-809) elity chazarskie stały się wyznawcami judaizmu. Według autora Odpowiedzi króla Józefa kagan-begiem, który przeszedł na judaizm był Bulan. Jeden z następców Bulana, Obadjasz narzucił religię żydowską swoim poddanym, a na tereny Chazarii emigrowali Żydzi z Bizancjum i kalifatu. Wyznawcy innych religii zostali uznani za wrogów królestwa. Ustanowienie królestwa izraelskiego w kaganacie chazarskim wzbudziło reakcje ze strony Bizancjum i Kijowa. Po wyprawie Światosława w 965 r. Chazarowie i Żydzi przenieśli się na Krym. Należy tu zauważyć, że Chazarowie wyznawali judaizm rabiniczny, zantagonizowany z judaizmem karaimskim. Możliwe jest natomiast, że Chazarowie mieli częściowy udział w etnogenezie Żydów krymskich (Krymczaków). Należy również wspomnieć o bardzo kontrowersyjnej tezie, iż wszyscy Żydzi aszkenazyjscy (stanowiący znaczną większość wszystkich Żydów na świecie) są potomkami Chazarów.” Natomiast prawdopodobnie jedynie Żydzi sefardyjscy i mizrachijscy wywodzą się od prawdziwych starożytnych Izraelitów.”

„Należy wspomnieć o tym, że historia nie wskazuje na wygnanie Judejczyków w roku 70 zamiast tej informacji podaje nam daty i wydarzenia z kolejnych rebelii, czy powstań Judejskich. W 66 roku wybuchło żydowskie powstanie przeciwko panowaniu rzymskiemu w Judei. Walki przybrały rozmiary totalnej wojny. Oblężona Jerozolima padła 11 września 70 roku. Miasto zostało zburzone, a Świątynia Jerozolimska spalona. Cesarz Wespazjan ogłosił Judeę swoją własnością prywatną i nakazał rzymskim urzędnikom rozprzedać ją małymi działkami. Na wiosnę 73 roku upadła ostatnia żydowska twierdza Masada, w której samobójstwo popełniło 960 Żydów.”
„W 132 roku wybuchło kolejne powstanie żydowskie, na czele którego stanął Szymon Bar-Kochba. W 135 roku Rzymianie zdobyli Jerozolimę, a Wzgórze Świątynne zaorali. Stanęła tam świątynia Jowisza i posąg Hadriana. Miasto nazwano Colonia Aelia Capitolina i uczyniono z niej kolonię dla wysłużonych żołnierzy syryjskich i fenickich. Judea opustoszała. Zakazano praktyk judaizmu. Nazwę kraju zmieniono z Judei na Syria Palestina (Syria Palestyńska, czyli filistyńska).”
„Za Antoninusa Piusa, w 197 i 351-352 w Palestynie wybuchły kolejne powstania żydowskie. Zostały jednak bardzo szybko stłumione.”
Tu encyklopedia używa słowa Żydowskie – kiedy tak naprawdę powinna zgodnie podać – Judejskie, ponieważ tam mieszkali potomkowie „garstki” Judejczyków, którzy powrócili z Babilonu.
Słowo – Żyd – powstało dopiero w XVII wieku i z tej prostej przyczyny nie powinno się nigdy znaleźć w Biblii, ponieważ  powstało ono 1600 lat po spisaniu ostatniej księgi biblijnej, a Judejczycy co prawda przetrzebieni w roku 70 oraz doświadczający mocnej ręki panujących w tym rejonie narodów byli słabą, małą grupką ludzi zamieszkujących Palestynę.

Natomiast, co do dzisiejszych Żydów zarówno badania genetyczne, historyczne, jaki i archeologia potwierdzają, że naród dzisiejszego Izraela nie jest często ze sobą spokrewniony i w żaden sposób nie jest spokrewniony z Narodem Wybranym. Wykazały to badania oparte na szczątkach pobranych z grobu Abrahama z pieczary Makrela. Wszystkie badania historyczne nie potwierdzają żadnych danych o tym ludność dzisiejszego Izraela posiadała DNA potomków Józefa. Nie potwierdzają też rzekomego wygnania Żydów z tamtych terenów przez Rzymian. Autor książki udowadnia, że było to zupełnie niemożliwe.

Faktów i badań jest bardzo wiele. Nie jesteśmy w stanie tu wszystkiego dokładnie opisać, Nie jesteśmy w tym poglądzie osamotnieni badań dokumentów i artykułów na ten temat jest bardzo dużo, więc podam choć kilka linków.

http://mojeteorie.republika.pl/Narod_zydowski_zostal_wymyslony.pdf

http://wolna-polska.pl/chazarowie-korzenie-wspolczesnego-zydostwa-film/sami-zydzi-przyznaja-ze-nie-sa-potomkami-starozytnych-izraelitow

http://www.eprudnik.pl/kim-sa-wspolczesni-zydzi/

https://radtrap.wordpress.com/tag/judejczyk/

http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/Zydowski_narod_nie_istnieje.pdf

http://www.ojczyzna.org/ZASOBY_WWW/DOKUMENTY/Zydowski_narod_nie_istnieje.pdf

Znajdziemy sporo materiałów potwierdzających fakt przybycia do Palestyny ludzi, którzy nigdy nie byli potomkami prawdziwego Ludu Bożego. Są jedynie przodkami wyznawców Judaizmu jacy powstawali w wielu miejscach na świecie z powodu popularności Judaizmu w pewnych okresach historii. To jednak nie dało i nie daje tym ludziom prawa do zajmowania ziemi Palestyńskiej oraz panowania nad światem pod symbolami szatana wywodzącymi się ze starych kultur pogańskich i pod nazwami takimi jak Izrael, Jeruzalem itp. Które ze względu na swoje znaczenie nie mogą być nazwami pochodzącymi od Boga. Ten naród jednak uznając te wszystkie satanistyczne artefakty zabija, walczy i niszczy naród na którego terytorium napadł. Tworząc tym ludziom getto otoczone murami i lufami karabinów wymierzonymi w ich dzieci, zamykając im dostęp do ziemi, pracy, wolności. Co należy podkreślić wielu z tych Palesteńczyków może być potomkami plemienia Judy, bo są jej rdzennymi mieszkańcami a religia muzułmańska była im narzucona przez najeźdźcę.
Kradzież tożsamości Ludu Bożego to nie jedyne oszustwo jakiego dopuścili się Żydzi w dążeniu do ziszczenia swoich planów. Kolejnym kłamstwem było podawanie do wiadomości publicznej jakoby to podczas II wojny światowej zginęło 6 milionów Żydów. Okazuje się, że było to zupełnie niemożliwe a liczba ta została ogromnie zawyżona. Przypuszcza się na podstawie spisów urodzenia, że nie żyło nawet tylu Żydów przed wojną.

http://wspanialarzeczpospolita.pl/2015/01/17/holokaust/

Największa liczebnie ofiarą ludobójstwa nazistowskiego i komunistycznego byli Słowianie – „nie mają swoich muzeów zagłady, marszów pamięci, pomników, programów edukacyjnych, nagłośnienia medialnego. W świadomości świata niesłowiańskiego praktycznie nie istnieją jako ofiara nazizmu, nie wspominając o wiedzy na temat ich liczby. Monopol holokaustyczny na martyrologię XX-wieczną i mordercza, wszechogarniająca propaganda cierpiętniczej wyjątkowości, pierwszeństwa bądź wyłączności ofiar żydowskich, poparta aparatem demoliberalnej władzy, wyklucza ich z pamięci i świadomości nawet w Polsce, podobnie w innych krajach słowiańskich. Muszę na początku XXI wieku pisać o truizmach, które są skutecznie zwalczane i przemilczane. To, o czym się nie mówi, nie istnieje. Tak to już w naszej epoce jest. Jeżeli już jednak jacyś Słowianie są wymieniani, to w dość dziwaczny sposób, zawsze po holokauście, który mimo mniejszej liczby ofiar, przyjmując nawet magiczne 6 milionów, zawsze i wszędzie zajmuje królewskie I miejsce. Czasem miejsce wyłączne. Wystarczy poczytać polskie i zachodnie podręczniki historii czy książki historyczne, szczególnie autorów żydowskich czy niemieckich. Na przykład pan historyk niemiecki Guido Knopp w swej biografii Hitlera stwierdził był, że prawdziwa II wojna światowa rozgrywała się w komorach gazowych. I tyle. Dla Niemców jest oczywistym interesem wyłączność śmierci Żydów, w końcu nawet 6 milionów jest lepsze niż 20 (bez tej czarodziejskiej liczby) czy 25 (z nią). Słowianie w połączeniu z nazizmem mają być kojarzeni jako mordecy biednych, jedynych Żydów, ewentualnie pomocnicy hitlerowców. To też świetna dla Niemców sprawa, dlatego też symbiotyczna miłość niemiecko-żydowska po chwilowych ekscesach kwitnie. Spreparowani Słowianie stanowią bezbronny cel holokaustycznego biznesu, wpływów politycznych, a do tego stanowią potwierdzenie tezy o holokauście jako mordzie wszystkich narodów na jedynych Żydach, wyjątkowości tegoż, niezwykłych cierpieniach…itd. Takiego typu propaganda jest prosta i skuteczna, już pan Joseph Goebbels to wiedział.” Tak właśnie tworzy się historię…

Naród wybrany – przymierze i obietnica warunkowa.

Znaki, symbole, nazwy i postawa Izraela.
Załóżmy jednak, że jest tak jak nam mówią… czy uważacie, znając Boga i Jego słowo, że Bóg odrodziłby swój Naród Wybrany na świadectwo i chwałę swojego imienia pod takim oto sztandarem???
1.
http://www.flagipanstw.eu/images/flaga-izraela.pngflaga
Ta gwiazda „Dawida” to heksagram. 6 punktów + 6 trójkącików + 6 boków heksagramu = 666 a w środku ten,którego żydostwo czci-Szatan!!!

http://myslinarodowegoradykala.blogspot.com/2013/02/zrozum-kwestie-zydowska-staniesz-sie.html

Czy wydaje się Wam, że za tym znakiem stoi Stwórca Nieba i Ziemi ?
A nazwa tego narodu?

Izrael – Nazwa Izrael (hebr. ישׂראל) pochodzi ze Starego Testamentu (por. Księga Rodzaju 32:29) i oznacza: ten, który walczy z Bogiem. (שרה – walczyć, bić się, wojować; אֵל – Bóg). Takie imię otrzymał patriarcha Jakub. Wcześniej już wspominałam, że Jakub – oznacza ono „oszust”.

https://i1.wp.com/24.media.tumblr.com/tumblr_m82zd40KkX1ryvh6uo1_500.jpgira

A Jeruzalem ?
Czy Bóg mógłby nazwać swoje wybrane miasto – „Miastem słońca”?

Shalem byl popularnym imieniem boga w zachodnio semickim panteonie. Był on bogiem stworzenia i kompletności oraz zachodzącego słońca
http://www.biu.ac.il/JS/rennert/history_2.html

„wielu uczonych wierzy ze imię Shalim jest zachowane w nazwie miasta Jerusalem. Bóg Shalim mógł być utożsamiany ze zmierzchem i wieczorną gwiazdą w etymologicznym sensie kompletności dnia, zachodu slonca i pokoju”
http://en.wikipedia.org/wiki/Shalim

Jerozolima do tej pory nie jest miastem jedynie należącym do Izraela. Organizacja Narodów Zjednoczonych i większość państw nie uznają Jerozolimy jako stolicy Izraela, pozostawiając tę kwestię sporną do wyjaśnienia podczas przyszłych negocjacji izraelsko-palestyńskich. Autonomia Palestyńska planuje utworzenie we Wschodniej Jerozolimie stolicy swojego państwa. Żadne z państw nie ma ambasady w Jerozolimie[6]; większość z nich utrzymuje swoje ambasady w Tel Awiwie, on też jest stolicą Izraela. Czy Bóg oddając „Narodowi Wybranemu” „Ziemię Świętą” nie dałby jemu „miasta umiłowanego”????

Judea – górzysta kraina geograficzna położona w historycznej środkowej części Izraela. Obecnie terytorium to jest podzielone pomiędzy Izraelem a Autonomią Palestyńską
A getto zwane Gazą?
(Ez 22: 29) Lud pospolity popełnia gwałt i dopuszcza się rabunku; uciskają ubogiego i biednego i bezprawnie krzywdzi się obcego przybysza.
Strefa Gazy lub Okręg Gazy – obszar położony na wybrzeżu Morza Śródziemnego, graniczący na południowym zachodzie z Egiptem oraz na południu i wschodzie z Izraelem. Długość tego obszaru wynosi 41 km, szerokość od 6 do 12 km, a całkowita powierzchnia to 360 km².
A Talmud ?
Talmud wywraca i zakłamuje całość spisanego wcześniej prawa Bożego.

A kabała? Część tz. Żydów praktykuje tę babilońską magię do dziś.

A lichwa?… dzięki temu niewolą świat

A szatański skrypt (aramejski) i wymowa języka (masorecka)?
A państwo to w zasadzie jest ateistyczne.
Jako jedyny ma arsenał atomowy (przynajmniej jawny) na bliskim wschodzie.
A budynek Sądu w Jerozolimie? Gdzie znajduje się tyle satanistycznych znaków;
http://www.poznajpana.pl/wp-content/uploads/2012/02/58_03obelisk.jpeg

– egipski obelisk. Obelisk jest symbolem kultu płodności, fallusa.
https://radtrap.wordpress.com/2011/05/13/sad-najwyzszy-w-jerozolimie/#more-1258

http://stopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2011/05/pyramid-of-israeli-supreme-court.jpg
– piramida z wszystko widzącym okiem jak ta widniejąca na amerykańskim dolarze, ustawiona w kręgu w lewą stronę.
https://radtrap.wordpress.com/2011/05/13/sad-najwyzszy-w-jerozolimie/#more-1258

A sponsorzy Sądu? Od lewej widać Teddiego Kolleka, Lorda Rothschilda, widać stojącego po prawej stronie Shimona Peresa, a w lewym dolnym rogu Yhzhaka Rabina i inni.
Tak, Lord Rothschild w pełni sfinansował tą budowlę oraz osbiście wybrał miejsce pod jej budowę.
Wydaje się Wam, ze to przyjaciele Boga?
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT3LjFW1r3gprd2Aj17KSkxMr9qEMF6uuTI-CcLp6YQieeaaJeu

Bóg zapowiedział ze po zebraniu swego ludu wleje Swoje prawo w jego serce… czy wydaje Wam się, że Izraele wykazuje Ducha Bożego???

Tego jest tak wiele, że trudno wyliczać…
1.
https://redoctobermsz.files.wordpress.com/2015/02/zdjecienr52.jpg?w=300&h=202wa

Czy, biorąc pod uwagę tylko tych kilka kwestii można uznać, że ci ludzie z woli Boga zostali sprowadzeni do Ziemi palestyńskiej i są napełnieni Duchem Bożym???
– Nonsens!
Świeckie rządy demokratyczne we współczesnym Izraelu wcale nie twierdzą, że opierają się na Bogu Biblii. Nie nawrócili się do Boga i nie nie uznali Isusa. Izraelczycy twierdzą, że w 1948 roku zdobyli swój kraj dzięki świeckiej sytuacji politycznej. W oryginalnym tekście Deklaracji niepodległości nie występuje ani imię Boże, ani słowo „Bóg”. Elinor i Robert Slaterowie w książce Great Moments in Jewish History (Przełomowe wydarzenia w historii Żydów) napisali: „Jeszcze o pierwszej po południu na spotkaniu Rady Narodowej jej członkowie nie mogli się porozumieć w sprawie ostatecznego brzmienia proklamacji. (…) Konserwatywni Żydzi życzyli sobie odwołania do ‚Boga Izraela’. Zwolennicy świeckiej formy tekstu stawiali opór. Ben Gurion zaproponował kompromis — zastąpił słowo ‚Bóg’ określeniem ‚Opoka’”.
„Nowożytne państwo Izrael po dziś dzień utrzymuje, że powstało na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz na mocy tego, co nazywa naturalnym i historycznym prawem narodu żydowskiego. Skoro nie przypisuje żadnych zasług Bogu, to czy rozsądnie byłoby oczekiwać, że na rzecz takiego narodu Bóg dokonałby cudu będącego „najwspanialszym spełnieniem proroctwa w XX wieku”?”

Przejdźmy do kwestii biblijnych;

Z kim Bóg zawarł przymierze?

W biblii mamy opis wielu zawartych przymierzy. Miały one ogromną wagę, a złamanie przymierza niosło za sobą ogromne konsekwencje. Przymierze między Bogiem a człowiekiem zawsze było warunkowe. Polegało na obustronnych zobowiązaniach. Tak, Bóg godził się błogosławić i opiekować się np. narodem, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ten trzymał się Jego praw i był Mu wierny. Kiedy dopuszczali się np. bałwochwalstwa przymierze to zostawało natychmiast zerwane.

Księga Rodzaju 17:1 A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego: «Jam jest Bóg Wszechmogący. Służ Mi i bądź nieskazitelny, 2 chcę bowiem zawrzeć moje przymierze pomiędzy Mną a tobą i dać ci niezmiernie liczne potomstwo».

Bóg jednak postawił warunek!

9 Potem Bóg rzekł do Abrahama: «Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze Mną ».

Bóg zawarł przymierze z Abrahamem i o ile Abraham dochował wierności Bogu, to dalsza historia wskazuje na pasmo niewierności i łamania przymierzy przez Jego potomków.

Powtórzonego Prawa 28:1 Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia, które ja ci dziś daję, wywyższy cię Pan, Bóg twój, ponad wszystkie narody ziemi.

Judea pomimo specjalnej troski Bożej nie dochowała wierności. W związku z tym Daniela 9,24-27 znajduje się proroctwo ostatecznego czasu dla tego narodu. Jest to proroctwo o siedemdziesięciu tygodniach: „Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono twojemu ludowi i twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia,  przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się widzenie i prorok, i Najświętsze będzie namaszczone”. Ten czas się wypełnił. A rozpoczął się od zmartwychwstania i pójścia do Nieba Mesjasza. Finałem tego proroctwa dla narodu Judei był rok 70 i doszczętne zniszczenie miasta świętego oraz ostateczne zniszczenie świątyni Boga na Ziemi.
Od tej chwili Judejczycy nie mają pieczy Bożej nad sobą.

Jana 19:15  A oni krzyczeli: «Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!» Piłat rzekł do nich: «Czyż króla waszego mam ukrzyżować?» Odpowiedzieli arcykapłani: «Poza Cezarem nie mamy króla».

Przymierze zostało definitywnie zerwane! Bóg od tego czasu nie honoruje żadnego narodu, żadnego miejsca i żadnej świątyni. Po tym zerwaniu przymierza przez Boga z Judejczykami pozostaje nam już tylko patrzenie na świat, na ludzi przez pryzmat księgi Objawienia Jana. I tak w Objawieniu mamy świadectwo Mesjasza, który świadczy nam o tym, że Jego uwaga od tej chwili jest skierowana ku potomstwu niewiasty które szczerze trzyma się prawa Bożego i przyjęło świadectwo Isusa.
Dostajemy tu świadectwo o tym, że Chrystus zabrał do siebie swych wybranych świętych, współkróli i kapłanów. Z nimi współtworzy Królestwo w Niebie i tylko w Niebie jest jeszcze Świątynia Boża. Kiedy Chrystus wróci z Nowym Jeruzalem świątyni już w niej nie będzie.

Wszystkie te poruszane powyżej kwestie świadczą o prawdziwości słów jakie Isus wypowiedział do Samarytanki – że od tej chwili nie będzie oddawać się czci Bogu ani na tym wzgórzu ani w Jeruzalemie. Naród Judejczyków musiał być utrzymany w Bożej pieczy tylko i wyłącznie dla przyjścia Mesjasza, by mógł się on urodzić w domu ludzi czczących prawdziwego Boga a nie np. bożki rzymskie.
Przymierze i dotyczące jego proroctwa zawsze były warunkowe. Izrael nigdy nie dochował tych warunków a jeszcze swoim postępowaniem obrażał Boga i zabili Jego syna wypierając się go – nie ma mowy więc o tym by na tym narodzi mogło dojść do wypełnienia jakiejkolwiek obietnicy przymierza. Sprawa odrzucenia Chrystusa raz na zawsze zamyka kwestię Bożej współpracy z tymi ludźmi.

(Wyjścia 19:5;) Powtórzonego Prawa 28:1, Powtórzonego Prawa 28:15

Brak spełnionych proroctw!!!

Ogromnym problemem jest powierzchowność i wyrywkowość odczytywania zapowiedzianych proroctw. Tak jak Judejczycy w większości nie rozpoznali Mesjasza i wykrzykiwali, że żaden prorok nie pochodzi z Galilei, tak samo nie rozpoznali końca 70 tygodni Daniela, objęcia przez Mesjasza Królewskiego tronu w Niebie i zabrania chłopczyka. Tak samo jest ze współczesnym rozumieniem proroctw;

Isus odchodząc mówił, że on jest światłością a po nim nadejdzie ciemność. Ta ciemność trwa do dziś, stąd problemy ze zrozumieniem prawd Bożych.
J 3:19 bg „A tenci jest sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość; bo były złe uczynki ich.”

J 12:35 bg „Tedy im rzekł Jezus: Jeszcze do małego czasu jest z wami światłość; chodźcież tedy, póki światłość macie, żeby was ciemność nie ogarnęła; bo kto w ciemności chodzi, nie wie, kędy idzie.”

(Micheasz 3:5) Tak mówi Pan o prorokach, którzy zwodzą mój lud, gdy zęby ich mają co gryźć, zwiastują pokój, lecz przeciwko temu, który im nic do ust nie da, ogłaszają świętą wojnę.
(6) Dlatego zaskoczy was noc i nie będzie widzenia, zapadnie ciemność i nie będzie wieszczby; słońce zajdzie nad prorokami i dzień stanie im się ciemnością.
(7) Jasnowidze będą zawstydzeni, a wieszczkowie zawiedzeni; wszyscy zakryją sobie twarze, bo nie będzie odpowiedzi Boga.

Faryzeusze znali dokładnie pisma i czekali na Mesjasza jednak traktowali je wyrywkowo. Proroctwo Daniela dotyczyło dokładnie ich losu, czas im wyznaczony zakończył się wraz ze spełnieniem tego proroctwa i już nic nie dotyczy w sensie dosłownym – literalnym tego narodu. Wcześniej Izrael został spustoszony i wyludniony przez Babilończyków. Po 70 latach, w roku 537 p.n.e., odrodził się jakby w ciągu jednego dnia. Tak jak zapowiedziało proroctwo z Księgi Izajasza 66:8 oraz inne np. Ezechiela i spełniło się w zdumiewający sposób, gdy perski zdobywca Babilonu, Cyrus Wielki, zezwolił Judejczykom na powrót do ojczyzny (Ezdrasza 1:2).
Współczesne kościoły wydają się w ogóle nie zauważać, że proroctwa dotyczące powrotu do Izraela wypełniły się z niesamowitą dokładnością właśnie w tedy. Opisy między innymi stanu – odnowy duchowej w Izraelu, kiedy to cały naród gromadzi się, by słuchać prawa Bożego, płacze, modli się oddaje Bogu cześć, kiedy jego myśli są zwrócone do jedynego prawdziwego Boga. Kiedy myślą i marzą o odbudowie świątyni, kiedy zbierają wszelkie dobra, by ją odbudować, każde to wypełnienie opisane jest z dużą dokładnością w ST.
Pozostają niewielkie części, które owszem dotyczą naszych czasów i Narodu… ale nie odnoszą się do tych ludzi którzy zamieszkują dziś Ziemię Palestyńską i nazwali się Izraelem.
To szatańska „zmyłka” – oszustwo, które prowadzi do zwiedzenia i zamieszania. Tak by odwrócić nasz wzrok od Królestwa i Apokalipsy a skierowania na lud, który na pewno nie założył Bóg. Na pewno dlatego, że jego przymierza wygasły na ich własne żądanie a czas Narodu jako państwa, rządu ludzkiego na Ziemi bezpowrotnie minął w czasie, kiedy Chrystus rozpoczął swoje Królowanie w Niebie.
Zwróćmy uwagę na Apokalipsę, mamy w niej świadectwo Mesjasza na to że na Ziemi zostaje; chłopczyk, święci z którymi„walczy smok, nierządnica, narody z niż spółkujące, zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, bestie, w początkowym i końcowym etapie szatan, fałszywy prorok. Są bojaźliwi, niewierzący i skalani, zabójcy, wszetecznicy, czarownicy i bałwochwalcy, psy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je, mieszkańcy ziemi, ludy, narody, dwóch świadków, szarańcza, aniołowie pojawiający się w wypełnieniu woli Boga, np.; z nad Eufratu powstający do życia umarli, Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty.
Takie to postaci odczytamy w Apokaliptycznych opisach Ziemi – inne są umieszczone w Niebie. Powyższe postacie nie w skazują na żaden wybrany literalny naród, nie ma w Ap. ani jednego słowa „Izrael”, nie ma słowa, by na Ziemi jakiś naród miał nad sobą jakąś szczególną Bożą ochronę. Nie ma! Ziemia po odejściu Mesjasza pozostała w ciemności, naród wybrany został odrzucony i osądzony, królestwo Boże założone, tu działa nierządnica, bestie i zwierzę i nie ma Jerozolimy i nie ma świątyni. Mamy mówić „przyjdź”! Mamy oczekiwać powrotu Mesjasza!

Pozostaje nam wrócić do 38 rozdziału ks. Ezechiela.
Tu słowo jest skierowane do Goga z Magog. Ma on napaść na;

(38:8) Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, w latach ostatecznych przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza i do ludu zebranego z wielu ludów na górach izraelskich, które długo były spustoszone; wszyscy oni wyprowadzeni spośród narodów, mieszkają bezpiecznie.

(11) I powiesz: Wyruszę przeciwko ziemi otwartej, napadnę ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie; mieszkają w miejscowościach, które nie mają ani murów, ani zawór, ani bram,
Jest tu mowa o przebiegu „wojny Armagedonu”. Król z dalekiej północy wystąpi – napadnie na ludzi mieszkających bezpiecznie dalsza część podaje, że lud ten mieszka bez murów…

Posumujmy; kraj uwolniony od miecza, mieszkający bezpiecznie, na ziemi otwartej, kraj ludzi spokojnych mieszkających bezpiecznie, bez murów, bez zaworów bez bram!!

Czy ten opis przypomina wam dzisiejszy Izrael ???
http://pl.uzbrojenie.wikia.com/wiki/Izrael

http://ocdn.eu/images/pulscms/MDE7MDQsMCw2LDMwMCwxYjA7MDYsMzE0LDFiYzswYywxNDBiMWNmZTdmMGFjNTJlZGMwMTBkNzA5NzhlODRiZSwxLDEsNiww/26921e2c2cab5beb8603c3141734ddda.jpg

Według rankingu Global Firepower (2014) izraelskie siły zbrojne stanowią 11. siłę militarną na świecie, z rocznym budżetem na cele obronne w wysokości 15 mld dolarów (USD)[4].
Siły Obronne Izraela składają się z trzech rodzajów sił zbrojnych: wojsk lądowych, marynarki wojennej i lotnictwa. Jest to jedyne zbrojne ramię izraelskich sił bezpieczeństwa. Siły zbrojne są dowodzone przez szefa Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela (hebr. רמטכ”ל, Ramatkal), który podlega pod Ministra Obrony Izraela.
Łączna liczba żołnierzy wynosi 187 tys. (oraz 445 tys. rezerwistów)[1], dysponujących nowoczesnymi i licznymi samolotami, pojazdami pancernymi i okrętami. Choć oficjalnie tego nie potwierdzono, Izrael jest w posiadaniu broni jądrowej, w liczbie – według zachodnich ekspertów – około 500 głowic, które przenoszone mogą być także przez rakiety średniego zasięgu Lance lub międzykontynentalnego typu Jerycho-3[5].
http://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82y_Obronne_Izraela
A tarcze antyrakietowe ?
A wszechobecne mury, zasieki?
A schrony w każdym Izraelskim domu?
Bez przerwy bomby Izraelskie lecą na Palestynę a ich bomby na Izrael. Strzały zamachy, ataki terrorystyczne są na porządku dziennym. Wszędzie mury, zasieki, straże, ogrom wrogów a na pierwszym miejscu Hamas
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/netanjahu-izrael-nie-wroci-do-rozmow-dopoki-trwac-beda-ataki-hamasu/d0b0s

Czy powyższy opis z ks. Ezechiela w czymś przypomina wam ten naród ? A tu wspomniałam o maleńkiej cząstce tego w jakim ogromnym stresie i strachu i w jak obwarowanych miastach żyją Tamci ludzie.
Ezechiel nie nawiązuje tu do Izraela, który dziś śmie bezpodstawnie nadać sobie tę nazwę.
Czy powyższy opis z ks. Ezechiela nie kieruje was raczej na Europę?
Czyż to u nas nie ma granic, nie zbroiliśmy się od II wojny światowej, jesteśmy zupełnie uwolnieni od miecza. Czy to nie my byliśmy zupełnie spustoszeni podczas II w.ś.? Czy nie u nas nie ma murów, ludzie mieszkali bezpiecznie, bez zaworów, bram, na otwartym ziemi otwartej…?

Proroctwo to mówi następnie o tym jak Bóg z wielka mocą wkroczy i zniszczy Goga. I wtedy Bóg zbiera swój lud by mieszkał bezpiecznie.
(39: 25) Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Teraz odmienię los Jakuba, zmiłuję się nad całym domem izraelskim i zadbam gorliwie o święte moje imię.
(26) I zapomną o swojej hańbie i wszelkim swoim odstępstwie, którego się dopuścili wobec mnie, gdy bezpiecznie mieszkać będą na swojej ziemi i nikt ich nie będzie straszył.
(27) Gdy sprowadzę ich spośród narodów i zgromadzę ich z ziem ich wrogów, wtedy okażę się na nich świętym na oczach wielu narodów.

Jak widzimy cały opis wybawienia Narodu Bożego następuje po tym jak Bóg zniszczy narody Goga i Magoga z dalekiej północy.
Należy wyzbyć się tego automatycznego kojarzenia Izrael = ludzie którzy mieszkają dziś Palestynę, Ziemia Izraelska = teren zamieszkujący przez współczesny Izrael – to jedno z drugim nie ma żadnej wspólnoty.
Bo Chrystus powiedział;
„Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój Ojciec jest hodowcą. Każdą gałąź we mnie, która nie rodzi owocu, usuwa, a każdą rodzącą owoc oczyszcza, żeby rodziła więcej owocu” (Jana 15:1, 2).
I tamta gałąź uschła i została odcięta!

Teraz gdy czytamy Apokalipsę mamy naród, który jest częścią Chrystusa, który w nim, znim i dla niego żyje. Tak może być, że to i zapewne tak jest, że to my jesteśmy prawdziwym Izraelem ale o tym nie wiemy bo Bóg nas ukrył przed szatanem na „pustyni” ale przede wszystkim jesteśmy naśladowcami Chrystusa, kochającymi go i oczekującymi z ogromną tęsknotą Jego powrotu.

I najważniejszym dowodem na to jest Isus, który nie tylko świadczy o tym kto jest jego narodem w Ew. Jana, a w Apokalipsie Jana nie wspomina ani jednym słowem o jakimkolwiek powrocie Izraela do Ziemi Obiecanej. I świadczy o tym, że świątynia Boża jest tylko w Niebie i nie po to Chrystus utworzył Nowe Jeruzalem by ktoś czcił i tęsknił za cieniami ziemskiej klęski Jeruzalem.

Nowy Testament używa starotestamentowych terminów, odnosząc je do „Kościoła Bożego”, a nie do realiów geograficznych kieruje wzrok nasz wzrok z dawnej zburzonej ziemskiej świątyni na świątynię w niebie. Tam Chrystus jako „arcykapłan przymierza wiecznego” dokonał naszego odkupienia i króluje jako nasz Król.

Jeżeli więc kierujemy swą uwagę na współczesną grzeszną, podzieloną Jerozolimę zastanówmy się czy nie odwracamy się plecami od Świątyni Niebiańskiej, a czy nie o to nam kazał prosić Mesjasz, nie tam miał być utkwiony nasz wzrok i nasze serce??

Interpretacja proroctw, która zamiast Isusa i przybytku w niebie, ma w centrum jerozolimską świątynię, prowadzi do podobnego błędu, jaki popełnili przywódcy w czasach Isusa. Trzymali się oni proroctw wywyższających Izrael (ziemski), ignorując warunki przymierza z Bogiem. Zbyt wielu chrześcijan chce jak faryzeusze zbawienia na ich warunkach i naginają biblię do swoich jakże błędnych interpretacji. W tym celu nadużywa się Biblii wciska się nam np. że raz liczymy rok za rok innym razem to jest rok za 1000 lat, w ten sam sposób błędnie doliczono się nawet daty powrotu Izraela i idealnie im spasował rok 1948. To wszystko powoduje zakłamanie tz. proroków i „znawców biblii” a tak naprawdę prowadzą ludzi na manowce. Tymczasem prawdziwa służba Bogu polega jedynie na wpatrywanie się w Chrystusa i Jego powrót, na głębokim oddaniu się Bogu i duchowym, a nie intelektualnym przygotowaniu się na Jego powrót.
„Jezus przestrzegł swoich naśladowców, aby uciekli z przeznaczonej na zagładę Jerozolimy. Uczynimy dobrze, jeśli weźmiemy sobie tę radę do serca, trzymając się z dala od fałszywych proroctw o Jerozolimie” a skupimy się na obietnicy Mesjasza z Apokalipsy.

Temat ten jest tematem rzeką, udało się nam tu jedynie „zaczepić” ważniejsze wątki, będziemy go kontynuować. Proszę, by stało się to zaczątkiem szerszej dyskusji,
ponieważ temat ten w dzisiejszej sytuacji światowej będzie narastał i będzie stawał, będzie jaśniejszy, ale i coraz bardziej dokuczliwy. „Obserwacja” Wielkiej Nierządnicy – „Izraela” jest i będzie ważnym elementem życia ludzi wiernych Bogu, aż do końca. Jednak inaczej niż się większości wydaje… należy czekać na jego zniszczenie z ręki Boga a niżeli na tego oszusta.

ESTERA

30 thoughts on “Izrael : naród wybrany przez diabła….

 1. Nie no,miód na serce.” od chwili ,kiedy Cię poznałem, to się w Tobie zakochałem”-takim cichym wielbicielem jestem.Masz intelekt ,jakich jest niewiele w świecie,oprócz tych zaprogramowanych spirystycznie,których Światłem jest Satan.Niemniej masz ‚jaja’ których mi brakuje,a mimo mojego poznania, erudytą nie zostanę z powodu ograniczonej świadomości,jaka muszę czerpać nie od siebie ,lecz niestety od innych,bo nic nie wiem i nie podlegam pod chaneling duchów nieczystej woli,lecz tych ,którzy prawdziwości szukają w poznaniu.

 2. „Izrael naród wybrany przez diabła” – chyba masz tutaj na myśli Izrael obecny i tych co się z nim utożsamiają, Mityczny Izrael raczej nie miał nic wspólnego z tym co obecnie znamy pod tą nazwą. Mityczny Izrael nie ma również nic wspólnego z historią Izraela jaką mamy w Starym Testamencie( Torze). Historia Izraela powstała na bazie świętej Księgi którą swojego czasu kazał przetłumaczyć Ptolemeusz II. Trzeba tutaj przypomnieć, że słowiańszczyzna to potomkowie Ariów chyba najstarszego ludu na ziemi. Wszystko wskazuje na to , że mityczny naród Izrael to Ariowie (Słowianie). Etymologia wielu słów wskazuje na taki obrót sprawy. Wszystko co mamy w ST należny brać z dystansem ponieważ jest to żydowska przeróbka tego co należało do innych.
  Czy żydzi znają pochodzenie słów jak Tora, Izrael, Synagoga, Rabin? nie znają bo to nie ich słowa.
  Iz – Ra – El – może znaczy Bóg ze Światłości lub Bóg z Ra (Iz – to słowo rosyjskie)
  Ra – to siwiało, Światłość, Słońce
  El – Bóg

  Ra może tutaj mieć też inne znaczenie. Pierwotna nazwa obecnej rzeki Wołga brzmiała rzeka Rha ( jest to zapis łaciński więc mamy tutaj bezdźwięczne h, czyli całe słowo czyta się RA)
  Rzeki u Słowian były święte. Większość osiadłych plemion słowiańskich na rzekami przyjmowała nadane im nazwy jako nazwy swoich społeczności zamieszkujących teren wokół tej rzeki np. rzeka Łaba – Połabianie. Trudno obecnie kojarzyć rzeki z nazwami plemion słowiańskich ponieważ obecnie bardzo dużo rzek posiada inne nazwy.
  Być może mityczny Izrael miał swoją kolebkę nad rzeką Wołgą. Przeanalizujmy słowo Tartaria.
  T – AR – t – ARIA mamy tutaj słowo Ar (Aryjczyk) i Aria ( ziemia Arów, Aryjczyków)

  Synagoga obecnie dom żydowski modlitwy. Ale analizując wyraz w języku słowiańskim mamy:
  Synagoga Syna-Goga, Synmagoga, Syn-Magoga … widać że dom modlitwy żydzi kojarzą z potomkiem Goga lub Magoga.

  Tora – po słowiańsku To Ra – znaczy „To światłość” lub „To Światło”
  Rabin – żydzi tłumaczą to jako nauczyciel lub mistrz,
  Ra-bin, bin po arabsku znaczy syn Czyli w takim układzie mamy „Syn Światłości”
  Ra-B-In ( ‚B’ po rosyjsku czyta się ‚W’) mamy więc … Światłość w Nim

  Diabeł niszczy to co Boskie – swastyka ,aryjski symbol Boga stał się symbolem nazistowskich Niemiec i symbolem jednych z największych zbrodniarzy na świecie.

  Jakub który walczył z Bogiem to przykład niegodziwości, kłamstwa, oszustwa, sutenerstwa. Jeżeli ktoś taki jak Jakub jest błogosławiony przez Boga to kim jest Bóg Jakuba?

 3. Uczucie Twe odwzajemniam :). Z resztą się nie zgadzam; ani ja nie posiadam intelektu, a tylko ogromną potrzebę poznania Boga, oczyszczenia Jego imienia z kłamliwych zarzutów i pragnienie doczekania powrotu Chrystusa. Ani nie mam jaj 🙂 ,ani Tobie ich nie brakuje! Zawsze świecisz przykładem i mądrą, wnikliwą postawą, za którą bardzo Cię cenię i za którą dziękuję!

  Co do Izraela chciałam powtórzyć; największym i w sumie jedynym danym nam od Mesjasza proroctwem jest Apokalipsa, nie wolno nam uznać niczego, co jest sprzeczne z jej treścią. Dlatego dalej będziemy obnażać tę diabelską hybrydę w kontekście słów Boga jakie skierował do Matki wszetecznic.

  Temat Izraela, ani Wielkiej Nierządnicy nie jest jakąś „prawdą tajemną” mi objawioną. W necie jest wiele dobrych artykułów ludzi, którzy również, jak ja nie dali się nabrać na tę sztuczkę i od dawna pisali jak tylko rozumieli, że ten naród nie jest tym za kogo się podaje oraz pisali, że nierządnica nie jest tą za którą ją uważa cały świat chrześcijański. Ja zbadałam tylko te kwestie dokładnie i opowiedziałam się za prawdą. Może jest mi trochę łatwiej, bo nie podlegam żadnej religii, ani żadnym innym szatańskim tworom, które zaślepiają oczy ludzi, jednak wiem, ze każdy może robić to na własną rękę z większym jeszcze powodzeniem i błogosławieństwem Bożym.
  I takie ma życzenie… 🙂

 4. Uczucie Twe odwzajemniam :). Z resztą się nie zgadzam; ani ja nie posiadam intelektu, a tylko ogromną potrzebę poznania Boga, oczyszczenia Jego imienia z kłamliwych zarzutów i pragnienie doczekania powrotu Chrystusa. Ani nie mam jaj 🙂 ,ani Tobie ich nie brakuje! Zawsze świecisz przykładem i mądrą, wnikliwą postawą, za którą bardzo Cię cenię i za którą dziękuję!

  Co do Izraela chciałam powtórzyć; największym i w sumie jedynym danym nam od Mesjasza proroctwem jest Apokalipsa, nie wolno nam uznać niczego, co jest sprzeczne z jej treścią. Dlatego dalej będziemy obnażać tę diabelską hybrydę w kontekście słów Boga jakie skierował do Matki wszetecznic.

  Temat Izraela, ani Wielkiej Nierządnicy nie jest jakąś „prawdą tajemną” mi objawioną. W necie jest wiele dobrych artykułów ludzi, którzy również, jak ja nie dali się nabrać na tę sztuczkę i od dawna pisali jak tylko rozumieli, że ten naród nie jest tym za kogo się podaje oraz pisali, że nierządnica nie jest tą za którą ją uważa cały świat chrześcijański. Ja zbadałam tylko te kwestie dokładnie i opowiedziałam się za prawdą. Może jest mi trochę łatwiej, bo nie podlegam żadnej religii, ani żadnym innym szatańskim tworom, które zaślepiają oczy ludzi, jednak wiem, ze każdy może robić to na własną rękę z większym jeszcze powodzeniem i błogosławieństwem Bożym.
  I takie ma życzenie… 🙂

 5. Witaj BBC 🙂 Tak owszem temat tyczy się tych co mieszkają w dzisiejszej Palestynie i głoszą, że nazywają się Izrael. Miałam chwilowo zamiar użyć od razu nazewnictwa takiego jak to Ty właśnie robisz i nazwać kto genetycznie i narodowościowo jest tym schowanym na pustyni przez Boga Narodem; jednak dla ludzi, którzy nie badali jeszcze tych kwestii byłoby to jeszcze nazewnictwo nie do „przełknięcia” a artykuł stałby się monstrualnym straszydłem :). Sprawy językowe, geograficzne itd. – wiem, że macie sporo dowodów na to, że współczesny Izrael to oszust i mam przeświadczenie, ze przyszedł czas kiedy Bóg wkłada nam w serce nie tylko swoje prawo ale „wyprowadza nas” a raczej przygotowuje do wyjścia z „pustyni” narodów, gdzie ukrył nas przed „wodami” szatana które zostały wchłonięte przez ziemię. 🙂 wszystko się klaruje i pasuje do siebie jak puzzle układanki. Niestety sporo jest takich co nadal siedzą na walizkach i czekają na porwanie i ukrycie ale my musimy iść do przodu i wykopywać prawdę na chwałę Boga! Jak sam zauważyłeś szatan kradnie Bogu tożsamość, przypisując sobie wszystkie przymioty i symbole. Próbował wymazać świadomość o Bożym planie ale wiem, ze Bóg pozwolił mu na to dla naszego dobra. Dzięki temu mógł nas ukryć a i tak bez tego jakby instynktownie szatan wiedział, ze rasa ludzi białych cholernie jemu zawadza!
  Będziemy mieli coraz więcej wiedzy ! i dzielmy się nią.

 6. Panuje pewna dziwna opinia, że Israel to Is jak Isis (Izyda), ra (również z egipskiego panteonu) i el – zniekształcone słowo z paleohebrajksiego ‘AL’,tłumaczone jako Bóg.
  W świetle takiego rozumowania równie dobrze można uzyskać dowolne słowa i znaczenia
  np.
  Is – isotope, ra – radio, el – electronic 😀 😀 sami przyznacie, że to raczej jest zabawa niż argument do poważniejszej dyskusji :D.
  Nie wpominając już, że w tym słowie tak naprawdę nie ma ‘s’, ale ‘sz’ 😀 więc tak Isis jak i Izyda odpada :D, a wersje imion, nazw z tłumaczeń są bardzo różnorodnie transliterowane i zniekształcane.
  Możemy sobie tak fantazjować, ponieważ takie ‚kwiatki’ wychodzą skoro talmudyści i masoreci zmienili alfabet i jego wymowę :D.

  Co do Ra i jego symbolizmu – oka, w języku paleohebrajskim RA znaczy widzieć, patrzeć i znaczenia słów wywodzących się z tego korzenia są oczywiście pokrewne – to słowa jak m.in. wygląd, wizja, lustro.
  Jak wiadomo z księgi Genesis Izraelici przebywali 400 lat w Egipcie i stąd widać ich wpływ na język Egiptu – poszczególne słowa, jak wymienione już RA, ale przede wszystkim pismo, ponieważ hieroglify nie są pierwszym pismem piktograficznym.

  Na tym zestawieniu można to zaobserwować
  http://api.ning.com/files/jZ9cu*h5-FaPkglINAcK9mUxNRrYGaK*zDxHX53VniQxOEkDfm1L64VudGguwGHyjZUuIwsbTYHl-y6jnQaWuud2SH28UDAj/Evol_Eng_Alpha_JEM_14_800x1046.jpg?width=745

  Jak również w tym artykule ‚Starożytne hebrajskie inskrypcje zostały znalezione w, ale nie pochodzą z Egiptu’
  http://yehweh.org/ancient-hebrew-inscriptions-found-in-but-arent-from-egypt
  I film wykorzystany w artykule

  Co do artykułu Estero, jak i inne twoje artykuły, ciekawy i zachęca do dalszych poszukiwań!

  Mam tylko jedno sprostowanie, ale nie do artykułu, wg. żydowskiej witryny – wikipedii, jest podana taka definicja:
  ‘Nazwa Izrael (hebr. ישׂראל) pochodzi ze Starego Testamentu (por. Księga Rodzaju 32:29) i oznacza: ten, który walczy z Bogiem. (שרה – walczyć, bić się, wojować; אֵל – Bóg)
  Od razu rozwiejmy wątpliwości, zwykle nie ma co ufać wikipedii, ale tym razem żydzi otwarcie przyznali, że walczą z Bogiem :D. Jednak tłumaczenie tutaj przysłowiowo ‘leży’ ponieważ nie znają dobrze języka, który ukradli :D.’


  z http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/OTpdf/gen32.pdf

  Zaznaczone słowo SZaRIT pochodzi od korzenia SZaR jak i ISZaR – http://biblehub.com/hebrew/3477.htm, czyli mają bardzo podobne, albo nawet powtórzone znaczenie – sznur, prosty; prawy;
  – ‘Naciągnięta lina jest prosta. Prawym/sprawiedliwym jest ten, kto jest prosty i pewnie trzyma się prawdy tak jak sznur (lina) jest prosta i pewnie trzyma namiot w pozycji pionowej.’
  – Powrozów, splecionych razem w bicz Chrystus użył do przepędzenia przekupniów ze świątyni (prawością przepędził niegodziwość)!

  Jn 2:14 I zastał w świątyni sprzedających woły i owce, i gołębie, i siedzących wekslarzy.
  2:15 I skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami; wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał,
  2:16 A do sprzedawców gołębi rzekł: Zabierzcie to stąd, z domu Ojca mego nie czyńcie targowiska.
  2:17 Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Żarliwość o dom twój pożera mnie.

  Jednak po prawej stronie widać, że tłumacz jakby ‘poczuł lufę z tyłu głowy’ 😀 i wrócił do oficjalnej wersji (tłumaczenie jak w KJV) :D. Ciekawe, bo tekst, z którego tłumaczono to interlinearne opracowanie i dodane po prawej stronie tłumaczenie z KJV, jest ten sam. Podane w definicji w wikipedii ‘שרה – walczyć, bić się, wojować;’ http://biblehub.com/hebrew/8280.htm jest słowem, które tutaj w wersecie nie występuje, ‘no jak na złość’ :D.

  Ale to jest jedna z celowych dezinformacji ze strony żydowskiej wikipedii.
  Dobrze, że napisałaś ten artykuł – zawsze warto rozwiewać wątpliwości, nawet jeżeli temat jest ‚ogólnie znany’ ;).

 7. Dzięki Elar to wnosi dużo nowych informacji i świeżego powiewu wiatru do tematu. Wiem, że jeszcze wiele spraw i o wiele więcej wnikliwości należy poruszyć, by dogłębnie zbadać sprawę. jedno jest pewne, ten lud udaje kogoś kim nie jest … nie on nawet nie udaje, stoi przecież plecami do Boga i nienawiścią do Jego syna, za to skłania się ku kultom szatańskim rządzi światem ku jego zgubie. 🙂

 8. Estero : dobrze że zaczęłaś od prawie oficjalnej historii Izraela , jest to kolejne spojrzenie na temat bardzo kontrowersyjny ale z nim trzeba się zmierzyć. Ten artykuł w pełni jest kompatybilny z wczesniejszymi wpisami i komentarzami . Oczywiscie jest kwestia szczegółów ale ogólnie art jest dobry. Kwestie historyczne są bowiem arcy ciekawe, jak i podejscie starotestamentowe do tej kwestii. Najciekawsze wg mnie to kwestia co znaczy słowo Izrael= „walczący z Bogiem” , albo Jakub= „oszust”. ten artykuł daje kolejną podstawę że Żydowski system bankowy jest Wielką Nierządnicą z księgi objawienia. Mozna powiedzieć że powstanie panstwa Izrel obecnie to nic innego jak skutek działalności tej Wielkiej Nierządnicy. Zasada jest prosta : kto rządzi ? , czy politycy czy ktoś inny?, politycy to tylko fasada , czyli „twarz” , zeby ludzie widzieli i by im sie wydawało że mają na coś wpływ , jak idą na wybory. Rzadzi ten kto …….drukuje pieniądze. Czyli system bankowy. Jak zabraknie im pieniędzy to je po prostu wydrukują a reszta bedzie w drastycznym kryzysie a banki za fikcję bedą nabywać niewypracowane dobra materialne kontrolując całe społeczeństwa.
  Jasno wynika z tych artów i komentarzy że tytuł artykułu jest jak najbardziej na miejscu : własnie takim narodem diabeł realizuje swoje cele, ponieważ żydzi stanowią trzon finsowo-narodowosciowo-ideologiczny Wielkiej Nierzadnicy.

  Dobrze napisalas że temat jest wielowątkowy , bo mógłbym pisać bez końca ale na początek warto obejrzec ten film , bo tam mamy początki …….systemu bankowego 🙂 , radzę ten film dobrze obejrzec.

  https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR5vsVB_jll_WjHStM2zHmTeVX_P_Inj5ZB7xAeQ1xcZxSn-G-vtempl

  Jak tym tropem pojedziemy to dojedziemy nawet do Krzysztofa Kolumba i jego żony z domu ….Sinclear,

  To tylko drzazga z tematu :

  co to za krzyże na żagłach okrętów Kolumba?

  Tu mamy pieczołowicie namalowane te krzyże w nowoczesnej replice jednego z okrętów Kolumba

  Od razu widac że Królowa Hiszpanii należała do zakonu Templeariuszy .

  A tu żeby się nikt przypadkiem nie pomylił 🙂 , to mamy z czego składa się flaga …..brytyjska 🙂

  lewy górny róg:

  To nie dziwota że rodzina Rotchildów przyjechała do ….Anglii i założyła bank.

  To tak w wielkim skrócie historia powstania Wielkiej Nierządnicy.

  • Z Wielkiej Brytanii powstały USA. Państwa te są sojusznikami rzecz jasna. Jeśli weźmiemy flagi Szkocji i Anglii w Negatywie i nałożymy je na siebie jak ta UK, otrzymamy flagę rosyjskiej marynarki wojennej. Próbowałem tę flagę namierzyć na wikipedii, ale tam krzyż jest wykonany cienką linią. Ten na zdjęciu w linku poniżej daje dużo do myślenia, bo posiada identyczne proporcje jak ten angielski.
   http://www.rp.pl/Dyplomacja/151129657-Rosja-zrywa-kontakty-wojskowe-z-Turcja.html
   Na świecie jest konflikt wschód zachód. W Księdze Daniela jest konflikt Północ-Południe. Z Biblii wiemy, że obaj królowie spiskują pod stołem, a z historii, że wschód i zachód grają w jednej drużynie. Kluczem jest stella masońska, za którą panu Mariuszowi zamknięto jego kanał na YT. Stella ta pokazuje, że oś północ-południe jest pozioma, czyli w miejscu zachód-wschód. Tak, jakby ktoś chciał przekazać, że północ jest na zachodzie, a południe na wschodzie. Pozostałe kierunki wskazują na bieguny, czyli tam gdzie są wejścia do odchłani. Czy to jest przypadek?
   Więcej jest tutaj
   https://redoctobermsz.wordpress.com/2014/01/21/akcja-youtube-zamkniecie-kanalu-z-niebocentryzmem/attachment/8/
   Co jest jeszcze ciekawe, to to, że pomiędzy królami PN i PD jest preśliczna ziemia, a pomiędzy zachodem i wschodem jest słowiańszczyzna. Flagi państw słowiańskich są kompozycjami kolorów niebieski, biały i czerwony. Te same kolory są we flagach państw USA-UK oraz Rosja. I znowu, czy to jest przypadek?
   Moim zdaniem jest to trop do wyjaśnienia zagadki tożsamości króli północy i południa.
   Pozdrawiam.

 9. No to jedziemy dalej. 🙂

  Krolowa Hiszpańska w ciemno nie wywaliła ogrom kasy na wyprawę 🙂

  , Kolumb sprzedał jej informację udokumentowaną mapami Ameryki , ktore miał od swojej żony z domu Sinclear . To własnie Sinclearowie wysyłali wyprawy za ocean ponad sto lat przed Kolumbem z terenów Szkocji , gdzie wylądowała flota Templeariuszy ktora przybyła z La Rochelle , po aresztowaniu kierownictwa Templeariuszy we Francji. . (patrz film) .

  ale i jest link ;
  http://ciekawe.onet.pl/historia/zaginiona-flota-templariuszy-jak-rodzi-sie-legenda,1,5656056,artykul.html

  ten art jest ekstra 🙂

  wyłazi szydło z worka 🙂

  „W wyprawę zainwestowali też duże pieniądze bankierzy Luis Santangelo, minister finansów Ferdynanda Katolickiego, oraz Gabriel Sanchez, obaj marrani w pierwszym pokoleniu. Po odkryciu kilku wysp w archipelagach Bahama i Antyli na Morzu Karaibskim, i powrocie do Barcelony, Kolumb napisał swój pierwszy list właśnie do tych dwóch bankierów, jego przyjaciół, a nie do królowej Hiszpanii. Wyprawę finansowała również żydowska rodzina kupiecka Pizonów.
  Przed wyprawą Kolumb utrzymywał ożywione kontakty z żydowskimi astronomami z Salamanki, szczególnie z Abrahamem Zchut. Zchut interesował się też Normanami i Wikingami i ich wyprawami do Grenlandii oraz do Ameryki Północnej około roku 950 n.e., obliczył on dla Kolumba hipotetyczną odległość do Indii – 6.500 km. Trudno uwierzyć, aby tak dobry astronom pomylił się aż o około 14.500 km. Można raczej wnioskować, że Zchut obliczył odległość do Ameryki i to dość dokładnie i Kolumb wiedział, że płynie w kierunku nieznanego kontynentu.”

  http://www.binek.pl/6_t7.html

  co to są marrani :
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Marrani

  A teraz jedziemy do Szwajcarii , druga grupa Templeariuszy (ekipa lądowa) założyła …..Szwajcarię ale dla niepoznaki odwrócili swoją Templearską kolorystykę 🙂

  dla porównania :

  https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQnLJKMYgv-4tkaJQrN5QCAFYH_hYxs1hrsL0kBkLd60_3wwZqW
  sztandary
  a tutaj mamy typowy sztandar bojowy Templeariuszy z odwróconą kolorystyką :

  ……tyle że nowoczesny z ząbkowaną krawedzią 🙂

  A z czego słynie Szwajcaria jak nie z …….banków ? 🙂

  Czyli do Rotchilda mamy jeszcze bardzo daleko 🙂 a już żydowska Wielka Nierządnica zaczęła jazde na bestii z Księgi Objawienia.

  Wyprawa Kolumba to klasyka ujeżdrzania politycznej bestii , kasę na wyprawę wywaliła i bestia ( Krolowa Hiszpańska ) i Wielka Nierzadnica (Zydowskie rodziny bankierów ) na spółkę 🙂 i w dodatku pod sztandarem Templeariuszy (czyli Wielkiej Nierządnicy)

  I jak się tu pomylić że Wielka Nierządnica to żydowskie rodziny bankierów ? 🙂

 10. Oto mi chodziło Mariuszu, o tym wszystkim my niby wiemy i słyszymy ale często jakby to nie dochodziło do naszej świadomości na tyle by połączyć to w jedną spójna całość mówiącą nam czym jest naprawdę „Izrael”. W moim artykule wspominałam o satanistycznych artefaktach jakie są w sądzie Najwyższym w Izraelu a o to dalszy dopisek tych wydarzeń i kilka filmów. I to nie są żarty lecz znane nam fakty;

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/rothschildowie-sa-wlascicielami-80-izraela-2014-08

 11. „Syjonistyczny Izrael kontroluje Amerykę, Wielką Brytanie, Kanadę, Francję oraz inne rządy – a Rothschildowie kontrolują Izrael.”
  O tym czytamy ciągle …ale ja wam mówię, oni mają władzę nie tylko nad wymienionymi krajami ale i nad większością systemów politycznych oraz religijnych. Trzeba „przejrzeć” by zobaczyć jak nierządnica ujeżdża światowe bestie. Zobaczycie również jak w końcu bestie zaatakują NIerządnicę gdyż nie mogą już znieść jej wyuzdanych rządów. Należy dobrze odbierać znaki Apokalipsy – jej symbolikę. Nierządnica znajduje się na pustyni- pustynia symbolizuje ukrycie, zakrycie dla światowej areny politycznej. I to wspaniale pasuje do syjonistycznego Izraela.

 12. W artykule jest mowa o Judejczykach, którzy nie powrócili do kraju pozostając w Babilonie;
  Znalazłam informację dotyczące rzekomych dalszych losów tej grupy;

  W 658 r. około 90 tysięcy babilońskich Żydów złożyło hołd kalifowi Aliemu. Za okazaną wierność, Żydzi w Persji otrzymali szczególne przywileje. Rektor uczelni w Surze otrzymał tytuł gaona (dostojnik). Uprawnienia gaona były większe od egzylarchy. Od tego momentu zaczyna się nowy okres w dziejach żydowskich – okres gaonów.

  Tak urządzona społeczność żydowska w Babilonii tworzyła swoiste państwo poddane muzułmańskim namiestnikom. Rozproszeni po całym świecie Żydzi patrzyli na babilońskie akademie i na księcia wygnania, którzy byli wyrazicielami i kontynuatorami wyidealizowanej doby talmudycznej. Cała diaspora była poddana woli gaonów i egzylarchów babilońskich.

  Wpływ Żydów babilońskich rozszerzył się na diasporę, w miarę kolejnego przesiedlania się, docierał do Afryki Północnej, Europy Południowej, Środkowej, Wschodniej i Hiszpanii.

  (…)

  W 716 r. kalif Suleiman utowrzył w Ramli stolicę administracyjną kraju. Wielu Żydów babilońskich i perskich osiedlało się wówczas w Ramli.

  (…)

  W 750 r. z Persji wywędrował do Palestyny znany nauczyciel talmudyczny, Achaj. Napisał on w Palestynie podręcznik do praktyki religijnej judaizmu.

  (…)

  W 750 r. Obadja Abu-Isa z perskiego miasta Ispahan, ogłosił że Bóg przeznaczył go na wyzwoliciela Żydów spod jarzma pogańskich narodów i niesprawiedliwych władców. Zgromadził przy sobie około 10 tysięcy żydowskich powstańców z którymi wzniecił bunt. Abu-Isa nauczał judaizmu niezgodnego z Talmudem. Gdy Arabowie stłumili powstanie, uczniowie Abu-Isy nadal żyli według nauk swojego mistrza (do X wieku). Nazywano ich: Isawici.

  (…)

  W latach 763-766 kalif Al Mansur (754-775) rozbudował Bagdad jako stolicę swego państwa. Plany budowy miasta stworzyli żydowski matematyk i astronom Masha’allah i perski astronom Ab-Naubakht.

  Około 765 r. w Persji zaczął działać Anan Ben-Dawid, syn egzylarchy Salomona. Anan otwarcie potępił Talmud i zaczął nauczać potrzebę oparcia życia religijnego na Piśmie Świętym. Wytykał talmudystom, że sfałszowali judaizm i poczynili dodatki do Tory. Swoim uczniom Anan wpajał zasadę: „Szukajcie pilnie w Piśmie”. Od tego powrotu do Pisma, ten ruch religijny otrzymał nazwę karaizmu, czyli wyznania Pisma. Anan napisał komentarze do Tory i podręcznik życia religijnego opartego na naukach biblijnych. Zniósł on tradycyjny żydowski kalendarz świąteczny i sięgnął do praktyki obchodzenia świąt w Piśmie Świętym. Zaostrzył przepisy szabasowe i pokarmowe, co świadczyło, że tak naprawdę Anan stworzył nowy własny Talmud, zamiast powracać do Pisma.
  W VIII wieku społeczność żydowska rozpadła się na dwa wrogie sobie obozy. Karaimi stanowili największe wyzwanie dla tradycyjnego judaizmu talmudycznego. Rabini obłożyli Karaimów klątwą. W odpowiedzi, Karaici zerwali łączność z judaizmem talmudycznym i ogłosili Anana prawowitym egzylarchą. Odpowiednikiem synagogi u Karaimów była kienesa.
  Po śmierci Anana, wpływy Karaimów stopniowo rozszerzyły się na całą wschodnią część basenu Morza Śródziemnego, a nawet dotarły do Hiszpanii. Karaici przywrócili Biblii dawne jej prawa. Jako pierwsi rozpoczęli uprawiać gramatykę hebrajską. Badali poprawność tekstu świętego i starali się uchronić go od skażenia. Tych karaimskich gramatyków biblijnych zwano masoretami.

  (…)

  Po pierwszych osiedleniach w Azji Mniejszej, w Babilonii, nastąpiła żydowska migracja do Europy. Żydzi stopniowo i prawie niezauważalnie przemieszczali się dwoma głównymi nurtami. Pierwszy wychodził z Mezopotamii i Egiptu przez Afrykę Północną do Hiszpanii (zwanej po hebrajsku Sefaradem). Drugi nurt kierował się przez Turcję, Grecję i Włochy do Europy Środkowej. Większość z nich osiedliła się na terenie Niemiec (nazywanych po hebrajsku Aszkenas). Żydowska nauka wychodził z Babilonii do Włoch, Hiszpanii i Europy środkowej, a następnie wędrowała na wschód.

  Około 775 r. na rozkaz kalifa, z Persji został wygnany Natronaj Ben-Chabibaj, który wszedł w spór z Zakkajem Ben-Achunajem o urząd egzylarchy. Wygnany Natronaj osiedlił się w Maghrebie, gdzie wzmocnił lokalną gminę żydowską. Z pamięci spisał tekst Talmudu, którego odpisy trafiły również do gmin hiszpańskich.

  (…)

  Początek IX wieku charakteryzował się odnową nauki na Wschodzie. Około 800 r. Żydzi arabscy zwrócili swoją uwagę na światło nauki. Centrami nauki stały się Bagdad (stolica Kalifatu Bagdadzkiego), Kajruan (Afryka północna) i Merw (Turkomania

  (…)

  W latach 849-856 kalif Almutawakkil wskrzesił w Persji antyżydowskie prawa Omara. Zamknięto Żydom dostęp do urzędów, zabroniono studiowania święte księgi, synagogi i kościoły przemianowano na meczety. Żydzi musieli też nosić szczególną odzież: żółte chusty na płaszczach i grube powrozy zamiast pasa. Mocno ograniczono uprawnienia egzylarchatu.
  W owym czasie wzrastało znaczenie akademii w Pumbadicie, której rektorzy przybrali również tytuł gaona. W ten sposób w Persji działały dwie duże akademie talmudyczne i dwóch gaonów. Mnożyły się spory religijne, liturgiczne, prawnicze i inne.
  Ówczesny gaon z akademii w Surze, Natronaj (859-869), ogłosił kacerzem każdego, kto choćby w najmniejszym szczególe opuści liturgię paschalną.

  (…)

  Pod koniec IX wieku Żydzi odzyskali swoje prawa w Persji. Wezyr Ubajd-Allah Ibn-Sulejman (892-902) powoływał wykształconych Żydów na urzędy państwowe. Najwięcej korzyści odniosła wówczas gmina w Bagdadzie, natomiast pobliska akademia w Pumbadicie została uznana za najwyższy autorytet w Persji i wywierała silny wpływ na całą babilońską społeczność Żydów.

  (…)

  W 917 r. gaonem w Pumbadicie (Persja) został wybrany Mar Kohen-Cedek II Ben-Josef (917-936). Wyznaczył on sobie za cel uczynienie z Pumbadity jedynego ogniska całego żydostwa. W tym celu zamierzał osłabić autorytet egzylarchatu i osłabić akademię w Surze. W ten sposób rozpoczęły się długie spory pomiędzy akademiami. Dzieki wpływom u kalifa, gaon Kohen-Cedek doprowadził do usunięcia z urzędu egzlarchy Ukby, który został wygnany. Zniesiono egzylarchat.
  W 919 r. Ukba musiał opuścić kalifat wschodni i osiedlił się w Kajruanie, stolicy państwa Fatymidów w Afryce północnej.
  W 921 r. na stanowcze żądanie gmin żydowskich z diaspory, kolegium akademii w Surze wybrało jako nowego egzylarchę Dawida Ben-Zakkaja. Doszło wówczas do otwartego sporu pomiędzy nowym egzylarchą a gaonem Kohen-Cedekiem, który trwał przez dwa lata.

  (…)

  Saadjasz Ben-Josef (892-942) pochodził z Fajum, w Górnym Egipcie. Znajomością Talmudu przewyższał wszystkich swoich poprzedników rabbanickich. Z całą gorliwością przeciwstawił się karaitom, którzy swoją egzegezą Pisma zadawali kłam tradycji talmudycznej. Saadjasz napisał obszerną gramatykę hebrajskiego i szerzył w kręgach rabbanickich znajomość Pisma Świętego. Przełożył Pismo na język arabski i zaopatrzył je w obszerne komentarze. W 928 r. powołano Saadjasza z Egiptu do Sury w Persji, na urząd gaona uczelni. Wyjątkowo w dziejach akademii babilońskich wyniesiono na najwyższą godność uczonego z zagranicy. Jednakże w owym czasie, w Persji brakowało już wybitnych uczonych.
  Saadjasz jednak najwięcej zasłynął z filozofii. Jako pierwszy usiłował Pismo i tradycję pogodzić z rozumem, zadając tym cios ślepej wierze. Wielu późniejszych gaonów i uczonych poszło za jego przykładem i oparty na rozumie (racjonalistyczny) wykład Pisma Świętego zapanował w żydowskich uczelniach.
  Po śmierci Saadjasza (942 r.) zgasł ostatni promień wieczorny akademii w Surze. Ostatecznie, uczelnia została zamknięta w 948 r. Punktem centralnym w Persji została uczelnia w Pumbadicie. Działał tam wówczas Aron Ibn-Sardżadu (943-960), który napisał komentarz do Pięcioksięgu. Czas Babilonu jednak nieodwołalnie przemijał.
  Po upadku egzylarchatu (w 940 r. został zamordowany przez Arabów ostatni egzylarcha, Jehuda) i akademii w Surze (zamknięta w 948 r.), Azja straciła pierwszeństwo w świecie żydowskim.

  (…)

  W 948 r. z miasta Sura w Persji wyruszyło czterech młodych uczonych, którzy roznieśli naukę Talmudu po świecie. Szemarja Ben-Elchnan osiadł w Kairze (Egipt), Chusziel osiedlił się w Kajrunie (Afryka północna), Natan Ben-Izaak Kohen osiedlił się w Narbonie (Francja), a Mojżesz Ben-Chanoch osiedlił się w Kordowie (Hiszpania).

  (…)

  W owym czasie działał jeszcze w Persji gaon Szerir (930-1000). Uważał on Talmud za źródło wszelkiej mądrości, a jakichkolwiek idei naukowych nie tolerował. Zasłynął z napisania kroniki, która stanowi główne źródło historii talmudycznej, potalmudycznej i gaońskiej. Jemu zawdzięcza historia żydowska ciągłość swego pasma.
  W 998 r. rektorem uczelni w Pumbadicie został gaon Haj. Odznaczał się on doskonałą znajomością Talmudu. Jego erudycja i prawy charakter zjednały mu szeroką popularność. Rabbi Haj i jego ojciec Szerir zostali nazwani przez potomnych mianem „ojców i mistrzów Izraela”.

  (…)

  Do roku 1000 większość Żydów żyjących pod panowaniem Islamu mówiła i pisała po arabsku. Arabski stał się dla wielu językiem żydowskim.

  (…)

  W 1014 r. kalif Hakim nakazał w Egipcie zburzyć kościoły i synagogi. Wypędzono też z kraju wszystkich Żydów i chrześcijan. Państwo Fatymidów obejmowało wówczas Egipt, Afrykę północną, Palestynę i Syrię. W zaprzyjaźnionym kalifacie bagdadzkim wprowadzono w życie podobne antyżydowskie prawo. W obliczu tych prześladowań, wielu Żydów przyjęło Islam.

  Z tego materiału wynika, ze jednak istniało wygnanie z Babilonu ale w dalekiej przyszłości od czasów Isusa. Judejczycy ci dostali się do Hiszpanii. Ciekawy jest tu również wątek talmudstyczny.

 13. Ja odnosnie zacmienia, znaczy zacmienie jak zacmienie ale ukazal się pewien szczegół, a mianowicie podczas całkowitego zacmienia było widać pewien „uszczerbek” na tarczy księzyca bądz też było to cos w rodzaju hmm górki na tarczy slonca,i raczej stawiam na to drugie, w każdym bądz razie niebyło to coś w rodzaju erupcji słonecznych gejzerów magnetoelektrycznowybuchowych jak to nieraz mozna było dostrzec na prezentowanych zdieciach/filmach tylko poprostu nadwymiarowy kawałek słonca, co dodatkowo może pokazywac że słonce nie jest taką sobie kulą tylko coś bardziej złozonego i że faktycznie słonce znajduje się bardzo a to bardzo blisko ziemi.

 14. to chyba nie górka a wyrzut koronalny …:) myślę. No zrobiło się ciekawie na niebie. Dwa wyrzuty olbrzymie 4 w skali do 5; zaćmienie słońca w czasie równonocy wiosennej no i jesteśmy w trakcie tetrady księżyców w tym 4 mają być pełne – czerwone. W necie odjazd! Ludzie jakby się naćpali, większość pakuje walizki. Nie lekceważę tych znaków ale to nie jest to o czym pisał Jan w Apokalipsie. I mam taką sprawę wielu już spakowało walizki i czeka na porwanie. Ma być podobno do miesiąca… związku z powyższym jeśli ktoś chciał przekazać mi swój majątek którego wszak do nieba nie zabierze to ja chętnie 🙂 hi hihi 🙂 To tak na wesoło ale ludzie …uspokójcie się trzeba wiedzieć co po czym następuje… Apokalipsa jest otwarta i wiele jeszcze razem czasu ze sobą spędzimy… niestety !
  Też mi się tęskni i strasznie wyczekuję jednak nie my tu karty rozdajemy …:)

 15. Ten komentarz jest Estery , wklejam go za jej pozwoleniem.

  Pozwoliłam sobie na krótką analizę tekstów Cyryla tylko i dlatego, że on namiętnie krytykuje moje teksty, uznałam zatem za sprawiedliwe uczynić podobnie, choć nie lubię takich praktyk…
  Analiza widzenia Wielkiej Nierządnicy przez Cyryla!
  Cyryl napisał; w swoim artykule; „Dlaczego Wielką Nierządnicą jest Watykan??”
  http://cyryl.blox.pl/2014/10/Dlaczego-Wielka-Nierzadnica-jest-Watykan.html
  Cytat:
  (9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;
  „No właśnie tu trzeba tęgiej głowy.”
  No to przeczytajmy rozeznanie „tęgiej głowy” Cyryla, ale i jego znajomości Słowa Bożego;
  Cyryl twierdzi;
  „Otóż po zmartwychwstaniu Isusa Chrytusa, Szatan stracił:
  CAŁĄ WŁADZĘ NAD ZIEMIĄ „

  Oto Cyryl wbrew Słowu Bożemu – kłamie na korzyść Diabła;
  Mówi, ze w chwili zmartwychwstania Mesjasza szatan stracił wszelka władzę na Ziemi;
  Sprawdźmy w biblii;
  Chrystus mówi o swoim pobycie na Ziemi;
  (Jana 12:35) Na to rzekł im Isus: Jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła; bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie.

  Isus mówi, że po jego odejściu nastąpi ciemność; dlaczego?
  (Jana 14: 29) Teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.
  (30) Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie;

  Jakby ktoś miał wątpliwości to powtórzę – Mesjasz mówi, że po nim nadchodzi Szatan!!!

  Nadal Chrystus zapowiada działania diabła w czasie 7 zborów Apokalipsy, jak wiemy jest to czas po zmartwychwstaniu Mesjasza;
  Ap 2:10 bw „Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota.”

  Cyryl dalej twierdzi;
  ”Tak samo jak po potopie władza upadłych została zniszczona tak samo po zmartwychwstaniu władza Szatana i jego upadłych aniołów została zniszczona.”

  ”Od tej pory Szatan udał się do nieba, aby obserwować niewiastę (Izrael – rasę białą), i jak ona dzięki ewangelii zaczęła być w ciąży i jak przez ewangelizacje dawała Bogu innych potomków. 

  Cyrylu ! Daj mi jeden werset na potwierdzenie tych bzdur!!!

  Bo Mesjasz mówi, że po jego powrocie do Nieba, obejmuje władzę i zaszytą misję w świątyni. Jako Król i Kapłan;
  Nie ma w Ap. jednej nawet wzmianki, by szatan wraz z Mesjaszem przebywał w Niebie. Nie ma też nawet żadnej logicznej przesłanki ku temu;
  Ap 12:12 bw „Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was
  diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.”

  No, ale ten szatan o którym w Ew. Jana mówi Isus rzeczywiście miał na Ziemi niezbyt długo podziałać, może potem udał się do Nieba, jak to Cyryl twierdzi???
  Co on tak a’propos w Niebie z 24 starszymi, Królem Mesjaszem, Bogiem i wszystkimi świętymi robi przez 2000 lat ?

  Ap 12:9 bg „I zrzucony jest smok wielki, wąż on starodawny, którego zowią dyjabłem i szatanem, który zwodzi wszystek okrąg świata; zrzucony jest na ziemię i aniołowie jego z nim są zrzuceni.”
  Ap 12:13 bg „A gdy wiedział smok, iż był zrzucony na ziemię, prześladował niewiastę, która była porodziła mężczyznę.”

  Jak widzimy Ap. mówi że szatan nie obserwuje z nieba niewiastę ale czynnie ją prześladuje, chcąc ją zabić…nie mogąc jej skrzywdzić idzie zabijać, walczyć z jej potomstwem…
  Ap 12:17 bg „I rozgniewał się smok na niewiastę, i poszedł, aby walczył z drugimi z nasienia jej, którzy zachowują przykazania Boże i mają świadectwo Jezusa Chrystusa.”
  Ap 20:2 bw „I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.” . (3) I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie
  zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas.
  Ap 20:10 bp „Diabła zaś, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam, gdzie i Bestia, i Fałszywy Prorok. A będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków.”

  Takie są dzieje diabła od odejścia Mesjasza do jego zniszczenia.
  Dam nagrodę temu, kto wykaże mi jednym chodźmy wersetem, że po zmartwychwstaniu Mesjasza Szatan Diabeł poszedł do Nieba!!!
  Trzeba rozminąć się z rozumem, żeby takie brednie ludziom wciskać!
  Ale nie to jest szczytem bluźnierstwa Cyryla, ale poniższy cytat;
  „Sobieski był przez islamistów traktowany jako miecz, karę Boga. Sami nadali mu przydomek lew, a w Apokalipsie ta cecha jest przypisana Isusowi:”
  Cytat:
  (5) A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci.
  Ap. 5

  ”A zatem jak widać, islam nie był wstanie narzucić swojej woli Izraelowi. Wystarczył jeden posłuszny Bogu król, aby tak naprawdę pokazać islamistom ich miejsce. „
  Nie wierzę w to co czytam; Cyryl nazwał Sobieskiego LWEM Z POKOLENIA JUDY???
  Cyryl jak zawsze wyrywa coś z kontekstu i robi z ludzi głupków; czytajmy, co dalej jest napisane o Lwie z pokolenia Judy;

  Ap Jana 5:5 ….aby otworzył księgi i odpieczętował siedm pieczęci ich…. A gdy wziął one księgi, zaraz ono czworo zwierząt i oni dwadzieścia i cztery starcy upadli przed Barankiem, mając każdy z nich cytry i czasze złote, pełne wonnych rzeczy, które są modlitwy świętych. (9) I śpiewali nową pieśń, mówiąc: Godzien jesteś wziąć księgi i otworzyć pieczęci ich, żeś był zabity i odkupiłeś nas Bogu przez krew swoję ze wszelkiego pokolenia i języka, i ludu, i narodu: (10) I uczyniłeś nas Bogu naszemu królami i kapłanami, i królować będziemy na ziemi. (11)

  Jeden posłuszny Bogu Król??? Sobieski Bogu posłuszny?
  „Młody Jan (Sobieski) wychowywał się w atmosferze kultu dla osoby wielkiego przodka po kądzieli,….”
  Sobieski miał bardzo wszechstronne zainteresowania naukowe. Interesował się szczególnie matematyką, astronomią, architekturą.

  Sobieski cierpiał między innymi na otyłość, dnę moczanową, kamicę nerkową, nadciśnienie i zapalenie zatok oraz przywleczony z Francji syfilis.
  Prawdziwy wzór pobożności „świętego Sobieskiego”
  A jakiej wiary mieczem Sobieski bronił?
  „Przez Turków bywał zwany Lwem Lechistanu, a przez chrześcijan Obrońcą Wiary (król został odznaczony tym tytułem przez papieża Innocentego XI w 1684 r.).
  Zabijał dla tej największej na świecie krzyżowej sekty KRK?

  No to rzeczywiście przyjaciel Chrystusa z czystym sercem może nazwać tego człowieka żyjącego w obżarstwie, niemoralności i czczącego drewniane bożki diabelskie – uprawiającego bałwochwalstwo, Lwem z pokolenia Judy- można zwymiotować…

  Kolejne kłamstwo – Cyryl twierdzi, ze Mesjasza zabił Rzym;
  Czy na pewno;
  (Jana 18:35) Odpowiedział Piłat: Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie; co uczyniłeś?
  (38) Rzekł do niego Piłat: Co to jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich: Ja w nim żadnej winy nie znajduję.
  (39) Lecz utarł się u was zwyczaj, aby wam wypuszczać na Paschę jednego; chcecie więc, abym wam wypuścił króla żydowskiego?
  (40) Zawołali znowu wszyscy: Nie tego, ale Bar Abbasa. A ten Bar Abbas był zbójcą.
  (4) A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im: Oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduję.
  (6) A gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy. krzyknęli głośno: Ukrzyżuj, ukrzyżuj! Rzekł do nich Piłat: Weźcie go wy i ukrzyżujcie, ja bowiem winy w nim nie znajduję.
  (7) Odpowiedzieli mu Żydzi: My mamy zakon, a według zakonu winien umrzeć, bo się czynił Synem Bożym.
  (14) A był to dzień Przygotowania Paschy, około szóstej godziny; i rzekł do Żydów: Oto król wasz!
  (15) A oni zawołali: Precz, precz, ukrzyżuj go! Rzekł do nich Piłat: Króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Nie mamy króla, tylko cesarza.

  To Judejczycy odpowiadali za śmierć Mesjasza potwierdza to zarówno ten przekaz jak i ST.

  Kolejna wielka myśl Cyryla;
  Imperium Germanów, w postaci 3 Rzeszy, gnębiło w największym stopniu lud Boży – Izrael i chrześcijaństwo. Ale panowało bardzo krótko.

  Dla niego ludem Bożym jest Izrael i chrześcijaństwo; a kto dokładnie bałwochwalczy katolicy, świadkowie Jehowy a może Zielonoświątkowcy..? A Izrael, który? Ten z Palestyny? Już o nim pisałam nie będę się powtarzać.

  Cyryl zarzuca mi pisanie bzdur, mają one polegać na tym m/in., że zauważyłam, ze cały Stary Testament wskazuje, że Nierządnicą a co ważniejsze macierzą nierządu ST Izrael;
  Mi również przez wiele lat wmawiano, że nierządnicą jest Watykan i nawet w to wierzyłam – jednak dla mnie jedynie słuszne jest słuchanie Boga i z nim ja kłócić się nie będę;
  (Ew. Jana 3: 11) Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy, i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie.
  (12) Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebiańskich?

  (Jana 3: 32) Świadczy o tym, co widział i słyszał, lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa.
  (33) Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę.

  Bóg zawsze mówi prawdę!!!

  (34) Albowiem Ten, którego posłał Bóg, głosi Słowa Boże; gdyż Bóg udziela Ducha bez miary.

  Chrystus poświadcza, że nie ma z nim wspólnoty nikt, kto odrzuca słowo Jego Ojca, bo Bóg mówi prawdę. Isus i Ojciec jedno są i Mesjasz będąc w jedności z Bogiem mówił tylko to, co nakazał jemu Ojciec, a Ojciec nie ma rozdwojenia jaźni i nie może przekazywać nam tego, co byłoby sprzeczne z Jego własnym słowem zapisanym przez proroków;
  „Nierządnico, słuchaj słowa Pańskiego. Tak mówi Pan Bóg: Za to, że odsłaniałaś swą sromotę i odkrywałaś swą nagość, uprawiając nierząd ze wszystkimi swoimi ohydnymi bożkami […], za to Ja zgromadzę wszystkich twoich kochanków przeciwko tobie i odsłonię twą nagość, aby zobaczyli całą twoją nagość. Będę cię sądził tak, jak się sądzi cudzołożnice i zbójczynie.” Ez 16, 35-38
  „Mówi Bóg: Ona [Izrael] już nie jest moją żoną, a Ja nie jestem już jej mężem.
  Winna usunąć znaki nierządu ze swej twarzy i spośród swych piersi ozdoby cudzołożnicy. W przeciwnym razie – obnażę ją zupełnie i stanie się taka, jak w dzień swych urodzin, uczynię ją podobną do pustyni, sprawię, że będzie jak ziemia wyschnięta, że zginie śmiercią spragnienia.” Oz 2, 4-5

  NARODZINY NIERZĄDNICY
   
  Ez16 1Pan skierował do mnie te słowa: 2Synu człowieczy, zapoznaj Jerozolimę z jej obrzydliwościami 3i powiedz: Tak mówi Pan Bóg do Jerozolimy:
  9Obmyłem cię wodą, otarłem z ciebie krew i namaściłem olejkiem. 10Następnie przyodziałem cię wyszywaną szatą, obułem cię w trzewiki z miękkiej skórki, opasałem bisiorem i okryłem cię jedwabiem. 11Ozdobiłem cię klejnotami, włożyłem bransolety na twoje ręce i naszyjnik na twoją szyję. 12Włożyłem też pierścień w twój nos, kolczyki w twoje uszy i wspaniały diadem
  na twoją głowę. 13Zostałaś ozdobiona złotem i srebrem, przyodziana w bisior oraz w szaty jedwabne i wyszywane. Jadałaś najczystszą mąkę, miód i oliwę. Stawałaś się z dnia na dzień piękniejsza i doszłaś aż do godności królewskiej. 14Rozeszła się twoja sława między narodami dzięki twojej piękności, bo była ona doskonała z powodu ozdób, którymi cię wyposażyłem – wyrocznia Pana Boga. 15Ale zaufałaś swojej piękności i wyzyskałaś swoją sławę na to, by uprawiać nierząd

  Popatrzcie na ten werset;
  Iz.47
  Mówiłaś: To już na wieki będę zawsze władczynią. Nie wzięłaś sobie do serca tych zdarzeń, nie rozpamiętywałaś ich końca. 8A teraz posłuchaj tego, Wykwintna, siedząca sobie bezpiecznie, która mówisz w sercu swoim: Tylko ja i nikt inny! Nie zostanę wdową i nie zaznam sieroctwa. 9Lecz spadnie na ciebie jedno i drugie w jednym dniu, niespodzianie.Sieroctwo i wdowieństwo w pełni spadną na ciebie, pomimo wielu twoich czarów i mnóstwa twoich zaklęć. 10
  Ap18,7
  Ponieważ mówi w swym sercu: „Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową, i z pewnością nie zaznam żałoby”, dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi: śmierć i smutek, i głód; i będzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan, Bóg, który ją osądził

  No nie mówicie mi ze nie widzicie jak Bóg wskazuje jak dziecku, kto jest Nierządnicą i matką nierządu.

  Iz 51:17bp”Przebudź się, przebudź i powstań, Jerozolimo, która z ręki Boga wypiłaś puchar Jego gniewu; kielich odurzenia wypiłaś i do dna wysączyłaś.”
  Iz 51:22bp”Tak mówi Pan twój, Jahwe, i Bóg twój, który za ludem swoim się ujmuje: – Oto zabieram z twej ręki kielich odurzenia, puchar gniewu mojego. Nie będziesz już dłużej pić z niego.”
  Ez 23:31bp”Poszłaś w ślad za swoją siostrą, włożę ci więc jej kielich w twą rękę.”

   Czyż ślepi jesteście?
  A Mateusz niczego wam nie mówi?
  Mt 23,37Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie sa posłani!

  Iz 8Zaiste Jeruzalem upada i Juda się wali, bo przeciw Panu są ich słowa i czyny, by oczy Jego chwały obrażać. 9Stronniczość ich świadczy przeciw nim, jak Sodoma ogłaszają swój grzech, nie ukrywają [go]. Biada im, bo sami sobie gotują nieszczęście.

  To Jerozolima jest miejscem zabicia Mesjasza – naszego Pana;

  Ap 11.8 A zwłoki ich /leżeć/ będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się: Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana.
  I to Jerozolimę nazywa się Sodomą;
  Iz 8Zaiste Jeruzalem upada i Juda się wali, bo przeciw Panu są ich słowa i czyny, by oczy Jego chwały obrażać. 9Stronniczość ich świadczy przeciw nim, jak Sodoma ogłaszają swój grzech, nie ukrywają [go]. Biada im, bo sami sobie gotują nieszczęście.

  Jak dogłębne porównanie Jeruzalem do Sodomy mamy w /Ez 16, 46-56/
  Iz. 28 14Dlatego posłuchajcie słowa Pańskiego, wy wszyscy, panujący nad tym ludem, który jest w Jerozolimie. 15Mówicie: Zawarliśmy przymierze ze Śmiercią, i z Szeolem zrobiliśmy układ. Gdy się rozleje powódź wrogów, nas nie dosięgnie, bo z kłamstwa uczyniliśmy sobie schronisko i skryliśmy się pod fałszem.
   

  Rzuciłam zaledwie kilka wersetów dla otrzeźwienia!

  Forum „zbawienie” z kolega Cyrylem zarzuca mi że odrzucam biblię… czyżby?
  Kto odrzuca Sary Testament i prawdziwość tych słów? Przecież nie ja na ich stronie ktoś zadał pytanie rzeczowe mądre o to dlaczego nie przyjmują tego co mówi prawo i prorocy – człowieku nie spodziewaj się od tych ludzi odpowiedzi !!!
  Nie można odrzucić tego co powiedział Bóg !!! A powyższe słowa nie są moje !!!!

 16. Pingback: Kim jest Wielka Nierządnica /Babilon Wielki | redoctobermsz

 17. Pingback: Kim jest Wielka Nierządnica / Babilon Wielki cz. 3/3 | redoctobermsz

 18. To może jeszcze ja coś dorzucę 🙂

  PSALM 45

  (narrator)
  2Z mego serca tryska piękne słowo:
  utwór mój głoszę dla króla;
  mój język jest jak rylec biegłego pisarza.
  (o Isusie)
  3Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich,
  wdzięk rozlał się na twoich wargach:
  przeto pobłogosławił tobie Bóg na wieki.
  4 Bohaterze, przypasz do biodra swój miecz,
  swą chlubę i ozdobę! 5 Szczęśliwie wstąp
  na rydwan w obronie wiary, pokory i sprawiedliwości,
  a prawica twoja niech ci wskaże wielkie czyny!
  6 Strzały twoje są ostre – ludy poddają się tobie –
  [trafiają] w serce wrogów króla.
  7 Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie,
  berło Twego królestwa – berło sprawiedliwe.
  8 Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość,
  dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie
  olejkiem radości hojniej niż równych ci losem;
  9 wszystkie twoje szaty pachną mirrą, aloesem;
  płynący z pałaców z kości słoniowej dźwięk lutni raduje ciebie.
  10 Córki królewskie wychodzą ci na spotkanie,
  królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.
  (o kościele) !!!
  Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,
  zapomnij o twym narodzie, o domu twego ojca!
  12 Król pragnie twojej piękności:
  on jest twym panem; oddaj mu pokłon!

  ZAPOMNIJ O TWYM NARODZIE, O DOMU TWOJEGO OJCA!

  A jak Bóg zapomina? Wymażę wszystkie twoje winy i już więcej ich nie wspomnę!
  Więcej już ich nie wspominaj,
  Jan pisze że jeśli kto zgrzeszy przeciwko Duchowi, o takiego się nie módlcie, nie zostanie mu odpuszczone ani w tym ani w przyszłym wieku!

  Dalej,

  (o innych)
  I córa Tyru [nadchodzi] z darami;
  możni narodów szukają twych względów.
  (znów o kościele)

  Cała pełna chwały wchodzi córa królewska;
  złotogłów jej odzieniem.
  15 W szacie wzorzystej wiodą ją do króla;
  za nią dziewice, jej druhny,
  wprowadzają do ciebie.
  16 Przywodzą je z radością i z uniesieniem,
  przyprowadzają do pałacu króla.
  17 Niech twoi synowie zajmą miejsce twych ojców;
  ustanów ich książętami po całej ziemi!
  18 Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię;
  dlatego po wiek wieków sławić cię będą narody.

  TAK PRZYJDŹ PANIE JEZU PO SWÓJ KOŚCIÓŁ …

 19. tytule=””>Zachariasza 11: 4 Pan tak do mnie powiedział: „Paś owce przeznaczone na zabicie, 5 które kupcy zabijają bezkarnie, a handlarze mówią: „Wzbogaciłem się, niech będą dzięki Panu”, a pasterze nie mają dla nich litości. 6 Ja też nie będą dłużej litościwy dla mieszkańców kraju – wyrocznia Pana – ale każdego z nich wydam w ręce jego sąsiada i w ręce jego króla. Oni doprowadzą kraj do upadku, a Ja nikogo nie uwolnię z ich ręki”.
  7 Tak więc pasłem owce przeznaczone na zabicie dla handlarzy. I wziąłem dwie laski: Jedną nazwałem „Łaskawość”, drugą „Zjednoczenie”. I pasłem owce. 8 Jednak w ciągu miesiąca usunąłem trzech pasterzy. Straciłem także cierpliwość względem owiec, one również zniechęciły się do mnie. 9 Dlatego powiedziałem: Nie chcę was paść dłużej: co ma umrzeć, niech umiera, co ma zginąć, niech ginie, a te, co pozostaną, niech się wzajemnie pożrą! 10 Wziąłem moją laskę „Łaskawość” i złamałem ją na znak zerwania przymierza, które zawarłem z wszystkimi ludami. 11 I w tym właśnie dniu zostało ono zerwane, a handlarze owiec, którzy mnie podglądali, przekonali się, że to było słowo Pana. 12 Potem zwróciłem się do nich: Jeżeli to uznacie za słuszne, dajcie mi zapłatę, a jeżeli nie – zostawcie ją sobie! I odważyli mi trzydzieści srebrników. 13 Jednak Pan rzekł do mnie: „Wrzuć do skarbony tę nadzwyczajną zapłatę, której w ich przekonaniu byłem godzien”. Wziąłem więc trzydzieści srebrników i wrzuciłem je do skarbony domu Pańskiego. 14 Następnie złamałem moją drugą laskę „Zjednoczenie” na znak zerwania braterstwa Judy z Izraelem.

  Jak trzeba być ślepym czytając ten fragment i nie widząc że przymierze zostało zerwane? Wyraźnie prorok mówi że… zerwane zostało w tym dniu… Dalej jest o podziale i o tym że Pan powoła pasterza który nie będzie się troszczył o owce a więc mamy Jezusa i drugiego pasterza jeden prowadzi Jude a drugi Izrael z jednym narodem Bóg zawiera nowe przymierze a drugi idzie w potępienie. Dlatego dzisiaj mamy dwa obozy: Wyznawców Jezusa i całej reszty czyli Pogan. Taki podział wprowadził Pan, z tym że każdy ma szansę przyjąć Jezusa i być zbawiony, z wyjątkiem tych co znieważyli Ducha Świętego. Ci nie otrzymają łaski ani w tym wieku ani w przyszłym zgodnie z tym co pisał Jan 😕

 20. Skrzecz słusznie piszesz; przymierzy z NW było kilka i za każdym razem Izrael je zrywał jak zawsze przez swoje nierządne ciągotki do innych narodów i ich bożków. Nigdy oni nie zaufali Bogu na tyle by oddać się Jego opiece i słuchać tylko Jego słów. Powiedz mi; jednak jak trzeba być ślepym i nierozumnym by nie zrozumieć proroctwa Daniela i nie wiedzieć, ze czas wyznaczony Temu narodowi zakończył się kiedy zabili Mesjasza a On objął władzę jako Król i władca dając prawo swym świętym stać się Królami i kapłanami?

  Nie ma możliwości wciskania ludziom, by patrzyli w stronę Izraela jako niewiasty. Została nierządnica czekająca na wyrok!

 21. Jeszcze jedna rzecz do rozważenia.

  Głównym celem nauki Jezusa jest głoszenie dobrej nowiny o Królestwie Bożym, której to słuchanie może przynieść wiarę wraz z upamietaniem co w konsekwencji ma być przyjęciem Pana jako Zbawiciela, czyli jak to się zwykło mawiać NAWRÓCENIE.

  Praktycznie każda religia na świecie stara się zyskać swoich wyznawców tylko nie żydowska. Nie można stać się wyznawcą judaizmu, możesz jedynie ich blogoslawić o co zresztą bardzo zabiegają, ale Żydem możesz jedynie zostać przez urodzenie. Co ciekawe w Biblii od początku do końca mowa jest o korzeniach w linii męskiej, a u Żydów jeśli się urodziłeś z matki żydówki jesteś Żydem. W ten sposób mogli się mieszać z innymi narodami i wszędzie na świecie mieć swoich. To jest kolejne wypaczenie skoro prorocy pisali nie mieszajcie się z innymi narodami.

 22. Kurcze wywalilo mi post i muszę pisać od nowa
  Jeszcze jedna rzecz do rozważenia.

  Każda religia na świecie stara się zyskać swoich wyznawców tylko nie żydowska.

  Głównym celem nauki Jezusa jest głoszenie dobrej nowiny o Królestwie Bożym. Słuchanie powoduje wiarę a ta prowadzi do upamietania, przynajmniej powinna, to z kolei owocuje przyjęciem Pana jako Zbawiciela i stanie się chrześcijaninem co nazywamy nawróceniem.

  Niestety nie judaizm.

  Oni chcą żeby ich blogoslawić o co zresztą bardzo zabiegają, ale Żydem możesz jedynie zostać przez urodzenie. Co ciekawe w Biblii od początku do końca mowa jest o korzeniach w linii męskiej, a u Żydów jeśli się urodziłeś z matki żydówki jesteś Żydem. W ten sposób mogli się mieszać z innymi narodami i wszędzie na świecie mieć swoich. A co mówi pismo które nie może być naruszone? Nie mieszajcie się z innymi narodami żebym nie musiał ziemi obłożyć klątwą. Kolejny powód mówiący że ten naród kompletnie rozmija się z wolą Bożą

  Proroctwa często się mieszają, raz jest mowa o zniszczeniu Jerozolimy potem o zamiłowaniu się nad nią, co wprowadza dużo zamieszania. Trzeba jednak modlitwy i Bożego prowadzenia żeby rozróżnić kiedy jest mowa o ziemskiej a kiedy o niebiańskiej Jerozolimie. Trzeba też pamiętać że proroctwa były podawane na przestrzeni lat a nie jak mamy w zwyczaju czytać co chwila Bóg powiedział, Bóg powiedział. Daniel żył na przestrzeni trzech władców może miał ponad 100 lat kiedy zasnął a księga zawiera ledwo 14 rozdziałów, to samo tyczy się wszystkich innych proroków.

  Ostatnio pojawił się wpis na temat falszerstwa całej Bibli jakiegoś Egipskiego uczonego który chce bronić swego narodu. Ma do tego prawo, ale nie można zanegować wszystkiego dlatego że ktoś powiedział. Bądźmy ostrożni! Może to kolejna manipula?

 23. Kolejne dwa wersety 🙂
  Ew. Marka 3:22 Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”.
  3:29 Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”. 30 Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”.
  Tak więc widzimy że nie będzie im odpuszczone nigdy!

 24. chciałam wyjaśnić kwestię tytułu tego artykułu; Trafiają bowiem co mnie takie pytania…
  Tytuł jest co nieco szokujący jednak należy odbierać go z pełną świadomością, że nic na świecie – zna ziemi i niebie nie dzieje się bez wiedzy oraz jak to się mówi palca Bożego.
  Wielka nierządnica musiała zostać fizycznie wyłoniona by jej koniec był fizycznie widziany,
  ona musiała nie uznać Boga i Jego Syna i pałać się babilońskimi okultystycznymi praktykami, bo to zapowiedział Bóg przez Jana.
  Kolejną sprawą jest to że mamy problemy z chronologią, która też została zakłamana… jednak zastanawia mnie to, że niedługo dojdzie do 70 rocznicy powstania Izraela a po tym okresie za kilkanaście lat do 70 rocznicy zdobycia Jerozolimy…

  Nie zajmuję się prorokowaniem i nigdy tego nie czynię . Jednak ciągłe oczekiwanie na powrót Mesjasza tak mnie przytłacza, że z pełną nadzieją będę oczekiwać, że aby to się stało …

  Jeśli stałoby się to po 70 latach danych dla tego narodu – chodź dziś to bardzo działanie symboliczne …gdyż jak wiemy że za pomocy bestii” ciśnie” on całe narody to zburzenie – Zniszczenie tego nierządnego miasta, miałoby tak biblijne i uzasadnione podstawy, że klękajcie narody….

  Oj! wspanialy, by to był dzień! 70 lat mija a ci dalej nie we włosiennicy i nie gotowi…i daleko od Boga, odwróceni plecami a twarzą do szatańskich talmudycznych praktyk. I jak zawsze wołają „to My to sami uczyniliśmy, jesteśmy najważniejsi”… do dziś nie przyszło im do głowy, że gdyby Bóg do tego ich powrotu nie dopuścił – NIGDY BY ICH NIE BYŁO!

  Oni za to dziękują ONZ- towi, jednak widzę jak burzą się narody, jak kierują swój wzrok na nich, jak USA, które jadło im z ręki, zaczyna działać przeciw ….

  Może by trzeba założyć wątek;
  co się dzieje na bliskim wschodzie?
  🙂 hi hi

 25. Naród Wybrany – nie znaczy umiłowany, po co nawracać dobrych, na dobrej ścieżce …., Jezus nawracał ladacznice, sługów Pana …., celników Pharyzeuszy … – On był ambitny – podjął największe wyzwanie – nawrócić Żydów – to chyba logiczne.

  • Wiele proroctw wciąż czeka na swoje wypełnienie. I tak , dla przykładu: 5 Mojżeszowa. 30,1-8; Ezechiel 37,12-28 ; Zachariasz 12,9-10. Ta sprawa dotyczy również wierzących z narodów: Zachariasz 8,20-23. Z kim jest Bóg? Kto do kogo przyjdzie? To Bóg ustanowił ten porządek i nikt go nie zmieni.

 26. żydowski bank który spowodował kryzys finansowy LEH-man Brothers

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s