redoctobermsz

Kto szuka ten znajdzie, a kto nie chce szukać to nigdy nic nie znajdzie

Prawdziwa tożsamość i historia ‚chłopczyka’ z księgi Objawienia

28 Komentarzy

Co księga Objawienie mówi o Królestwie i jego Królach?

 

Wiele osób szukających Boga – zadaje sobie pytanie; jak zrozumieć Apokalipsę? Bóg powiedział, że jest to księga o wyjątkowej wadze, a do dziś uważa się, że przedstawia ona więcej pytań niż odpowiedzi.

Od momentu „otwarcia” Apokalipsy wszystko zostało objawione – to znaczy wszystko, co Bóg miał nam przekazać  zostało spisane. Można, by było powiedzieć „scenariusz dziejów ludzkości” został zakończony! Wydany drukiem i każdy mógł się z nim zapoznać!

Dlaczego więc,  czujemy się często jak prorok Daniel, który wprost chorował starając się zrozumieć Boże przesłanie i Boże plany?

 

Owszem należy stwierdzić, że jej zrozumienie jest kwestią prawości, sprawiedliwości, miłości do Boga i Jego syna, naszej wnikliwości i roztropności. Sługa Boży i naśladowca Chrystusa rozkochany w Słowie Boga będzie roztropnie rozważał wszystko, co jest napisane. Jednak Bóg nadał pewną prawidłowość potrzebną do rozumienia Apokalipsy.   Wszystko, należy rozważać według powyższych cech charakteru Boga. Możemy powiedzieć, że należy Apokalipsę zacząć czytać od Księgi Rodzaju. Ponieważ nie można analizować jej w oderwaniu od ST proroków.  Mamy również zapisane w Słowie, że Bóg zezwolił wziąć Siebie pod „osąd”. Zrobił to podając nam między innymi wspaniały przykład Hioba i jego przyjaciół, którzy nie znając Go przypisywali Bogu szereg cnotliwych cech, ale nie mających nic wspólnego z prawdą.

Czy w obronie Boga chcecie mówić przewrotnie, albo gwoli niemu mówić kłamliwie? Hioba 13:7 NP

Bóg nie chce takiego “osądu”! – osądzajmy każdy werset Biblii w sprawiedliwości! (tak jak Hiob) – Poco? Skoro, bowiem Bóg pozwolił Siebie „osądzić”- to jest to jednoznaczne z osądzeniem Jego słów i czynów, by móc wniknąć w szczególny i jedyny w swoim rodzaju charakter Stwórcy. Na przykład – choć niedoskonały- jeśli znamy kogoś przez wiele lat – kto ma szczególne zasady życiowe i pewne cechy charakteru, wiemy czego można się po nim spodziewać. Wiemy do jakich czynów jest on zdolny; jeśli panicznie boi  się wysokości – możemy być pewni, nie pojedzie z nami na ściankę wspinaczkową, jeśli kocha morze, rejs po nim, byłby dla niego spaniałą wyprawą, jeśli brzydzi się kłamstwem, zapewne nie kłamie, jeśli kocha swoje dzieci zapewne poświęca im swój czas I uwagę itd.   Okazuje się, ze Bóg wiedząc, że jest w swej prawości niezmienny podał nam tę możliwość, dla naszego powodzenia i dla naszego prawidłowego zrozumienia. Ponieważ rozsądzając wszystko wedle Bożego charakteru –  masz możliwość obnażenia kłamstwa nasianego przez szatana.

Znają niezmienny charakter Stwórcy, łatwo zauważysz  kwestie niezgodne, sprzeczne z Jego charakterem  –  wtedy należy te słowa wziąć pod „lupę”, wyjaśnić albo odrzucić!

 

Wielu ludzi się oburza na takie stwierdzenia i wprost wykrzykuje, że jest rzeczą niemożliwą, by Bóg pozwolił na wprowadzenie nas w błąd i na to, by Jego słowo mogło zawierać szatański konkol.

 • So 3:5 bp „Jahwe pośród niego postępuje sprawiedliwie, nie dopuszcza się nieprawości; co rano ogłasza swe Prawo, które, jak światło, nigdy nie zawodzi.”
 • Rdz 22:1 bp „Po tych zdarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę.”
 • Ps 18:31 bp „Drogi Boże są doskonałe, słowo Jahwe ma próbę ogniową”.
 • Ps 119:140 bp „Twoje słowo jest ponad wszelką próbę, przeto Twój sługa je umiłował.”
 • Jr 9:6 bp „Dlatego tak mówi Jahwe Zastępów: – Oto Ja przetopię ich [w ogniu] i wypróbuję.”
 • Za 13:9 bt „I tę trzecią część poprowadzę przez ogień, oczyszczę ją, jak oczyszcza się srebro, i wypróbuję tak, jak złoto próbują. I wzywać będzie mego imienia – a Ja wysłucham, i będę mówił: Oto mój lud, a on powie: Pan moim Bogiem.”

Przykro mi, ale powyższe stwierdzenia o tym, że Bóg nie mógłby pozwolić na wypróbowanie nas wynika niestety z  nieznajomości słowa i prawa Bożego.

Bóg dopuścił na nas zwiedzenie dla naszego wypróbowania, tak jak żelazo wypróbowane zostaje w ogniu – tak lud Boga podlega tym samym zasadom, prawom jak wcześniej wszyscy inni.  Tak było od początku i tak będzie do końca, ponieważ znający Boga obronią się przed kłamstwem. Zwiedzenie im nie zagraża, bo w ich sercu nie ma bezbożności a jak wiemy pierw jest bezbożność i ono przywodzi zwiedzenie.

Jak wszyscy od początku JESTEŚMY ZOBOWIĄZANI DO ROZPATRYWANIA PRAWDY I ODRZUCANIA KŁAMSTWA! Nigdy nie było inaczej!

To, co napisali ST prorocy jest podstawą Apokalipsy i nie da się zrozumieć jej bez dokładnego poznania Tory i proroków. Nie da się zrozumieć opisów świątyni niebiańskiej i związanych z niż wydarzeń – nie znając dokładnie opisów świątyni ziemskiej.

Nie można tego oddzielić i nie można oddzielić odpowiedzialności rozpoznania fałszywych nauk. Biblia, bowiem podaje, że wina spada nie tylko na tego kto szerzy fałszywą naukę, ale również na tego kto ją przyjmuje. Ponieważ Bóg objawił siebie po to, by nas chronić przed nasianym kłamem.

 

Jeremiasza 8:5-9

(5)” Dlaczego więc ten lud jeruzalemski trwa nieustannie w odstępstwie?”

– czy Bóg dopuścił zwiedzenie i odstępstwo na swój lud?

„Trzymają się kłamstwa, nie chcą się nawrócić”.

(6) Uważałem na to, co mówią, i słyszałem: Mówią nieprawdę. Nikt nie ubolewa nad swoją złością w słowach: Cóż to uczyniłem? Każdy pędzi na oślep w swoim biegu, jak koń cwałujący w bitwie.

(7) Nawet bocian w przestworzach zna swój czas, synogarlica, jaskółka i żuraw przestrzegają pory swojego przylotu, lecz mój lud nie chce znać prawa Pana.

(8) Jakże możecie mówić: Jesteśmy mądrzy i znamy zakon Pana? Zaiste:

W kłamstwo obrócił go kłamliwy rylec pisarzy.

(9) Na wstyd narazili się mędrcy, struchleli i uwikłali się, gdyż pogardzili słowem Pana, jaką więc mają mądrość?

Dawid wystrzegł się zwiedzenie- Ps 119:163 bg „Ale nienawidzę kłamstwa, i brzydzą się niem; ale zakon twój miłuję.”

Prawo jest jedyną i najskuteczniejszą ochroną przed kłamstwem i zwiedzeniem.

V Moj.13:1-4

(1) Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud,

(2) I potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im,

(3) To nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej.

(4)Będziecie podążać za Panem, Bogiem waszym, jego będziecie się bać,  będziecie słuchać jego głosu i sami z nim się zwiążecie.

Czy, zatem możemy dać wiarę ludziom, którzy przedstawiają nam nauki rzekomo Boże a sami np. dopuszczają się bałwochwalstwa?

Czy mądre jest dawanie wiary rozmaitym interpretacją proroctw bez wcześniejszego zapoznania się z ich treścią?

Dlaczego wierzyć w Antychrysta, czy porwanie w czasach końca skoro nie zapowiada tego Słowo Boga?

 Jer 5:12-14

(12) Zaparli się Pana i rzekli: Nie ma go, nie przyjdzie na nas nic złego, a miecza i głodu nie zobaczymy.

(13) A prorocy? Przeminą z wiatrem, gdyż nie ma u nich słowa; tak im się stanie.

(14) Dlatego tak mówi Pan, Bóg Zastępów: Ponieważ to mówią, przeto Ja uczynię moje słowa ogniem w twoich ustach, a ten lud drewnem, które pożre ogień.

 

Jak widzimy wyraźnie, Bóg dopuścił do tego, by fałszywi prorocy oddziaływali na Jego naród, mimo, że sam ich nie posyłał. Stało się tak, by lud na zasadzie wolnej woli trzymał się Bożego słowa i weryfikował prawdę przez pryzmat prawdy.

Mamy tu bardzo ważny werset jaki chciałam przedstawić – ponieważ Bóg nie mówi jak wielu naszych oponentów, że Ci, którzy są zwiedzeni są niewinni, bo są nieświadomi i są w mocy „niewoli umysłu”. Jest to oczywista nieprawda – znając Boga, znając jego prawo i osobowość, nigdy nie uwierzymy w to, ze Bóg mógłby być autorem słów, które stoją w jawnej sprzeczności z jego zamierzeniem, prawem i sprawiedliwością.

Całe natchnione pismo podaje jedną prawdę – że jedyną ochroną przed kłamstwem jest trzymanie się prawa Bożego, wyrycie go w sercu i trzymanie przed oczyma. Prawo, to jest nierozerwalnie związane z Bożą prawością. O tym wiele piszą prorocy i o tym wielokrotnie świadczy Dawid oraz sam Mesjasz w ewangelii Jana.

Co za tym idzie…?

Czy Isus mógł wypowiedzieć takie oto słowa?

‘jest napisane …a ja wam mówię… (inaczej)

????????????????

Czy Syn Boga będący z Nim w jedności mógł stać się autorem poglądu wielu, że Isus unieważnił prawo!!!???

Owszem, że względu na wypełnienie proroctw – upadł dzięki ofiarnej śmierci Mesjasza kult ofiarniczy, świątynny… jednak czy Isus mógł podważyć czy nawet dać w wątpliwość Prawo Boże, które sam współtworzył z Ojcem?

Sam o sobie mówi;

Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca?”
Jan 4,9

A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.
Jan 17,3

Isus podając jakiekolwiek inne przykazanie postawił by się w stanowisku fałszywego proroka. To przede wszystkim dlatego mamy tyle zarzutów co do prawdziwości ewangelii synoptycznych. Zwłaszcza, że w przeciwieństwie ewangelia Jana oraz Apokalipsa przedstawia nam Mesjasza zgodnego z  Bożą Mocą i prawami.

Dlatego Bóg tak często ostrzega przed odejściem od prawa- jest ono dla nas wykładnią prawdy.

 • Jr 14:14-16 bg (14)I rzekł Pan do mnie: Fałsz prorokują ci prorocy w imieniu mojem; nie posłałem ich, anim im rozkazał, owszem, anim mówił do nich; widzenie kłamliwe, i wieszczbę, i marność, i kłamstwo serca swego oni wam prorokują.” (15) Dlatego tak mówi Pan o prorokach, którzy, chociaż ich nie posłałem, prorokują w moim imieniu i mówią: Miecza i głodu nie będzie w tej ziemi; od miecza i głodu poginą ci prorocy.(16) Ludzie zaś, którym oni prorokują, będą leżeć na ulicach Jeruzalemu, padli od głodu i miecza, a nikt ich nie będzie grzebał – ani ich, ani ich żon, ani ich synów, ani ich córek. Tak wyleję na nich ich złość.

 

Jr 8:10 bg „Dlatego dam żony ich innym, pola ich tym, którzy ich opanują; bo od najmniejszego aż do największego, wszyscy zgoła udali się za łakomstwem; od proroka aż do kapłana wszyscy przewodzą kłamstwo.”

Kolejne bezsprzeczne słowa Boga są dowodem na to, że Bóg ma nad wszystkim piecze i fałszywi nauczyciele są dopuszczeni dla naszego oczyszczenia i wypróbowania. Jeśli kochamy Boga – to Go znamy- jeśli Go znamy, nigdy nie damy wiary, ze mówi coś wbrew sobie, wbrew własnej osobowości.

5 Mojż. 13:2-5

“Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im. To NIE USŁUCHASZ słów tego proroka ani tego, który ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, WYSTAWIA WAS NA PRÓBĘ, ABY POZNAĆ , CZY MIŁUJECIE PANA, BOGA SWEGO, z całego serca swego i z całej duszy swojej. Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i jego będziecie się bać, i JEGO PRZYKAZAŃ PRZESTRZEGAĆ. Jego głosu będziecie słuchać, jemu będziecie służyć i jego się trzymać.”

 

Bóg dopuścił na nas działanie takich kłamców już w dawnych czasach i nic się nie zmieniło. Dopuścił, by w sprawiedliwym i prawym osądzie rozeznać – co jest prawdą a co kłamstwem. Znając niezmiennego Boga jest to zupełnie możliwe i jak widzimy oczekiwane przez Boga.

Tacy fałszywi prorocy nauczali w imię Boga i Isusa, również po odejściu Mesjasza do Nieba. Pierwszym najbardziej nam znanym był Paweł, który jawnie występował przeciw prawu, pokierował ludzi do składanego w ofierze bałwanom mięsa oraz  zapowiadał proroctwa, jakie nigdy nie miały miejsca. Nauczał, że prawo zostało unieważnione.

 

Rz 6:14Nie jesteście poddani Prawu, lecz łasce.”

Hebr 7:12 „Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, to z konieczności następuje też zmiana prawa.”

Rzym. 10:4 „Chrystus jest końcem Prawa, aby każdy, kto wierzy, osiągnął prawość”.

 

  Odstępcze chrześcijaństwo stało się prześladowcą Chrystusowego Kościoła. Paweł wrogiem apostołów i 7 kościołów.

Ukształtował on najbardziej zwodniczą i bałwochwalczą religię na świecie. Opartą na babilońskich bóstwach, wierzeniach i obrządkach, a wszystko pod szyldem Chrystusa.  Naprawdę uważacie że Mesjasz był kamieniem węgielnym, tak ohydnego, bałwochwalczego kultu? Ten kult nie tylko oddaje cześć bogom solarnym ale i szeroko opisanej w biblii królowej nieba.

 

Biblia opisuje dokładnie w jakich okolicznościach Bóg przemawiał do proroków, jak wyglądała wizja i jak się prorok czuł i zachowywał podczas wizji – niestety opis wizji „Isusa” przedstawiony przez Pawła nie jest jednaki z tymi opisami; np. prorok podczas takiego objawienia ma zawsze otwarte oczy i wszystko obserwuje – Paweł został oślepiony itd. Itp…

Cuda, które uczynił Mojżesz przed Faraonem, były na polecenie Boga, jednak czarownicy i mędrcy egipscy uczynili to samo, ale nie wszystko 2 Mojż. 7:11,22

W ST naród Boży miał jeszcze trudniejszą sytuację – oni musieli słuchać proroków i musieli rozpoznać proroka, czy mówi w imieniu Boga, czy też zwodzi. Dziś mamy ST i inne pisma – nie ma proroków, których musimy słuchać. Mamy, co prawda, nauczycieli – masę fałszywych – i my mamy obowiązek ich rozpoznać, nie słuchać, ponieważ mamy ku temu wszystkie możliwe narzędzia. Mamy Prawo Boże, ST i Ap. – które są  testem prawdziwości niezmiennej Bożej prawości.

Nie da się więc, odstawić ST na półkę i czytać jedynie ewangelię lub Objawienie, ponieważ ani nie rozpoznamy prawdy, ani nie uda nam się odczytać znaków Apokalipsy.

—————————————————-

 To, co jest zgodne – „popierające” się wzajemnie, zwłaszcza u  proroków, należy w sercu rozważać, przyjąć, analizować. Pamiętajmy o tym, że Bóg nie tylko wygubił fałszywych proroków, ale i tych, którzy dawali im posłuch. 

W Ap. mamy jedyną niewidomą; są to słowa 7 gromów- jednakże, mamy powiedziane, że to zapowiadali Boży prorocy.

Czy więc, są to dla nas rzeczy znane?

 Zapewne tak.

Bóg wyraźnie zwraca naszą czujność do słów, jakie zapisali Jego ST prorocy, byśmy mogli prawidłowo rozumieć Jego Apokaliptyczną zapowiedź. Ponieważ Isus poświadcza nam w NT  jednego proroka i tylko jedno słowo prorocze. – Jana i Apokalipsę! O żadnym innym piśmie, czy proroku nie wspomina… a dlaczego w wizji Janowej nie powiedział nam, że są inne  zwodnicze pisma?

Z tego samego powodu, z jakiego Bóg dopuszczał działanie zwodniczych proroków ST. Dla naszego wypróbowania, nikt przy sądzie nie powie, że Go zna jeśli nie rozpoznał kłamstw o Nim rozgłaszanych.  Nikt nie powie …”Boże byliśmy manipulowani, w niewoli umysłu, bo MAMY PRAWO I PROROKÓW i wiemy co jest dobre a co złe!

Musimy to zrozumieć; nie istnieje prawda bez Tory, prawa i proroków. ST prorocy pisali wiele słów, by w przyszłości można było analogiczne wątki połączyć z Apokaliptyczną wizją ,ponieważ tylko do społem, dają one prawdziwy, rzeczywisty obraz.

Wywnioskować można, także, że  szatan nie zorientował się w sednie misji Mesjasza, źle ją interpretując – szatan nie spodziewał się raczej, że końcem misji Mesjasza będzie Jego triumf nad szatanem i triumfalny powrót do Nieba. I tak, do dziś nie orientuje się on do końca we wszystkich zapowiedziach Boga :).  Napewno wie jedno; został osądzony i oczekuje na wyrok śmierci! Co jednak nie powoduje w tym wyniosłym aniele skruchy, ale rządzę postawienia na swoim.

Analizując proroctwa musimy odczytać; Kim jest „chłopczyk”( mężczyzna) porodzony przez Niewiastę opisany w Apokaliptycznej wizji Jana w rozdziale 12, co to jest 1000 letnie Królestwo i co to jest Nowe Jeruzalem?

(1) I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd;

(2) A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała.

(5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.

Niewiasta w ST, była zawsze symbolem Narodu Wybranego, synonimem wiary w prawdziwego Boga, czasem przedstawiana, jako Oblubienica- ludzie wierni Bogu,  a czasem jako Nierządna kobieta, opuszczająca swojego męża, oddająca się na każdym możliwym miejscu. Tak wielokrotnie przedstawiano Izrael, kiedy dopuszczał się bałwochwalstwa. Opis Niewiasty wyjaśnia nam również 1Moj.37:9-11, gdzie znajduje się proroctwo wypowiedziane przez Józefa a dotyczące niewoli Egipskiej. W tym proroctwie słońce, księżyc i dwanaście gwiazd ukazują rodzinę Izraela- Jakuba składającą pokłon Józefowi, jego synowi, którego Bóg użył do wyratowania rodziny przed klęską głodu  dając mu „władzę” w Egipcie, u boku faraona.

1 Mojż 37: 9A potem miał on jeszcze inny sen i tak opowiedział go swoim braciom: «Śniło mi się jeszcze, że słońce, księżyc i jedenaście gwiazd oddają mi pokłon».

Obrazowy język ST przeczy twierdzeniom niektórych ludzi, by Niewiastą była Marią – matka Isusa. Również, co do identyfikacji „chłopczyka” zrodzonego z niewiasty istnieje sporo kontrowersji.

Jednak, na pewno, jak w przypadku Niewiasty użyty tu został język symboliki – symboliki, która swoje wyjaśnienie znajdzie na kartach ST. Tak, wg powyższego Niewiastą nie jest Maria – tak i chłopczykiem nie jest Isus!

Więc kim on jest?

Sprawdźmy;

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że nie ma logiki w tym, by Syn Boży, będący zmartwychwstałym Mesjaszem – Królem, w proroczej wizji Apokaliptycznej zapowiadał swoje narodzenie z niewiasty, które było kwestią przeszłości. Dokonanym już proroctwem.

Kolejną sprawą jest to, że Isus nie został do Nieba porwany.

Isus do Nieba wstąpił, nigdy nikt Go tam nie  porwał- nie zabrał – nie pomógł w dotarciu. Mesjasz do nieba wstąpił w chwale i czci jako przyszły zwycięski Król Królestwa Bożego.

 

Księga Daniela 7:13-14

(13) I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim. (14)I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza – władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne.

Niebiańskie Królestwo, to miejsce należne Mesjaszowi dzięki Jego oddaniu dla Ojca, o czym często mówił będąc na Ziemi. Isus wiedział dokładnie, jaki jest ciąg wydarzeń, po jego zmartwychwstaniu, to też starał się przekazać uczniom, co ma się wydarzyć – dlatego również wspomina im, że przyjdzie po nich wkrótce, niebawem, zaraz itd.

J 7:33 bp „Jezus więc powiedział: Jeszcze przez krótki czas jestem z wami, a potem idę do Tego, który Mnie posłał.”

J 3:13 bt „I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.”

Wiele  wersetów świadczy o tym, że Isus powrócił do Nieba dobrowolnie, sam  z własnej woli, wrócił do Ojca, skąd wcześniej wyszedł. Nie ma w Słowie Bożym mowy o jakimkolwiek jego porwaniu do nieba.

Jak to, już było wielokrotnie omawiane księga Objawienia jest pisana „znakami”- Starotestamentowymi symbolami.

Objw. 1:1 Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znakówsłudze swojemu Janowi.

Znaki te, w Biblii są wyjaśniane, najczęściej na wiele wieków wstecz, na kartach Starego Testamentu lub w innych słowach wypowiedzianych przez Isusa. Uważnie czytając, zauważamy duże podobieństwo – analogię pewnych słów, wersetów, czy wydarzeń. O tym wspomniał Isus uczniom, mówiąc, że ‘Duch Boży przypomni Wam to, co Wam powiedziałem’ i jak opisuje Jan w swojej Ew. z łatwością zaczęli kojarzyć pewne fakty, czy słowa Isusa z odpowiednimi proroctwami oraz opisami ST pisarzy.

Teraz należy zabiegać o ten sam dar, umiejąc łączyć proroctwa ST otrzymujemy zrozumienie Apokalipsy.
Sama Apokalipsa wskazuje, że Bóg już wszystko wyjaśnił przez swoje sługi – tzn. ST proroków. Zauważmy również, że NT nie posiada żadnego proroka oprócz JANA, a jednak księga Apokalipsy została dołączona do kanonu biblii dopiero w pod koniec IV wieku.

Zależało szatanowi, by ją ukryć…

A Ci „święci od kanonu”, którym tak wielu ludzi wierzy bezgranicznie – nie mieli na tyle ducha, by wiedzieć, że Ap. jest dla nas najważniejsza?  – tu, znów mamy przykład na to, że Ci ludzie nie mieli żadnego natchnienia Ducha i dołączali do „kanonu”,co chcieli i kiedy chcieli.

Jednak nie do człowieka należało ustalenie co Boże, ale do samego Boga, a on sam potwierdził Torę proroków i Jana. Nic więcej!

Wracając do “chłopczyka”;
Opis Ap. 12 rozdziału mówi, że Niewiasta była brzemienna i w bólach rodziła chłopczyka – mężczyznę.

Ap 12 „…A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia”.

Co, tu przykuwa uwagę? … podobieństwo do innych słów Chrystusa.

Isus porównuje sytuację swoich najbliższych uczniów,  właśnie do rodzącej w ucisku niewiasty….

– Isus mówiąc Uczniom o ich trudnej sytuacji używa podobieństwa do rodzącej kobiety, czyli takiej, jaka została zatosowana przez tego samego autora – Chrystusa – w Apokaliptycznej wizji.

A oto słowa Isusa z ew.  Jana 16 :21- 22

(21) Gdy kobieta rodzi, jest zasmucona, ponieważ nadeszła jej godzina, lecz gdy urodzi dziecię, o udręce( przekład interlinearny- o UCISKU)  już nie pamięta z radości, że się człowiek na świat narodził.
(22) Teraz, więc i wy, co prawda się smucicie, ale ja was znowu zobaczę i wasze serca będą się radować, a waszej radości nikt wam nie odbierze. 23 I w owym dniu  nie zadacie mi już żadnego pytania.”

 

Isus porównuje sytuacje uczniów do rodzącej niewiasty, która rodząc dziecko cierpi bóle. Potem tę samą analogię używa w opisie w stosunku do niewiasty w 12 rozdziale Apokalipsy.

Co wyraźnie wskazuje – kogo ma na myśli, mówiąc o rodzącej „chłopczyka” niewieście.
Takich analogii księgi Objawienia do Ew. Jana jest więcej. Jednak tu, używane są te same „znaki” – niewiasta – naród Boży, oraz dziecka/ chłopczyka wskazującego na grono porwanych do Nieba sług Bożych mających współkrólować ze Zbawicielem, pochodzących/ wywodzących się właśnie z ludu Bożego.

Podobieństwo tych, dwóch wersetów jest wymowna – moim zdaniem nieprzypadkowa i poparta kolejnymi słowami Isusa.

Jana 14:3 A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.

Isus chciał, byśmy wiedzieli, kto jest porwanym do nieba „chłopczykiem”.

Dlaczego właśnie oni…? Ponieważ uczniowie byli mu najbliżsi w jego ziemskim bycie (pierwociny- co znów jest analogiczne do pierworodnego dziecka) i okazali Jemu swoją wierność. To ich Pan nazywał przyjaciółmi, to właśnie im Isus obiecał, że z Nim zasiądą na Niebiańskich tronach i z Nim będą Królować.

Jana 15:26,27  „Kiedy przybędzie wspomożyciel, którego ja wam poślę od Ojca; duch prawdy, który wychodzi od Ojca — ten będzie świadczył o mnie; 27 ale i wy macie świadczyć, ponieważ jesteście ze mną, odkąd rozpocząłem”.

Ap Jana 1: 5-6  (5)…i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, (6) i uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego”.

 

Apostołowie stali się przyjaciółmi, braćmi Isusa – byli z nim od początku jego działalności, byli mu „dani” przez Ojca –  „Twoimi byli a mi ich dałeś”.

Byli JEGO ŚWIADKAMI!!! Wybranymi przez Mesjasza i okazującymi Jemu wierność i oddanie.

Jak wiemy, Isus miał szczególny stosunek do wybranego, narodzonego „chłopczyka”.

Ochronił go od ucisku i bezpośredniego ataku szatana.

Aby, to uczynić porywa Go do Nieba.

Widzimy, jak bardzo miłuje ”chłopczyka” i  jak Ci ludzie są Jemu bliscy. Isus daje im największy przywilej, – jaki On sam otrzymał od swego Ojca, mają zasiąść na 12 tronach, stanowią filar świątyni niebiańskiej. Mają możliwość  współkrólowania i sądzenia nie tylko 12 pokoleń, ale i później całego świata, walki z Chrystusem przy Jego boku i rządzenia laską żelazną…

Co, jednak najważniejsze i bardzo często umykające uwagi badaczom biblii;

Apokalipsa wyraźnie wskazuje, iż na wojnę Armagedonu Niebiański Król, Chrystus przychodzi – z kim..? -nie z aniołami, jak wielu w błąd wprowadza, ale ze swoimi świętymi wybranymi i porwanymi do nieba, do 1000 letniego Królestwa współkrólami – świętymi!

Ap. 19:13

(13)A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże.

(14) A wojska w niebie następowały za nim na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior.

19: 8 I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych.

Dodatkowym dowodem na prawdziwość pierwszeństwa 1000 letniego Królestwa i nastąpieniu po nim Armagedonu i nowego Jeruzalem jest;

Ap 20:7 A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego

– szatan zostaje wypuszczony po 1000 lat – po co?

– po to, by stanąć do bitwy z Królem Królestwa Niebios i z jego świętymi.

(8) I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski.

(9) I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich.

Ap. przedstawia koleje losu jakie spotkają szatana;

(10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.

(14) I śmierć, i Hades zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć.

(15) I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.

Jest, to jasne kiedy zrozumiemy, że 1000 letnie królestwo Isusa, które Ap. wyraźnie umieszcza w Niebie – nie jest Królestwem Nowego Jeruzalem jakie zejdzie na Ziemie po upadku Babilonu i bitwie Armagedonu.

Dn 7:22 aż przybył Przedwieczny i sąd zasiadł, a władzę dano świętym Najwyższego, i aż nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo.

Tu, znów stoimy przed kolejnymi dowodami, które potwierdzają nam rozpoczęcie władzy Królestw Niebieskiego w niedługim czasie po przyjściu Mesjasza do Nieba.

Po pierwsze; Z kim Isus przychodzi na bitwę Armagedonu? Przecież, gdyby nie było pierwszego zmartwychwstania i 1000 letniego Królestwa w Niebie, nie było, by nikogo (oprócz aniołów) w Niebie.

 

Za 14:5 bp …  Wówczas przyjdzie Jahwe, Bóg twój, a z Nim wszyscy święci.

– Ap. wskazuje nam cały opis 1000 letniego Królestwa dowodzący, że miejscem tego Królestwa jest Niebo. Jan widzi Niebo otwarte, tron w niebie, aniołów w niebie,  itd. Nie będę tych wersetów wynotowywać, bo to “pół księgi” a i sprawa jest tak oczywista, że nie trzeba ją dalej roztrząsać. Tak więc, w niebie z Mesjaszem są Jego przyjaciele – święcie i prorocy itd.

Po drugie; Jak dobrze wiemy prorocy zapowiadali, że Królestwo Boże rozpocznie swoje panowanie wśród nieprzyjaciół swoich! Czy, byłoby to możliwe po wojnie armagedonu i w Nowym Jeruzalem? Po części –przez krótki czas nawet – Tak! Ponieważ Apokalipsa mówi nam, że poza murami Jeruzalem będą psy i guślarze i nic nieczystego nie wejdzie do miasta oraz, ze Ci ludzie poza murami doświadczą pomsty Bożej i zniszczenia z jeziorze… Jednak podczas Panowania Nowego Jeruzalem śmierć i zło zostają zniszczone – nie dzieje się to podczas 1000 letniego Królestwa.

Ap 21:2  (2)A ja, Jan widziałem ono święte miasto, Jeruzalem nowe, zstępujące z nieba od Boga zgotowane, jako oblubienicę ubraną mężowi swemu. (3) I słyszałem głos wielki z nieba mówiący: Oto przybytek Boży z ludźmi, i będzie mieszkał z nimi; a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem ich. (4) I otrze Bóg wszelką łzę z oczów ich; a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy pominęły. (5) I rzekł ten, który siedział na stolicy: Oto wszystko nowe czynię. I rzekł mi: Napisz: bo te słowa są wierne i prawdziwe. (6) I rzekł mi: Stało się. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywej.”

– Jak wiemy w Królestwie 1000 letnim Bóg był w niebie i zasiadał na Niebiańskim tronie.

– w Nowym Jeruzalem Bóg mieszka z ludźmi.

– W Królestwie 1000 letnim nie było źródła wody żywej, którą by mogli pić ludzie. W Nowym Jeruzalem jest.

– W czasie rządów 1000 letniego Królestwa istnieje śmierć, ponieważ jak wiemy życie wieczne otrzymali jedynie ci ludzie, którzy doświadczyli pierwszego zmartwychwstania.

– Podczas rządów 1000 letniego Królestwa ludzie sobie żyją na Ziemi – ponieważ, gdy Isus wraca- przybywa  na wojnę Armagedonu szatan gromadzi, królów ziemi do walki z Nim.

-Podczas 1000 letniego Królestwa szatan zostaje na 1000 lat zamknięty –śmierć druga- jezioro ognia jest dopiero opisana, kiedy na ziemi znajduje się Nowe Jeruzalem.

-1000 letnie Królestwo ma świątynie i kapłana – ziemskie (falszywe) Jeruzalem nie dość ,że jest na ziemi – to nie ma ani świątyni ani kapłana, ma światło Boże i otwarte bramy przez które nie wejdzie nic nieczystego, ani żaden kłamca. Do nowego Jeruzalem wchodzą ludzie i są tam zwierzęta, w 1000 letnim Królestwie byli tylko Ci co doznali pierwszego zmartwychwstania i porwania przez Isusa, były trony, były księgi, było oczyszczanie świątyni, – tych rzeczy nie ma w nowym Jeruzalem.

– Podczas panowania Królestwa w Niebie – wiemy, że na Ziemi panoszy się Wielka Nierządnica – ponieważ święci i prorocy radują się ze zniszczenia jej. Itd.

Ap 21:8 Lecz bojaźliwym i niewiernym, i obmierzłym, i mężobójcom, i wszetecznikom, i czarownikom, i bałwochwalcom, i wszystkim kłamcom część ich dana będzie w jeziorze gorejącem ogniem i siarką: Tać jest śmierć wtóra.

Jest to, tak oczywiste i jasne, że nie umiem zrozumieć, jak można wmówić ludziom, że Jeruzalem, to 1000 letnie Królestwo?

Temat jest jednak bardzo długi i w większości opiera się na ST prorokach – to oni najwierniej oczekiwali nowego Jeruzalem. Dlatego temat ten doczeka się kolejnego artykułu.

Tak więc – święci byli z Mesjaszem w niebie, tam gdziejest świątynia, kadzidła, tam gdzie jest służba Chrystusa Isusa na wzór Melchizedeka, tam On pośredniczy, tam święci zanoszą modlitwy. Tam w Niebie stoją trony i współkróluje z Mesjaszem 24 Króli. Tam są trąby i czasze itd. W Ziemskim Jeruzalem nie ma świątyni Isusa. Bóg opuszcza Niebo, ponieważ jak czytamy jest z Synem w nowym Jeruzalem, Isus oddaje Ojcu tron i dochodzi do tak często wspominanego dwuwładztwa. Isus już nie jest kapłanem, ale wchodzi w rolę wybranka, który przychodzi po swoją oblubienicę, by ją sobie poślubić. – mamy tu zatem – opisy dwóch różnych światów, jednego w Niebie i następującego po nim, schodzącego na Ziemie Jeruzalem. Te dwa światy są od siebie zupełnie odrębne, mają inne losy, misję i zadania. Nowe Jeruzalem jest puentą wszystkiego!!! Na nie czekali prorocy, a twierdzenie, że Bóg mógłby ludzi oczyszczonych, zbawionych będących przy źródle żywej wody, znów za 1000 lat wystawić na działanie szatana, poczym na zniszczenie, jest sprzeczne nie tylko z logiką, ale z Bożą sprawiedliwością – jest to po prostu podłe i głupie. Przecież do nowego Jeruzalem wchodzą tylko ludzie czyści – więc jak można kogoś raz osądzonego i usprawiedliwionego – zbawionego, za tysiąc lat skazywać na kolejny sąd w tej samej sprawie? Tego zabrania nawet prawo świeckie- ludzkie! Pozatym jak szatan miałby ich zwieść, skoro po wojnie Armagedonu zostanie unicestwiony w Jeziorze ognia.

Isus rozpoczął swoje panowanie wieki temu i jego 1000 letnie królowanie w Niebie odbyło się w analogicznym czasie w jakim, tu na Ziemi musiało dość do zapowiadanych wydarzeń.

Szatan został wypuszczony – to on jest sprawcą dzisiejszych zawirowań, wojen i wszechobecnego postępu, który w sumie służy jedynie temu, by system mocno trzymał nas za gardło!

Ps 110:2 Berło mocy twojej ześle Pan z Syjonu: Panuj wśród nieprzyjaciół swoich!

Ważny jest cały Psalm

Niech twe ostre strzały przebijają serca królewskich nieprzyjaciół; niech narody upadną pod twymi stopami.Psalm 45:6,

 

Do  grupy świętych należy właśnie „chłopczyk”- pierwocina wiernych  sług Isusa i to jasno wynika z tekstu Apokalipsy. To nie wszystko – Apokalipsa podkreśla, że gdy dojdzie do zburzenia Babilonu – jest to wydarzenie przed ostateczną bitwą Armagedonu- to święci, którzy są z Mesjaszem w Niebie nie mogliby się radować z Panem w Niebie ze zburzenia Babilonu Wielkiego – gdyby nie byli żywi- wzbudzeni – zabrani i nie stali  przy Mesjańskim tronie w Niebie.

Psalm 149: 4- 9  (4) Albowiem się kocha Pan w ludu swym; pokornych zbawieniem uwielbia. (5) Radować się będą święci w chwale Bożej, a śpiewać będą w pokojach swych.”

– znów analogia do słów Isusa, który uczniów zapewnił, że idzie przygotować im miejsce –  pokoje w Niebie.

(6) „Wysławiania Boże będą w ustach ich, a miecz na obie strony ostry w rękach ich, (7) Aby wykonywali pomstę nad poganami, a karali narody; (8) Aby wiązali pętami królów ich, a szlachtę ich okowami żelaznemi; (9) Aby postąpili z nimi według prawa zapisanego. Tać jest sława wszystkich świętych jego. Halleluja.

 • Jak, widzimy święci nie dość, że szykują się do tej wielkiej wojny, to mamy tu potwierdzenie, ze nadal nawet w niebie nic się nie zmieniło – wciąż obowiązuje PRAWO BOŻE!

Ap 18: 20  Rozraduj się nad nim, niebo i święci, i apostołowie, i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim. ( nad Babilonem)

Jak widzimy wyraźnie, proroctwo Daniela wypełniło się co najmniej 1000 lat przed zburzeniem Babilonu.

Choć analiza wskazuje na dużo dłuższy czaso-okres.

Tak, więc- przy zburzeniu Babilonu „wszyscy”, którzy mieli być w Niebie – w nim są 🙂

A skąd się wzięli  – skoro fałszywi nauczyciele nauczają, że dopiero po wojnie Armagedonu nastanie sąd, I zmartwychwstanie i  powołanie świętych i apostołów? A wielu te nauki bez sprawdzenia “połyka” jak truciznę.

Jak widzicie –to ich zrozumienie biblii, jakie mają – to kłamstwo!

Święci po wojnie Armagedonu będą rządzić laską żelazną nad królami ziemi sądząc ich, gubiąc i współtworząc wieczne Królestwo, bez śmierci i grzechu w Nowym Jeruzalem, co z Nieba zstąpi na Ziemię.

 • Ap 17:14 Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni.

-Jak widzimy w wojnie Boga i po jego stronie są z Nim – Jego powołani i wybrani, oraz wierni. Zanim przyszedł Mesjasz na wojnę – oni są już z nim , wybrani, powołani.

Należy dobrze przyjrzeć się temu co mówi Bóg – a mówi wyraźnie, że Królestwo Chrystusa, to nie Nowe Jeruzalem- wszystkie wersety dotyczące 1000 letniego Królestwa świadczą, że to 1000 Królestwo panuje w NIEBIE, to tam Mesjasz staje się kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. Apostołowie są filarami świątyni Niebiańskiej. W Nowym Jeruzalem nie mogą nimi być – ponieważ nie ma już świątyni.

Po to, Bóg dał nam ziemską świątynię, by zrozumieć- odczytać to odwzorowanie.

Isus przy wieczerzy nazywa uczniów mianem – „dziateczki „ co również kieruje uwagę na jego stosunek do uczniów.

Jana 13: 31-35

(31) Kiedy więc wyszedł, Jezus powiedział: „Teraz Syn Człowieczy zostaje otoczony chwałą i Bóg zostaje otoczony chwałą w związku z nim. (32)  A Bóg sam otoczy go chwałą i otoczy go chwałą natychmiast. (33)  Dziateczki, (nawiązanie do dziecka – dziecka urodzonego przez niewiastę?)  jeszcze trochę jestem z wami. Będziecie mnie szukać; i jak rzekłem Żydom: ‚Gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie’, tak też obecnie mówię do was. (34)  Daję wam nowe przykazanie, żebyście się wzajemnie miłowali; tak jak ja was umiłowałem, żebyście wy też miłowali się wzajemnie. (35)  Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami…”

Jana 14: 18- 21
(18) Nie zostawię was osieroconych. Przyjdę do was. (19) Jeszcze trochę, a świat mnie więcej nie zobaczy, ale wy mnie zobaczycie,ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie.
(20). W owym dniu będziecie wiedzieć, że ja jestem w jedności z moim Ojcem, a wy w jedności ze mną, ja zaś w jedności z wami .

J 5:25  Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Nadchodzi godzina, i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłuchają, będą żyli.

O zmartwychwstaniu w I wieku mówiły wcześniejsze artykuły.

26 Bo jak Ojciec ma życie sam w sobie, tak też dał Synowi, aby miał życie sam w sobie.  27 I dał mu władzę sądzenia, gdyż jest on Synem Człowieczym. (28) Nie dziwcie się temu, ponieważ nadchodzi godzina, w której wszyscy w grobowcach pamięci  usłyszą jego głos 29 i wyjdą: ci, którzy czynili to, co dobre, na zmartwychwstanie życia; ci, którzy się dopuszczali tego, co podłe, na zmartwychwstanie sądu.

 

Tu znów musimy zrozumieć ponadczasowość Bożą i to, że dany ciąg wersetów często dotyczy wieków.
Isus zapowiedział uczniom, że będą żyć – tak jak on żyje!

Mieli doznać  jedności  syna z ojcem i sami mieli być tą jednością. Mieli też zaznać chwały jaką On zaznał. Uwagę należy zwrócić na to, że ewangelia Jana, to realny czysty przekaz, nie jest ona proroctwem i nie jest napisana językiem proroczym. tz. symbolicznym. To znaczy, że to, co Isus mówi do uczniów, było na ich czas żywe, realne i niepodważalnie  dotyczyło ich bezpośrednio.

Chrystus wypełnił swoje dzieło i odszedł do nieba, ale jednoznacznie mówi, że Apostołowie jeszcze muszą pozostać na Ziemi, bo oni też muszą dokończyć swojego dzieła.

Tak, jak Isus uwielbił ojca a ojciec Jego, tak i uczniowie muszą dopełnić swojego dzieła, by uwielbić Boga i Syna swoją niezłomną wiarą  i wzajemną miłością.

Uczniowie wiedzieli, że czeka ich skondensowany atak szatana (na chłopczyka), i że Mesjasz ich w odpowiedniej chwili zabierze do Nieba w odpowiedniej chwili.

Nie oznacza to jednak ratowania ziemskiego życia. To, my wszystko postrzegamy w sposób cielesny. Niektórzy z uczniów, jak Antypas oddali życie za wierność Isusowi, by dać świadectwo przeciw szatanowi, że oto i człowiek jest w stanie dochować wierności Bogu!

Zauważcie, obietnica zabrania do nieba i królowania z Isusem z ew. Jana, kierowana do Apostołów przenosi się na karty Apokalipsy, gdzie w pierwszych 3 rozdziałach Isus już z Niebańskiej perspektywy podtrzymuje swoja obietnicę dla zborów.

Isus o nich mówił, że „słowo ich oczyściło – są czyści oraz, że grzechu w nich nie znaleziono…”

Ponieważ Isus zbawił- oczyścił właśnie swych wybranych sług, tych którzy przestrzegali prawa i kochali Boga – jednak „piętno grzechu” zapisane w PRAWIE i niezmienne nie dawało im możliwości życia wiecznego. Tak więc Mesjasz swą śmiercią jedynie potwierdził niepodważalność PRAWA BOŻEGO. Gdyby bowiem prawo zostało zmienione Isus nie musiałby oddać swojego życia za prawych.

Szatan nie mógł więc oskarżyć oczyszczonych zborów, bo ich „grzechy” stały się odkupione przez Isusa – czyste jak śnieg. Nie jest to tak jak uczą fałszywi nauczyciele – że możesz grzeszyć ale potem zanieś swe grzechy przed Isusa i on odpuści. Zauważmy, ze święci Pana za życia charakteryzowali się szczególną prawością i sprawiedliwością; zarówno Mojżesz, Abraham, Daniel- chodzili z Bogiem. Jednak grzech nad nimi ciążył – bo jest częścią nas… nie ma jednak możliwości, by nie chodzić z Bogiem, a by Bóg odpuścił i zbawił takowych.

Ci, którzy za życia i przy śmierci Mesjasza zostali zmartwychwzbudzeni –musieli poczekać  na wszystkich. Musieli poczekać, aż Isus wstąpi i wstawi się przed Ojca, a potem czekali na dopełnienie się liczby wybranych  144 tys. z plemion Izraela. Wybranych Boga takich jak Abraham, Mojżesz, Dawid, Daniel, itd.

J 13:10 Powiedział do niego Isus: «… I wy jesteście czyści …»

To również do nich Isus wypowiedział obietnicę

Ponieważ to ci, za życia Isusa zostali wzbudzeni jako pierwsi;

 

Jana 14:1- 6  (1) Niech wasze serca się nie trapią. Wierzcie w Boga, wierzcie też we mnie. (2) W domu mego Ojca jest wiele pomieszczeń. W przeciwnym razie byłbym wam powiedział, bo idę, żeby wam przygotować miejsce. (3) A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, to przyjdę znowu i przyjmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem, wy też byli.
(4) A gdzie ja idę, drogę znacie;. (5) Tomasz powiedział do niego: ;Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę?; (6) Jezus mu rzekł; Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie.”

Obj 12 :3-5 „ I smok stał przed niewiastą, która właśnie miała urodzić, aby mógł, gdy już ona urodzi, pożreć jej dziecko. 5 I urodziła syna, mężczyznę, który ma paść wszystkie narody rózgą żelazną. I dziecko jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.

Zauważmy szatan czekał na poczęcie chłopczyka – a co mówił Isus w Ew. Jana – mówił, że niewiele ma czasu, bo nadchodzi władca tego świata. I tak w momencie, kiedy na ziemi nie ma Zbawiciela i gdy szatan przekonuje się do swojej klęski, orientuje się też, że został wyrzucony z nieba- to jest ważne! I Właśnie w tym momencie znajduje się w czaso- przestrzeni rodzenia – tworzenia się, jakoby nowej Bożej społeczności – przyjaciół Mesjasza, dlatego rzuca się na Apostołów i na 7 zborów Apokalipsy. Nie należy tego kojarzyć – broń Boże – z chrześcijaństwem…

Znów szatan się nie orientuje w sytuacji i nie wie, że jego plan zniszczenia „chłopczyka” upadnie – ponieważ z jego rąk wyrywa ich Mesjasz i zabiera do Nieba.

Szatan więc maskuje to wydarzenie – podkładając pod miano zborów Isusa, to co Mesjasz ze sobą nie zamierzał zabierać, nasiewa kąkolu, swoim zwyczajem znów tuszuje zabranie „chłopczyka” i wciska nam kłam oparty na mitach o Chrystusie zafałszowując prawdę i prześladując resztę potomstwa niewiasty, a propagując Pawłowe nauki.  Czytaliśmy, że z Apostołów miał doczekać do końca tylko Jan – do końca tz. do porwania uczniów do Nieba. Sam Jan poświadcza, że w Dniu Pańskim otrzymuje wizję od Mesjasza.
Jest tu, mowa o powtórnym przyjściu – niewidzialnym i zabraniu (porwaniu) uczniów Isusa do Nieba – by współtworzyli z nim Królestwo, gdzie mają przygotowane miejsce przez Boga o czym  im Isus mówił będąc z nimi i o co prosił Ojca?

J 17:22 (22) A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś,aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy.(23) Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś.

(24) Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata.

(25) Ojcze sprawiedliwy! I świat cię nie poznał, lecz Ja cię poznałem i ci poznali, że Ty mnie posłałeś;

A może ktoś z nas potrafi odnaleźć historyczne dowody na dalsze losy tych  kościołów w Azji?

Dziwne; mamy tyle dowodów, że były, a potem jakby się w powietrzu rozpływają i nie ma na ich temat nic – choć o Pawle i początkach chrześcijaństwa mamy ogrom materiałów, to o 7 zborach ślad znika.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Siedem_Ko%C5%9Bcio%C5%82%C3%B3w_Azji

To dziwne, że zbory – kościoły, będące pod opieką Chrystusa, który sam je błogosławi,  mówi do nich, zapewnia o tym, że posiądą Królestwo –a które mają rzekomo czekać na tę obietnicę przez ponad 2000 lat – nagle po mowach i błogosławieństwach Chrystusa, po tak wielkim, silnym zbudowaniu od Pana,  zamiast ogromnego  wzrostu duchowego i rozwoju działalności  głoszenia o której słyszałby cały świat –  zakopują się pod ziemię? znikły i ślad po nich przepada!!!

To wszystko, o czym tu mówimy zgodne jest z kolejnymi wydarzeniami zapowiedzianymi już w ks. Rodzaju;

Rodzaju 3: 14-15  (14) Bóg przemówił do węża: … 15 I ja wprowadzę nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę i między twoje potomstwo a jej potomstwo. Ono  rozgniecie ci  głowę, a ty rozgnieciesz mu  piętę”.

Potomstwo niewiasty -Boży słudzy – Jego dzieci – rozgniotą  szatanowi głowę, a on rozgniecie jemu pietę. Znaczy to, że mimo wyroku śmierci i więzieniu jakie otrzymał szatan , oni również poniosą szkodę tj. prześladowania oraz niszczenie reszty potomstwa Niewiasty.
Niektórzy zmieniają kolejność tego proroctwa – mówią, że Isus szatanowi rozgniata głowę w obj. 20: 10; czy jest to możliwe?

Szatan wrzucony do jeziora ognia niczego już nie może zrobić, zostaje tam na zawsze i będzie unieszkodliwiony- zniszczony !! Jak więc miałby ( zunicestwiony szatan) rozgnieść potomstwu piętę?
Zwróćmy uwagę na kolejność tego proroctwa…

1.Ono rozgniecie ci głowę,

2.a ty rozgnieciesz mu piętę”.

I tak było.

Objawienie 12:10-11

(10) I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego
i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. (11) A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych – aż do śmierci.

Szatan osądzony; zostaje wyrzucony z Nieba. To jest jego koniec – wyrok już zna, ale wie, że ma jeszcze mało czasu, ba za moment zostanie zamknięty na 1000 lat,  więc szykuje się na atak na „chłopczyka”, on zostaje ochroniony-  zabrany – szatan prześladuje Niewiastę i resztę jej potomstwa. Czym zdążył jeszcze rozgnieść jemu – potomstwu – piętę. Kolejność tego proroctwa nie jest pomylona- jest prawidłowa.

Jana 12:31-32 (31) Teraz odbywa się sąd nad tym światem; teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz.  (32) Ja jednak, jeśli będę z ziemi uniesiony w górę, pociągnę ku sobie ludzi wszelkiego pokroju”.

Widzimy, że jest tu mowa o kimś więcej niż Apostołowie i słusznie, ponieważ Apostołowie nie byli jedynymi beneficjentami, Królestwa Bożego. 7 zborów – pierwociny Chrystusa – wczepione w Mesjasza, do których zwraca się Zbawiciel w Ap. należeli do tej grupy, a to im obiecuje Isus.

Jana 17:
(1) To powiedział Isus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze! Nadeszła godzina; uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił ciebie;

(2) Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś
(5) A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał.

(22) A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy (24) Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata.

Objw 18: 20 „ Wesel się nad nią, niebo, i święci, apostołowie, prorocy, bo przeciw niej Bóg rozsądził waszą sprawę»

 

Werset Objawienia wskazuje na to, kto tworzy Niebiańskie królestwo. Apostołowie weselą się, ze zburzenia Babilonu, bo to on pił krew świętych i proroków. Są u Boga i dlatego będąc z Nim w Niebie mogą oglądać chwałę Boga i cieszyć się z Jego zwycięstw. Tak więc macie kolejny dowód:

Przy zburzeniu Babilonu Wielkiego- Apostołowie są w Niebie!

Są z nimi święci i prorocy – czyli członkowie 144000 wybranych z Izraela.

Nie po Zburzeniu! Tylko przed!

Nie jest więc prawdą, że Królestwo Isusa powstanie po wojnie armagedonu i osadzeniu współczesnych, bo oni cieszą się z upadku Babilonu a na wojnę Armagedonu przychodzą z Mesjaszem!
Należy pamiętać o tym, że proroctwo ks. Objawienia nigdy NIE BYŁO ZAPIECZĘTOWANE! Jego rozpatrywanie rozpoczyna się od dnia jego przekazania 7 zborom.
Chrystus dokonał swego dzieła a Apostołowie wygrali z szatanem i nie wyrzekli się Jego do śmierci – już wszystko się dokonało, bo objawienie mówi, że nastało panowanie Pomazańca – bo został zrzucony szatan

Objawienie 3:21 Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.

Ap. 2:26 (26)A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, (27) a rózgą żelazną będzie ich pasał: jak naczynie gliniane będą rozbici – ((28) jak i Ja [wszystko] to otrzymałem od mojego Ojca – i dam mu gwiazdę poranną”.

 • to Duch mówi do zborów
 • Wciąż należy zwracać uwagę na to do kogo kierowane są słowa Isusa. Zarówno ewangelia Jana, jaki i 3 pierwsze rozdziały Ap. nie są stricte prorocze. Nie ma w nich symboli, są skierowane do żywych i żyjących wtedy ludzi i o nich jest mowa.

Obietnice tam zawarte dotyczą właśnie ich – literalnie.
Chrystus dzięki swej ofierze uzyskał  przywilej „Królewski”od samego Stwórcy, czyli swego Ojca.

Ci wybrańcy o których mówi, nie splamili się  grzechem, czyli są symbolicznymi duchowymi dziewicami –  są nimi ze względu na niesamowity przywilej bycia z Chrystusem w jego ziemskiej misji. Isus zaświadczył o nich że są czyści. Słowo ich oczyściło.
Ap 11:12 bt „Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący: Wstąpcie tutaj! I w obłoku wstąpili do nieba….”

Jak wiemy ST obraz niewiasty kończy się jej nierządnym wyglądem.

Niewiasta z Ap. 12 rozdziału – jest czysta, „święta”- Boża, to jakoby  nowy twór (start) będący konsekwencją sądu nad Izraelem, jest to światło jakie w nich pozostało misji Isusa. Ps.84:12

To, ta pierwocina – zrodzona z niewiasty, jest z Chrystusem w Niebie, przychodzi na wojnę i tworzy Nowe Jeruzalem.

 

 

ESTERA

28 thoughts on “Prawdziwa tożsamość i historia ‚chłopczyka’ z księgi Objawienia

 1. Są tu bardzo ekscytujące wiadomości. Czytam ponownie!

 2. No Estera, odwaliłaś klasę 🙂 , to juz nie pierwszy twoj artykuł , gdzie wręcz detalicznie pokazujesz jak wygląda prawda. Przeczytalem raz ale jego trzeba przeczytac kilka razy , bo po pierwsze jest obszerny i wielowątkowy. Dobrze, że we wstępie zachęcasz do sprawdzania „proroków” i podkreslasz fakt że wszyscy zostalismy wychowani na klamstwie i zwiedzeniu i pytanie czy z tego stanu chcemy się „wypiąć”. Ta mysl jest uniwersalna bo nawet dotyczy też niebocentryzmu , a to już ująłem w filmie o okultyzmie w astronomii : http://vimeo.com/108143612 , patrz wnioski na koncu filmu.

 3. Powinnam dodać do tego jeszcze kolejne wersety;

  Objawienie 19:7-9

  „7. Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się;

  – jesteśmy więc w Nowym Jeruzalem

  8. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych.

  – mamy tu wyjaśnienie czym jest bisior- jest to ważne.

  9. I rzecze do mnie: Napisz: Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I rzecze do mnie: To są prawdziwe Słowa Boże.”

  Jak widzimy są tu opisane wydarzenia Nowego Jeruzalem.

  Objawienie 6:9-11

  Jednak tu mamy opis w chwili otwarcia 5 pieczęci i opis z przed ołtarza – czyli w czołowym miejscu Świątyni. Jak wiemy – świątyni nie ma w Jeruzalem – więc jest to opis Królestwa w Niebie.
  Znaczy to, że opisane tu osoby – to ci, którzy doznali I zmartwychwstania.

  „9. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli.
  10. I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi?

  – proszą o ukaranie tych, którzy żyją na ziemi.

  11. I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć.”

  – ci są ubrani w szatę białą. Mamy w biblii takie opisy np. w Zachariasza – jest to symbol oczyszczenia, niewinności, czystości.

  Daniela 7:25
  „I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył Świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu.”

  – Daniel opisuje tu stosunek do tych świętych jaki miał szatan. jest tu jasno to przedstawione. Jednak ważniejsza jest tu zapowiedź; jaki zamiar miał diabeł;

  „będzie zamyślał odmienić czasy i zakon” – co to oznacza?

  – to, że diabeł zrobił wszystko byśmy nie rozpoznali czasu. Czasu w jakim dopełniła się najważniejsza misja Mesjasza. Objęcie przez Niego władzy i Królestwa. – i tak, można powiedzieć, ze prawie mu się to udało. Jednak ważne jest dla diabła zaatakowanie Zakonu – Prawa- Zakon oznacza Torę i to uczynił od samego początku. Tak zakłamał naukę Mesjasza i jego prawdziwy obraz i Torę, że jesteśmy dziś w dużym zagubieniu i mamy ogrom pracy, by dokopać się do prawdy.

  Powyższy werset z Daniela opisuje ten sam czas o jakim mówi Objawienie. Doskonale ze sobą harmonizują.

  Objawienie 12:17
  „I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie.”

  – Szatan męczył Świętych Najwyższego, bo strzegli przykazań Bożych i trwali przy świadectwie o Jezusie.”

  a to przeszkadzało w zamyśle zmienienia prawa i czasów i w wprowadzeniu kłamstwa i fałszywych bałwochwalczych nauk.

  Objawienie 20:4-6

  Tu mamy opis Królestwa w Niebie.

  „4. I ujrzałem trony, i byli ci co na nich zasiedli , i dano im władzę sądzenia.
  Tak , ujrzałem dusze straconych toporem za świadectwo , które składali o Jezusie , i za mówienie o Bogu , i tych , którzy nie oddali czci , ani bestii , ani jej wizerunkowi i którzy nie przyjęli znamienia na swe czoło ani na swą rękę.

  Tu mamy kolejny opis świętych najwyższego

  „I ożyli , i królowali z Chrystusem przez tysiąc lat.

  – oraz to że 1000 lat z Chrystusem byli w Niebie i z Nim jako filary świątyni pełnili swoje Królewskie funkcje/

  5.(Pozostali z umarłych nie ożyli , aż się skończyło tysiąc lat).

  I zmartwychwstanie dotyczy tylko sprawiedliwych- czystych.

  „To jest pierwsze zmartwychwstanie.”

  6.Szczęśliwy i święty jest każdy , kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu ; nad tymi druga śmierć nie ma władzy , lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować przez tysiąc lat.”

  Kapłanami mogli być tylko w Niebie, bo tylko tam była świątynia i tam 1000 lat królowali zanim przyjdą na wojnę Armagedonu.

  Objawienie 2:10
  „Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota.”

  Ci otrzymali koronę.

  Chrystus ostrzegał przed zwiedzeniem, prosił i tłumaczył, by mocno trzymać się Jego będącego w JEDNOŚCI Z OJCEM. To potwierdza w Apokalipsie;

  Objawienie 3:10
  „10. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.”

  Jak napisałam w artykule dopuszczone jest na wszystkich „doświadczenie” wypróbowanie wszystkich ludzi – jedynym sposobem by nas ono nie „bolało” dotknęło – jest kurczowe trzymanie się każdego słowa, które wypowiedział Bóg a które potwierdził Mesjasz!!

  Chciałam przeprosić za to że w treści powyższego artykułu napotkacie na „literówki” lub błędy stylistyczne. Pisałam ten artykuł korzystając z tych dni wolnych w dużym pośpiechu – dlatego postawiłam na sprawdzenie i przedstawienie tematu merytorycznie i na nic innego nie starczyło mi czasu. Postaram się ten temat uzupełniać w miarę możliwości. Wprowadzę kolejne dowody biblijne i kolejne wątki. Jednak nie będę teraz przedstawiać opisów 1000 letniego Królestwa i Nowego Jeruzalem ponieważ – materiał biblijny jest ogromny i postaram się przedstawić go w kolejnym artykule. Proszę Was badajcie te kwestie. Nie dajcie się manipulować. Oddajcie Bogu serce i myśli i pomóżcie mi w rozważaniach Biblijnych, ponieważ nie ma dla nas niczego ważniejszego jak poznanie Boga i Jego prawdy!

  Dlatego jest mi ogromnie przykro, że tak wielu ludzi boi się biblii jak „diabeł wody święconej” – nie uciekniemy od tej konfrontacji. Jeśli nie wstawimy się do niej teraz – będziemy do niej zmuszeni – przed Sądem a szkoda dawać szatanowi amunicję.

  Pozdrawiam wszystkich w imię Isusa Chrystusa – i proszę o modlitwę.

 4. Ten wykaz wiele wyjaśnia,jednakowóż nurtuje mnie pewne zrozumienie .Gdy lud Boży w 1000 letnim królestwie był w niebie,a szatan został związany tez na 1000 lat,to teraz skoro sostał wypuszczony po 1000 lat,to gdzie jest lud Boży.Zejdą na wojnę na armagedon,to juz wiadomo,lecz gdzie jest okres w piśmie od wypuszczenia szatana z otchłani do armagedonu.Czyż nie jest tak,że równocześnie zstępuje miasto umiłowane po 1000 letnim królestwie w niebie i szatan w tym samym czasie jest wypuszczony,by zebrać ludy przeciwko temu miastu? Pozdrawiam

 5. Pytanie jakie zadałeś wymaga napisania długiego artykułu, po bardzo długich analizach.

  Jest tak, ponieważ każdy temat Apokaliptyczny staje się tematem wielowątkowym.

  Jak wiemy szatan zostaje wyrzucony z nieba w czasookresie tryumfu Mesjasza.
  Mesjasz wstępuje do Nieba i obejmuje tron – bo szatan został osądzony i wyrzucony z Nieba. Jest napisane że jego uwięzienie łączyło się z troską Boga o to by nie zwodził narodów.
  Mam wrażenie, że gdyby szatan był, cały czas na Ziemi przez tamte 1000 lat, to mogłoby to być dla nas ogromnie niebezpieczne, a nawet mogłoby nas wszystkich kosztować życie.

  Nie jestem, jednak specem od wymyślania i spekulacji – więc cierpliwie poczekam, aż Bóg nam to wyjaśni.

  Po opuszczeniu raju, człowiek żył w oderwaniu od Boga i Bożej kierownictwa, po tym okresie Bóg wybrał sobie Izraela na swój Naród i nakazując utworzenie świątyni pojednał się z „człowiekiem” jednak ten okres trwał do wypełnienia się proroctwa Daniela i zniszczenia Jerozolimy.

  Niestety dla ziemi, po tym okresie znów następuje okres kiedy nie ma Bóg łączności z ludźmi. –

  Mamy tylko jak Abraham, Hiob, Noe – Boże prawo i Bożą obietnicę. To, by się zgadzało, ponieważ po odejściu Isusa, objęciu władzy Królewskiej oraz zabrania „chłopczyka”, mija okres proroków, objawień, nie ma też żadnych dowodów, by Bóg sam ingerował w jakieś wydarzenia.

  Jedynie mamy prawo, proroków i Objawienie, które jest księgą ponadczasową – opowiadając nam wydarzenia od odejścia Mesjasza do Nieba do Jego chwalebnego powrotu i wydarzeń tuż po nim. Jednak z pewnością, gdy Isus zasiadał na tronie nie było tam szatana.

  Ap 12:12 bp „Dlatego radujcie się niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i morzu, bo zstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu”.

  Ap 20:3 bg „I wrzucił go w przepaść i zamknął go, i zapieczętował z wierzchu nad nim, aby nie zwodził więcej narodów, ażeby się wypełniło tysiąc lat; a potem musi być rozwiązany na mały czas.”

  • Ap 20:2 bg „I uchwycił smoka, węża onego starego, który jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat;”

  Ap 20:7 bg „A gdy się skończy tysiąc lat, będzie rozwiązany szatan z ciemnicy swojej,”

  Ap 20:6 bp „Szczęśliwy i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu! Śmierć druga nie ma władzy nad nimi, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa: tysiąc lat z Nim będą królowali.”

  Ap 20:4 bw „I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.”

  Ap 20:5 bw „Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.”

  Powyższy werset mówi nam o świętych, którzy doznali I zmartwychwstania.

  7 A gdy tylko się skończy tysiąc lat, Szatan zostanie wypuszczony ze swego więzienia 8 i wyjdzie, by wprowadzić w błąd narody na czterech narożnikach ziemi, Goga i Magoga, aby je zgromadzić na wojnę.

  Jak widzimy po tym okresie wypuszczony szatan ma dokończyć swego dzieła. Co robi? To co robi najlepiej – kłamie, zwodzi, tak by wielkie rzesze ludzi i ich władze poszły za nim.

  „Liczba ich jak piasek morza.+ 9 I wystąpili na szerokość ziemi, i okrążyli obóz świętych+ i miasto umiłowane.+ Ale z nieba zstąpił ogień i ich pożarł.+ ”

  Miasto umiłowane – to Nowe Jeruzalem.

  10 A Diabeł,+ który ich wprowadzał w błąd, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie już się znajdowali zarówno bestia,+ jak i fałszywy prorok;+ i będą męczeni dzień i noc na wieki wieków. 11
  szatan po tym okresie zostaje raz na zawsze unieszkodliwiony.

  – My mamy wiele zakłamań dotyczących szatana, jego roli i osobowości, to szkodzi nam w naszej realistycznej ocenie. Pomaga tu nam opis Ap. i słowa Isusa z Ew. Jana

  Po tych wydarzeniach następuje sąd tz. ostateczny i II zmartwychwstanie- jak odmienne od pierwszego.

  -” I ujrzałem wielki, biały tron i zasiadającego na nim.+ Sprzed niego uciekły ziemia i niebo+ i już nie znaleziono dla nich miejsca.
  12 I ujrzałem umarłych, wielkich i małych,+ stojących przed tronem, i otwarto zwoje.
  Otwarto też inny zwój; jest to zwój życia.+
  I umarli byli sądzeni z tego, co napisano w zwojach, według swych uczynków.+
  13 I wydało morze umarłych, którzy się w nim znajdowali, i śmierć, i Hades wydały umarłych,+ którzy się w nich znajdowali, i byli sądzeni każdy z osobna — według swych uczynków.+
  14 A śmierć+ i Hades wrzucono do jeziora ognia. To oznacza drugą śmierć:+ jezioro ognia.+ 15 A kogokolwiek nie znaleziono zapisanego w księdze życia,+ tego wrzucono do jeziora ognia.+

  Wracam zatem do Twojego pytania; choć wolę byście sami szukali odpowiedzi – i mi pomagali w analizie Ap.
  -cyt.pyt.- „Czyż nie jest tak, że równocześnie zstępuje miasto umiłowane po 1000 letnim królestwie w niebie i szatan w tym samym czasie jest wypuszczony,by zebrać ludy przeciwko temu miastu?

  Z tekstu Apokalipsy oraz proroków ST wynika, że nie może być to czas równomierny, ponieważ szatan potrzebował czasu na dokonanie swego dzieła i zwiedzania całej ziemi – przypominam –„ liczba ich jak piasek morski.” Jego zadanie to długo trwały proces, pierw daje nam postęp, fałszywe nauki, dobrobyty, potem wojny, mordy, zamieszki, spiski i new age itd. knuje…knuje jak nas oszukać. I dlatego jest to dla nas trudne – bo żyjemy w oddzieleniu od Boga. Mamy tylko pisma.

  – Dziś mamy kosmiczny sukces a ja się pytam dlaczego tak chcą bronić się przed kometami? A może t nie o komety chodzi a o nastawienie nas w przekonaniu, że oni nas będą bronić przed czymś złym co ma przyjść z Nieba…?

  Piękny przekręt.

  W czasie gdy stepuje N.J. na Ziemie szatan już jest – dla nas to chyba zbyt długo, ale u Boga 1000 lat – jak jeden dzień – trudno zatem w 2 dni przygotować Niebo, zrobić porządek z aniołami, założyć Królestwo i przygotować Oblubienicę i cały świat na Nowe dzieje .

  Wiem, trochę sobie pofolgowałam z prostotą wyjaśnień, jednak po to mamy tak dobrze poznać Boga i Isusa, by być tym kim miał stać się Nikodem po wysłuchaniu porad Mesjasza.

  Nowonarodzenie to długi i ciężki proces, zobaczyć coś „oczyma Nieba” można tylko wtedy, gdy człowiek narodzi się w duchu i patrzy duchowo.
  Nie cieleśnie, nie krótkowymiarowo, ale duchowo ze sprawiedliwością i ponadczasowym wzrokiem utkwionym w pełnej Chwale Boga i w dniu kiedy będziemy z nim zamieszkać – razem, na zawsze!!
  Wybrani ST przyjaciele Boga widzieli się w dniu kiedy Mesjasz miał wystąpić jako ostatni i miał ich obudzić do życia. To piękny przykład, oni trwali bo wiedzieli że tego doczekają. Te piękne słowa podam innym razem… a teraz wrócmy do czasu Jeruzalem.

  Psalm 21:9-11
  „9. Ręka twoja dosięgnie wszystkich nieprzyjaciół twoich, Prawica twoja dosięgnie tych, którzy cię nienawidzą.
  10. Uczynisz, że będą jak w piecu ognistym, Gdy się zjawisz… Pan w gniewie swoim pochłonie ich, A ogień ich pożre.
  11. Wygubisz z ziemi ich pokolenie, A potomstwo ich spośród ludzi.”

  Psalm 2:1-9
  „1. I Czemuż to burzą się narody, A ludy myślą o próżnych rzeczach?
  2. Powstają królowie ziemscy I książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i Pomazańcowi jego:
  3. Zerwijmy ich więzy I zrzućmy z siebie ich pęta!

  – mamy tu napisane, ze ziemskie knucie przeciw Bogu będzie już aktywne, gdy Bóg jeszcze jest w Niebie, dopiero na końcu jest wzmianka o Syjonie.

  4. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Pan im urąga.
  5. Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim I gwałtownością swoją przerazi ich:
  6. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, Świętej górze mojej.
  7. Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem.
  8. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo I krańce świata w posiadanie.
  9. Rozgromisz je berłem żelaznym, Roztłuczesz jak naczynie gliniane.”
  (BW)

  Objawienie 3:10
  „10. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.”

  Tu, mamy słowa Mesjasza do literalnego zboru w rzeczywistym czasie – przed zabraniem ich do Nieba ale zapowiada Isus tu; że wszyscy mieszkańcy Ziemi będą doświadczeni. Owszem szatan zostawił na Ziemi swoja bestię, która swobodnie działała. Jednak wiele na to wskazuje że szatan wypuszczony został przed zejściem NJ i jest na Ziemi i zrobił tu prawdziwą Sodomę i Gomorę – nie wiem czy nie obrażam tych miast przyrównując do naszego świata – dziś.
  Można pisać i pisać ale nie mam dziś czasu – mam nadzieję, że to co podałam coś rozjaśni w temacie.

  • Dziękuje.Myśle ,że przyjdą czasy,kiedy poznanie będzie szło razem ze zwiedzeniem w parze(ba,już jest ta godzina).A z upływem czasu będziemy mogli zaobserwować jawne działania złego w świecie wskazując palcem na jego dzieła z otwartą oczywistością wobec wszystich ludzi.Kiedy nasze oczy w wymiarze duchowym,bedą widzieć czas ostateczny,bez wysiłku intelektualnego odkrywać będziemy zakryte przedsięwzięcia społeczne i rolę technokracji.To wymaga Ducha Bożego.Jeszcze niedługi czas i stanie się jasne,po co to wszystko.A jak stanie się jasne,ogarnie świat trwoga narodów.Jedni zrozumieją,że pracowali na rzecz NWO bez celu,kiedy dotknie ich prawda,a inni się tymbardziej zbuntują by nie przepaścić całego wkładu i wysiłku poświęconego przy budowie tego przedsięwzięcia. Tak gdybam sobie…

 6. Jest jeszcze jedna możliwość. Marek, Mateusz, Łukasz to imiona przyporządkowane kolejnym księgom opisującym wydarzenia z życia Jezusa. Sami kościelni przyznają, ze imiona dodano dużo później i nie są to prawdziwi autorzy. Jan ma przypisane dwie księgi. Dla mnie osobiście są to tak różne księgi, że ciężko jest uwierzyć w pochodzenie obydwu spod pióra tego samego autora. Gdybym nic o autorstwie Objawienia nie wiedział i miał zgadnąć autora pierwsze co by przyszło mi do głowy to Henoch, zwłaszcza od 4 rozdziału. Objawienie o mały włos nie stało się takim samym apokryfem jak Henoch. Podobne wydarzenia, podobny sposób przedstawienia, podobne myślenie i dialogi. Nie jestem badaczem i nie mam dowodów tylko pytania które pojawią się: Co jeśli Mar. Mat. Łuk. podaje prawdziwe wydarzenia i na prawdę zaszła próba zmiany praw? Co wtedy?

  „Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, I potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział (…) wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej.”

  • Co do ewangelii synoptycznych to proponuję jednak zapoznać się z wcześniejszymi artykułami na blogu
   https://redoctobermsz.wordpress.com/2014/03/05/problem-synoptyczny/
   https://redoctobermsz.wordpress.com/2014/03/22/sprzecznosci-miedzy-ewangeliami/
   https://redoctobermsz.wordpress.com/2014/03/09/czy-isus-syn-boga-byl-taki-jak-jest-przedsatwiany-w-ewangeliach-synoptycznych/
   https://redoctobermsz.wordpress.com/2014/03/13/czy-duch-bozy-jest-omylny-a-moze-ewangelie-synoptyczne-nie-sa-od-niego/
   https://redoctobermsz.wordpress.com/2014/04/19/przeznaczenie-i-cel-ewangelii-swietego-jana/
   jak również na temat miłowania nieprzyjaciół
   https://redoctobermsz.wordpress.com/2014/08/27/czy-chrystus-nakazal-nam-milowanie-nieprzyjaciol/

   Nie będę tutaj strzępił języka, dlaczego ewangelie synoptyczne nie są natchnione ponieważ ta kwestia została już gruntownie wyjaśniona, a twoje gdybanie pozostaje jedynie twoją własną opinią 😀 twoja wypowiedź ma na celu jedynie zasiać zamęt (kąkol? :D) w temacie, który już dawno został wytłumaczony.
   Nie wykluczam, że w przyszłości materiał będzie przedstawiony jeszcze dokładniej w sprawie ewangelii, ale póki co obecnie przedstawiony jest i tak bardzo wymowny.

   Co do ‚stylów pisania’ to ci powiem, że gdybym napisał wiersz, dajmy na to wiersz dwunasto-zgłoskowy :D, a potem pracę naukową to… cholernie by się różniły 😀 😀 i podobną sytuację mamy tutaj, z jednej strony opis życia Chrystusa, a z drugiej strony mamy wizje niejako ‚zakodowane’ symboliką, opisujące wydarzeniami nie zawsze podanymi w kolejności.

   • Jestem z wami od bardzo niedawna. Przypadkowo trafiłem na waszą stronę. Około tydzień temu, zastanawiając się który fragment Słowa dzisiaj przeczytać wzrok padł na księgę Abdiasza czytając ją zapragnalem sprawdzić gdzie to się działo i tak trafiłem do was. Od tamtej pory nie mogę spać i cały czas czytam różne wasze rozważania.
    Chciałbym też podzielić się z wami pewnym spostrzeżeniami. Otóż czytając Słowo zwróciłem uwagę na temat błogosławieństwa. Zauważyłem że kiedy Bóg błogosławi zawsze coś daje jednak wiele wersetów w Biblii mówi że człowiek błogosławi Boga. Wydaje mi się to absurdem, skoro wszystko mamy od niego to co możemy mu dać i do tego jeszcze wersety z listu do Hebrajczykow „a rzecz to jest bezsporna że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo ”
    Jak dotąd nikt z kim rozmawiam nie chce mnie słuchać i pomijają to zagadnienie. Chciałbym zapytać czy ja się mylę czy może tłumaczenie jest do bani,
    Co wy o tym myślicie?

  • Prawa o których mówisz dane były tylko żydom.Jahwe był bogiem żydów.Próbował zaprowadzić dzisiejsze N.W.O. i rozplenić ów naród ,dlatego bo sam w sobie był słaby i nieudolny(naród).Nawet przy pomocy Jahwe zawsze utyskiwali i bali się innych w przeciwieństwie do narodów słowiańskich.Ich Bóg musiał wiecznie interweniować,pomagać im,i nimi kierować.Zawsze byli słabi a ich bitewny Honor budzi wiele wątpliwosci.Posługiwali się podstępem(sprawa gwałtu córki jakubowej Dalili czy Dalajlamy…)Korzystali z usług degeneratów i zdrajców(sprawa murów Jerycha) .Frontalnie występowali tylko kiedy nie mieli wyjścia albo jak Bóg Jahwe obiecał im pomoc.Dzisiejsze bicie głową w ściane płaczu odzwierciedla ich stan umysłowy niezmieniony od wieków..Zawsze jest:Boże pomuż bo jesteśmy tacy biedni..Ich bóg musiał budzić strach bo innaczej trudno by było im przystapić do działania.

   Jakąż różnicą odznaczają sie narody słowiańskie.Historia podaje że był to lud zawzięty i meżny, gdyby nie wiecznie skłucony,byłby niezwycieżony.Bogów traktowano jak partnerów a nie istoty budzące strach,sami rzucali wyzwania bogom strzelając z łuku w niebo rzucając oszczepem czy przysłowiowo motyką na słońce.Widocznie nasz stworzyciel doszedł do wniosku że jest to lud tak nieprzejednany i już niezależny że nie ma sensu przebywać wśród nas dłużej.Powiedział: oni już dadzą sobie rade,więc zwinął zabawki i odszedł do swojego wymiaru.

   Natomiast żydzi zawsze byli prześladowani.Praktycznie nigdy nie mieli swojego państwa,historii i kultury.Zawsze w strachu przed innymi,rozproszeni wśród narodów.Jak ktoś się na coś wkurzył ,to zawsze dostawali żydzi,niczym chłopiec do bicia.Zawsze jako naród byli nieporadni wiec podstępni.
   Ich moralnośc i zapatrywania na innych nie pochodza z Talmudu ale z biblii.Przeczytaj Mojrzeszowe.Talmud jest tylko kontynuacja.

   Ich zabiegi zmierzające,do tego aby tak im nie dokuczano,spełzły na uznaniu siebie i rozpropagowaniu swojego wybraństwa,w czym uczestniczył kościół.Jednak wbrew oczekiwaniom,owa ideologia stała się przyczyną nienawiści skierowanej wobec nich samych.
   Daje o sobie znać nasza słowiańska natura.Nikt nie będzie nam grzebał w kaszy.To my jesteśmy narodem wybranym a oni tylko jakimiś odszczepieńcami Chazarami.

   Patrząc na to z boku,mam śmiechu co nie miara obserwujac nature naszego narodu.Kocham ją i nie chciałbym w życiu mieszkać gdzie indziej.Tylko tu chociaż sam jestem pół Niemcem i pół Polakiem.Może przez to stać mnie na pewien dystans.Spróbujcie spojrzeć na Polske pod tym katem,a zobaczycie ze wiele naszych zachowań stanie się jasnych,wrecz je pokochacie.

   Wobec tego myślę ze ciekawszymi narodami do rozpatrywań sa np.Wikingowie którzy na swoich łodziach w poszukiwaniu żarcia potrafili przepływać atlantyk,czy hardzi słowianie,a nie jacyś tam żydzi i ich wieczne płacze

 7. „Nie będę tutaj strzępił języka” To nie rób tego. Jestem na bieżąco z artykułami tutaj zamieszczanymi. Wiem, że ewangelie synoptyczne nie są natchnione. Nie uważam aby cokolwiek w biblii było natchnione i sama biblia tak nie mówi. Podaje natomiast wydarzenia historyczne, które są przekazywane przez ludzi. Staram się te wydarzenia poskładać do kupy i poznać prawdę. Nie interesuje cię prawda Eliar? Gdy słyszę słowo „symbolika” w odniesieniu do czytania Biblii zapala mi się czerwona lampka. Po co ktoś miałby się silić na artystyczno-symboliczną poezję aby przekazać wydarzenia które są ważne dla ludzkości? Uważasz, że Jan rzekomy autor Objawienia użył symboliki aby namieszać w swoim przekazie tak jak to teraz ma miejsce. A może autor Objawienia podał co widział, po prostu. Może Paweł 13 apostoł, były prokurator, musiał dokonać łącznika między ewangeliami a Objawieniem i Henochem bardzo popularnymi wśród pogan. Skoro mieczem się nie da spróbujmy dokonać pokojowej ekumenii.
  Nie jesteśmy na chwilę obecną w stanie odczytać prostego tekstu Objawienia. Wersety podane w bardzo dobrym artykule Estery wskazują jednoznacznie KTO przyjdzie. Jest to syn człowieczy. Ale, KTO mówi do Jana? Kto jest Alfą i Omegą? Co oznacza na prawdę „syn człowieczy”. Czy Ew. Jana to faktycznie „słownik” dla Objawienia? To dlaczego tak mało syna człowieczego w Obj od 4 rozdziału? Co mówi psalm 146(3)?

  • Trudno wydarzeniami historycznymi nazwać przerobioną przez synoptyków wersję ewangelii – podróże poza Judeę i Galileę, i próbę ‚zmiany prawa’.

   Daniela 7:25 I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył Świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu.

   „będzie zamyślał odmienić czasy i zakon;’

   A to, że Objawienie zawiera symbole? proszę 😀 smok, niewiasta, świeczniki itd. to nie jest żadnym zaskoczeniem.
   Tak, masz rację Jan widział taką wizję, ale symbole w niej zawarte mają swoje znaczenie, jak np. sny Nabuchodonozora, które Daniel wyjaśniał przez interpretacje od Boga – autora tych snów :D.

   Estera wielokrotnie o tym wspominała, jak również to, że należy przyłożyć się do wyjaśnienia przekazu zawartego w Objawieniu. Jeżeli nie moglibyśmy dojść do znaczenia symboli to równie dobrze moglibyśmy odłożyć Biblię na półkę :D. Osobiście czynię odwrotnie i chociaż jest to mozolne to są również sukcesy.

 8. Kaleb- Podoba mi się Twoja ksywka 🙂 – mam dobre skojarzenia.

  Wracając do meritum Twojej wypowiedzi… rozumiem Twoje obawy. Jednak ja wierzę ST prorokom ponieważ ich proroctwa na Mesjaszu się sprawdziły. Te proroctwa mówią prawdę o Zbawicielu!
  Iz. 46: 9-10.
  Od początku, zanim jeszcze spisano Torę praojcowie wiedzieli, że zostanie dany im mesjasz. Pięknie opisuje go Dawid w Psalmach.
  Każdy z nich – Abraham, Izajasz, Ezechiel, Zachariasz, Hiob i oni czekali na ten wielki dzień chwały!!!!
  Hiob mówił – zbawca mój przyjdzie, ze snu mnie obudzi.
  To potwierdzali inni – dokładnie wiedzieli co ich czeka !!! DOKŁADNIE!!!

  Psalm 11:7
  „7. Bo sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość, Prawi zobaczą oblicze jego.”
  Psalm 17:15
  „15. Ale ja dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze twoje, Kiedy się obudzę, nasycę się widokiem twoim.”

  Dlatego trzymanie się ST proroków jest sitem do tego co napisali w NT. Dlaczego tak piszę ? Dlatego, że nie Bóg nigdzie nie dał potwierdzenia – jakoby innej czy dalszej części biblii. Tora i prorocy byli wypełnieni – w sensie zupełni i mieliśmy tylko zapowiedź, że czeka nas jedno proroctwo.
  Musimy być świadomi najważniejszego Isus jest ostatnim człowiekiem – Adamem, końcem prawa. Dlatego wstępuje do nieba, by tam odebrać swoją nagrodę i cieszyć się z tymi którzy wypatrując życia dzięki Niemu – otrzymali je.
  Dlatego jeśli mamy w biblii tekst opowiadający jakieś zdarzenie i na dodatek to zdarzenie nie jest poparte przez żadnego światka – tz. Proroka – to mamy pełne prawo, by je odstawić na bok.
  Szatan nie mógł już zataić zbawczej misji Isusa ale mógł ją zaśmiecić – zanieczyścić – nasiać Konkolu, tak, by dla nas misja ta, była trudno zrozumiana lub nie zrozumiana zupełnie.
  Dlatego ja dokładnie przyglądałam się takim „opowiadaniom” jak np. kuszenie Isusa na pustyni.

  Mesjasz wypełnił proroctwa i prawo, które sam tworzył z Ojcem w Niebie.
  Dlatego nie mogło dojść do takiej sytuacji, by Mesjasz mógł stać się sprawcą odejścia od Prawa swojego Ojca, bo sam mówi że jest z nim w jedności. Mówi że kto widział jego – widział Ojca.

  Co do różnicy między Ew. Jana a Apokalipsą masz słuszne spostrzeżenia – że się różnią. Tyle że pamiętaj, ze w Objawieniu Jan spisuje to co mu mówiono i pokazano- jako prorokowi. Tak więc nie jest to jego tekst a jakoby „podyktowany list” dlatego, jest tak podobny do księgi Henocha, Izajasza, Ezechiela czy Daniela. Co tylko potwierdza jej – Ap. autentyczność.

  • Estero dziękuję Ci za twoja pracę. Czytam twoje artykuły i komentarze i zawsze jest to dla mnie wzbogacająca lektura. Zawsze czekam na twoje następne wpisy i często wracam do wcześniejszych. Pozdrawiam ciepło 🙂

 9. Psalm.
  Śpiewajcie Panu pieśń nową,
  albowiem cuda uczynił.
  Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica
  i święte ramię Jego.
  2 Pan okazał swoje zbawienie:
  na oczach narodów
  objawił swą sprawiedliwość.
  3 Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
  wobec domu Izraela.
  Ujrzały wszystkie krańce ziemi
  zbawienie Boga naszego.
  4 Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio,
  cieszcie się i weselcie, i grajcie!
  5 Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
  przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
  6 przy trąbach i dźwięku rogu:
  radujcie się wobec Pana, Króla!
  7 Niech szumi morze i to, co je napełnia,
  świat i jego mieszkańcy!
  8 Niech rzeki klaszczą w dłonie,
  niech góry razem wołają radośnie
  9 przed obliczem Pana, bo nadchodzi,
  sądzić ziemię.
  On będzie sądził świat sprawiedliwie
  i według słuszności – ludy.
  Panowie nie nakręcajmy złych emocji;
  Nie jesteśmy tu po to, by się „szczepić”, ale po to, by dojść prawdy!

  Ap. 1 „Objawienie Jezusa Chrystusa,
  które dał Mu Bóg,
  aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem,
  a On wysławszy swojego anioła
  oznajmił przez niego za pomocą znaków
  słudze swojemu Janowi.”
  Jak widzisz – mamy dokładnie wskazane – „za pomocą ZNAKÓW”. Dlaczego tak?
  To jest proste jak drut.
  Ponieważ Objawienie nie jest oderwaną od Tory i proroków opowieścią. Apokalipsa jest tryumfem i podsumowaniem Proroków. To tak jakbyś napisał ostatnią część jakiejś opowieści – nie będziesz w niej tłumaczył od nowa wszystkich wątków ponieważ czytający zna je z poprzednich części.
  Pamiętaj co Isus powtarzał jak mantrę !!!!
  Mówił ciągle, że musimy trzymać się Jego słowa, a co ważniejsze lub równie ważne – Bóg w ST ciągle powtarza ten sam nakaz! Trzymaj się moich słów – mówi – wykuj je w sercu, miej je przed oczyma!! Powtarzaj je w dzień i w nocy!!!!
  Jeśli kochasz kogoś np. Ojca czy matkę – a jesteś oddzielony od nich setkami kilometrów. Z radością będziesz czytał każdego maila od nich i każdy list będzie dla Ciebie jak relikwia i będziesz cieszył się z każdego kontaktu, nawet przez skypa.
  Jest to naturalna potrzeba człowieka, który kocha, by szukał kontaktu z osobą kochaną.
  To jest prawo naturalne – więc kochając Boga będziesz szukał z Nim kontaktu, będziesz o nim myślał i rozmawiał z Nim będziesz, będziesz rozkoszował każdą Jego wypowiedzią.
  Kochając poznajesz Jego – słowo i charakter. Czytając Apokalipsę, która jest konsekwencją zbawczej misji Isusa – rozumiesz ją bo znasz wcześniejsze „tomy – tej opowieści”. Ci którzy nie kochają Boga – nie dotkną biblii, znam to z obserwacji!!!
  Jeśli nawet „lizną” ewangelię – nie mają serca do wnikliwości i rozkochiwaniu się w Bożym charakterze. Dlatego mimo tego, że Ap. jest otwarta oni będą ją rozumieć opacznie lub w ogóle!
  BEZBOŻNY NIE BĘDZIE MIAŁ POZNANIA!!!
  Dlatego właśnie – zapis W ZNAKACH – jest najprostszym testem tego czy kochasz Boga.
  Nie można mówić , że się kogoś szczerze kocha i przed nim ucieka, stroni i nie chce się z nim gadać.
  Będąc 5 letnią dziewczynką modliłam się i kochałam Isusa całym sercem i błagałam, by mnie przytulił, schronił pod „skrzydłami”… niczego w tedy nie rozumiałam, ale już w tedy chyba zaczynałam rodzić się na nowo. Prosiłam latami o możliwość bycia blisko Boga. I w tedy kiedy miałam 7- 8 lat modliłam się w kościele. Modliłam się pod figurą „Matki Boskiej” choć zawsze modliłam się z zamkniętymi oczyma – kiedy je otworzyłam ręka Marysi odpadła od postumentu. Byłam tak przerażona i oszołomiona, ze brakowało mi tchu – i wtedy doszło do mnie że kościół jest pełen bałwanów!! Tak przez lata Bóg daje się nam poznać i jeśli ktokolwiek otworzy Jego ST słowo przekona się jak bardzo Bóg nienawidzi bałwanów. Dlatego nie mają obrony Ci, którzy oddają im cześć – ponieważ sami nie zrobili niczego, by przybliżyć się do Boga – by go poznać. Bo jakbyś zareagował, gdybyś dowiedział się, że Prezydent napisał do Ciebie list? Olałbyś i byś go nie otworzył. Czy raczej chciałbyś zobaczyć co tam jest napisane?
  A tu, Bóg!! Sam Stwórca napisał do nas list i a oni nie myślą nawet, by go przeczytać – mimo że twierdzą że wierzą w Boga itp.
  Nie ma to sensu… Tak więc Bóg w najprostszy sposób sprawdza – testuje tę naszą miłość. Będzie nas sądził z uczynków. Mam bliską sobie osobę która przeczytała chyba wszystkie ksiązki świata – literaturę piękną dałam jej biblię bardzo wiele lat temu ale do dziś nawet jej nie otworzyła. – mimo zachęt. Na sądzie co powie Bogu – gdy ją zapyta dlaczego tego nie zrobiła. Przecież to jasne, ze nie ma dla Boga miłości i jej serce nie szuka Go.
  Poza tym ST nauczy każdego prawości, sprawiedliwości i prawa – co jest wspaniałym testem dla reszty różnorakich tekstów i apokryfów. Jeśli w którym z takich pism Bogu nie przypisuje się takich atrybutów – jest to oczywistym fałszerstwem.
  Cyt- „Po co ktoś miałby się silić na artystyczno-symboliczną poezję aby przekazać wydarzenia które są ważne dla ludzkości?”
  Jak widzisz te wydarzenia nie są ważne dla wszystkich i jak widzisz Bóg je objawił roztropnym, wiernym i szukającym Pana. Nie rozdaje się prawdy jak reklamówki – gratis dla wszystkich. To skarb! Do królestwa weszli też tylko święci i prawi!!! A nie wrogowie i bałwochwalcy!
  Po to właśnie Bóg „posilił się na artystyczno – symboliczną poezję „ by jego prawość była dokonana i poznanie i możliwość wejścia do Nowego Jeruzalem otrzymali prawi i kochający Boga. Co zresztą o tym otwarcie zapewnia.
  Apokalipsa nie jest księgą zakryta przed prawymi – czasem tylko musimy dojrzeć do prawości. Przeczytaj co Isus powiedział Nikodemowi !!!!
  Nie możesz rozumieć spraw duchowych – myśląc po ludzku. Musisz tak mocno wpatrzeć się w Nowe Jeruzalem, ze wszystko po drodze staje się nieistotne!
  Jan opisał co widział! Na przykładzie jego reakcji na widok Niewiasty – Nierządnicy – raczej kumał o czym mowa… Nikt nie namieszał ale dał błogosławieństwo dla czytających. Ten kto zna wcześniejsze „tomy” będzie rozumiał ostatni tom – Objawienie.
  To jest zwyczajnie sprawiedliwe podejście Boże do prawdy. Jakbyś się czół gdyby prawi razem z wrogami Boga mieli to samo poznanie – tę samą nagrodę ?. Bóg zawsze jest SPRAWIEDLIWY!!!
  Cyt „Nie jesteśmy na chwilę obecną w stanie odczytać prostego tekstu Objawienia.”
  Jesteśmy!!!
  Dawkowane, jednak jeśli nie jesteśmy w stanie to nie wina Boga ale naszej nieprawości. Dążmy do narodzenia się na nowo – który jest długim i trudnym procesem i do chodzenia w prawości i sprawiedliwości, dążmy do tego co Isus nawoływał – ciągle – bądźmy w nim w jedności. Miłujmy go całym sercem a poznanie przyjdzie. Szukajmy winy w braku zrozumienia w nas samych. Czy zabiegamy o to zrozumienie? Czy modlimy się o nie?
  Samo nic nie przyjdzie. Kto szuka, ten znajdzie! Bóg nikogo z takim nastawieniem nie odrzuci a przygarnie!!!

  CHĘĆ, SZUKA SPOSOBU ;
  NIECHĘĆ – WYTŁUMACZENIA!!!

 10. Estero, dziękuję za kolejną interpretację, piękna praca! Ja także zawsze czekam na Twoje nowe artkuły, widać że pracujesz pod natchnieniem Bożym, niech Ci Bóg błogosławi więcej i więcej…

  Zrozumienie Listu Boga do nas oraz odczytywanie ukrytych znaczeń w Księgach Prorockich uważam za przywilej, którym Bóg obdarowuje ludzi wybranych, ludzi którzy kochają Go z całego serca i z całej duszy. Bóg sprawiedliwie oddaje każdemu według jego czynów. Jesli bardzo pragniesz Go poznać i rozkoszujesz się Jego Osobą i wszystkim co do Niego należy, Bóg wtedy sprawi że dowiesz się o Nim więcej, by jeszcze więcej was łączyło…Przez poznanie przecież poznajemy Boga, a kluczem do poznania jest Miłość, Wierność i Oddanie Jedynemu Bogu.

  „Wtedy będziecie szukali Pana, Boga waszego, i znajdziecie Go, jeżeli będziecie do Niego dążyli z całego serca i z całej duszy”.

 11. Cholerka…wpadłem na ten blog przypadkiem zupełnym z 3 tyg temu i przeczytałem i obejrzałem wszystko co tutaj jest zawarte.
  Powiem tak…otwiera to oczy na wiele spraw. Główną jednak jak dla mnie to ta, w jakim zakłamaniu utrzymuje nas ten satanistyczny system…

  Próbowałem ten temat poruszać na innych blogach i zawsze to samo – obelgi, wyśmiewanie…co za świat…
  Nie dziwię się, że tak łatwo utrzymać masę w stanie niewoli umysłowej, skoro masa sama siebie nawzajem trzyma w ryzach.

  Zastanawiałem się ostatnio nad taką rzeczą…skoro jak twierdzą słońce jest tak ogromne i w związku z tym oświetla całą ziemię to czy inne gwiazdy (mówimy tutaj o ich „nauce”) skoro są np Aldebaran 420 razy jaśniejszy niż słońce to nie powinien oświetlać tez ziemi? Przeciez jego światło już do nas dotarlo a w dodatku jest większy niz słońce.

  W zasadzie w związku z tym co mówią to wszystkie ciała wszechświata powinny być oświetlone światłem olbrzymich gwiazd rozchodzacym sie przeciez na wszystkie strony kosmosu…

  Pozdrawiam i życze wytrwałości.

  • Trochę nie w temat.Lecz jak chcesz wiedzieć,to przy naszym ‚ich’ słońcu oświetlałoby nie tylko ziemię,ale również przestrzeń poza nią.A tego nie widać,żeby przestrzeń roznosiła światło,bo jest ciemna,gdy słońca nie widać.Więc jest oczywistym,że słońce jest małe,a ziemia jest duża.Zrób sobie doświadczenie w pokoju z lampką,a potem z oświetleniem sufitowym.Pozdro…

   • Grzegorz – dokładnie w ten sam sposób myślę. Skoro słońce i inne, wielekroć większe od słońca gwiazdy cały czas świecą a światło ich promieni rozchodzi się na wszystkie strony to cały wszechświat byłby jasny a nie tak jak widzimy ciemny.

    Ciekaw jestem jak oficjalna „nauka” to wyjaśnia.

   • ‚Ciekaw jestem jak oficjalna „nauka” to wyjaśnia.’ Współczesna nauka tłumaczy takie zjawisko niezmiernymi odległościami,rozszerzając wszechświat do niebagatelnych rozmiarów,gdzie ogromne słońca-gwiazdy stają się jedynie niedostrzegalnymi punkcikami.Lecz to jest kłam zadany tym co nie postrzegają,by ich postrzeganie było wypaczone.
    W myśl zasady:
    2 List do Tymoteusza 3:13 Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając.
    2 List do Tesaloniczan 2:11
    I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu,
    Apokalipsa (Objawienie) 22:11
    Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.

    To aspekt duchowy.Fizyczny zaś,jest taki,że słońce pali swym żarem wówczas,kiedy ustanawia dzień,a kiedy odchodzi staje się zimno.Gdyby słońce byłoby wielkie,spaliłoby wszystko wokoło siebie,a my widzielibyśmy tego efekty przez obserwacje planet.Nawet ruch obrotowy ziemi by nie pomógł,bo fala gorąca ogarnęłaby cały świat przez miliardy lat ewolucji,wyparowałyby oceany,a ziemia zamieniłaby sie w pustynie.

    W rzeczywistości ziemia jest sferą powstałą w wyniku rozdzielenia wód.Pod ziemią jest woda i nad ziemią jest woda.
    Ks. Rodzaju 1:7
    Uczynił więc Bóg sklepienie, i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem; i tak się stało.
    Ks. Rodzaju 1:20
    Potem rzekł Bóg: Niech zaroją się wody mrowiem istot żywych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem niebios!
    Ks. Psalmów 148:4
    Chwalcie go, najwyższe niebiosa I wody nad niebiosami!

 12. Macie rację, zwłaszcza z tym doświadczeniem… Nigdy się nad tym nie zastanawiałam i na tym zależy szatanowi… Kilka lat temu mój mały synek próbował zrozumieć jak to jest z tym oświetleniem ziemi i księżyca przez słońce. Więc jako cwana mamuśka szybko wzięłam piłkę pod lampkę pokojową (kierunkowa) i podstawiłam z tyłu małą piłeczkę. Rzeczywiście doświadczenie nie wyszło. Zasze mnie uczono, że to tak działa ale w doświadczeniu nie zadziałało, ponieważ gdy dałam piłkę zbyt blisko lampki nie oświetlała ona „księżyca” jak dałam dalej to oświetlała praktycznie wszystko i głupio mi było trochę przed synem. Jakoś to spuentowałam jednak sama zaczęłam się zastanawiać dlaczego nie wyszło. Zdałam sobie w tedy sprawę z tego że słońce nie jest światłem kierunkowym a księżyc wielkości Europy jest oddalone około 384 000 km. od ziemi – rzekomo :). Mam kilka takich życiowych doświadczeń i wszystkie zasiały więcej wątpliwości niż dowodów na prawdziwość ówczesnych teorii (nauki).

  • Właśnie Estera, wszystkie te bzdury poważnie i naukowo wyglądają tylko w książkach i wtedy kiedy jakiś dr doc hab prof w okularach o nich mówi a nikt mu nie przerywa.
   Kiedy jednak weźmie się to pod lupę, okazuje się, że wszędzie w tym dziury wielkości koca.

   Latają podobno w kosmos…próbniki, rakiety itd…do dzisiaj nie potrafią polecieć tak blisko…na druga strone księżyca aby wreszcie zrobic foty tego jak tam jest. Wychodzisz na szczyt wulkanu na Teneryfie i masz naokoło ocean. Gdzie okiem sięgnąć woda…tylko, że gdzie nie patrzeć jest płasko. A nam wmawiają kulkę. Księżyc jest podobno 380 tys km od ziemi a ludzie ogladają szczegóły jego powierzchni przez zwykłe lunety…
   I tak ze wszystkim…
   Najgorsze jednak jest to, że kiedy zaczynasz się nad tym glośno zastanawiać to banda rozjuszonych, bezmyślnych idiotów chce cię zamordować. Ich umysły nie pozwalają im nawet na milimetr odejść od schematu…

   • A, i jeszcze prośba – proszę o jakis namiar czy wyjaśnienie dotyczące wielkości słońca podawanego przez autora blogu ( 300km średnica) W jaki sposób to mozna wyliczyć. Z pomiarów sekstantem wychodzi 60 km. Prosze o odp.
    Pozdrawiam.

 13. Medre; proszę byś uzbroił się w cierpliwość. Mariusz zaraz wróci z wyjazdu i zapewne Ci to wyjaśni…
  co do księżyca, 2 lata temu badałam dokładnie wszystkie dostępne informacje i zdjęcia z tej wycieczki na księżyc jaką rzekomo ludzkość ma za sobą 😉 to dopiero lektura – polecam wszystkim. Jest sporo filmików i zdjęć w necie.
  Zdjęcia lepsze i dokładniejsze robili w tedy w reklamach i filach a wpadek tysiące…
  Moim zdaniem to oni tak byli na księżycu jak ja byłam w Afryce 😉

  Teraz Chińczycy znów hucznie zapowiadali, że będą wspaniałości pokazywać z księżyca, miały być nowości i stosy wspaniałych zdjęć ….no i czekałam i czekam z niecierpliwością … no i tak do dziś czekam…. i już się pewnie nie doczekam ! NIc, kompletnie NIC!!! Ani zdjęć, ani nowinek! – to gdzie oni polecieli? że w XXI wieku normalnej foty nie da się przedstawić???

  wszystko to mistyfikacja i jedna wielka ściema!!!

  • Tez tak myślę. To ściema. Niby latają w ten kosmos a nie potrafią kilka porządnych fotek zrobić. Wszystko takie jakies kombinowane zawsze.
   I tak jak przeczytałem tutaj gdzieś – „latają niby na ten księżyc…nie można więc ustawić tam kamery i nagrać JEDEN obrót ziemi na żywo?” Latają tam i nie moga poleciec kawałek dalej żeby w podczerwieni zobaczyć co jest po drugiej stronie księzyca?

   Są dwie odpowiedzi:
   1 albo do Du…latają i to wszystko ściema z tym kosmosem
   2 latają ale celeowo nie pokazują zdjęć i filmów bo UJAWNIŁY BY KŁAMSTWO W JAKIM UTRZYMUJĄ MASY.

   Innych opcji nie ma.
   Kiedy Pan Mariusz wraca?

 14. myślę, że du…. latają !!!
  Mariusz powinien się odezwać na dniach 🙂

 15. skrzecz1973
  13 Luty 2015 o 07:24
  Jestem z wami od bardzo niedawna. Przypadkowo trafiłem na waszą stronę. Około tydzień temu, zastanawiając się który fragment Słowa dzisiaj przeczytać wzrok padł na księgę Abdiasza czytając ją zapragnalem sprawdzić gdzie to się działo i tak trafiłem do was. Od tamtej pory nie mogę spać i cały czas czytam różne wasze rozważania.
  Chciałbym też podzielić się z wami pewnym spostrzeżeniami. Otóż czytając Słowo zwróciłem uwagę na temat błogosławieństwa. Zauważyłem że kiedy Bóg błogosławi zawsze coś daje jednak wiele wersetów w Biblii mówi że człowiek błogosławi Boga. Wydaje mi się to absurdem, skoro wszystko mamy od niego to co możemy mu dać i do tego jeszcze wersety z listu do Hebrajczykow „a rzecz to jest bezsporna że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo ”
  Jak dotąd nikt z kim rozmawiam nie chce mnie słuchać i pomijają to zagadnienie. Chciałbym zapytać czy ja się mylę czy może tłumaczenie jest do bani,
  Co wy o tym myślicie?

  Dobrze, że poruszasz takie kwestie!
  Słowo ‚błogosławieństwo’ jest jednym z wielu przypadków słów, których oryginalne znaczenie zostało zagmatwane (na szczęście nie bezpowrotnie), głównie przez wpływ filozofii zachodniej (greckiej, rzymskiej). Słowo to jest przy tym również jednym ze słów, które zostało przywłaszczone przez religie, podczas gdy ma swoje konkretne znaczenie.

  Innymi słowy, tak, tłumaczenie jest do bani :D.

  Błogosławieństwo to poprostu dar dawany drugiej osobie. Bóg błogosławił/obdarowywał ludzi wiernych Mu zdrowiem, potomstwem, bogactwem (tak, również i tym 🙂 ), oraz innymi podarunkami.
  Z kolei człowiek również może obdarowywać Boga! np. popierając Go i Jego słowo przed ludźmi, poświęcając Mu swoje życie. Również ofiary dziękczynne były swego rodzaju darem dla Boga.
  Chociaż Bóg nie potrzebuje od nas żadnej rzeczy, to jednak przyjemnym mu jest każdy człowiek sprawiedliwy, stosujący się do Jego Prawa, a dar ma właśnie sprawiać drugiej osobie przyjemność, tak to rozumiem.

  Przykładami innych zagmatwanych tłumaczeń to np. święty (odłączony od reszty, szczególny) albo przykazanie (kierunek w sensie wskazania drogi). Można samemu dojść do faktycznych znaczeń słów, np. po kontekście w jakich są używane w tekście.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s