redoctobermsz

Kto szuka ten znajdzie, a kto nie chce szukać to nigdy nic nie znajdzie

Czy porwanie już było?.

90 Komentarzy

Chciałam powrócić do omawiania Apokalipsy, ale powiemy sobie również o PORWANIU, jakiego wielu ludzi się spodziewa w najbliższym czasie.

Ze względu na wielowątkowość tematu został on podzielony na trzy podtematy. Natomiast tożsamość „Chłopczyka” zostanie dodatkowo omówiona w komentarzu lub jako kolejny artykuł.

„PORWANIE”

Porwanie, nie jest trudną kwestią do wyjaśnienia na podstawie biblii, pod warunkiem, że analizują to osoby chcące rzeczywiście wsłuchać się w słowa Isusa i chcące się do nich stosować, ponieważ, to Isus najwyraźniej objawił wszystko w tej sprawie. Choć cały wywód można, by zamknąć w dwóch zdaniach; mianowicie-
Nauka o porwaniu ludzi w czasie końca – w rozumieniu „dzisiejszych chrześcijan” – czyli, dotycząca przyszłych wydarzeń jest, kolokwialnie mówiąc, nauką Pawłową (był falszywym apostołem). tz. Informacje o porwaniu znajdujące się w tych pismach wprowadzają fałszywą błędną interpretację, jaką jest porwanie chrześcijan w czasach końca.

patmos2

…………………………………………………………………

patmos (2)

Jedynym wersetem, który wskazuje na zabranie kogokolwiek do Nieba, ze wskazaniem kim są porwani, jest;
Ap. 12 :5 -”I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną;
dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.”

Owszem możemy wesprzeć się jeszcze na wersetach, np. w ew. Mateusza mówiących, że ‚jeden zostanie zabrany, a drugi pozostawiony’, jednak one świadczą dokładnie o tym samym zdarzeniu na jakie wskazuje ks. Objawienia w/w wersecie. (gdyż wersety pokrewne z ew. Mat. wskazują na bliskość wydarzeń związanych ze zburzeniem Jerozolimy i ukrytego powrotu Mesjasza), (Mat 24:39-42).
Tu – ewidentnie wskazane jest I niewidzialne przyjście Isusa,

Dokładna analiza Pism a przede wszystkim Apokalipsy wskazuje, że oczekiwanie porwania w naszych czasach jest ewidentnie nauką demonów.

Przeanalizujmy tekst biblii, który posłuży nam na świadectwo powyższego.

Ktoś może mieć wątpliwości… „przecież w podanym wersecie Ap. 12:5 – mamy „Chłopczyka”, a w Ew. Mat. jest mowa o jakiś ludziach”.

Zarówno, bestia, fałszywy prorok, czy Chłopczyk, to nie pojedyncze osoby. Są to wskazane przez Boga grupy ludzi, jakie mają wpływ na wydarzenia opisane w tej księdze.
Dla tych, co twierdzą, że w ST prorok to „jednostka” – wyjaśniam, że nie zna Starego Testamentu.
1 sam 19: 20),(10:10) Saul wysłał więc posłańców, aby schwytali Dawida. Ci spostrzegli gromadę proroków, którzy prorokowali, i Samuela, który był ich przywódcą. Także posłańcami owładnął duch Boży i oni też prorokowali. (21)

 Kiedy doniesiono o tym Saulowi, wysłał trzecich posłańców, ale i oni zaczęli prorokować. (22)
Jl 3:1 bt „I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą mieć sny, a młodzieńcy wasi będą mieć widzenia.”
Am 3:8 bt „Gdy lew zaryczy, któż się nie ulęknie? Gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie prorokować?”
Ap 11:3 bt „Dwom moim Świadkom dam władzę, a będą prorokować, przyobleczeni w wory, przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.”
1Krl 18:20 bt „Achab rozesłał polecenie wszystkim Izraelitom i zgromadził proroków na górze Karmel.”
1Krl 22:6 bt „Król izraelski zgromadził więc około czterystu proroków itd. itd.. więcej wersetów w ST.

Biblia rzeczywiście wskazuje na dwa przyjścia.
Natomiast porwanie bezpośrednio powiązane jest z pierwszym „potajemnym” przyjściem Isusa. Nie można go połączyć z widzialnym przyjściem Chrystusa na dzień Armagedonu.

J 14:18 bt „Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was.”
J 14:28 bt „Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was.
Ap 16:15 bt „Oto przyjdę jak złodziej…”
Ap 3:3 bt „Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, [tak] strzeż tego i nawróć się! Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej, i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie.”

Zauważmy, wszędzie gdzie Chrystus zapowiada swe potajemne przyjście – nie zapowiada żadnych wydarzeń przypisanych jego widzialnemu przyjściu, jedynie odnosi się do troski o zbory.

Isus w swych naukach wskazał nad wyraz wyraźnie, że pierwsze wydarzenia, łączące się z Jego potajemnym powrotem i z „porwaniem”- są ściśle związane z czasem bezpośrednim po jego wniebowstąpieniu, ponieważ „porwani” mają z nim królować i świadczyć służbę kapłańską w świątyni Niebiańskiej.

images (2)

Mówiąc do zborów, których ta kwestia bezpośrednio dotyczy, 9-krotnie powtarza sformułowania – „Przyjdę niebawem” oraz „Przyjdę jak złodziej…”

Ap 22:7 bt „A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi.”

Jak już wiemy Mesjasz poświadcza, że w chwili kiedy kieruje swe mowy do zborów. Jest już nowo wybranym Królem Królestwa Bożego.

Ap. 3:21 -Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.

Łączy się to również z zakończeniem 70 tygodnia z proroctwa Daniela.
Stawienie się Mesjasza przed Bogiem, po dokonaniu ofiarnej śmierci, uruchomiło ogrom wydarzeń. Isus dostał „zielone światło” dla utworzenia królewskiego rządu i zabrania swych uczniów – tak, jak im to kilkukrotnie obiecywał, gdyż to oni m/in. mieli stać się współkrólami i kapłanami tego Królestwa.
„Przyjdę znowu i wezmę was do siebie ” (Ew. Jana 14:3).
(J15:16) Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie, i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca.
(J 17:15) Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego.
(J 17:24) Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata.
Powyższa modlitwa Isusa jest zapowiedzią wersetu Ap. 12:5.

Isus prosi Ojca o uchronienie uczniów od „Złego” – tz. Szatana, który został wyrzucony z Nieba, prosi Ojca o jedność ich wszystkich, tz. Boga, Syna i uczniów, prosi o ich porwanie, wcześniej mówi, że idzie im przygotować miejsce oraz, że później do Niego dołączą! To wszystko jest zawarte w tej jednej ewangelii.

Zabranie – „porwanie” opisane w Apokalipsie było zabraniem do Nieba „Chłopczyka”i tylko o tym mówi natchniona księga.

Nie ma żadnego innego wersetu mówiącego o jakimkolwiek innym zabraniu do nieba po zmartwychwstaniu Chrystusa!!!

……………………………………………………………

W tym celu Król Królestwa Niebiańskiego – po powrocie do Nieba przemawia do 7 zborów (Ap.) zapewnia je, że mają one nadzieje niebiańską, że będą stanowić filary świątyni Bożej, że z nim będą współkrólować. I to, te zbory bezpośrednio zachęca do czuwania, ponieważ „chwila jest bliska”. Świadczy o tym, że one żyją w czasie Dnia Pańskiego.

Ap.2:17 „Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje”.
Ap2:25 Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami,

(Ap3:11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.
(Ap3:20) Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.
Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie.
(Ap 22:12) Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.

CZAS WYPELNIENIA PROROCTWA.

Dziś dobrze wiemy, że prawda została powalona, ale nie oznacza to naszego zwolnienia z czuwania i szukania Bożej mocy oraz co najważniejsze naszego oczekiwania i wypatrywania powrotu Isusa.

Prawda została powalona, dlatego wielu Chrześcijan kompletnie nie jest w stanie widziec i zrozumieć wydarzeń jakie już miały miejsce. To dzieje się za sprawą religii i religijnych dezinformatorow internetowych tzw. „chwastów”, ktorzy bezwzglednie pomijają wypowiedzi Isusa, który tak często podkreślał, że ‚chwila jest bliska’, tłumaczył kim jest „chłopczyk” i ukazywał swoje Królestwo oraz objawiał dokonanie się proroctw.

Wzięcie sobie do serca słów Isusa jest jego najczęstszym nakazem. (ew.Jana) Jest to bezwzględnie potrzebne do zrozumienia, że Bóg i Isus działa nieustannie !!!!
J 5:17 „A Isus odpowiedział im: Mój Ojciec, aż dotąd działa i Ja działam.”

BÓG „nie przepadł” i nie zamilkł na ponad 2000 lat.
Przez cały ten czas od powrotu do nieba działa z Nim Isus i wykonuje swoje zamierzenie. Wszystkie, te działania skierowane są na rzecz swych świętych – przyjaciół, którzy byli jemu wierni i uczynkami poświadczali swoją miłość i posłuszeństwo. Isus, bowiem oddał swoje życie za swoich przyjaciół, za tych co trzymali się jego nakazów – tylko ich obowiązuje łaska okupu.
Isus mówi o swojej śmierci; J 15:13 bt „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.”
Wszyscy inni grzesznicy, bałwochwalcy, kłamcy, mordercy itd. – pozostaną na zewnątrz .Tak jak z osądzonego Izraela zbawienia doznało jedynie 144 000 tys. osób.

1P 4:17 bt „Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Jeżeli zaś najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej?”-
Wszystko idzie w największym porządku Bożym – wpierw aniołowie,szatan, Izrael,kościół I wieku, a potem my.

 

Ew. Jana 8:56 „Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój, i oglądał, i radował się.”

– Isus w ew.Jana i w Apokalipsie wyraźnie wskazuje, że I zmartwychwstanie umarłych sług ST i pochwycenie „Chłopczyka” było kwestią najbliższego czasu, wskazuje na to również, kontekst wydarzeń, świadectwo Jana oraz potwierdzają to inne proroctwa.

J 12:23 bt „A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy.”
J 12:35 bt „Odpowiedział im więc Jezus: Jeszcze przez krótki czas jest wśród was światłość. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. A kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie.”
Ap 22:10 bt „Dalej mówi do mnie: Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska.”
J 17:1 bt „To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył”
J :4 35 „Czy wy nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam: Podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa.” J 4:36 „Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali.”

Jak wiemy, Bóg jest Bogiem porządku – wszystko jest u Niego w idealnym ładzie – CZAS TEŻ!!! Wszystko co do dnia i godziny było ustalone, a w proroctwie Daniela było również zapieczętowane – co między innymi świadczy o tym, że w tej sprawie już nic nie mogło ulec zmianie.
Jenak chwasty bezprawnie przeciągają ostatni tydzień ( właściwie połowę tyg.) tego proroczego okresu na niewyobrażalnie długi czas – ponad 2000 tys. lat. Mimo, iż 69 tygodni liczyli dzień – za rok. Jest to jawne naginanie proroctwa do własnego wyobrażenia o nim i kpina z prawdziwości i sprawiedliwości Boga jakiej dopuszczali się faryzeusze, dlatego nie poznali ani Zbawiciela, ani czasu.

Tak więc zapowiedź Isusa, którą dał literalnie zborom mogła spełnić się dopiero po tym okresie proroczego czasu, mimo, że zaczątek „nowych” wydarzeń rozpoczyna się w 69 tyg. co znaczy, że i Isus również podlegał proroctwu i jego czasowi.

J 19:28 bt „Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo…

Nie ma żadnej podstawy, by zasadę biblijnego przeliczenia czasu zawartego w proroctwie Daniela o 70 tyg. (która dokładnie sprawdziła się do 69 tygodnia i objawiła Mesjasza i potwierdziła jego ofiarną śmierć) nagle zakłamać i zniekształcić w kwestii ostatniego tygodnia. Tylko po to, by ukryć prorocze zapowiedzi Daniela o osądzeniu Izraela i zataić ważność wydarzeń, jakie się dokonały na początku wieku na 7 zborach Apokalipsy.

Kolejnym nie do podważenia dowodem wskazującym ten czas jest świadectwo Jana!!
W natchnionych słowach Jana świadczy, że znajdował się właśnie w Dniu Pańskim!!!!.

(Ap 1:10) W dzień Pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił:

„Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby”

Oczywiście Paweł musiał szybko zareagować na to świadectwo potwierdzane przez te 7 zborów, że są one w dniu Pańskim i szybko innych począł gromić, by w to nie wierzyli, podając przeciwstawną tezę;
2Tes 2:2  Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański.
Dla mnie, jest to, jawny dowód, że takie opinie były wśród zborów – powszechne. Zwłaszcza, że Paweł pisze do Zboru w Tesalonice, który nie jest żadnym z 7 wymienionych zborów Chrystusa!!!
Owszem, Paweł był nawet u Efezjan, ale co na to Isus i Efezjanie ?

(Ap. 2:2) Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami.

Zachęcam, by dokładnie sprawdzić, co w ST oznacza sformułowanie – DZIEŃ PAŃSKI !!!

Oz 9:5 bt „Cóż uczynicie w dzień święta, w uroczysty dzień Pański?”
So 1:7 bt „Milczcie przed obliczem Pana Boga, gdyż bliski jest dzień Pański, bo już przygotował Pan ofiarę, poświęcił swoich zaproszonych.”

Analiza wersetów dotyczących Dnia Pańskiego, będzie dowodem na to, że tylko tu jest on wypowiedziany w czasie teraźniejszym, a nie jest to opis proroctwa, ale opis stanu faktycznego sytuacji w jakiej znalazł się Jan.

„Doznałem zachwycenie w dzień Pański!”

Isus szeroko wyjaśnia znaczenie tamtych czasów a Jan świadomie, celowo – dzień Pański potwierdza ( mówił pod natchnieniem).
Poza tym, to wszystko zostało dodatkowo uwiarygodnione przez Anioła.
(Ap22:16) Ja, Isus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam, to w zborach.
Czyli znów mamy trzech świadków – Isus poświadczył, Jan napisał i przesłał do zborów – a potwierdza zborom Anioł!

Jan świadczy również o tych, którzy mieli być do nieba zabrani, by tworzyć ten Rząd!
Ap 1:6) I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków.

Jak widzimy Jan świadczy, że w DNIU PAŃSKIM otrzymał proroctwo. .
A Mesjasz w proroctwie dodaje;
(Ap 1:18) I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i Hadesu.
Mesjasz ma już klucze śmierci i Hadesu – ze ST wiemy, że oznacza to władzę nad śmiercią, możliwość uczynienia ludzi nieśmiertelnymi i do Hadesu – otchłani , w której uwięziony został szatan na 1000 lat.
Jan napisał o tym – CO JEST!
I co się stanie się potem- objęte w proroczej wizji.
Dlatego Isus powtarza zborom „co chwila” – „co duch mówi do zborów” -do kogo? – do zborów!
był to bardzo ważny przekaz dla nich!! Przekaz na najbliższy im czas.

Nawet zaciekli przeciwnicy przyznają, że ta część z pierwszych trzech rozdziałów Ap. tyczy się literalnie istniejących zborów i ich czasów – nie jest częścią proroczą!! Owszem Isus zapowiada im pewne wydarzenia, ale mówi do ludzi wtedy żyjących.
To, co Zbawiciel im przekazuje miało bezpośrednie spełnienie właśnie dla nich – żyjących w I wieku na terenie dzisiejszej Turcji.

APOKALIPTYCZNY”CHŁOPCZYK” – czyli po kogo wrócił Mesjasz?
Oczywiście po tych, którzy z nimi mieli współtworzyć Królestwo Boże! Co dokładnie wiąże się z I zmartwychwstaniem (o czym mówił wcześniejszy artykuł). Nie jest jednak powiedziane, że te wydarzenia działy się w jednym czasie…Mamy tu 2 wydarzenia; sąd Izraela – co za tym idzie I zmartwychwstanie 144 000 tys. sprawiedliwych z 12 pokoleń, których to zaczęto widzieć na ulicach Jerozolimy. (Między innymi Abrahama, Mojżesza, Daniela, Ezechiela itd.) I wydarzenie drugie – porwanie do nieba „Chłopczyka”, którego – jako pierworodnego zrodziła – niewiasta – „kościół Boży jaki założył Isus”.

Jana 14:(1) Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! (2) W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. (3) A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli. (4) I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie.

Niektórzy mylnie twierdzą, że to 1000 letnie Królestwo jest sprawą przyszłości i będzie się mieścić na Ziemi… jednak, stoi to w sprzeczności ze zwykłą logiką i z biblijnym przekazem;

po pierwsze- nie gra to z chronologią proroczą!
po drugie – Apokalipsa przedstawia Królestwo w niebie a dopiero po 1000 lat – JAWNIE – ono schodzi na Ziemię m/in. na wojnę Armagedonu.
następnie mamy zejście Jeruzalem na ziemie, zaślubiny Baranka i jakoby połączenie sfer – niebiańskiej i ziemskiej.

Słowa „Wyznaczono 70 tygodni dla Twojego Narodu” są ściśle związane z tymi wydarzeniami i z powrotem Isusa do Nieba. Od tej pory przymierze Boga z Izraelem zostało „przeniesione” (przeszło) na nowo założony przez Isusa kościół Boży, którego przedstawicielami było właśnie 7 zborów Ap oraz ich pionierzy – Apostołowie
To „pierwociny” tego „kościoła”są Apokaliptycznym chłopczykiem, gdyż mają świadectwo Isusa i chodzili z nim od początku. Z nimi na tronie mieli zasiąść również ludzie z części 144000, dokładnie 12 przedstawicieli tej grupy.
ST wskazuje na nich kilkukrotnie, przedstawiając wybór 12 osób spośród 12 pokoleń. Świadczy o tym wiele tekstów ST, historia Izraela i Józefa oraz inne:
Lb 1:44 bt „Oto ci, których spisu dokonał Mojżesz i Aaron wraz z wodzami izraelskimi, których było dwunastu mężów po jednym z każdego rodu.”
Pwt 1:23 bt „Rzecz wydała mi się dobra. I wziąłem spośród was dwunastu mężów, po jednym z każdego pokolenia.”
Joz 4:2 bt „Wybierzcie dwunastu mężów spośród ludu, po jednym z każdego pokolenia,”
itd…
Dlatego mamy 24 trony w Królestwie Bożym, na nich zasiada 12 przedstawicieli grona 144000 tysięcy wybranych z każdego pokolenia Izraela po jednym.
A po zawarciu „nowego przymierza” Isus powołuje – „Chłopczyka” z ich przedstawicielami – 12 Apostołów Baranka, by z nim współkrólowali.

(Ap 4:4) A wokoło tronu dwadzieścia cztery trony, a na tych tronach siedzących dwudziestu czterech starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony.

O nich prorokował Ezechiel:

Ez 37:26 bt „I zawrę z nimi przymierze pokoju: będzie to wiekuiste przymierze z nimi. Osadzę ich i rozmnożę, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe.”
(Ap 3:26) Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami,
(27) I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane;
Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną.
Iz 49:18 bt „Rzuć okiem dokoła i zobacz: Wszyscy się zebrali, przyszli do ciebie. Na moje życie! – wyrocznia Pana. Tak, tymi wszystkimi przystroisz się niby klejnotami i jak oblubienica opaszesz się nimi.”
Należy pamiętać, że Ap. nie jest pisana chronologicznie, o czym łatwo się przekonać, czytając np. o upadku babilonu…
Należy sobie uporządkować te wydarzenia i odnaleźć ich znaczenie w ST. Zwycięzcy (podani powyżej) wpierw będą w niebiańskim Królestwie, po czym powrócą JAWNIE z Isusem na Ziemię i będą rządzić laską żelazną nad poganami. Wszystko jest tu w niesamowitym ładzie.
Twierdzenie, że werset Objawienia 5:10…” i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi.” tyczy się powołania ludzi w naszych czasach, jest klasyczną nauką demonów, ktorej celem jest skupienie uwagi wiernych na fikcyjnej nadziei.
Jest tu bowiem mowa – o KRÓLACH I KAPŁANACH– którzy mieli być w świątyni niebiańskiej ( bo innej nie ma i nie będzie). Oni zaznali I zmartwychwstania i byli powołani do 1000 letniego królestwa Isusa, ponieważ po nim świątyni już nie będzie ani na ziemi ani w niebie.
Oni też otrzymali prawo sądzenia;
Ap 21:4 I widziałem trony, (by można było usiąść na tronie – musi powstać władza Królewska) i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Isusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.
Tu znowu mamy odniesienie do historii naśladowców Isusa w I w., którzy pokonali diabła umierając za swego zbawiciel, czym zadali kłam twierdzeniom diabła.
Ap 14:17 bt „I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, i on miał ostry sierp.” – stan z 1000 letniego Królestwa
Ap 21:22 bt „A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek.”
Natomiast Objawienie 5: (9) I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, (10) i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi.
Jest to, kolejnym dowodem na to, że to przymierze zostało „rozlane” przez Isusa w I wieku z Narodu Wybranego na pierwsze zbory naśladowców Isusa. Od tej pory już przynależność narodowościowa nie ma znaczenia, ważne jest trzymanie się nauki Isusa i wiara w jego okup. Nie ma zatem większego znaczenia, czy dziś istnieje literalny Izrael, gdyż to Naśladowcy Isusa są wpisani w poczet Niewiasty. Wybrani Isusa po służbie w Niebie, zaczną panować na Ziemi po bitwie armagedonu i zejściu Królestwa Bożego na Ziemię.
(Zach. 2:15) W owym dniu przyłączy się do Pana wiele narodów i będą moim ludem, i zamieszkają wśród ciebie, i poznasz, że Pan Zastępów posłał mnie do ciebie.
Powrót II widzialny – jak czytamy nie ma tu już świątyni więc rola kapłańska kompletnie się dewaluuje i teraz rozpoczyna się Ich władanie nad ziemią.
Dlatego nie możemy liczyć na porwanie, dołączenie do 144 tys. i służbę w niebiańskiej świątyni, ponieważ wszystko to są rzeczy dokonane.
Dziś czekamy na obalenie Nierządnicy i wojnę Armagedonu, a to są wydarzenia po 1000 letnim Królestwie. Potem widzialny powrót Zbawiciela!!!
(Ap 21:21) A dwanaście bram – to dwanaście pereł: każda z bram była z jednej perły. I rynek Miasta – to czyste złoto, jak szkło przezroczyste. (22) A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. (23) I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą – Baranek. (24) I w jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. (25)
My za to jawnie możemy wejść do Nowego Jeruzalem – dlatego szkoda stąd „odlatywać”.
…………………………………………………………………………………..
CZY JAN DOCZEKAŁ PORWANIA?
Zarówno, powyższe wersety jak i nakaz wyrażony do Jana
„trzeba Ci znów prorokować…”
oraz twierdzenie Isusa wypowiedziane do Piotra
J 21:22„A gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego?”
każą nam zastanowić się nad tym, czy te słowa Isusa + przekazy biblijne, apokryficzne oraz świeckie nie są dowodem, że Jan rzeczywiście nie mógł umrzeć? To prawdopodobnie powodowało lęk ludzi i było przyczyną uwięzienia na Patmos. Do myślenia dają również słowa samego Jana;
(Ap 1: 9) Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w Królestwie, i w cierpliwym wytrwaniu przy Isusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadectwa Isusa.
Ap 1:9 bt „Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwaniu w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa.”

Zauważmy;Jan nie mówi tu, że uwięziono go na Patmos za świadczenie o Isusie ale, że zamknięto go tam – z powodu „Świadectwa Isusa”. Zbierając te wszystkie fakty – wynika z tego, że Jan – jako prorok mógł otrzymać od Zbawiciela świadectwo wiarygodności Bożej i rzeczywiście nie można było go zabić. Co za tym idzie, za swego życia doczekał porwania do nieba. Do tego zastanawiający jest nakaz tyczący się przyszłości Jana – ‚gdzie Isus nakazuje mu; znów prorokować’…? Ap. 10:11.
…………………………………………………………………….

NIEWIASTA
Zacznę od meritum – niewiastą po roku 70 n.e. nie jest i nie może być Izrael choć do tej chwili nosił to miano.
Isus podaje Janowi tożsamość Niewiast wiedząc, że Izrael został osądzony a przymierze z nim zerwane- co miało swoje wypełnienie w roku 70 tym.
Tak, też niewiastą, która jest pozostawiona na pustyni na 1260 dni i tam żywiona – nie jest Izrael, ponieważ on we wskazanym okresie (1260) zwyczajnie -literalnie dla świata nie istniał – Bóg go odsunął, by w jego miejsce wczepić naśladowców Isusa.
Tak, Jana 14:1 – nie tyczy się Izraela a uczniów i naśladowców Isusa.
Jak wiemy naśladowcy Isusa są na mocy okupu wczepieni w Chrystusa…
(J 15: 1) Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem.
Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc.
Izrael doczekał wyznaczonego mu czasu, nie wydawał owocu i zabił Isusa, dlatego Ci, którzy poszli za Isusem zastali wczepieni – stali się częścią Niewiasty, jaką wcześniej był Izrael. Warto zauważyć, że wielu z nich do tego Izraela nadal należało- było Żydami. W całej ks. Objawienia nie pada słowo – Izrael!
Bóg nie zmienia swojego zamierzenia, nie cofa swojego słowa – zmienił jedynie narzędzie- wczepił swoich naśladowców do krzewu, by dali owoc i zajęli miejsce tych nad którymi sąd już się dokonał.
(J 14:3) Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem;
(4) Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie.
(5) Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.
Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną.
(J 15: 27) Ale i wy składacie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście.

To oni mieli prawo świadczenia o Mesjaszu – bo byli z nim od początku.Tu znów mamy odniesienie do Pawła – on nie był z Isusem od początku- w ogóle go nie znał!
Pierw Isus idzie do Nieba i Ci uczniowie (będący cz. Niewiasty) zostają porwani a na Ziemi pozostaje – Niewiasta – gdzieś na pustyni i reszta jej potomstwa, prześladowana przez szatana a po jego zamknięciu w czeluści – przez jego bestię.
Z tej Niewiasty – zostanie przez Boga wyłoniona Oblubienica Chrystusa.
Tak, jak z Izrela wybrano 144000. Bo jego (Izraela) czas rozliczenia przeszedł. Tak, (gdy przyjdzie nasz czas), z niewiasty zostaną powołani święci, wybrani – ci którzy okazali uczynkami miłość do Boga i swego Zbawiciela. Do których Isus mówi – „Wyjdź z niego ludu Mój!”
Po 1000 letnim rządzie przyjdzie pora na II zmartwychwstanie zaproszenie wielkiej rzeszy i osądzenie Niewiasty, ponieważ losy jej są niestety analogią losów narodu wybranego.
Stąd w Apokaliptycznych znakach Bóg przedstawia ją wprost w identycznych obrazach jak naród wybrany – pierw jako Niewiastę, a po 1260 dniach – jako nierządnicę.
Tak! W Apokaliptycznym opisie nie ma mowy o 2 niewiastach!
W rozdziale 12 mamy opis Niewiasty, która po porodzeniu CHŁOPCZYKA „ucieka” na pustynię – (w tym czasie przez działalność Pawła zaczyna się rozprzestrzeniać fałszywa nauka o „Zbawieniu”, na podwalinach której utworzy się KRK).
Przekaz rozdział 12 się urywa! – wiemy, że Niewiastę pozostawiono na pustyni i nic więcej…a co dalej…? Nie ma już o niej żadnej informacji?
(Ap 12: 14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża.
(15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody,(są to ludzie zwodniczy), aby ją strumień porwał.
(16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy.
Na tym – koniec, a co się z nią dzieje po upływie 3 i pół czasu?

Popatrzmy co działo się z ST-ową niewiastą na pustyni?
Naród Wybrany ulepił sobie cielca, jak tylko odszedł od nich Mojżesz i dopuścili się bałwochwalstwa itd.
Co nadto;
Zaskakuje fakt, że Jan w Apokaliptycznych wizjach widzący tak wiele strasznych i przedziwnych rzeczy, często przekraczających jego umysł i zrozumienie… tylko raz jest zdezorientowany i zadziwiony. Właśnie przy tym opisie. Zobaczmy ten moment – rozdział 17.
(3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. Niewiastę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów.
(4) 4 A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogie kamienie i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu.
(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.
(6) I widziałem tę niewiastę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Isusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.
(7) I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów.
Jan jest zdumiony! Dlaczego się zadziwił widząc Nierządnicę?
Ponieważ, na tej pustyni spodziewał się zobaczyć właśnie niewiastę z rozdziału12! I zobaczył, ale nie przypuszczał,że tak zmieni się jej obraz…
Nierządnica w odniesieniu do religii – to niewiasta, która dopuszcza się bałwochwalstwa i oddaje cześć bożkom.

40-003

Sdz 2:17 bt „Ale i sędziów swoich nie słuchali, gdyż uprawiali nierząd z cudzymi bogami, oddawali im pokłon. Zboczyli szybko z drogi, po której kroczyli ich przodkowie, którzy słuchali przykazań Pana: ci tak nie postępowali.”
Sdz 8:33 bt „Po śmierci jednak Gedeona Izraelici znów się odwrócili [od Pana]. Uprawiali nierząd z Baalami i ustanowili Baal-Berita swoim bogiem.”
2Krl 23:7 bt „Zburzył domy osób uprawiających nierząd sakralny w świątyni Pańskiej, gdzie kobiety przędły zasłony dla Aszery.”
(Ap17:1) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami,
Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.

W rozdziale 12 pozostawiona na pustyni niewiasta, była karmiona (czyli miała pokarm duchowy- Słowo Boże), pozostała tam sama (bez Isusa i Apostołów) . I ten obraz Jan zapamiętał.
Teraz już wie, że ta Kobieta, którą pokazuje mu Anioł ujeżdżająca bestię jest kontynuacją historii niewiasty z 12 rozdziału- postąpiła ona dokładnie tak, jak opisuje to ST.
Anioł wyjaśnia zdumionemu Janowi – sprawę, ale nie mówi o niewieście nic – prócz tego, ze jest to wielkie Miasto, nie musiał niczego więcej tłumaczyć – wszystko było jasne, choć znów bardzo przykre.
Dlatego jasnym staje się, że wszystkie proroctwa Joela, Ezechiela, Izajasza dokonają się do końca i wiadomo kto jest ich adresatem.
(Ap 12:17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie.

Zauważmy – nie jest napisane, że niewiasta do końca trzyma się świadectwa… Jak wiemy na końcu prawda zostaje powalona, ale nie oznacza to zwycięstwa szatana a wręcz przeciwnie. Była i jest grupka osób wywodząca się od Niewiasty, która trzyma się słów Isusa do końca.
To oni będą również zaproszeni na ucztę Baranka i będą przyodziani w biały len.
Dla tych co twierdzą, że Wielka nierządnica ma być zniszczona przed założeniem Królestwa Bożego – mówię, ze są w błędzie-
Rev 20:7 A gdy się dopełni tysiąc lat, ( 1000 lat więzienia szatana i rządów Królestwa) wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego.
Zarówno wypuszczenie szatana, jak i zniszczenie nierządnicy oraz wojna armagedonu – to czas po 1000 letnim Królestwie i zamknięciu szatana.
Ponieważ w chwili zniszczenia nierządnicy – radują się z Bogiem – święci i apostołowie.
(Ap.18:20) Rozraduj się nad nim, niebo i święci, i apostołowie, i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim. – babilonem.

Dlatego, proroczo Dawid potwierdza, że Isus panuje wśród nieprzyjaciół swoich!!
Znaczy to, że Królestwo Boże w Niebie trwa w okresie w którym jeszcze nie zostali zniszczeni Jego wrogowie na Ziemi.
Psalm 110:(1) Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, Aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje! (2) Berło mocy twojej ześle Pan z Syjonu: Panuj wśród nieprzyjaciół swoich!

Ponieważ na ziemi musi dokonać się wszystko co zostało zapowiedziane, więc bieg wydarzeń jest wspaniale określony w tym Psalmie. Isus jest Królem, kiedy jeszcze istnieją jego wrogowie, aż do momentu kiedy Bóg położy nieprzyjaciół pod Jego stopy. Najpierw jednak musi osądzić Nierządnicę i wydać na nią wyrok;
(Psalm 110 :3) Lud twój chętnie pójdzie za tobą W świętej ozdobie, gdy wystawisz wojsko swoje; Młódź twoja zrodzi ci się jak rosa z zorzy porannej. (4) Przysiągł Pan i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. (5) Pan po prawicy twojej Zetrze królów w dzień swego gniewu. (6) Będzie sądził narody, pobije wielu, Roztrzaska głowy jak ziemia szeroka.

U końca tego panowania „wśród nieprzyjaciół”, dochodzi jeszcze jeden element – szatan został na krótki czas wypuszczony. Co jest największym dowodem na prawdziwość tej interpretacji, ponieważ Bóg nie może (jak to twierdzą inni) wpierw założyć Królestwa na Ziemi z wiernymi swoimi naśladowcami, którzy zostali oczyszczeni wybieleni i zbawieni, by potem (po 1000 lat ) na tych świętych i uznanych za prawych ludzi znów napuścić szatana! Nie ma to sensu…Jest to sprzeczne z sprawiedliwością Bożą z jego miłością oraz z biblią!!!
Dlatego zgodnie z biblią szatan został wypuszczony z więzienia, po 1000 letnim Królestwie, ale nie ma dostępu do świętych i do tego Królestwa, bo nie ma dostępu do Nieba – zostaje na Ziemi wśród nieprzyjaciół Isusa oraz ma dostęp do nas wszystkich i stąd tak wielkie oszukanie i cywilizacyjny pęd i ogromna sodomia na Ziemi.
(Ap 20:10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.
(11) I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było.
(12) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.
(13) I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i Hades wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.
To jest II ZMARTWYCHWSTANIE!

Dlatego Chrystus kładzie tak wielki nacisk na czytanie i słuchanie tej księgi – Apokalipsy – by pojąć te wszystkie rzeczy. Zauważmy- nie powiedział Isus- błogosławieni czytający wszystkie księgi, czy Ewangelie – ale mówi;

I oto przyjdę wkrótce.
Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi.
(Ap 22:18) Co do mnie, to świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi; Jeżeli ktoś dołoży do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze;

Wracając do Porwania – Nikt z nas nie może być porwany ponieważ ta obietnica była dana, tym którzy byli z Chrystusem od początku i którzy o nim mogli świadczyć, – Chłopczykowi! Łączyło się to z I zmartwychwstaniem oraz powołaniem 144000. Nie mówię, ze działo się w jednym czasie…
I zmartwychwstanie dokonało się w I wiekach i trwało nadal po upływie 70- tego tygodnia Daniela. Było to konieczne do utworzenia rządu Bożego w niebie, który zakończył już swoje 1000 letnie Królowanie i dlatego nadszedł czas na wypełnienie się dalszych proroctw, a co świadczy o tym, że i my żyjący przy końcu systemu rzeczy nie zostaniemy porwani;
Niech odpowie Apokalipsa!
Pierw zadajmy sobie pytanie; Dokąd mamy być porwani skoro Jeruzalem ma zejść na Ziemie?
(Ap. 21:2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.
(10) I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę, i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga,
Po co mamy być porywani, skoro II przyjście Isusa miało być spektakularnym widowiskiem dla świata – widzialnym i powodującym olbrzymi strach i przerażenie wśród mieszkańców Ziemi?
Po zejściu Jeruzalem niebiańskiego (bo innego nie ma i nie będzie) Ci co mają pieczęć Boga będą do niego legalnie i jawnie wchodzić a nie potajemnie znikać!

(Ap22:14) Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta.
Widzicie – to, nie żart – legalnie wchodzimy do Jeruzalem przez bramy!
Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je.
Czyli, twierdzenie, że jeśli grzeszysz i jesteś bałwochwalcą to Bóg przyśle do ciebie swoich aniołów, by cie pouczyli i zwiedli ze złej drogi…
Owszem poznanie będzie – ale tylko wśród naśladowców Isusa a nie bałwochwalców- dlatego Ap. mówi –
Ap 22:11 bt „Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci!”

(Ap 22:7) Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.
(8) Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.
Zauważmy, kogo Bóg tu wylicza;
bojaźliwych, niewierzących, skalanych i kłamców…
Nie bądźmy bojaźliwy w sprawiedliwym osądzaniu, nie bójcie się sami analizować Słowo Boże, nie wierzcie kłamcom ale sami sprawdzajcie wszystko, nie bądźmy bez owocnymi niewierzącymi, odważnie mówcie bałwochwalstwu i czarom – Nie!!!!
Oblubienica, to jeden naród powstały z połączenia świętych Izraela i z świętych będących resztą potomstwa Niewiasty, która pozostała na ziemi i przez wieki dawał czynem świadectwo o swoim Zbawicielu.
Ap 19:7 bt „Weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła,”
Ap 19:9 bt „I mówi mi [anioł]: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka! I mówi mi: To są prawdziwie słowa Boże.”
Ap 14:13 I usłyszałem głos, który z nieba mówił: Napisz: Błogosławieni, którzy w Panu umierają – już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny.

Kolejnym dowodem na to, że tak zwane „ porwanie” tyczy się „Chłopczyka”, który jest Królem,Kapłanem i Sędziom w Niebie jest kolejność zdarzeń zapisanych w tym wersecie:
Rodzaju 3:15 I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.

Nieprzyjaźń między potomstwem była zapowiedziana – Pierw Uczniowie Isusa, musieli dochować wierności Zbawcy, aż do końca – depczą szatanowi głowę, –szatan nie mając już nic na swoja obronę – zostaje osądzony i wyrzucony z nieba, po czym zamknięty w czeluści na 1000 lat, a ale przed zamknięciem „wylewa wodę za niewiastą” i prześladując jej potomstwo – kąsi ją w pietę, czym rujnuje prawdę czyniąc z niej wszetecznicę!
Zniszczony szatan nie mógł nic już zrobić, jak tylko w ostatnim akcie – jeszcze wyrządzić krzywdę potomstwu niewiasty – ukąsić w piętę.

Reasumując;
1.Porwanie dotyczy Chłopczyka, którym są pierwsi naśladowcy Isusa
2.Porwanie to dokonało się w niedługim czasie po objęciu przez Isusa Królestwa
Chrystus zgodnie z proroctwem „panuje wśród nieprzyjaciół swoich”.
3. 144000 to literalna część wybawionego Izraela.
4.Na 24 tronach zasiedli Apostołowie Baranka i 12 przedstawicieli 144 000.
5. Zbawienie dotyczy wszystkich wiernych i kochających Boga sług, zależne jest od uczynków i trzymania się słów Isusa.
6. Świątynia mieści się w Niebie podczas Królestwa Isusa nie będzie jej na Ziemi, więc nie ma mowy o służbie kapłańskiej po Armagedonie.
7. Porwanie nie dotyczy nas, gdyż my oczekujemy Nowego Jeruzalem, które zejdzie na Ziemię i do którego jawnie i legalnie zostaniemy wpuszczeni.
8. Jan świadczy, że w Dzień Pański dostał Objawienie.
9. Apokalipsa przedstawia historię jednej Niewiasty.

10. Świadectwa o doczekaniu za życia przyjścia Zbawiciela przez Jana prawdopodobnie są prawdziwe.
11. Nikt z nas żyjących nie ma nadziei niebiańskiej i nie będzie rządził laską żelazną gdyż ten przywilej otrzymały pierwociny Zboru Chrystusa. – przepraszam tych co się szykowali na ten stołek …  🙂
12. Nie my jesteśmy beneficjentami I zmartwychwstania – a tylko 144 000 wykupionych z Izraela i pierwsi naśladowcy Isusa.

Koniec!

Estera

90 thoughts on “Czy porwanie już było?.

 1. cytuję – „też nie lubie tych kurew, estery,zaczekana,scarlett85,maggie,mrali, zajebałebym ich gołymi rękoma gdybym tylko ich spotkał, takie kurwy szatańskie nie mają prawa sie wypowiadać na tematy o Bogu,.”

  To wspaniały wzór chrześcijańskiej miłości ! takich chrześcijan – chcę omijać jak ognia!
  Bóg ich osądzi! Ja mam prośbę – jak ktoś go zna osobiście, niech robi wszystko co można, by zaprowadzić go do psychiatry! Nie mówię tego jako, „wredoty” – jestem specjalistą wykształconym w tym kierunku – ten człowiek potrzebuje pomocy specjalisty!!!

 2. Ja myślę, że on psychiatry nie potrzebuje ale egzorcysty.. Pomijając jego „rzucanie mięsem” pisze, że nie ważne są figurki, balwochwalstwo tylko miłość, nakarmienie biednych. Miłość jest ważna i pomaganie innym też, ale że bałwochwalstwo to jest nic?? Od począku Bóg potępiał lud za oddawanie czci bozkom, ostrzeżenie jest w apokalipsie i to jest nie ważne?? Tragedia co ten czowiek wypisuje i w jaki sposób pisze, jakim cudem pozwalają mu jeszcze pisać na jakimkolwiek foum?

 3. Zaczekana
  Miłość małżeńską porównujesz do miłości hipisowskiej ???!!!
  Nie rozumiem też całego Twojego wywodu na wyrażoną przeze mnie radość, że istnieją jeszcze dobre, kochające się i partnerskie małżeństwa. Dla Boga złączenie się kobiety i mężczyzny w „jedno” było priorytetem,. Nie chodzi tylko o złączenie fizyczne, ale i duchowe. Mamy również porównania w Biblii do „panny młodej”, „małżonki” czyli do czegoś bardzo istotnego – do wzoru do naśladowania.
  Nie znam ludzi, o których piszesz i nie chcę znać i niepotrzebnie ich dodatkowo „reklamujecie”. Widocznie w takim środowisku, z takimi ludźmi przebywałyście. Ja z takimi nie przebywam i się nie narażam na chamstwo i obelgi.
  Tu też nie zamierzam długo pisać, bo widzę, że przypisuje mi się coś czego nie piszę, aby tylko „przypuścić atak”.
  Więcej miłości i życzliwości Drogie Panie, bo oprócz szanowania Boga mamy szanować również bliźniego – nakaz Boży. Nie bierzcie przykładu z tych co dużo mówią o Bogu, ale tylko ustami, bo serce zatwardziałe.

 4. Szoku,
  to Ty zacząłeś od komentarza, w którym okazałeś pogardę Mariuszowi a potem powołałeś się na słowa Estery, odnośnie jej małżeństwa, twierdząc, że to jedyne słowa życia, które tutaj przeczytałeś, przez co dałeś do zrozumienia, że prawdziwy chrześcijanin tylko tym powinien żyć: miłością a artykuł Estery nie ma żadnej wartości.

  Na konkretnych przykładach pokazałam Ci, dlaczego taka miłość względem ogółu jest utopią. A w ogóle jest ona bzdurą w internecie. Internet służy do wymiany informacji i nawiązywania relacji. Żeby taka relacja mogła stać się intymną relacją wzajemnej miłości, potrzeba przenieść ją na płaszczyznę prawdziwego życia. Cóż Ci po tym, że napiszę Ci teraz poemat miłości? Czy coś to wniesie do Twojego życia? Czy Cię zbuduje, pomoże Ci w trudach codziennego życia? Czy pomoże Ci poznawać prawdę?

  Owszem, znasz ludzi, bo stanąłeś nawet w ich obronie, ale i tak osądziłeś zachowanie Mariusza a ja Ci tylko próbowałam wytłumaczyć skąd te niesnaski. Ty jednak dalej tylko osądzasz i robisz zarzuty. Okazałam Ci wiele życzliwości próbując cierpliwie wytłumaczyć pewne zaistniałe okoliczności. Poświęciłam swój czas, zadałam sobie trud, nie napisałam obelżywych słów… Nie mam pojęcia, dlaczego uważasz, że ktoś Ci coś przypisuje albo przypuszcza atak.

  Zauważ, że ja tylko stanęłam w obronie drugiego człowieka, okazałam mu braterską miłość a Ty dalej nie widzisz miłości, życzliwości. Czuję się bezradna wobec takiej filozofii. Poddaję się.

 5. Pozdrawiam wszystkich serdecznie z Baltyku. 🙂 fala jest, grzywki szaleja, zaloga sie trzyma 🙂

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s