redoctobermsz

Kto szuka ten znajdzie, a kto nie chce szukać to nigdy nic nie znajdzie

Pierwsze zmartwychwstanie … już było!

47 Komentarzy

Niniejszy artykuł jest kontynuacją art. „Zrzucenie szatana …już było”-                       https://redoctobermsz.wordpress.com/2014/04/26/zrzucenie-szatana/

Uwaga: W artykule zacytowano Ew. synoptyczne jak i listy Pawła jedynie, jako źródło historyczne.

Szczegóły: https://redoctobermsz.wordpress.com/2014/03/13/czy-duch-bozy-jest-omylny-a-moze-ewangelie-synoptyczne-nie-sa-od-niego/

oraz w artykułach pochodnych.

Biblia mówi o obietnicy Bożej dotyczącej zmartwychwstania umarłych. Ta nauka jest podstawą dla naśladowcy Chrystusa, jednak temat ten jest pomijany… Dużo w tym temacie uczynił i powiedział Isus. Apokalipsa jednak, po raz pierwszy określa nam tę kwestię szerzej – wyraźniej ją opisując.

Ap 20:4 I ujrzałem trony – a na nich zasiedli [sędziowie], i dano im władzę sądzenia – i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem.  Ap 20:5 A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. 

Tekst ten wyraźnie wskazuje na to, że zmartwychwstanie jest dwuetapowe – te dwa zmartwychwstania nie tylko różnią się od siebi,e ale różni je okres ponad 1000 – bowiem I zmartwychwstanie dotyczy współkróli Chrystusa, jego wiernych i wybranych świętych a drugi występuje po 1000 letnim Królestwie w/w. i można je określić mianem „powszechnego”. Tekst ten jest zupełnie zgodny z tekstem Ew. Jana, gdzie Pan swych uczniów wielokrotnie zapewnia, że zaraz wróci, by ich zabrać. Mówi im, że zajmą miejsce z Nim w niebie, ’modli się o to do Ojca, by uczniowie byli tam gdzie On i oglądali chwałę jego…’

Jan.12:32 „A ja, jeśli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie.”

1000 letnie Królestwo Isusa rozpoczęło się w niedługim okresie po śmierci i zmartwychwstaniu Isusa oraz oczywiście, zrzuceniu szatana, który jak wiemy z ew. Jana został już osądzony. Do tego Królestwa zostali powołani zmartwychwzbudzeni wierni „bracia” Chrystusa, którzy mieli z nim objąć władzę królewską i kapłańską –

Ap 20 :4 …„i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem.

Zarówno sam fakt rozpoczęcia panowania Isusa po wypełnieniu ziemskiej misji, jak i zabranie Świętych do Królestwa, tyczy się tamtego wyjątkowego okresu – okresu ( można powiedzieć) bezpośredniego po wniebowstąpieniu Isusa. Choć ciągle należy pamiętać, że Apokaliptyczna wizja, choć widziana przez Jana, opisywała realia Boże. Więc rozpatrywanie Apokalipsy w rozumieniu czasu życia zwykłego człowieka jest niemożliwe. Sam Syn Boży podając Janowi wizję Ap.- podkreśla kilkukrotnie, że chwila jest bliska. Zarówno zburzenie Jerozolimy –czyli koniec 70 tyg. Daniela jak i innych proroctw dotyczył właśnie dni – BLISKICH – „już nadchodzi godzina, nie zdążycie przejść miast Izraela…” (J 5:25, J12:24)- to nie były jakieś niepojęte przenośnie, to nie były żarty, to wszystko jest dokładnie tak – jak powiedział Isus.

Ap 1:1 – aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem,

Ze względu na „bezpośrednie” rozpoczęcie wypełnienia Apokaliptycznej wizji widzimy, że powyższy werset, tyczy się pierwszych zborów, do których przemawia Isus. Czyli kwestię rozpoznania Bestii, jej obrazu oraz znamienia Bestii, powinniśmy dopatrywać się już w tamtych czasach lub od tamtych czasów współczesnych 7 zborom, dla których była przekazana wizja oraz upomnienia Pana. Wracając do zmartwychwstania umarłych, którzy mieli współkrólować w 1000 letnim Królestwie Isusa. „ Wzmianki o wskrzeszeniu ciał świętych w godzinie śmierci Jezusa znajduje się wyłącznie w Ewangelii Mateusza, a więc w tej Ewangelii, której pierwszymi adresatami byli Żydzi. Wspominają o zmartwychwstaniu , również niektóre list  „(…) Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga” (Kol 2,12; 3,1; por. Ef 2,4-7) Bardzo dużo uwagi poświęcają opisowi I zmartwychwstania Apokryfy NT – oraz świeckie pisma i dokumenty z tamtych czasów. „Jest to m/in. Apokryf pt. Raport Piłata. ”Tekst wkłada pod pióro Piłata opowieść o cudach, śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, zaś o interesującym nas temacie rzekomy Piłat pisze rzecz następującą:”   Cytat: „Wśród tego lęku pojawili się umarli, którzy zmartwychwstali — jak o tym świadczyli sami Żydzi i mówili, że są to Abraham, Izaak i Jakub, i dwunastu patriarchów, i Mojżesz, i Hiob, którzy już umarli, jak oni sami to mówią, przed trzema i pół tysiącami lat”. Piłat pisze ten raport dla swego rzymskiego zwierzchnika, więc zrozumiały jest jego dystans w przedstawianiu tak niewiarygodnych faktów. ‘W tym samym apokryfie  pisze’, że ‘sam wielu spośród tych Świętych spotkał i widział na własne oczy; co więcej, że wielu wrogów Chrystusa zapadło się wówczas pod ziemię’.  Szukając pism apokryficznych okazało się, że sporo z nich nie zostało przez Kościół udostępnionych i nadal znajdują się w tajnych Watykańskich bibliotekach a część tych, która jest dostępna lub jest znane ich istnienie – nie jest tłumaczona na inne języki. Czy, szatanowi zależałoby, by ukryć taki fakt przed światem? Z całą pewnością, to pozwoliłoby mu otumanić tłumy i zwodzić religijnymi nadziejami różnego rodzaju obietnic bez pokrycia. Jednak biblia sama tłumaczy kwestię zmartwychwstania oraz przedstawia proroctwa wskazujące na to wydarzenie.

Ezechiel 37:12 Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela,                                                                                                                                                                   13 i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój.      14 Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» – wyrocznia Pana Boga.

Izajasza 26: 19 Ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż twoja rosa jest rosą światłości a ziemia wyda zmarłych.

Dn 12,2 Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie.

a to mówi

Mateusz 27:52

51 A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. 52 Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało. 53 I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu. 

oraz Jan, 

Jn 5:24-29 Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą.

Isus mówiąc, że nadeszła godzina, w której umarli usłyszą jego głos – wyraźnie określa czas tego ważnego wydarzenia, ale Isus przede wszystkim sam zmartwychwzbudza.

Samo świadectwo Isusa jest wystarczającym dowodem w tym temacie.

Paweł również wprost nie zaprzeczył zmartwychwstaniu i zabraniu do Nieba. Sam stwierdza, że widział człowieka, który został wskrzeszony i zabrany do nieba, sam tez uważał, że on i jego zbory za życia zostaną zabrani do nieba, jednak znów można się u Pawła potknąć o sprzeczności wzajemnie się wykluczające ponieważ, również on stwierdza; 

 

Cytat:

2 Tym. 2:17-18 
17. A nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel; do nich należy Hymeneusz i Filetos, 
18. Którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. 

 „My, żyjący, którzy pozostaniemy przy życiu aż do obecności Pana w żaden sposób nie wyprzedzimy tych, którzy zapadli w sen śmierci; ponieważ sam Pan zstąpi z nieba z nakazującym wołaniem, z głosem archanielskim oraz z trąbą Bożą i ci, co umarli w jedności z Chrystusem, powstaną pierwsi. Potem my, żyjący, którzy pozostaniemy przy życiu, będziemy wraz z nimi porwani w obłokach, aby spotkać Pana w powietrzu; i tak zawsze będziemy z Panem” (1 Tesaloniczan 4:15-17).(Dz.Ap. 17:31,32)

Można tu postawić wniosek, że wśród ludzi I wieku istniała wiedza o ludziach powstałych z martwych. Co potwierdzają apokryfy mówiąc nie tylko o zmartwychwstaniu umarłych, ale i o zabraniu ich do nieba.

Najstarszy z Apokryfów — pochodzący rzekomo z ok. 108 roku – to miedzy innymi listy św. Ignacego do Magnezjan – identyfikuje owych wskrzeszonych, jako proroków Starego Testamentu, a sam fakt ich wskrzeszenia zdaje się pojmować, jako wydarzenie pewne i realne

 

Wypowiedź Orygenesa kończąca trzecią księgę jego Wykładu „Pieśni”. Mówi o wielu widzianych ludziach, którzy wstali z grobów.

Cytat:
Apokryf –„Zstąpienie Jezusa do otchlani”4. ”Wtedy też zaraz powziąwszy plan postanowili wybrać odpowiednich mężów bojących się Boga, którzy wiedzieli, kiedy oni pomarli i gdzie zostali pogrzebani, aby dokładnie zbadali i sprawdzili, czy jest tak, jak usłyszeli. Podążyli zatem ci mężowie w liczbie piętnastu, którzy obecni byli przy ich zejściu z tego świata, i stanęli tam, gdzie oni zostali pogrzebani i obejrzeli ich groby. I przechodząc znaleźli ich groby otwarte i bardzo wiele innych i nie znaleźli ani śladu kości, ani odrobiny prochu. A wracając z pośpiechem opowiedzieli, co zobaczyli.”
Cytat:
6 I oto nagle pokazał im się wielki tłum ludzi schodzących z góry Amalech, około dwunastu tysięcy mężów, którzy wraz z Panem powstali z martwych. A oni rozpoznając wśród nich bardzo wielu, nie mogli nic do nich powiedzieć ze strachu i przez to anielskie widzenie, i stanęli z dala patrząc i słuchając, jak oni szli śpiewając i głosząc: 
„Powstał Pan z martwych tak, jak powiedział, cieszmy się i radujmy wszyscy, ponieważ On króluje na wieki”. Wtedy pełni podziwu ci, co byli posłani, padli ze strachu na ziemię i otrzymali odpowiedź od nich, by Karinusa i Leuciusa szukali w ich domach

 

Epifaniusz i inni wcześniejsi ojcowie Kościoła nauczali, że święci rzeczywiście ożyli i wraz ze wskrzeszonym Jezusem odeszli do nieba

“jest zanotowane przez kronikarzy młodego Kościoła, że zostali oni wniebowzięci do Nieba, lub przynajmniej do miejsca tymczasowego stanu spoczynku i szczęśliwości często zwanego “rajem”, gdzie prawi ludzie z czasów starotestamentowych czekali na zmartwychwstanie Jezusa.” 

Cytat:
Tak oto Augustyn, jak się zdaje, uważa, że wskrzeszeni mieli umrzeć ponownie. Zagadnienia tego dotyczy przypuszczalnie odnośny komentarz Hieronima, że “jak Łazarz zmartwychwstał, podobnie zmartwychwstało wiele ciał świętych, dla uwydatnienia Zmartwychwstania Pana

Cytat: Ewangelia piąta
10 A podczas trzęsienia ziemi groby się otwierały, i wielu świętych, którzy zostali pogrzebani, wyszło ze swoich grobów po ich zmartwychwstaniu i poszło i ukazało się wielu w mieście.

 

Tekst samej biblii przekonują, że to zmartwychwstanie było faktem !! To znaczy, że rzeczywiście przed i po śmierci Isusa

Najważniejszym dowodem na dokonanie się w tedy zmartwychwstania jest werset z;

Ap. 17 :14

„Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni”.

 

Dowiadujemy się tu, że gdy Isus przyjdzie walczyć z ludźmi zebranymi z narożników Goga i Magoga – tz. zgromadzonych na „wojnę Armagedonu” wraz Panem przybędą jego powołani i święci – bo są przy nim już od 1000 lat i z nim królują.

Stoi to, zatem w sprzeczności z dotychczasowymi interpretacjami, które stoją na stanowisku, że święci będą wybierani z wielkiego ucisku a ich zmartwychwstanie nastanie po wojnie Armagedonu.

Jest to kłamstwo, bo jak czytaliśmy oni 1000 lat już z Isusem królowali w niebie i oni również z Chrystusem dokonują egzekucji w wojnie Armagedonu.

 

Nawet hipotetyczne przyjęcie takiego faktu powinno pobudzić do zastanowienia się nad wagą tego wydarzenia i zrozumienia, jak ważne jest zmartwychwstanie umarłych w I wieku n.e.

Zwłaszcza, gdy słowa Biblii zapewniają o tym, że nad osobami doznającymi pierwszego zmartwychwstania ŚMIERĆ DRUGA NIE MA MOCY!!! 

 

W tym kontekście nie wolno nam zapomnieć o tych osobach, które doznały I zmartwychwstania podczas 3 i pół rocznej służby Isusa. Czy mogli oni zaznać drugiej śmierci? Czy raczej doczekali zabrania do 1000 letniego Królestwa Isusa,?

Faktycznie Isus zadbał, by do nieba zostali zabrani jego przyjaciele i 144 000, z każdego pokolenia Izraela, gdyż I zmartwychwstanie dotyczyło właśnie ich przez Pana wykupionych. Gdyby nie ten okup nie mógłby zmartwychwstać ani Mojżesz, ani Abraham, Noe, Hiob, Daniel, Dawid itd. To dla nich dla Bożego Izraela była przede wszystkim dedykowana ofiara Chrystusa – o czym oni za życia z radością świadczyli.

Psalm 11:7 Bo sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość, Prawi zobaczą oblicze jego.
 

Psalm 17:15 Ale ja dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze twoje, Kiedy się obudzę, nasycę się widokiem twoim.

 

Są ludzie, którzy wprowadzają innych w błąd twierdząc , że oto Łazarz lub inni zmartwychwzbudzeni w czasach Isusa, są kolejnymi opisami „przypadków” powstania do życia –(wskrzeszenia), jakie wskazuje biblia np. w Ks. 1 Królewskiej 17:22 oraz 2 Królewskiej 13: 21.
W Ew. Jana czytamy 11: (44) czytamy o tym wydarzeniu:
„I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Isus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść.” – Łazarz zostaje zmartwychwzbudzony , ale czy tylko do życia na ziemi po którym umieramy?

W biblii mam trzy słowa, które określają tę kwestię:
„anasao” – wskrzesić/żyć ponownie;
„zao” – żyć; mieć życie; być żywym; ożywiać
„anastasis” – zmartwychwstanie/podniesie, powstanie  

(Jana 11: 23) Rzekł jej Isus: ” Zmartwychwstanie brat twój.”- anastasis
(24) Odpowiedziała mu Marta:” Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym.”- – anastasis

Zarówno tu jak i w Jana 5:29
I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd.”
mamy dokładnie użyte słowo zmartwychwstanie/podniesienie, powstanie

To słowo oznaczające zmartwychwstanie użyto jeszcze ( anastasis) m/in w – Psalm 66: tytuł; Lamentacji:3:63; Sofoniasza 3:8; Mat. 22:23,28,30,31; Marka 12:18,23; Łuk. 2:34, 14:14, 20:27,33,35,36; Jana 5:29, 11:24,25; Dz. Ap. 1:22, 2:31, 4:2,33, 17:18,32, 23:6,8, 24:!5,21, 26:23,; Rzym. 1:4, 6:5; i inne.
Jednak w Opisach ST mówiących o podniesieniu kogoś z martwych tak jak wspomniane wersety z 1i2 r.ks. Królewskiej – mamy użyte słowo o całkowicie innym znaczeniu oddające całkowicie inny wymiar sprawy – jest to słowo „zao” – żyć; mieć życie; być żywym; ożywiać.
Judaizm oraz sam Isus mówił, że „anastasis” to pojęcie ściśle łączące się z CZASEM OSTATECZNYM oraz życiem wiecznym.

Tak ,więc ST opisuje całkowicie inne sytuacje – nie mające nic wspólnego z obiecanym przez Boga zmartwychwstaniem.
Czym się przede wszystkim różni zmartwychwstanie od ożywienia? – ożywieni pozostawali w swoim ciele i za raz po tym umierali, gdy zmartwychwstanie nierozerwalnie łączy się z życiem wiecznym oraz przybraniem (przeistoczeniem) nowego ciała. (Łazarz już rozkładał się w grobie a Isusa po powstaniu nie mogli rozpoznać.)

Bóg jest Bogiem porządku i ładu a Słowo Boże samo się wykłada i tłumaczy przy pomocy pism ST!

Oczywiście słusznie twierdzimy, że śmierć druga – to Jezioro ognia- i z niej nie ma ratunku. Jednak nie o niej teraz..

Ap. 2:10 – Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. 11 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody.

 

 

Według sprawozdań Apokryficznych znajdujemy potwierdzenie, że wielu ludzi potwierdzało zmartwychwstanie umarłych w I w.n.e. potwierdzają to wydarzenia biblijne.
Biblia mówi –

Jana 3:13 „ A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn człowieczy, który jest w niebie.”

Werset ten mów o wstąpieniu do nieba – Jan zaświadcza nam wyraźnie, że w chwili kiedy spisuje tę ewangelię –jak i w czasie pisania Apokalipsy – jeszcze nikt do nieba nie wstąpił prócz Zbawiciela!

 

I wszystko się zgadza –nie wolno mylić zmartwychwstania ze wstąpieniem do nieba, które na tamten czas, było kwestią niedalekiej przyszłości. Kontekst wypowiedzi wskazuje, że to zmartwychwstanie nie jest wydarzeniem jednego dnia, a raczej trwało w czasie.

Od zmartwychwstania ludzi w trakcie służby Isuas, aż do czasu zmartwychwstania 7 zborów – tych, którzy wytrwali w nauce Chrystusa.
Zmartwychwstanie 144 000 potwierdza nam „nieświadomie” Piłat –twierdząc, że widział Mojżesza, Hioba i patriarchów Izraelskich.

Warto sobie znów przeczytać pierwsze rozdziały apokalipsy, gdzie Isus bardzo często zapewnia zbory; 

Ap 1:1 -aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem,

Jeśli 70 tyg. Daniela –był dla Daniela „czas odległy” – to Apokaliptyczne „niebawem’ – nie mogło czekać aż ponad 2000 lat!

Ap. 1:5 i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów,                  6 i uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego,

Ciekawe spostrzeżenie nasuwa również Ew. Jana gdzie Isus mówi do Piotra pytającego; co będzie z Janem…? 

Isus odpowiedział mu… 

Jn 21:22 Odpowiedział mu Jezus: «Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego?

Czy Isus mógł mówić w sensie literalnym?
Owszem, jeśli zarówno Łazarz czekał na porwanie – zabranie do nieba, to dlaczego i Jan nie mógł doczekać żywo na zabrania do 1000 letniego Królestwa Isusa?

Zwłaszcza ze sam poświadcza, że taką nadzieję posiadał!

Ap 1:9 Ja, Jan, wasz brat 
i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, 
byłem na wyspie, zwanej Patmos, 
z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa.

Tak naprawdę, co działo się z Apostołami po odejściu Isusa – nic nie wiemy. Prawdopodobnie
wszyscy umarli wcześniej i Jan pozostał, jako ostatni. Czy Jan doczekał Pierwszego powrotu Isusa? Po to, by zabrać swoich współkróli? 

I co mówił jemu Isus o sobie – 

Cytat:

Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący. 
Byłem umarły, a oto na wieki wieków 
mam klucze śmierci i Otchłani

Jan dowiaduje się, że Isus ma klucze śmierci i otchłani – więc nimi włada. Nasuwa się tu wiele kolejnych pytań, np: Kto zamkną szatana w otchłani po jego ataku na sług Bożych? Kogo już nie dosięgała śmierć?

 

Ap. 2:26 A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami
27 a rózgą żelazną będzie ich pasłjak naczynie gliniane będą rozbici – 
28 jak i Ja to wziąłem od mojego Ojca – i dam mu gwiazdę poranną.

Te obietnice dotyczące tych I zmartwychwstałych – rozjaśniają nam powody, dla których byli powołani do 1000 letniego Królestwa – przygotowywali się do dalszych zadań dotyczących zejścia tegoż Królestwa na Ziemię, przygotowania do walki Armagedonu oraz władania nad wielkim ludem tych którzy w II zmartwychwstaniu zostaną powołani do życia wiecznego.
Co z resztą potwierdzają słowa Isusa 

Cytat:
„Wtedy Piotr rzekł do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. ” (Mt 19, 27-30)

 

Ta obietnica tyczy sie 12- stki oraz pierwszych naśladowców i uczniów Isusa oraz kolejności powołania do tego Królestwa.

Ap 3:21 Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, 
jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.

To jest oświadczenie Syna Bożego – potwierdza on zborom, że objął władzę i co jest naturalną konsekwencją powoła ich do tego Królestwa – o czym również ich zapewnia.
Ciekawe są słowa Isusa wypowiedziane po rozmowie z Samarytanką. 

Jana 4: 35 Czy nie mówicie, że są jeszcze cztery miesiące do nadejścia żniw?

Oto mówię wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, że są białe ku zżęciu. 
Już żniwiarz otrzymuje zapłatę i zbiera plon ku życiu wiecznemu, tak by siewca i żniwiarz razem się radowali

37 Zaiste, pod tym względem prawdziwa jest wypowiedź: 

Jeden jest siewcą, a drugi żniwiarzem. 38 Ja was wysłałem, abyście żęli to, nad czym się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy odnieśliście pożytek z ich trudu”.

Wcześniejsze wersety wskazywały, że 12 tronów przy Chrystusie było przygotowanych dla Apostołów ale wiemy, że tronów jest 24. 

Patriarchów ST było 12 i około 24 proroków ST. 
Biblia wskazuje nam, że zmartwychwstanie to proces trwający w pewnym czasie a samo zmartwychwstanie  wyraźnie podzielone na dwie części. 

 

W opisie (po I zmartwychwstaniu i rozpoczęciu Królowania Chrystusa) można zauważyć jeszcze jedną sprawę; 

– opis zwraca naszą uwagę na kwestię sądu tzn. mowa, tu o sądzeniu 12 pokoleń Izraela. (Ap. 7 r.)

Daniela 12: 1 „…W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota.” (2) A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie.
7. „…Będzie to trwało czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu, a gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy się to wszystko spełni.”

Daniela 12:1-2
„1. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud,każdy, kto jest wpisany do księgi żywota.
2. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie.”
– zmartwychwstanie nastąpi w czasie lub po wielkim ucisku.
O tym ucisku świadczy nie tylko Jan – nazywając się „współuczestnikiem w ucisku” ale mówi o tym ucisku sam Isus w Ew. Jana –„ ucisk mieć będziecie”, mówią o nim proroctwa oraz historia – zburzenie Jerozolimy zniszczenie i przegnanie Żydów.
Podkreślony werset nie mówi o tym, że jest to ucisk, jakiego więcej nie będzie…

Ap 2: 10 Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. 
Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, 
abyście próbie zostali poddani, 
a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni
Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.

Werset Ap. 12 rodziału w. 1,2 – wskazuje na tych, którzy są zapisani w „Ks. Żywota” i choć jest w.2 zapisany w jednym ciągu to księga Ap. Dokładnie nam rozłączyła to zmartwychwstanie przedzielając je 1000 letnim Królestwem Isusa.
Gdyż on jest kwestią przyszłą.

W tym też okresie szatan zostaje zamknięty- na 1000 lat, ale na ziemi zostawia swoją Bestię, która spełnia jego zamierzenie. 

Ap 20:3 I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas.

Kogo więc dotyczy ten sąd – jeśli nie rzeczywistego Izraela?
Poza tym musimy zrozumieć, że ujęte tu słowo – Sąd biblia nie przedstawia w rozumieniu sądu takiego jak sądy ludzkie, on ma raczej wydźwięk radosny, zbawienny i pomocny.
Szatan po wypuszczeniu z więzienia robi wszystko by zmienić „czasy i proroków” oraz, by zwieść całą zamieszkała ziemię – jasnym jest, że będzie tuszował przeszłość i zatajał prawdę. Biblia wskazuje, że gdyby nie dar proroctwa temu zwiedzeniu uległa by cała Ziemia…
Co wyraźnie wskazuje, ze ziemie zamieszkują nieświadome narody i można je omamić. Są tacy, którzy znów próbują gmatwać te proste słowa. Isus w Ew. Jana mówi, że świat nie pozna prawdy, ponieważ nie ma Ducha Prawdy i ponieważ jego nie widzi i nie zna. Nie jest on bowiem latoroślą/gałęzią winorośli wczepioną w Chrystusa.

Jana 14: 15  „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. 16 Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – 17 Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.”

Ap 19 :10 …Jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Isusa, Bogu oddaj pokłon! A świadectwem Isusa jest duch proroctwa.

Ap.3:3 „Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i opamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę.

Nie mamy podstaw, zatem by twierdzić, że to zwiedzenie wcale nie dotyczy całego świata. Zwłaszcza, ze otaczająca nas rzeczywistość świadczy o prawdziwości tych wersetów!

Ilu ludzi na świecie zna i naśladuje Isusa?

Ilu wyzbyło się grzesznej postawy wynikającej z naszej tradycji, religii, trendów i mody tego świata? Cały ,tak zwany Chrześcijański świat – zamienił się w sodomię i kultywuje rozmaite formy bałwochwalstwa, które jest połączone z różnymi formami naszego życia; Bóg nigdy nie będzie tego tolerował! Zwróćmy uwagę na posąg Nabukadnesara on jest synonimem znamienia Bestii. Każdy kto dokonywał bałwochwalstwa kończył jak Król Baltazar. Apokalipsa nie wypełniła się w całości.
Nadal jesteśmy w trakcie jej wypełniania – ale jesteśmy wedle tych rozważań w innym jej czasookresie, o wiele bliższym końca!

Szatan wypuszczony na krótką chwilę dokonuje swego ostatecznego zwiedzenia. Zbiera narody na wielki, ostateczny bój, przed nami również ostateczny rozrachunek z Nierządnicą- zniszczenie jej.

Nie wiem jak długo trwało zmartwychwstanie; jednak Ci, którzy wtedy zostali zmartwychwzbudzeni nie zaznali już śmieci, ponieważ zostali powołani do Królestwa. W niebiańskim Królestwie Isusa już zasiadło 144 000 wybranych ze wszystkich pokoleń Izraela! Wiem, że wielu z nas łakomiło się na to „stanowisko”, ale 144 000 to nikt z nas. Nie mamy przymiotów Króli i Kapłanów! Uważam, że zaszczyt doczekania zejścia Królestwa na Ziemię i wszystkich innych opisanych wydarzeń jest dla nas wystarczającą nagrodą.

Czas końca, o którym pisali prorocy, m/in. Daniel rozpoczął się ze zmartwychwstaniem Isusa, wiele rzeczy dokonało się widzialnie – jawnie w tym czasie. Zapewne widział to cały ówczesny świat.

Jak widzimy wyrzucony z nieba szatan wiedząc, że trafi do więzienia- otchłani – wybiera i pozostawia swoją Bestię, która morduje prawdziwych naśladowców Isusa , którzy za tę śmierć i wierność zostają zabrani do Królestwa Chrystusa.

Apokalipsa nie była zapieczętowana, dana pierwszym zborom miała im służyć. Zmartwychwstanie Isusa i odejście do nieba to kulminacja najważniejszych wydarzeń w dziejach ludzkości.

To wszystko jest już faktem i wydarzyło się i biblia to potwierdza.

Wszystko jest logiczne i połączone ze sobą kolejnością zdarzeń i proroctw je przepowiadających. 

Spójność z innymi wydarzeniami apokalipsy takimi jak; zburzenie Jerozolimy i przegnanie Zydów- ucisk, jakiego wtedy doznano- który opisuje Ezechiel i Daniel, objęcie władzy w niebie przez Isusa, zrzucenie szatana, zabranie do nieba „chłopczyka”. Świadczy o prawdziwości tej interpretacji.

Należy również pamiętać o mentalności ówczesnych Żydów i uczniów Isusa –obietnica zmartwychwstania nierozerwalnie wiązała się dla nich z Dniem Ostatecznym. 

Joba 19:25-27

„25. Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni.
26. Potem me szczątki skórą odzieje, i ciałem swym Boga zobaczę.
27. To właśnie ja Go zobaczę, moje oczy ujrzą, nie kto inny; moje nerki już mdleją z tęsknoty.”

Zmartwychwstanie więc łączy się:
– okupem IsusaChrystusa
– następuje w ciele
-uczestnik zmartwychwstania będzie oglądał Boga
– nie umrze po raz drugi.

 

Psalm 71:20
„20. Tyś liczne i ciężkie utrapienia na nas włożył, Ty znowu nas ożywisz I z głębin ziemi znowu nas wyprowadzisz.”

Jana 11:23
„Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». 24 Rzekła Marta do Niego: «Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym». 25 Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. 26 Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» 27 Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat».

I to zmartwychwstanie nastąpiło!

Żydzi zawsze mocno wierzyli, że zmartwychwstanie wiąże się z końcem czasów.
Trudno się im dziwić, ponieważ biblia od początku, rzeczywiście tak wskazuje. 
Czy można, więc uznać, że dni po zmartwychwstaniu Isusa są końcem czasów.

Nie znalazłam w Biblii jak dotąd niczego, co by stało w sprzeczności z tym twierdzeniem. 
W tej walce uczestniczy szatan i ogrom omamionych ludzi. Czy dzisiejsza sytuacja geo-polityczna nie jest właśnie takim zbieraniną ludzi – zwłaszcza ze wschodu, gdzie chyba tylko jeszcze moc Boga powstrzymuje ich wszystkich przed kolejną wojną światową…?

Królestwo Boże wpierw objęło Niebo a dopiero po tym okresie zejdzie na Ziemie. 

I wydarzenia na Ziemi nie przeczą powyższym wersetom…
Zrzucony szatan w I wieku wie, ze ma mało czasu – (został osądzony i więzienie w otchłani już na niego czeka – na 1000 lat).
Po zrzuceniu atakuje Chłopczyka – który zostaje zabrany do Pana – więc rzuca się na Niewiastę i resztę jej potomstwa i wtedy nastaje ucisk jakiego już nie będzie, szerzy się nauka nikolaitów – Pawła -( musimy tu przyjrzeć się zarówno Izraelowi, jak i pierwszym zborom – mimo, że szatan próbuje ukryć przed nami te wydarzenia – trudno im zaprzeczać. Zwłaszcza, ze opisy przede wszystkim z Ezechiela oraz Daniela wyraźnie wskazują na ucisk dni oblężenia Jerozolimy przez Tytusa i zupełnego jej zniszczenia.

Izrael przestaje istnieć, podczas oblężenia i zniszczenia Jerozolimy matki jadły własne dzieci, trupy siały się wszędzie, ludzie pragnęli śmierci…Żydzi uciekający połykali złoto i kamienie –poczym zostawali żywcem rozcinani przez żołnierzy Rzymskich.

Dopełnia się Proroctwo Daniela o 70 tygodniach. Dopełniła się misja zbawienia.
Apostołowie i uczniowie Chrystusa, za których umarł oddają życie za swojego zbawiciela. To im wszystko tłumaczył Pan już wcześniej. Zostają prześladowana i uciskane zbory opisane w Ap. Zostają mordowani przez wiarę w Isusa i wierność jego przykazaniom.

Bestii pozwolono wszcząć walkę ze świętymi i ich zwyciężyć. 
To wszystko było!
Na arenie światowej pozostaje tylko fałszywy kościół pospolicie zwany – nierządnicą- pijaną krwią świętych, ujeżdżającą szkarłatną bestię. 

W objawieniu mamy odniesienie niewiasty do narodu Izraelskiego, który jak ona, był na pustyni i był żywiony przez Boga. On( naród wybrany) zbudował sobie cielca i dopuścił się bałwochwalstwa, którego Bóg nigdy nie zaakceptuje!!! 
Objawienie również mówi nam, że mimo strasznych doświadczeń ludzie nie odwrócą się od swoich bożków ze złota, drewna, metalu. Będą nadal dopuszczać się bałwochwalstwa! 

To samo tyczy się niewiasty, której kolejną odsłonę widzimy w rozdziale 17.
Niektórzy czekają na wielkie „fajerwerki czasów końca, na porwanie do nieba – którego już nie będzie, gdyż mamy schronić się w „arce” Nowym Jeruzalem, które zejdzie na Ziemię! Na to, że będą częścią 144000 a nie są, na odbudowę świątyni – co jest zupełnie nie biblijną nauką, na antychrysta którego nie będzie, bo jest Pawłową bzdurą … a przegapiają, to co przez 2000 lat wypełniło się z Apokaliptycznych zapowiedzi. 

Tak zrobili faryzeusze – znając dobrze pisma prorocze nie poznali Mesjasza, bo im nie pasował do ich interpretacji, do ich wizualizacji pozycji Mesjasza. 
Mając własne wyobrażenie- pominęli wyobrażenie Boże i jego plan zbawczy!! 

I zabili Zbawiciela!!! 

 

 ESTERA

47 thoughts on “Pierwsze zmartwychwstanie … już było!

 1. Chylę czoła,świetne wyjaśnienie i rzetelnie. Mam pytanie,jak zatem zinterpretować charakter i tożsamość bestii z morza i bestii z ziemi.Jej królestwa,rogi i mały róg ; fałszywego proroka ,mówiący posąg,który jest tworem ludzkich rąk,a jednak jest żywy ,gdyż ma ducha, i znamie,które jest wyznacznikiem handlu.Bo,jeśli one już były,to kiedy to nastąpiło,a jeśli nie,to królestwo Pomazańca jest dużo za tymi tworami i tu ciekawi mnie chronologia.

  A co z tymi wersetami:
  Ew. Mateusza 24:21-22
  21 Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i NIE BĘDZIE.
  22 A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

  Według mnie jest ucisk już na świecie,ale wielkiego ucisku jeszcze nie było.Prawie milion żydów zginęło podczas oblężenia Jerozolimy,ale wczesny kościół pogański wymordował jeszcze więcej istnień,wierzących,którzy oddawali życie za Chrystusa.To jednak nie jest tym najgorszym co ma przyjść na lud Boży.Faszyzm i komunizm nie tylko mordował żydów,ale przede wszystkim biblijnych chrześcijan.

  Ew. Łukasza 21:23-28
  23 Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni; będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem,
  24 i padną od ostrza miecza, i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan.
  25 I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale.
  26 Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się.
  27 I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą.
  28 A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.

  Raczej fizycznie będziemy świadkami tego,że coś się dzieje w niebiosach i z tego powodu lud pogański się zoriętuje i przypomni o ewangeli tak iż będą mdleć z przerażenia uświadamiając sobie swoją marną pozycje.

 2. Artykuł jest świetny i bardo wymagający uwagi i przemyśleń. Dzięki za wkład pracy, a chwast niech czeka na porwanie jak jest tak przyspawany do ewangelii synoptycznych , albo niech ma fikcyjną nadzieję bycia jednym z dwóch świadków. 🙂
  Jak wiem nie jest to koniec tematyczny bo najciekawsze zawsze jest przed nami. 🙂

 3. Estera ??
  Skoro było tak jak tu piszesz.
  „Zrzucony szatan w I wieku wie, ze ma mało czasu – (został osądzony i więzienie w otchłani już na niego czeka – na 1000 lat).”
  a jest to dopiero 20 rozdział, i to w nim również zawiera się wrzucenie diabła do morza siarki:
  ” A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i fałszywy Prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków.
  Czyli fałszywy prorok i bestia byli przed I wiekiem?
  Kiedy zatem wydarzyła się cała reszta łącznie ze zstąpieniem Nowego Jeruzalem i wiecznym panowaniem Jezusa Chrystusa ??

  • Spoko nie wszystko od razu. Pewnie kwestia czasu to jest problem ale diabeł zmienił tak historię by nikt się nie połapał kiedy te wydarzenia naprawdę nastąpiły. To że mamy 2014 to wcale nie znaczy że ustalono dobrze układ odniesienia.

 4. Dwaj rosyjscy historycy Nosowski Fomienko,odkryli ze obecne datowanie jest błędne.stwierdzili to na podstawie metody matematyczno-statystycznej i astronomicznej metody datowania.stwierdzili że hronologia ludzkości jest krótsza i narodzenie Isusa Króla syna Boga Ojca,było znacznie pózniej.Kiedys historie ludzkosci ,historycy podzielili na dwie części.Pne i ne.Naszą ere,zapisywano od narodzenia sie Chrystusa.Ostateczne narodzenie Isusa Króla,ustalono w połowie 16 w.pierwszą date narodzenia Isusa Króla,obliczył zakonnik Dionizy Mały w 532r.Dokonał tego na podstawie dat Pasch,przyjętych w jego czasach,jednak nieznajomosć astronomi,spowodowała,ze dopuścił sie błędów.W 15,16,17 wieku,daty zapisywano inaczej jak teraz.Łacinską literą (I) imienia Isusa,oraz (X) imienia Chrystusa.kiedy trzeba było pisać 300 rok, od narodzenia Isusa,pisano (I300)rok,od Isusa.Żeby zapisać np trzeci wiek pisano X i III(trzy)czyli trzeci wiek od Chrystusa. Historycy Nosowski i Fomienko,dowodzą,że najprawdopodobniej badacze pierwszą litere imienia Isusa brali za 1000lat za jedynke,a pierwszą litere imienia Chrystusa z łacińskiego X,brali za 10,czyli dziesiąty wiek.Oczywiscie podają przykłady map i dokumentów tak zapisywanych.Paleja tekst apokryficzny,stary ruski,własnosć muzeum Rumiancowskiego,który wyszedł juz z obiegu,jest samodzielna księgą dopełniającą ewangelie,obecnego kanonu,to właśnie na palei Nosowski i Fomienko oparli metode matematyczno statystyczną,(Indyktowy sposób ustawiania roku,he he,rodzaj jednorękiego bandyty,maszyny,gdzie,wygrana zdarza sie raz na 8000 lat zbierznosć liczb) na bazie której stwierdzili,ze ustarożytniono nam historie o 1000lat.Według tej metody stwierdzili ze Isus,syn Boga Ojca,urodził sie 1152r+ 33 lata do ukrzyżowania,daje nam 1185rok A jezeli tak,to 2014-1185 =829lat.Jeśli diabeł ma byc 1000lat w niewoli,to zostało mu jeszcze około 170lat,do uwolnienia.Szkoda bo to by znaczyło,że nie będziemy śiadkami,jego ostatecznej klęski,a armegedon nas ominie,musimy umrzeć.pozdro.jawa sen

  • To by wiele wyjaśniało.Apokalipse będę rozważał teraz pod innym kątem i zweryfikuje swoje obserwacje,ale jak zwykle tyle pytań się nasuwa.Masakra umysłowa.

  • Takie datowanie,zmusza nas, do tezy,iż chronologia cesarstwa rzymskiego n.e,rozwój religi pawłowej,musiały się spotkać gdzieś w połowie drugiego wieku n.e z krucjatami krzyżowców do Jerozolimy,a to znaczy,ze islam rozwijał się gdzies na przełomie 1i2 w.n.e.He he,można zmieścić można,chronologie 2000 lat w 1000 latach.pozdro.

   • Przypomniałem sobie jeden werset o małym rogu z Daniela,który mówi iż on zamierzył odmienić czasy i zakon.
    Przez czasy rozumiem historie,która została zmieniona na przełomie wieków i ustanowieniu innego kalendarza,czyli liczenie lat po Chrystusie.Kiedyś świtało mi w głowie,że ten kalendarz jest naciągany.A tu masz,wyszło na jaw.Mały róg to dynastia Bordziów,gdzie naczelny jest biskupem rzymu,dzisiaj watykanu.Jeden z 10 królów besti.

    Ks. Daniela 7:25
    25 I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył Świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu.

  • Co do dopisania 1000 lat historii to powtórzę inne moje komentarze bo widac że problem historyczny nabiera rozmachu ;

   Dorzucę coś na temat „biada ziemi i morzu” : od kiedy sa podawane statystyki nowożytnych wojen po chrystusie?
   od 945 roku , jedni goscie to badali i ujawniono kolosalne mordy i straty w ludziach a wcześniej cisza brak danych ,
   To biada ziemi i morzu dla ogolnej orientacji: http://watchtower.org.pl/podolski_znaki.php
   jesli wg rosyjskich historyków ktory napisali nową chronologię chrystus przyszedl w 1152 r. jest film na ten temat :

   to uwgledniając bledy jednych i drugich to mamy moce niebios wstrzasniete , z resztą te moce moga byc wstrzasniete i nie bedzie to widoczne na ziemi ale biada to byla i to jak na ziemi , tylko to diabel chcial ukryc że zostal wywalony z nieba. Ja tu jeszcze dodam że ukradziono nam nie 300 lat historii ale ponad 1000 . Po to trzeba było tak zmienić historię by była nie do poznania i ma za zadanie ukryć fakt zrzucenia diabła na ziemię. Wtedy będą niektórzy pisać brednie typu: „„Jeżeli nikt tego nie zauważył, to znaczy, że nic się takiego nie wydarzyło.”, klasyka przewrotności i tkwienie w totalnym kłamstwie.

   Jeszcze dorzuce: Jest takie przysłowie rządzących: „jak się ma władzę nad przeszłością to się ma władzę nad terazniejszością, a kto ma władzę nad terazniejszością to ma władzę nad przyszłością. Dlatego nikt nie wie że diabeł został zrzucony a w niebie jednoczesnie zapanowało 1000-letnie Królestwo Boże . Dla diabła to tylko był ten problem by wykręcić historię i ukryć te w/w dwa fakty. Dorzucimy jeszcze fakt pierwszego zmartwychwstania i mamy obsadę Krolestwa Bożego w niebie.

  • Według zasady ‚dzień za rok’ zrozumienie tych wersetów nabiera realności.To nawet zaświadcza o końcu czasów.

   Ks. Daniela 12:11-13
   11 Od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.
   12 Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.
   13 Lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec; i spoczniesz, i powstaniesz do swojego losu u kresu dni.

   Na marginesie.Ewolucjoniści rozciągneli wiek ziemi na miliardy lat,a mały róg zmanipulował w wiekach ciemnych datami,co utrudnia nam poznanie czegokolwiek.

   .

  • Jawa: przebrnąłem przez ten film http://www.youtube.com/watch?v=W10WPAFxKM4 jest długi 1.35 h ale cholernie ciekawy, moge powiedzieć że wręcz rewelacyjny : „wylot z butów gwarantowany” 🙂 . W nim nie tylko jest mowa o profesorach Nossowskim i Fomienko ale wspiera ich niemiecki historyk i pisarz Herbert Illing, inżynier Borys Kotowicz (wyjaśniający datę zburzenia Pompei i Herkulanum w ….1631 r ne a nie w 79 n.e 🙂 ) , ukrainski historyk Andriej Dobrolubskij (ten to wali takie teksty że idzie „spaść ze stołka” 🙂 :rok założenia Kijowa jest „walniety” o minimum 300 lat), brytyjski profesor Wiktoriańskiego Uniwersytetu Florin Diaku, historyk sztuki Aleksander Żabińskij, Film pokazuje bardzo detalicznie mechanizmy jak powstawał blef oficjalnej chronologii. Co do metod ustalania to jest szczegłowo pokazana metoda astronomiczna i im sie zgadzało wszystko od teraz do 16 wieku ne, ale wcześniej to już był „siwy dym i białe myszy” 🙂 i nic już się nie zgadzało, niemiec kwestionuje ilośc faraonów itp. , generalnie na koniec filmu jest wniosek że wg tej nowej chronologii to żyjemy w 10 wieku po Chrystusie albo w 11. Sami chronolodzy przyznają że to co opracowali jest jedynie wariantem , ponieważ pracują na podstawie dostępnych kronik i sprawozdań. Co ciekawe wspierali ich archeolodzy i to dzięki nim i astronomicznym danym mogli dojść do jakiegoś stopnia prawdy o historii. Nic, z czasem muszę ten film przetłumaczyć , bo dopisanie co najmniej 1000 lat historii , zmienia postać rzeczy w kwestii zrozumienia strumienia czasu w aspekcie realizacji proroctw biblijnych. Moim zdaniem 1000 lat KB już minęło a diabeł wypuszczony został z Otchłani , kiedy? jak rozpoczęła się rewolucja naukowo-techniczna w XIX wieku 🙂

   • Jawa ; jeszcze jedno: jakie były przyczyny zmontowania fikcji oficjalnej chronologii?, były to przyczyny polityczne ( sami królowie) i religijne , gdzie zaangażowani w to byli też ….papieże. 🙂 Troche to zajmie tłumaczenie i zrobienie napisów ale to zrobie.

 5. Rewelacyjny tekst. Teraz jestem zdumiony jak można było tak długo patrzeć i…nie widzieć.

  Mateusz 27:52 I groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych;

  No i co się z nimi dalej działo ? 😀

  • Pewnie poszli potem dalej „do piachu” 🙂 , Nic z tych rzeczy to oni nie poszli z powrotem „do piachu ” ,tylko zostali zabrani z Isusem (nie od razu) do nieba greckie slowo „anastasis” , zmartwychwstanie do życia i weszli w skład królestwa Bożego w niebie ; Daniela 7:18

   „(18) Królestwo jednak otrzymają święci Najwyższego, i będą posiadać królestwo na zawsze i na wieki wieków. BT

   To zasługa religii i internetowych dezinformatorów , ktory tak piszą by ukryc przed ludzmi te fakty. Czyli robota chwastów 🙂 , jak nie wiemy kto jest chwastem to proszę poczytać co kto pisze w necie 🙂

 6. Podesłano mi cos ciekawego w temacie , niezły komentarz potwierdzający materiał z arta:

  @Naftali 08:48:42
  Teraz odnosnie Twojej Tezy ktora uwazam za manipulacje.

  Ponizsze pare zdan wedlug Ciebie nie opisuje Zmartwychwstania Swietych:

  „50 A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.51 A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. 52 Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało. 53 I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu. ”

  Wedlug Tezy przez Ciebie przywolanej powyzsze pare zdan opisuja:

  – Wyrzucenie Zwlok Swietych z grobow w wyniku Trzesienia Ziemii.

  ————————————————————————————–

  Moja Teza brzmi nastepujaco:

  Powtarzasz Naftali prymitywny belkot interpretacyjny ktorego celem jest zaciemnienie prostego faktu ze Mateusz opisuje ZMARTWYCHWSTANIE SWIETYCH w czasie kiedy Jezus umiera.
  Taka Interpretacja pozwala na unikniecie szeregu problemow doktrynalnych ktore wynikaja z wielu waznych fragmentow Biblii.

  Zobaczmy wiec krok po kroku jak Teza przez Ciebie przywolana okazuje sie byc kompletnie nielogiczna, nie zgodna z kontekstem opisu Mateusza, nie zgodna z kontekstem uwarunkowan religijnych.

  Po pierwsze Mateusz w 4 zdaniach, w prosty sposob, informuje o kolejno po sobie nastepujacych wydarzeniach:

  1 – smierc Jezusa

  „50 A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.”

  2 – uszkodzenie swiatyni – trzesienie ziemi
  51 A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać.”

  3 – Otwarcie grobow – powstanie wielu swietych

  „52 Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało”

  4 – wyjscie z grobow – wejsce do swietego miasta – ukazanie sie wielu

  „53 I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu. ”

  Cala konstrukcja tego przekazu jest niezmiernie prosta.

  Wedlug Ciebie Naftali, ciala wielu siwetych powypadaly z grobow w wyniku trzesienia ziemi i nie ma to nic wspolnego z byciem ‚zmartwychwstalymi’.

  Wyobrazmy sobie zatem co to oznacza w praktyce.
  Po pierwsze , mowa TYLKO o SWIETYCH.Powinno zastanawiac kazdego, w swietle tezy mowiacej o tym ze Mateusz opisuje zwykle wysuniecie sie cial z grobow w wyniku trzesienia ziemi, dlaczego kataklizm sprawil ze wydostaly sie na zewnatrz tylko ciala swietych.
  Czyzby w tym okregu pochowkowym lezeli tylko swieci bozy?
  To pierwszy powod dla ktorego powinnismy znageowac teze o wydostaniu sie martwych szczatkow ludzkich w wyniku kataklizmu.

  Po drugie, trzeba sprawdzic znaczenie slow.

  ” kai ta mnēmeia aneōchthēsan kai polla sōmata tōn kekoimēmenōn hagiōn ēgerthēsan ”
  ” And the graves were opened and many bodies of the saints which slept arose ”
  ‚ groby zostaly otwarte i wiele cial swietych, ktore spaly, powstaly ‚

  Slowo ‚kekoimēmenōn ‚ oznacza ‚spanie’ w sensie metafory smierci.
  To slowo wystepuje w Pismie dokladnie 2 razy i w kazdym przypadku oznacza spanie jako przenosnie dla smierci:
  1.
  „52 Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało.”
  2.
  „20 Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy6 spośród tych, co pomarli.”
  W pierwszym i drugim zdaniu, slowa umarli oraz pomarli zostaly zapisane w grece wlasnie jako : ‚kekoimēmenōn ‚

  Kiedy wiec Mateusz pisze o swietych ktorzy umarli, uzywa slowa ‚posneli’ jako metafore naturalnie rozumiana jako smierc.

  Drugie wazne slow w tekscie Mateusza to: ‚ēgerthēsan ‚ ktore znaczy ‚obudzic sie’ – ‚powstac’ w sensie wstwania ze snu, ozywania, przywracania pelni aktywnosci…

  Nie jest zbiegiem okolicznosci ze dwukrotnie wystepujace w Biblii slowo ‚ēgerthēsan’ za kazdym razem oznacza to samo, czyli obudzic sie – ozyc.

  Pierwszy raz, slowo ‚ēgerthēsan’ zostalo uzyte u Mateusza w duzo mowiacym kontekscie:

  „Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy.”
  Slowo ‚powstaly’ jest wlasnie owym slowem ‚ēgerthēsan’ .
  Nie powinno byc zaskoczeniem ze slowo to jest uzyte w opisie ‚panien’ ktore ‚Posnely’ by w pewnym momencie ‚OBUDZIC SIE ZE SNU’ .

  Drugi raz kiedty w Bibli wystepuje slowo ‚ēgerthēsan’ to wlasnie opisywany fragment ‚POWSTANIA’ czyli ‚WYBUDZENIA’ wielu swietych.

  Widzimy zatem czytelne, zupelnie proste zwiazki pomiedzy dwoma slowami – ‚kekoimēmenōn’ oraz ”ēgerthēsan’ .
  Slowa te wystepuja po dwa razy kazde i za kazdym razem w tym samym kontekscie i wzajemnej zaleznosci:

  SEN – WYBUDZENIE.

  Zauwazyc nalezy przy tym trywailny zdawac by sie moglo szczegol. Za kazdym razem kiedy oba slowa zostaja uzyte mowa ‚FIZYCZNEJ AKTYWNOSCI’ – ‚POWSTAJACYCH’, wybudzonych osob.

  Nastepnym elementem tresci zamieszczonej przez Mateusza, jest fakt ze ‚wybudzeni swieci’ udaja sie z pewnym opuznieniem, do switego miasta.

  Naftali stawaisz teze ze ktokolwiek udal sie do swietego miasta, napewno nie byl powstalym z grobu swietym.Jednak tekst jest zupelnie czytelny i logicznym jest ze Mateusz identyfikuje swietych jako tych ktorzy udaja sie do Swietego Miasta.
  Sprawdzmy tekst, co nam mowi:
  „52 Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało. 53 I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu. ”

  Jakim cudem w powyzszych dwuch zdanich doszukac sie mozna dwuch odrebnych grup podmiotow?
  Konstrukcja tych dwuch zdan jest prosta jak przyslowiowy cep.

  Swieci ktorzy spali ( byli umarlymi ) – Powstaja ( ozywaja ) po to by udac sie do Swietego Miasta.
  Nie ma zadnej wzmianki, ani w dwuch powyzszych zdaniach, ani w zdanich poprzedzajacych jak rowniez w tych nastepujacych po, jakoby byla mowa o jakichkolwiek swiadkach, ktorzy zaobserwowali by wysuniecie sie cial wielu swietych z grobowcow w wyniku trzesienia ziemii.

  Zeby zilustrowac probe przewrotnej manipulaci jakiej sie dopuszczasz w tym miejscu Naftali ( lub jaka poprostu powtarzasz po kims ) podam przyklad wziety z zycia:
  ‚Zatrzesla sie ziemia, Naftali ktory spal, powstal, i pare dni pozniej pojechal do Tokyo pojawic sie przed ludzmi’
  Wtedy interpretator tego zdania wyciagnie wnioski wedlug schematu ktorym poslugujesz sie Ty Naftali:

  ‚Naftali wypadl z luzka, po czym ktos inny pojechal do Tokyo o tym opowiedziec’

  Oczywiscie nikt nie moze nikomu zabronic wyciagac takie wnioski, ale jaki kon jest kazdy widzi i nie da sie z zaby zrobic ksiecia.

  Tak wiec z tych dwuch prostych zdan:

  „”52 Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało. 53 I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu. ”

  Jasno wynika ze Mateusz opisal zmartwychwstanie wielu siwetych, ktorzy pozniej udali sie do Jerozolimy.

  Co rownie wazne to fakt ze swieci poszli do Jerozolimy ‚Ukazac sie Wielu’.

  Czy mozna lepiej zareklamowac ‚niesmiertelnosc’ ktorego symbolem mial stac sie wybawiciel narodu zydowskiego jak ‚PUBLICZNA MANIFESTACJA ZMARTWYCHWSTALYCH LUDZI’…???

  Oczywiscie ze taka manifestacja bedzie perfekcyjna reklama boskich mocy ktore reprezentuje Jezus.

  Jako potwierdzenie tego ze do swietego miasta wchodza swiadkowie ktorzy widzieli porozrzucane ciala swietych po powierzchni ziemii a nie zmartwychwstali swieci, uzyles Naftali argumentu ze gdyby byli to swieci to co takiego robili by przez pare dni po zmartwychwstaniu w grobach…

  Tutaj nie rozumiesz lub nie chcesz rozumiec prostego bledu ktory popelniasz.
  Po pierwsze w grece nie jest napisane ze swieci po zmartwychwstaniu czekali w grobach na zmartwychwstanie Jezusa zeby moc wyjsc z grobow i udac sie do Jerozolimy.
  Z greckiego tekstu jasno wynika ze swieci zmartwychwstali po smierci Jezusa, przed jego zmartwychwstaniem oraz to ze po zmartwychwstaniu Jezusa udali sie do Jerozolimy.

  Piszesz Naftalai:

  „Co robili trzy dni rzekomo zmartwychwstali posród grobowców?
  Myli się czesali czy odzyskiwali swój dawny wygląd?”
  Na tym wlasnie polega Twoj blad myslowy w tym fragmencie.
  Tobie sie wydaje ze ci zmartwychwstali swieci czekali po zmartwychwstani samych siebie w swoich grobowcach.
  Ale tekst grecki nic takiego nie wyraza.
  Jest prosty i bardzo ogolny.
  Swieci ozyli – a pozniej – po zmartwychwstaniu Jezusa – udali sie do Jerozolimy.

  CO robili pomiedzy swoim i Jezusa zmartwychwstaniem…?

  Nie wiem i Biblia rzeczywiscie nic o tym nie mowi, ale co to ma niby znaczyc.

  Czy jak Biblia nie podaje dokladnie co robil Jezus przez 3 dni swojej ziemskiej nieobecnosci to tez bedziesz komentowal z taka ironia jak sprawe zagospodarowywania czasu przez zmartwychwstalych swietych?

  CHociaz w sumie to powiem Tobie co robili.
  NIC, dlatego ze calej tej histori tak naprawde nie bylo, ale to tak na marginesie.

  Widzimy wiec do tej pory ze wszystkie elementy tekstu Mateusza traktujace o wielu swietych w kontekscie smierci i zmartwychwstania Jezusa klarownie i logicznie potwierdzaja ze Ewangelista pisuje ZMARTWYCHWSTANIE WIELU SIWETYCH ktorzy udaja sie do Jerozolimy by tam ZAMANIFESTOWAC SWOJA OBECNOSC.

  Widzimy to po konstrukcji zdania, po kontekscie slow.Wynika to ze znaczenia konkretnych greckich slow jak rowniez wzajemnej konkretnej zaleznosci obu.

  Nastepna kwestia to KONTEKST PROROCKI.

  Mateusz w wielu miejscach przemawia swoim tekstem do zydow, ktorzy zyja w przelomowych i tragicznych dla narodu czasach, kiedy atmosfera mesjanizmu i oczekiwan wypelniania sie proroctw ST jest z pewnoscia wieksza niz kiedykolwiek.
  Mateusz w wielu miejscach naprowadza tekstem na zbienosci pomiedzy osoba Jezusa a zapowiedziami Mesjasza.Wyraznie wynika z Ewangeli ze glowne zadanie Mateusza to sprawic by wydarzenia z zycia Jezusa pokrywaly sie z proroctwami biblijnymi.

  Mateusz dodajac ‚zmartwychwstanie swietych’ nawiazuje miedzyinnymi do ksiegi Zachariasza w ktorej opisana byla podobna sytuacja: ciemiezony izrael, trzesienie ziemi na gorze oliwnej, nadejscie Pana oraz jego swietych…

  Jeszcze jedno Naftali, jak sobie to wyobrazasz, podtrzymujac swoja teze, ze podczas smierci Jezusa, ktory przez swoje zycie glosil ‚dobra nowine’ o nagrodzie za dobry wybor w postaci ‚niesmiertelnosci’ doszlo do ‚wysuniecia sie zwlok wielu swietych’ bez ich zmartwychwstania…?

  Zdajesz sobie srprawe jak odczytane zostaloby takie wydarzenie?
  Sprobuj sobie wyobrazic ze podczas kiedy umiera Jezus, ktorego ewangelisci przedstawiaja jeko zapowiadanego zbawiciela, dochodzi do trzesienia ziemi ktore wyrzuca z grobow na zewnatrz ciala swietych.
  Ciala zmarlych ktore opuszcza swoj grob i nadal sa tylko martwymi cialami kojarza sie raczej zle.
  Napewno zle.
  Czy chcesz powiedziec ze przy okazji smierci i zmartwychwstania Jezusa bedacego nauczycielem dobrej nowiny, Bog dopuscil sie profanacji cial wielu swietych i tylko ich…?
  Rozumiesz kompletny brak spojnosci pomiedzy tymi tak naprawde zazebiajacymi sie symbolicznie wydarzeniami?

  Niestety taki wlasnie belkot powstaje jak ludzie pragna udowodnic ze klamstwo to prawda.

  Mysle ze przedstawilem wyczerpujaco bezsprzecznosc tezy ze Mateusz opisuje zmartwychwstanie wielu swietych.

  Tak naprawde dziwie sie ze takie oczywistosci trzeba Tobie tlumaczyc.

  Teraz kiedy juz wykazalem ze Mateusz opisuje zmartwychwstanie swietych, mozesz zastanowic sie nad konsekencjami tego co napisal wzgledem waznych podstaw doktrynalnych.

  I nie dziw sie prosze ze dostrzegam klamstwa w Biblii.
  Poprostu nie da sie przelknac raz ze Boga nikt nigdy nie widzial jak sie pamieta ze widzial go jednak Mojzesz twarza w twarz a tekze wielu innych…

  Poprostu sprzecznosci tam sa.

  Piszesz ze to ja mam klapki na oczach, ale z calym szacunkiem Naftali, to Ty glosisz tezy ktore musza byc zgodne z oficjalna linia Swiadkow Jechowych a ta jest ustalona nie przez Ciebie anie nie przez Boga, tylko przez innych ludzi.

  Zeby czlowiek mogl byc szczery wobec siebie, musi miec wystarczajaco odwagi zeby zaczac muslec samodzielnie, a z osobistych obserwacji wiem ze Swiadkowie tego nie moga robic.

  Tak, owszem, wiekszosc Swiadkow Jechowych jest dobrze przygotowana do wszelkich biblijnych dywagacji, ale tylko i wylacznie w okreslonej, sztywnej formie zatwierdzonych interpretacji…

  Nie zrozum mnie zle, ja nie jestem uprzedzony do SJ jako tak,szczerze mowiac to mam do SJ pewna doze szacunku.
  Znam osobiscie ludzi ktorzy byli na zlej drodze a po staniu sie SJ odmienili swoje zycie na naprawde wartosciowe.
  Takie owoce w realu napewno wskazuja na pozytywne wlasciwosci, ale nie ze wszystkim jest tak rozowo.

  Co do owczarni, to tak na szybko powiem Tobie ze mnie odpycha mysl ze ma byc ta lepsza i ta gorsza.
  Odpycha mnie okreslenie ‚psy’ oraz zjadanie okruchow ze stolu a takze okreslenie ‚panowie’.
  Jakim to prawem ‚kaplania’ mieliby z nieba rzadzci ludzmi na ziemi…
  Poki co to Biblia jest pelna przykladow jak ‚owi’ kaplani wiecznie zawodza Boga bladzac jak dzieci we mgle…
  Pozatym Jezus podobno nauczal o milosci i prawdzie, a wsrod takich wartosci nie ma podzialow na lepszych i na gorszych.
  W Biblii tez podobno jest napisane ze kazdy kto wygra, czyli osiagnie zycie wieczne, bedzie zasiadal z Jezusem na tronie.
  Ciezko byc rzadzonym i rzadzic jednoczesnie.Albo jedno albo drugie.

  No ale Naftali Twoje interpretacje mnie nie zaskakuja od momentu kiedy wybrales teze o zbezczeszczeniu wielu swietych na czesc smierci i zmartwychwstania Jezusa, wbrew logice i wbrew oczywistoscia…

  link do artykułu gdzie jest ten komentarz.
  http://marotblog.gmail.com.neon24.pl/post/99447,podnioslo-sie-wiele-cial-swietych-czy-w-trakcie-smierci-jezusa-nastapilo-zmartwychwstanie

 7. Zależy mi na odpowiedzi,wiec tu umieszczam pytanie . jawa sen
  2 Czerwiec 2014 o 18:28

  Witaj Mariusz,rozeznaje się troche w kontekście historycznym pochodzenia Isusa Króla syna Boga Ojca,oraz Jego narodzenia.Jednak nie znam Twojego Mariusz zdania.Tak w dwóch zdaniach,gdybys mógł nakreślić.Wiemy,ze baśnią jest cudowne poczęcie z dziewicy,a skoro tak to jak kontekst historyczny pogodzić z ewangelią Jana.1:1,3 oraz 1:30 oraz J 8:56,57,58.Wiem,ze traktujesz niewielką częsc Jana za natchnioną.Z góry dzięki,za odpowiedz.pozdro,jawa sen

  • Witaj. Krotko odpowiem : w Jana 1:1 , dokładne tłumaczenie to: „Słowo było obok Boga” : bardzo ważny szczegół, zmienia sens, kiedys walkowałem to z jednym z językoznawców. werset Jana 8:56 i Abraham wtedy zmartwychwstał i ujrzał Isusa. Co do narodzenia Isusa to było pierwsze „in vitro”, coś w tym stylu. Te szczegóły jak narodzenie w stajni to warto wejść do pierwszej lepszej obory i nałykać się zapachów 🙂 i przekonać się że taka pisanina to brednie. I co ?, w takich warunkach by rodzil się Isus?, prędzej matka by urodziła pod drzewem pierwszym lepszym niż w smrodzie i z insektami jako towarzystwo. Ewangelia Jana podlegała atakom chwastów i ją fastrygowano tak by ją powiązać z synoptykami i wkleic elementy egipskie: na przykład misja Jana zwanego „chrzcicielem”, chrzest to pochodna „święta Nilu”, przypadającego na 6-go stycznia każdego roku i faraon sie rytualnie wtedy zanurzał w Nilu. Dzisiaj nad brzegami Gangesu hindusi robią to samo: http://gosc.pl/files/12/03/03/761934_FESTIVAL_agencjagazetaXAS117_34.jpgchrzest oraz link http://www.dotykindii.pl/ganges-swieta-rzeka-hindusow/ jakos nikt z „chrześcijan” tego nie kojarzy z chrztem w chrześcijanstwie. W Egipcie i Indiach też trzeba się zanurzyć całkowicie z głową bo te rzeki …zmywały grzechy 🙂 można się wczytać w wiki dokładnie na ten temat wrzucając hasło „zanurzenie w Gangesie” . A kazdy mysli ze musi mieć „chrzest” , czyli święto Nilu i Gangesu. Trzeba mieć na uwadze ze kościół Pawłowy walczył z ebionitami (Piotrowymi) i ich ewangelię (Jana) wpiął do swoich pism by ich zneutralizować, ale robiąc odpowiednią przeróbkę a ta fastrygacja tej ewngelii slużyła tylko i wyłącznie temu by była w jakimś stopniu nawiązana do synoptyków. To tak w skrócie, pozdro.

   To tak z grubsza. podro.

   • A jakbyś określił porównawczo do chrztu historie Nikodema?

    Ew. Jana 3:3
    3 Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.

    Niektórzy uważają,że to dwie różne sprawy.Chrzest jest na oczyszczenie przez symbol wody ,która obmywa,a nowonarodzenie odnowieniem umysłu.

    Uważam ,że to jednak Bóg nas oczyszcza i odnawia,podług tego jakie są nasze chęci i wytrwanie.

    Ks. Daniela 12:10
    10 Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania. lecz roztropni będą mieli poznanie.

   • Aby zmienić myślenie nie trzeba się zanurzać w wodzie (pochodna egipskiego święta Nilu) ale trzeba wyzbyć sie wszystkich diabelskich naleciałości dotychczasowego myślenia i zacząć nabywanie wiedzy od początku , kiedyś pisałem na ten temat: https://redoctobermsz.wordpress.com/2012/09/18/co-oznacza-ponowne-narodzenie/

 8. Ciesze się,ze odpowiedziałeś,faktycznie,to teraz mam większy kłopot po odpowiedzi Twojej Mariusz.Nie mam gdzie się pytać o sprawy nie związane z tematem,a nie chciał bym Ci psuć wątku na tej stronie,ale dokończe.Czyli jednak cudowne poczęcie miało miejsce,ale nie koniecznie z dziewicy(nasienie zaistniało bez mężczyzny u Miriam. Jana1:1,może inaczej brzmi,ale nadal nie wiem jak to zdanie interpretujesz,czym było słowo i co znaczy ze było obok W sensie anielskiego Isusa,sprawa była by jasna,ale wtedy,znaczenie zdania było by,tak jak znamy to od lat.Z kolei Jana8:56,według Twojego tłumaczenia Mariusz,nie wydaje się kompatybilne J8:57,58.Chyba,ze i te wersety sa zle tłumaczone.Generalnie,to i zwiastowanie Miriam,przez anioła,ma duze prawdopodobieństwo.Co do miejsca narodzenia to ja nie mam żadnych wątpliwosci,bo sama wyprawa ciężarnej Miriam do Jerozolimy,jest pozbawiona sensu.Spis,na który się wybierała Miriam,był spisem majątkowym,a wiec musiał sie odbyć na miejscu zamieszkania.Czyli opis chrztu w ewangelii Jana ,negujesz,nie miało miejsca takie zdarzenie.więc chrzest w jakiej kolwiek formie i wyznaniu,jest zbędny.dzięki,jawa sen.

 9. Moi drodzy proszę Was o wybaczenie, że nie mogę uczestniczyć w tak wzniosłych konwersacjach, jakie tu czynicie. Nie będę również odnosić się do „ukradzionego czasu”, ponieważ on nie stanowi dla mnie żadnej przeszkody w rozważaniu proroctw biblijnych.
  Chciałabym jednak zaznaczyć bardzo mocno najważniejszą kwestię
  MUSICIE NARODZIĆ SIĘ NA NOWO!
  WIATR WIEJE GDZIE CHCE!
  Przejdźcie do Ew. Jana czytajcie ją wielokrotnie a zrozumiecie, że narodzenie na nowo można porównać trochę do resetu mózgu. Zresetujcie mózg z tego, co Nam przez lata do niego nałożono i pozostawmy w nim jedynie naszą miłość do Isusa.
  Na tej miłości należy budować zrozumienie. I nie pytajcie innych, ani mnie; co Ty rozumiesz przez?
  Po co? Sami szukajcie odpowiedzi – Kto szuka znajduje!
  Pytając się człowieka – nie Boga – ściągamy na siebie masyw kłamstwa i błędnych opinii, a nie prawdę!
  Po co więc mój art.?
  By wsadzić kij w mrowisko!
  Byśmy zobaczyli, że jak nie zaczniemy szukać sami Boga w Biblii i to tak „nauczyciele” będą wodzić nas za nos! Przestańmy wczytać się w interpretację a zacznijmy sami czytać ks. Daniela czy Ezechiela, Daniel i wszystkie inne. Daniel tak właśnie robił i cierpiał przez brak zrozumienia, prosił Boga o wyjaśnienie i sam Isus zszedł do niego choć miał ‘inne problemy’, by dać mu wyjaśnienie…
  Bogu zaufajmy!
  Patrząc na komentarze widzę jak mocno trzymacie się interpretacji a nie samej Biblii.
  Zacznijmy więc sami dawać odpowiedzi na nurtujące nas pytania…
  Narodźmy się na nowo, zacznijmy studiować Biblię tak jakbyśmy nic o niej znów nie wiedzieli a naprawdę oczy się nam otworzą!
  Jeżeli macie jakieś” wspólnoty” z innymi kochającymi Pana zgromadzajcie czy to na skypie, czy osobiście, by w wspólnocie z modlitwą studiować słowo Boże. Niesie to za sobą ogromne błogosławieństwo.
  Nikt tu nie powiedział, ze jest po Armagedonie, po zejściu Jeruzalem, po wrzuceniu szatana czy fałszywego proroka do jeziora ognia…. Nie!
  Skąd taka nadinterpretacja…?
  Wiele z opisu Apokalipsy jest kwestią przyszłości.
  Współczuję wszystkim, którzy czytają Apokalipsę chronologicznie zgodnie z kolejnością rozdziałów.
  Nie da się w ten sposób uporządkować zdarzeń…
  Wielokrotnie pisałam ale napiszę raz jeszcze!
  Ks. Daniela i Apokalipsa to „siostrzane księgi” pisane tym samym językiem i tą samą metodą. Ja nazywam ją „nakładkową”. To znaczy, że nic nie dzieje się tu w kolejności rozdziału a w kolejności spójnych ze sobą wydarzeń. Użyte są tu, jakby „kalki” kolorowego obrazu, pierwszy -idzie zarys po nim jeden kolor, potem drugi i kolejny… każda kolejna kalka tworzy opis pełniejszym, dodając kolejne detale, szczegóły wcześniejszego opisu. Księgi te nakładają się na siebie, ale jedna kończy pewien czas dany Izraelowi druga kontynuuje wydarzenia czasu końca!
  I nie jest prawdą, że wszystko w Objawieniu spełni się literalnie.
  Porównajcie proroctwo Daniela z jego wypełnieniem! Ja podam tylko jeden taki przykład!

  Daniela 4 rozdział przedstawia DRZEWO!
  …(10) A oto, co jeszcze oglądałem w widzeniach na swoim łożu, Oto anioł święty zstępował z niebios.
  (11) Wołał donośnym głosem i tak rzekł: Zetnijcie to drzewo i obetnijcie jego gałęzie, zerwijcie jego liść i rozrzućcie jego owoc: niech się rozbiegną spod niego zwierzęta i ptactwo z jego gałęzi.
  (12) Lecz jego pień korzenny pozostawcie w ziemi, w obręczy żelaznej i miedzianej na niwie zielonej; niech rosa niebiańska go zrasza i niech ma udział ze zwierzętami polnymi w ziołach ziemi!
  Mamy tu proroczy opis. Taki jakie spotkamy w Apokalipsie;
  Jakie było jego wypełnienie. Czy leciał niebem anioł, czy ludzie słyszeli jego wołanie?
  Czy ścięto drzewo w środku Ziemi?
  Mamy opis realny od wersetu 26.
  (26) Gdy bowiem król Nebukadnesar po upływie dwunastu miesięcy przechadzał się po pałacu królewskim w Babilonie,
  (27) Odezwał się król i rzekł: Czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości?
  (28) Gdy słowo to było jeszcze na ustach króla, zagrzmiał głos z nieba: Oznajmia ci się, królu Nebukadnesarze, że władza królewska zostaje ci odjęta.
  (30) W tej chwili spełniło się słowo na Nebukadnesarze: Wypędzony został spośród ludzi i jadał trawę jak bydło, a rosa niebiańska zraszała jego ciało, aż jego włosy urosły jak u orłów pierze, a jego paznokcie jak u ptaków pazury.

  Ja widzicie; w Realu nikt nie widział anioła zstępującego z nieba ani nikt nie słyszał doniosłego jego głosu – tylko sam Król – niczego nie ścinano a tylko Król został wypędzony. Tak samo wyglądają wszystkie widzenia Daniela w konfrontacji z ich wypełnieniem. Są symboliczne a ich symbole są wyjaśnione i dobrze omówione w ST, lub wyraźnie wskazane w samym proroctwie.
  Uważam, zatem, że Ci, co wmawiają innym, że niebem będzie leciał anioł lub orzeł z orędziem słyszanym przez cały świat są w zupełnym błędzie.
  Kończąc raz jeszcze przepraszam, że nie będę odpowiadać na komentarze, jestem jedna a mam rodzinę, pracę, ogród i dzieci, które muszę wychować w prawdzie, gdyż nigdy nie pozwoliłam, by wpadły w ręce wielkiej nierządnicy. Odpowiadam za nie przed Bogiem i traktuję to bardzo poważnie.
  Mam tylko jedną uwagę dla tych co twierdzą, że to Bóg ma zadbać o dostarczenie dowodów prawdy biblijnej. Jesteś w błędzie – Bóg powiedział, że prawda będzie powalona, że szatan omami cały świat, że po jego wypuszczeniu zwiedzie narody i wprowadzi ich w błąd. A Isus dokładnie podkreśla, ze to TY masz zadbać o trzymanie się prawdy i szukanie jej. „Kto wytrwa do końca…”, Pamiętaj co wziąłeś i usłyszałeś strzeż tego !!!! Jeśli czuwać nie będziesz!!!! Przyjdę jak złodziej!! I nie poznasz!!!
  „Swiat mnie nie poznał”- „według ich czynów „, oraz Ap. 16:15, 22:7,
  „…który się zwie diabeł i szatan,
  zwodzący całą zamieszkałą ziemię,” itd., itp.
  Prawdą jest, że prędzej oszuka się człowieka,
  Niż, przekona się go, że został oszukany.

  Pozdrawiam wszystkich w Panu naszym Isusie nich błogosławieństwo Boże pozostaje z Wami.

 10. Jeżeli człowiek w dzieciństwie został odłączony od Ojca i Matki,to samo dobro z tego płynie ze szuka,a gdy ktoś nam mówi,ze widział naszego Ojca,to dopytujemy się co wie.Szukać dobrze pytać dobrze,ale najwazniejsze w tym wszystkim przestrzegać zakonu miłowac Boga Ojca.to jest właśnie nasza lampa,o która mamy dbać,aby nie zgasła,reszte załatwi Duch Boga.Wielu juz poległo,na ufności pismom i ufnosci we właśne interpretacje,bez potwierdzenia Ducha Boga Ojca.Chwała Bogu Ojcu i Synowi Jego.pozdro.Jawa.sen.

 11. Powiadasz Estero,ze prawda będzie powalona,moje oczy i uczy,nie dostrzegają jej,wiec dla mnie już jest powalona.Kazdy dba o rodzine,ale i kazdy kto miłuje Boga Ojca,jest mi ojcem,matką ,bratem siostrą,to nauki isusa Króla ,Syna boga Ojca.pozdro.jawa sen

 12. Ja przypomnę teraz zgromadzeniu chwastów o tym co napisałem w czasach kiedy siedziałem w gronie szyderców Psalm 1:1 , cytujemy ewangelie synoptyczne jak i listy Pawła tylko i wyłącznie jako sprawozdanie historyczne i to zgodne z Starym testamentem a nie jako zródło doktrynalne :

  https://redoctobermsz.files.wordpress.com/2014/03/forum1.jpg?w=1200&h=forum1

  https://redoctobermsz.files.wordpress.com/2014/03/forum2.jpg?w=1200&h=forum2

  Jak chwasty argumentują : klasyka pozornej logiki opartej na kłamstwie :

  „wszystko co jest napisane w ewangeliach synoptycznych jest sprawozdaniem historycznym i musi być zgodne z prawdą”

  Chwasty to bezbożnicy/przewrotni z Daniela 12:10 i takowi nie mają poznania i nie są w stanie odróżnić prawdy od kłamstwa a lubują sie w blefie 🙂

  , ale nie chcą wiedzieć (dobrze wiedzą ale to recydywiści, czyli świadomi kłamcy) czy oby to jest zgodne ze ST. Synoptyki jak już pisalem to mieszanina prawdy i klamstwa a prawda sie tam tez znajduje ale po to tylko by zalegalizować blef reszty informacji. Inaczej mowiąc : sprzedaje się kłamstwo w opakowaniu prawdy, a to samo jest z listami Pawła.

 13. Tak,od strony technicznej to elementarz w poszukiwaniu.Ale zeby miec poznanie,trzeba się podobać Bogu Ojcu,trzeba,nie każdy ma poznanie,ale,Duch Boga, moze sprawic,ze sie będzie miało poznanie.

 14. Jak już mówiłam wcześniej, jesteśmy cały czas okłamywani!
  Już wcześniej udowadniałam takie kłamstwa na forum. Zbawienie.com.
  W tej chwili również KŁAMSTWO, które padło jest powalające;

  cytuję H.K. –

  „…ponieważ w jedynej RZETELNEJ Ewangelii Jana o zmartwychwstaniu nie ma nic.”

  Szanowny Panie, Pan – MIJA SIĘ Z PRAWDĄ – NIE BEZ UDZIAŁU ŚWIADOMOŚCI!!! Czyli KLAMIE PAN!
  Tak, jak nie raz już!

  Kłamstwo polega na stwierdzeniu, że nie ma nic na temat zmartwychwstania w Ewangelii Jana!

  Owszem wiem, że Pan zaraz „odwróci kota ogonem” i powie, że Pan nie napisał to, co zostało napisane… i rzuci nam kolejną bajeczkę …

  Ale czytać umiemy!

  Cytuję!

  „…ponieważ w jedynej RZETELNEJ Ewangelii Jana o zmartwychwstaniu nie ma nic.”

  Już pominę sarkazm dotyczący „RZETELNOŚCI” Ew. Jana…

  Oświadczam- tym ,którzy wierzą takim kłamstwom!
  Ewangelia Jana prawie cały czas mówi o zmartwychwstaniu, jej główna myśl i kontekst jest w zmartwychwstaniu mocno usadowiony.
  Kto ją czytał – to wie!
  Wielu jej (Ew.J) części nie cytuję, gdyż jej fragmenty wyrwane z kontekstu i tak nie będą zrozumiałe przez takie osoby.

  Ewangelia Jana;

  2:(19) Isus, odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję.(22) Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Isus.

  (3:15) Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (36) Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.

  (4:49) Rzecze do niego dworzanin: Panie, wstąp, zanim umrze dziecię moje.(50) Rzecze mu Isus: Idź, syn twój żyje.

  (5:21) Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce.

  (5: 24) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota.

  (25) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą.

  (26) Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie.

  (5:28) Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego;

  (29) I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd

  (6:39) A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. (40) A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. (54) Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. (57) Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie.

  (62) Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był pierwej?
  (63) Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem,

  (7:33) Wtedy rzekł Isus: Jeszcze krótki czas będą z wami, potem odejdę do tego, który mnie posłał. (34) Szukać mnie będziecie, lecz nie znajdziecie, a gdzie Ja będę, wy przyjść nie możecie.

  (8:14) Odpowiedział Isus i rzekł im: Chociaż Ja sam świadczę o sobie, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przybyłem i dokąd idę; lecz wy nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd idę. (51) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki.
  (56) Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój, i oglądał, i radował się.

  (10:17) Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż Ja kładę życie swoje, aby je (owce) znowu wziąć. (28) I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.
  Cały 11 rozdział;
  (1) A zachorował niejaki Łazarz z Betanii,
  miasteczka Marii i Marty, jej siostry. (14) Wtedy to rzekł im Isus wyraźnie: Łazarz umarł, (23) Rzekł jej Isus: Zmartwychwstanie brat twój. (24) Odpowiedziała mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym.
  (25) Rzekł jej Isus: jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
  (26) A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. (43) A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź!
  (44) I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Isus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść.

  (12:9) A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest, i przyszli nie tylko dla Isusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. (17) Świadczyła więc o nim rzesza, która z nim była, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych.
  (18) Dlatego lud wyszedł na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że On dokonał tego cudu.
  (24) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje.
  (25) Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu.
  (26) Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój.

  (12:31) Teraz odbywa się sąd nad tym światem; teraz władca tego świata będzie wyrzucony.
  (32) A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę.
  (13: 1) Przed świętem Paschy, Isus, wiedząc, iż nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca.

  (13:33) Dziateczki! Jeszcze chwilkę będę z wami; szukać mnie będziecie i, jak powiedziałem Żydom: Gdzie Ja idę, tam wy przyjść nie możecie, i teraz wam to mówię. (36) Rzekł mu Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział Isus: Dokąd idę, ty teraz ze mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz

  (14:2) W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce.
  (3) A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli. (4) I dokąd Ja idę, wiecie, i drogę znacie. (6) Odpowiedział mu Isus: Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

  (14 :18) Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was.
  (19) Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie; lecz wy oglądać mnie będziecie, bo Ja żyję i wy żyć będziecie.
  (28) Słyszeliście, że powiedziałem wam: Odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, tobyście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja.
  (29) Teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.
  (30) Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie;

  (16:10) O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie; (11) O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony.
  (16) Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie, i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca. (20) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił; wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni.
  (22) I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was, i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej.
  (23) A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie.
  (28) Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca.

  (17:1) To powiedział Isus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze! Nadeszła godzina; uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił ciebie;
  (2) Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś.
  (3) A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Isusa Chrystusa, którego posłałeś.
  (4) Ja cię uwielbiłem na ziemi; dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał;
  (5) A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał.
  (11) I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a Ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my. (13) Ale teraz do ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni.
  (24) Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata.

  Cały rozdział 20.
  (11) Ale Maria stała zewnątrz grobu i płakała. A płacząc nachyliła się do grobu
  (12) I ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Isusa.
  (13) A ci rzekli do niej: Niewiasto! Czemu płaczesz? Rzecze im: Wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli.
  (14) A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała Isusa stojącego, a nie wiedziała, że to Isus.
  (19) A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Isus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! 26) A po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Isus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich, i rzekł: Pokój wam! (29) Rzekł mu Isus: Że mnie ujrzałeś uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
  (30) I wiele innych cudów uczynił Isus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze;
  (31) Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Isus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.
  (21) A Piotr widząc go, rzekł do Isusa: Panie, a co z tym?

  (21:22) Rzecze mu Isus: A gdybym zechciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną!

 15. Spodziewałem się artykułu o tym temacie ale to co tu przeczytałem w tym artykule przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Czekałem na ten artykuł i było warto tyle czekać, chociaż spodziewałem się jego wcześniej. Wymagało to od ciebie dużo pracy i wnikliwości. Jest bardzo przekonywujący i w tej kwestii jest wręcz rewolucyjny, co mam nadzieję i wiem że z czasem religie chrześcijańskie będą musiały skorygować strumień czasu w którym żyjemy. Dziękuję.

 16. Ale się uśmiałem z (czytaj ekspozycja rogów)he he.Ale fakt jest faktem,to chwast.ja moge coś pisac z nieświadomości,ale ten człowiek,ech,szkoda gadac.Już oczywiscie tak jak Estera przewidziała,odwrócił kota ogonem,swój niecny post w/w temacie Estery.Ja perfidie tego człowieka znam z własnej autopsji,Mój temat zostawie,ale dla przykładu napisze,bo po skomentowaniu postu Estery,przez tego człowieka mnie zemdliło.
  W rewolucyjnym temacie ,czy chrześcijanin powinien miłować niegodziwych,zmienił na miłować zbrodniarzy,po co?żeby uwiarygodnić kolejną manipulacje,he he,ale to już poszedł na bezczela,na całość.

  Oto wpis,uwiarygadniający miłosć nawet do ;najgorszych z najgorszych;
  hipokryzja

  Tyle Henryk. To był pierwszy i ostatni mój wpis poświecony temu człowiekowi,zeby nie było ze milcząc dałem mu autoryzacje od siebie.

  • Niezle wyłapałeś tę hipokryzję , widać jesteś bardzo spostrzegawczy. Takie wpisy to klasyka hipokryzji religiantów wszelkiej maści poczynając od religii do tzw. „nowonarodzonych” , ja bym powiedział „nowonawiedzonych” 🙂 , którzy lubuja się w noszeniu obroży i chodzeniu na smyczy wielkiej nierządnicy.Piotr jeszcze na ziemi mieczem obcina ucho Malchusowi słudze arcykapłana… po 3 letnim wychowaniu w „miłości do nieprzyjaciół” :), a do tego cytować objawienie i pisać wytłuszczonym drukiem że w niebie im …..przeszło :), oczywiście łącznie z Piotrem :). Klasyka kozlęctwa. Zmiana dokonana przez ten chwast w tytule o którym piszesz słuzyła temu aby osoba ktora po raz pierwszy wejdzie na te forum nie zwróciła na ten temat uwagi. Takie osoby to co robią jak wchodzą na forum , ? pierw przegladają tematy a ktory ciekawy to wchodzą a w tym przypadku zmiana nazwy tematu słuzyła obniżeniu zainteresowania juz na wejściu, tym rewolucyjnym tematem. Do tematu jeszcze wrócimy bo nie wszystko sie napisało :wystarczy choćby komentarz pod tym skanem: https://redoctobermsz.files.wordpress.com/2014/06/hipokryzja.jpg?w=1200&h=

   a dla tych co pierwszy raz to czytają to tu się zaczęło to wszystko , dlaczego mi nie ….pasiło 🙂
   https://redoctobermsz.wordpress.com/2014/03/03/emocjonujacy-temat/

 17. Ciekawe wypowiedzi prof. Walter Veith ,który także mówi o pierwszym wzmartwychwstaniu na podstawie Apokalipsy i ST,które właśnie nastąpiło w czasach Chrystusa.

 18. W dialogu Justyniana z żydem Tryfonem, Justynian,tak jak Henryk,nie był wstanie wykazac swoich tez w temacie .Nie można tu pomijać kontekstu historycznego.Jest decydujący.Nawet ukrzyzowanie Króla Isusa,złoczyncy wyjeli z kontekstu historycznego. Jerozolima Judea miotane były ciągłymi buntami Izraela,przeciw Rzymianom.Formacje mesjanistyczne,przestrzegające ortodoksyjnie prawo Boga i wojujące były już w czasie narodzenia Isusa,były tez w czasie ukrzyżowania Króla Isusa.Pierwsi uczniowie Isusa byli takimi wojownikami o prawdę.Flawiusz te formacje nazywał Zelotami.Co ciekawe,Flawiusz sam był dowódcą takiego mesjanistycznego oddziału.Jednak dostał sie do niewoli,potem po jakimś czasie okazało sie ze Marek Antoniusz jest jego przyjacielem,he he.Ja sie nie dziwie,czemu,ewangelie ogołocone są z kontekstu historycznego.Okazało by się ze to Rzymianie ukrzyżowali Króla isusa.Rzymianie bali się rewolucji.dlatego nie ma mowy o Rzymianach w ewangelii,a Piłat jest taki wspaniały.Histotria Piłata jednak opisuje jako okrutnika i nie nadającego sie na zajmowane stanowisko,szybko je zresztą stracił.Piłat prowokował niepokoje,a Rzym tego nie chciał.Lepiej władac jak jest spokój niż ,niepokoje na duzym terenie.Apostoł Piotr był Zelotem,przy pojmaniu Pana miał miecz,a ewangelia Łukasza opisuje takie słowa Pana.Ł22:36) On zaś rzekł do nich: Lecz teraz, kto ma trzos, niech go weźmie, podobnie i torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi.Czemu Isus król został skazany tak jak buntownik,a ukrzyżowanie?wszak zarzut był religijny,a za to jest kamieniowanie.Rzymianie chcieli aby Izrael składał ofiary takze bogom egipskim,chcieli wstawic do swiątyni Pana pomnik cesarza,dlatego zeloci czyli lud Izraela,który nie godził sie na obrazanie Boga Ojca zamkną sie w świątyni i zginą tam w 70 r.Dowodów jest ogrom.ale jeśli sami nie zaczniemy sprawdzać w historii to taki chwast ja Henryk będize was zwodził.Bo czym on chce nas przekonać ze nie ma jedynego Boga ojca.

 19. Czy patrząc na dzisiejszą Jerozolime i Palestynę ,dawniej Jude,można je przyrównac do biblijnej obietnicy Boga Ojca.Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi pięknej, ziemi obfitującej w potoki, źródła i strumienie, które tryskają w dolinie oraz na górze – 8 do ziemi pszenicy, jęczmienia, winorośli, drzewa figowego i granatowego – do ziemi oliwek, oliwy i miodu – 9 do ziemi, gdzie nie odczuwając niedostatku, nasycisz się chlebem, gdzie ci niczego nie zabraknie – do ziemi, której kamienie zawierają żelazo, a z jej gór wydobywa się miedź. 10 Najesz się, nasycisz .Cyt.(Zwiadowcy wysłani przez Mojżesza w celu zbadania Ziemi Obiecanej i przyniesienia stamtąd trochę owoców wrócili do obozu z figami i jabłkami granatu oraz kiścią winogron — tak dużą, że dwóch mężczyzn niosło ją na drążku! Co prawda z powodu braku wiary dali się owładnąć strachowi, niemniej o samej ziemi powiedzieli: „Ona naprawdę opływa w mleko i miód”)Wiemy ze biblia opisuje mrozne dni,a obrazy z ukrzyżowania Isusa Króla,syna Boga Ojca, średniowiecznych malarzy przedstawiają gapiów ubranych w zimowe palta.Mejsce golgoty było na wzgórzu,jednak dzisiejsze miejsce kazni,nie jest wzgórzem ani wzgórkiem.Dzisiejsze miejsce golgoty,jest kaznią i grobem,bez sensu.A moze faktycznie,Jerozolima dzisiejsza,nie jest tą,którą opisuje biblia.

 20. Moi drodzy bracia i siostry szczerze szukający Boga. Postanowiłem, że nie będę tu więcej pisać, po tym jak Mariusz mnie obraził, ale robię to jednak teraz z uwagi na miłość do was wszystkich, którzy szczerze szukacie Boga. Mariusz, nie gniewam się na Ciebie, zrobiłeś wiele dobrego, lecz ostatnio przesadzasz z osądzaniem innych i obrażasz ich. Coś się w Tobie zmieniło w złym kierunku. Wybaczyłem Ci to. Ale nie o tym chce pisać. Odwiedzam co jakiś czas Twoją stronę żeby zobaczyć co słychać u was. I ostatnio wczytałem się w temat Estery o Szatanie i tym, że zmartwychwstanie już było. Zadałem sobie sporo trudu żeby to przeanalizować. Mariusz, proszę zadbaj o to, aby Estera przeczytała to co piszę. Zwracam wam uwagę jeszcze na jedno. Nieustannie się kłócicie i wyzywacie tych którzy są z Heńkiem i jego samego. Po co to robicie? Czy tego nauczył was Isus w ewangelii Jana? Dlaczego każdego kto się z wami nie zgadza bo ma inne poznanie oskarżacie o złą wolę? Określenia typy „chwasty”, „psy” itd. mają prowadzić nas do prawdy? Skąd ta nienawiść? Rozumiem, że możecie kwestionować miłość do nieprzyjaciół z ew.Mateusza, sam mam co do tego wątpliwości czy ta nauka pochodzi od Boga, ale nigdy by mi do głowy nie przyszło, żeby posuwać się aż tak daleko w oczernianiu innych. Nie uzurpujcie sobie monopolu na prawdę. Każdy człowiek ma swoje poznanie i swoją wiedzę, a jak ktoś szuka, to znajdzie i ostatecznie wszyscy się spotkamy w prawdzie. Tak jak brzmi Twoje motto Mariuszu.
  Wracam do tematu Estery. Po pierwsze nauczyłem się jednej rzeczy: prawda jest rozsiana u wielu ludzi i trzeba ją pozbierać i złożyć w całość. Z artykułu Estery uważam, że może być prawdą to, że Szatan został już zrzucony z nieba. Tu jest OK. Faktycznie jak człowiek przeanalizuje za i przeciw, to może tak być. Natomiast kwestie dalsze nie mogą być prawdziwe w moim przekonaniu. Szatan nie może być już uwięziony w otchłani. A zmartwychwstanie się nie dokonało. To wszystko dopiero przed nami. Żeby to udowodnić wystarczy nam przeczytać 20 rozdział apokalipsy. Tam jest taka historia: Szatan ma być uwięziony w otchłani, aby już nie zwodzić narodów (twierdzenie jakoby w tym czasie miała to robić Bestia, której przekazał swą moc nie jest prawdziwe). Potem ma się odbyć pierwsze zmartwychwstanie umarłych i ci którzy ożyją mają mieszkać z Chrystusem na ZIEMI przez 1000 lat. (Estera twierdzi, że Królestwo Boże już trwa w niebie). Dlaczego na ziemi? Bo następnie czytamy, że oni mają mieszkać razem z Chrystusem, a Szatan ma po tych 1000 latach zostać wypuszczony… nie po to aby ich zaatakować w niebie, ale na ZIEMI. 20:9 : „I ruszyli na ZIEMIĘ” jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z NIEBA ogień i pochłonął ich.”

  Skoro Szatan ma ich atakować na ziemi, to oni muszą królować z Chrystusem na ziemi, a nie w niebie. Tu nie ma innej możliwości interpretacji. Nie może być tak, że Abraham został już wskrzeszony dawno temu i króluje razem z Chrystusem w niebie, i dołączą do nich stopniowo wszyscy, którzy w ciągi wieków „zostali ścięci i głosili Słowo Boże, oraz tych którzy nie oddadzą pokłonu zwierzęciu ani jego posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją” – dołączą do Chrystusa który jest w niebie? Absolutnie nie może to być prawdą, bo Szatan nie będzie miał już dostępu do nieba i nie będzie mógł atakować tych, którzy są w niebie, w niebie będzie już w tym czasie zbawienie zgodnie z Ap 12:10:

  „I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.”

  Innymi słowy: jak Szatan zostanie wywalony z nieba, to nie będzie mógł wrócić do nieba, żeby atakować mieszkających tam wskrzeszonych ludzi razem z Chrystusem, po tych 1000 latach panowania Królestwa Bożego w niebie. To jest twierdzenie całkowicie nie do przyjęcia – brak wewnętrznej spójności i logiki rozumowania.

  Zatem jasne jest to, że 1000 Królestwo Boże będzie na ziemi po powrocie Chrystusa na ziemię. Ludzie zostaną wskrzeszeni – ci z pierwszego zmartwychwstania. Czyli jasne jest, że teraz nie ma Królestwa Bożego o którym jest mowa w Biblii. Bardzo prawdopodobne jest, że w niebie już nastało zbawienie (ale to nie jest to samo co Królestwo Boże – innymi słowy mają tam wytchnienie), bo Szatan został wyrzucony z nieba, ale na ziemi jest to co widać: Szatan rządzi.

  Wiecie, ja kiedyś nie czytałem Biblii w ogóle i nikt nigdy nie nakładł mi żadnych bzdurnych doktryn do mózgu za co jestem Bogu bardzo wdzięczny. Bo byłem zwykłym katolikiem. Jak się obudziłem, to przeczytałem Biblię z otwartym umysłem. I to zaowocowało tym, że nie musiałem tracić wiele energii na oczyszczanie się z kłamstw, katolicyzm jest najprostszy do obalenia i potem łatwo się skupić na innych rzeczach.
  Natomiast wy (Mariuszu i Estero) jako byli ŚJ, macie cały czas problem żeby oczyścić swój mózg z ich nauczania. Widać to po kierunku w jakim brniecie w waszym rozumowaniu.
  Szukacie na siłę Królestwa Bożego, które już ma gdzieś być. Zapomnijcie o tym. Szkoda na to tracić energii, Królestwo Boże dopiero będzie, wszystko przed nami.

  Jeżeli chodzi o manipulacje historią – Twój ostatni temat Mariuszu, to nie wiem, może to jest prawda, może Watykan oszukał nas co do upływu czasu… Skoro oszukuje nas prawie we wszystkim, to dlaczego nie w historii? Ale to nie ma najmniejszego znaczenia w kwestii rozpatrywania Królestwa Bożego. To są 2 niezależne tematy. Nie próbuj uzasadniać kwestii trwania Królestwa Bożego tym, że dołożono nam 1000 lat fikcyjnej historii.

  Rzuca mi się w oczy jeszcze jedna rzecz: Mariusz, z całym szacunkiem dla Ciebie i Twojej pracy, ale czytając komentarze pod Twoimi artykułami nie chce mi się wierzyć, że Ty to wszystko dokładnie analizujesz, po prostu nie masz na to czasu, jesteś zbyt zajęty. Wiemy o tym obaj. A więc nie staraj się zgrywać wszystko wiedzącego. W tych komentarzach jest mnóstwo ciekawych argumentów, po których przelatujesz z braku czasu i możliwości koncentracji na tylu wątkach jednocześnie. Bądź uczciwy wobec siebie i wobec czytelników!

  Pomijam kwestie, że cenzurujesz wpisy – te nie wygodne dla Ciebie w ogóle się nie wyświetlają. Wiem, że to normalka i że wszyscy tak robią. Spoko. Sam był usuwał rzeczy które są według mnie herezjami, bo nie warto na nie tracić miejsca. Rozumiem to, ale z własnego doświadczenia wiem, że posuwasz się za daleko w przesiewaniu wpisów.
  Ale nie piszę tego żeby Cię atakować, tylko po to, aby zwrócić Ci uwagę na błędy, abyś mógł to przemyśleć i się chociaż na moment zatrzymać. Twoim celem jest znalezienie prawdy, czy założenie grona swoich zwolenników?

  Teraz być może najważniejsza kwestia. Dostrzegam taki znaczący problem u wszystkich was, u Heńka również. Posłuchajcie mnie bo już nie mogę dalej czytać tych waszych wywodów. Ruszcie głową. Wiecie co to jest torowanie? To jest metoda manipulacji często stosowana w reklamach. Najprościej to wytłumaczyć na przykładzie: spytam Cię ile zobaczysz kaczek? Ale zacznę Ci pokazywać gęsi. A ty nie zauważysz, że to nie są kaczki, tylko będziesz liczył te ptaki. I tym sposobem po cichu sprzedam Ci to kłamstwo. Szatan uwielbia się posługiwać tą metodą.
  A teraz ruszcie głowami: co rzuca się wam w oczy jak otwieracie każdy egzemplarz Biblii?
  Podział na stare i nowe przymierze. Jak człowiek widzi coś takiego, to stare przymierze uważa za nieaktualne lub mniej ważne. I wy robicie dokładnie to o czym piszę: koncentrujecie się na ewangelii Jana i Objawieniu. Stąd wynikają wasze problemy w zrozumieniu.
  Kilka miesięcy temu po obaleniu ewangelii synoptycznych zadałem Mariuszowi pytanie: gdzie w Ew. Jana mamy informację o tym, że Isus ZAWARŁ już z nami nowe przymierze i że ono już trwa? Skoro uznajecie Ew. Jana jako natchnioną, to powinniście bardzo szybko się zorientować, że nigdzie nie znajdziecie takiej informacji. Ale dlaczego nikt z was nie wpadł na to, żeby zająć się tym tematem?
  To jest kluczowy temat na dzień dzisiejszy. Nie teocentryzm, nie manipulacje historią, tylko właśnie to! Dlaczego? Bo jak wam udowodnię, że obecnie nie MAMY ŻADNEGO NOWEGO PRZYMIERZA, tylko jest to diabelskie torowanie umysłów ludzkich, to będziecie musieli przemodelować całe wasze rozumowanie.

  Nie mogę po prostu pojąć jednej rzeczy. Już dawno zorientowaliśmy się że Paweł był oszustem. No to pytam: jak to możliwe, że nikt z was nie wpadł na pomysł, że pierwsze co trzeba zrobić zanim przejdzie się do innych tematów, to OCZYŚCIĆ SIĘ Z JEGO KŁAMSTW?

  Wiemy dobrze, że można służyć albo Bogu, albo Szatanowi prawda? Skoro on nie służył Bogu, to służył Szatanowi – proste. A skoro służył Szatanowi, to mamy niesamowitą szansę od Boga, aby się zorientować co zostało przez Szatana zrobione. W ten sposób przybliżymy się do prawdy o wiele bardziej niż wyszukiwanie tematów, którymi obecnie się zajmujecie wy (stronnictwo Mariusza), ale również stronnictwo Heńka. Wśród was nie znalazł się dosłownie nikt, kto by nie wpadł na ten pomysł, żeby wziąć na solidny warsztat listy Pawła?
  Nie do pojęcia!
  Ja to zrobiłem. I wiecie jaki kluczowy wniosek nasuwa się po mojej pracy?
  Największe przestępstwo i spustoszenie jakie zrobił Paweł, to wpojenie ludziom do głów doktryny o trwającym już obecnie nowym przymierzu. To jest totalna bzdura, herezja zasługująca na pierwsze miejsce wśród wszystkich. Dlaczego? Bo pod jej wpływem znajdują się wszystkie „chrześcijańskie” religie, ale także i wy.
  Jak nawet potraktujemy ewangelie synoptyczne jako źródło historyczne, a ewangelię Jana jako natchnioną, to nigdzie, absolutnie nigdzie Chrystus nie mówi nam, że nowe przymierze już trwa i zaczęło się po jego śmierci czy zmartwychwstaniu. To jest wymysł Pawła. To Paweł w kilku miejscach w swoich listach napisał to kłamstwo.
  Po co to zrobił? Bo on stworzył chrześcijaństwo. Musiał wyraźnie się odciąć od prawa mojżeszowego. Jego celem było unieważnienie prawa mojżeszowego i trzeba przyznać, że udało mu się to w 100%. Oczywiście on dał tylko temu początek. Po nim byli inni „ojcowie kościoła”, którzy na Paweł zbudowali całą doktrynę kościoła rzymsko katolickiego. Najważniejszym celem kościoła było i jest: unieważnienie prawa mojżeszowego. Zaczęło się to od Pawła.
  Dlatego pierwsze co zrobili to podzielili Biblię na pół i zgodnie ze swoją fałszywą doktryną o nowym przymierzu i starym przymierzu. W ten sposób Szatan całkowicie odwrócił uwagę ludzi od tego, co dla Boga jest najważniejsze: od zakonu.

  Proszę wszystkich was szczerze szukających Boga, uznających Isusa jako swojego zbawiciela. Weźcie sobie wszystkie wypowiedzi Isusa świadczące o tym, jakoby On już zawarł nowe przymierze zestawcie razem. Żadna z nich o tym nie mówi. Bez Pawła nie udałoby się to kłamstwo.

  Wszystko co mówię jest uzasadnione i zgodne z księgą Henocha. Tam też nie ma śladu trwającego obecnie nowego przymierza. A najciekawsze fragmenty księgi Henocha mówią o tym, że biada tym, którzy ZNIEKSZTAŁCAJĄ ODWIECZNE PRAWO! Mamy także napisane wprost, że niektórzy napisali księgi w swoim imieniu (tu kładę głowę, że to na pewno Paweł i Łukasz) a jeszcze inni zniekształcili słowa proroków (według terminologii księgi Henocha – tu chodzi też o słowa Chrystusa czyli ewangelie, nie tylko o księgi proroków ST)

  Ale co ważniejsze: wszystko co mówię na temat nowego przymierza jest zgodne z tym co czytamy w tzw. Starym Testamencie (nie lubię używać tego określenia, bo jest to diabelskie torowanie umysłów, ale jestem czasem zmuszony). Bóg ustami proroków zapowiedział, że:
  – zawrze z nami nowe przymierze, mamy to obiecane
  – ale podaje również, że jednocześnie zostanie odnowione odwieczne prawo boże tj. w nowym przymierzu na nowo zostanie ustanowione (wznowione) prawo mojżeszowe
  O tym jest pół biblii! Umiecie logicznie myśleć? To poczytajcie np. końcówkę Izajasza. „Każdy człowiek będzie przestrzegał Sabat i nów w Królestwie Bożym, a wszyscy Ci co jedzą nieczyste pokarmy – zginą.”
  Wszędzie tam, gdzie Bóg mówi, że da nam nowego ducha wspomina o tym, że włoży zakon do naszych serc!
  Bóg o nowym przymierzu wypowiada się w taki sposób, że zamierza po prostu ODNOWIĆ STARE, ale sprawić, abyśmy już nie błądzili tak jak to było, bo zamierza nam dać nowego ducha.
  W Jeremiaszu 31:31-40 Bóg wypowiedział się jak będzie wyglądało nowe przymierze:
  Dostaniemy zakon do naszych wnętrz, będzie wypisany w naszych sercach. Mówi: „Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.” To jest jedno z najczęściej powtarzających się zdań u proroków. Wszędzie tam, gdzie to czytamy jest mowa nowym przymierzu. Co jeszcze Bóg mówi o nowym przymierzu? Że każdy człowiek od najmłodszego do najstarszego będzie znał Boga, nikt nie będzie mówił: poznajmy Boga!
  Czy teraz możemy tak powiedzieć o tym co widzimy dookoła? Oczywiście, że nie, bo większość ludzi ma Boga w dupie. Już ten sam jeden fakt udowadnia, że cała nauka o nowym przymierzu jaką wpaja się biednym ludziom do głów to czyste diabelstwo!
  Przeczytajcie sobie sami ten fragment Jeremiasza.

  Skoro teraz nie mamy nowego przymierza, to co mamy? Niech każdy z was poszuka sobie odpowiedzi na to pytanie, powiem w skrócie: wolą Boga jest to, aby każdy człowiek przestrzegał prawa mojżeszowego. Tutaj pojawia się inny temat, bo wiadomo, że Chrystus dał ofiarę doskonałą i nie obowiązują ofiary ze zwierząt itd. Ale to jest osobny temat.

  Plan Boga względem nas jest taki: Zamierza wskrzesić tych, którzy na to zasłużą, aby żyli przez 1000 lat w Królestwie (Państwie) Boga na ziemi, ze stolicą w Jerozolimie, a królem ma być Chrystus. I NOWE PRZYMIERZE, TO BĘDZIE KRÓLESTWO BOŻE NA ZIEMI Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM MOJŻESZOWYM. Ludzie obudźcie się!

  O tym jest pół Biblii… O tym, że Bóg zamierza sprowadzić Izraelitów z powrotem do ziemi obiecanej i wtedy, po powrocie Chrystusa na ziemię, wskrzeszeniu tych co na to zasłużyli i uwięzieniu Szatana w otchłani, ODNOWIĆ PRZYMIERZE i ustanowić KRÓLESTWO BOŻE NA ZIEMI. Obudźmy się!

  Apeluję do wszystkich: nie skupiajcie się na tym, czy żyjemy wewnątrz ziemi, czy historia jest zmanipulowana, czy w Watykanie mieszkają demony. Bo choć to jest ważne, jest coś ważniejszego. Każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na pytanie kluczowe: co mam robić, aby być zbawionym? Co z tego, że będziesz wiedział o oszustwach Watykanu, jak ostatecznie i tak zostaniesz potępiony? Najpierw poznaj wolę Boga względem siebie. Co masz robić?
  Według mnie musisz z całego serca starać się przestrzegać prawa mojżeszowego. Dlaczego? Bo wiemy, że Bóg ukarał Izraelitów właśnie za odstąpienie od tego prawa. I wygnał ich. Jak ich sprowadzi z powrotem, to na nowo to prawo będzie obowiązywać.
  Każdy, kto tego nie widzi, niech przyjmie do wiadomości, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że usłyszy od Chrystusa: Precz ode mnie wy wszyscy, którzy czynicie bezprawie!

  Dlaczego przestrzeganie prawa mojżeszowego jest takie ważne? Bo dokładnie to zaatakował najmocniej Szatan. Wybił ludziom z głowy prawo Boga. Zaczęło się od Pawła, który głosił zbawienie przez samą wiarę nie zależnie od uczynków zakonu. Potem to już się potoczyło bardzo szybko. Prawda została skutecznie ukryta i pozostaje ukryta do dziś.
  Szatan ukrył prawdę tam – u Mojżesza i wmówił ludziom, że to jest nieaktualne! Dostrzeżmy to.

  Tak więc informuje wszystkich szczerze poszukujących Boga i Isusa:
  NIE DA SIĘ DOJŚĆ DO PRAWDY, JAK NIE SPOJRZYCIE NA RĘCE SZATANOWI. NA TO CO ZROBIŁ NA PRZESTRZENI WIEKÓW.
  Prawidłowy kierunek badań jest taki: przeczytaj listy Pawła, żeby zorientować się co Szatan zrobił rękoma Pawła.
  Czytaj księgę Henocha, to jest nasza fantastyczna wskazówka pochodząca od samego Boga i przeznaczona specjalnie dla nas – dla ostatniego pokolenia przed przyjściem Chrystusa.

  Spójrz na kierunek zmian teologii biblijnej:
  1) Bóg mówi: przestrzegaj całego zakonu, nie tylko 10 przykazań
  2) Chrystus mówi: przestrzegaj tylko niektórych przykazań, a cały zakon nie jest konieczny do zbawienia
  3) W dziejach 15 zakon sprowadzony został do zaledwie 4 przepisów
  4) Paweł unieważnił cały zakon, bo wiara miała wystarczyć do zbawienia

  Czy to jest prawdopodobne? Przecież aż się rzuca w oczy, że to jest diabelskie kłamstwo! Dlaczego? Bo wiemy, że wolą Boga jest przywrócenie zakonu w Królestwie Bożym. Bóg karze nas wszystkich za odstąpienie od zakonu, dokładnie to jest przyczyną tego co obserwujemy na świecie. Bóg wydał nas w ręce Szatana, żeby nas nauczyć do czego doprowadzi odrzucenie Jego prawa. A my daliśmy sobie wmówić, że praprzyczyna naszego ucisku leży poza nami. Jesteśmy sami sobie winni.

  Jak to zrozumiesz, to dopiero wtedy zobaczysz jakie dyskretne podchody uczyniono już w ewangeliach, aby kroczek po kroczku unieważnić zakon.
  Ja nie wierzę w to, że Chrystus unieważnił zakon mojżeszowy. W tych miejscach, gdzie coś się nie zgadza, opieram się na prorokach, bo wiem jaki jest kierunek zmian w Biblii. (Stopniowe unieważnienie prawa). Chrystus był synem Boga. Czy On mógł głosić rzeczy sprzeczne ze słowami wszystkich poprzedzających Go proroków? Ależ skąd… Chrystus nie przyszedł założyć żadnej nowej religii, ani trwającego nowego przymierza. Chrystus przyszedł złożyć ofiarę za to, że ludzie odstąpili od zakonu. Grzechem jest przestępstwo zakonu i nic się pod tym względem nie zmieniło. Chrystus przyszedł złożyć ofiarę, abyśmy mogli zostać wskrzeszeni do Królestwa Bożego na ziemi i żyć z Chrystusem przez 1000 lat i nauczyć się przestrzegać zakonu. To będzie dopiero nowe przymierze, o którym mówił Chrystus, i Bóg ustami wszystkich proroków łącznie z Mojżeszem. Oni wszyscy powinni mówić jednym głosem. To jest prawidłowy kierunek badań i czytania Biblii. A nie koncentrowanie się na ewangelii Jana i Objawieniu. Wszystko powinno być ze sobą spójne, a spójne robi się tylko wtedy jak zrozumiecie to o czym piszę. Zostawcie na jakiś czas wasze rozkminy, którymi się zajmujecie i przemyślcie to wszystko, bo w głowę zachodzę jak to się stało, że nikt na to przede mną nie wpadł… A może ktoś wpadł?

  • Ok. odpowiem ci krotko : biblia a szczegolnie NT nie zabrania osądzania , tylko jest jeden wymóg : musi osąd być sprawiedliwy :

   J 7:24 nwt-pl „Przestańcie osądzać na podstawie wyglądu zewnętrznego, ale osądzajcie sądem prawym”.”

   nawet synoptyki tę zasadę potwierdzają: Mt 7:2 nwt-pl „bo jakim sądem osądzacie, takim będziecie osądzeni, i jaką miarą odmierzacie, taką wam odmierzą.”

   Twierdzenie że nie wolno osądzać to sprytny diabelski chwyt by zgubić pojęcie prawdy . Dzisiaj ‚”wszyscy szukają prawdy” ale tak by jej nie znależć 🙂 , a jak się osądza postępowanie spowodowane kultywacją nauk demonów , to jest wielki krzyk „nie wolno osądzać”. Komu potrzebny ten zwrot? , samemu diabłu a po co ?, by ukryć zwolenników nauk demonów i by na nich nikt złego słowa nie powiedział. Mają w ten sposób swoistą „pokrywkę” , 🙂 ….ochronną.
   Na mnie taki blef nie działa bo jak wyzej napisałem , osąd musi byc sprawiedliwy. Ja lubuje się w określaniu rzeczy po imieniu, dlatego postępowanie przewrotnych (w rzeczywistości bezbożników) nazywam „po imieniu”, a to jest ich zasługa, bo pokazują tym co piszą, kim są w rzeczywistości. Dlatego określeniami którymi operuję, nie obrażam ich. I po temacie.

  • Twoj cytat : a Szatan ma po tych 1000 latach zostać wypuszczony… nie po to aby ich zaatakować w niebie, ale na ZIEMI. 20:9 : „I ruszyli na ZIEMIĘ” jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z NIEBA ogień i pochłonął ich.”

   Nie ma sprawy ale tego momentu ataku na ziemi , jeszcze nie bylo , diabel zostal wypuszczony ale jego ataku jeszcze nie bylo. dlatego to jest slaby punkt twojej interpretacji i stosownie wnioski jakie piszesz tez są chybione:

   takie jak te:

   Skoro Szatan ma ich atakować na ziemi, to oni muszą królować z Chrystusem na ziemi, a nie w niebie.

   Zignorowałes zatem wszystkie wersety z arta estery, bo kontekst Objawienia 20;8 , mowi ze po wypuszczeniu ……zgromadza narody , a to zrobi w ulamku sekundy? 🙂 to wymaga czasu od jego wypuszczenia , dlatego zyjemy w okresie przed ostatecznym atakiem . I dlatego juz bylo pierwsze zmartwychwstanie a niezaleznie mamy kolejny art estery , ktory tlumaczy drugie zmartwychwstanie.

   https://redoctobermsz.wordpress.com/2014/07/15/rozpakujcie-walizki-to-dla-niektorych/

  • Oj Narg77 – źle z Tobą chłopie…
   to znaczy dobrze – bo szukasz Boga i sprawdzasz, ale już Ci się zaczęło wydawać, ze dobrze znasz Biblię i dobrze ją interpretujesz. Nie mówię, ze ja to robię dobrze, ale będę musiał przejechać się po twoim wybiórczym i błędnym analizowaniu proroctw.

   Cyt- Żeby to udowodnić wystarczy nam przeczytać 20 rozdział apokalipsy. Tam jest taka historia: Szatan ma być uwięziony w otchłani, aby już nie zwodzić narodów (twierdzenie jakoby w tym czasie miała to robić Bestia, której przekazał swą moc nie jest prawdziwe).

   Po pierwsze widzę, że kompletnie nie widzisz, tego, że Apokalipsa nie jest pisana w sposób chronologiczny.
   Jest pisana „nakładkami’, kalkami” które nałożone jedna na drugą tworzą obraz!

   Jej opisy to znaki- symbole i należy je odczytać w ST.

   Jak wskazują nawet tylko wersety 20 r. od 1-4.
   Królestwo Boże nastaje ( nie wnikajmy na razie gdzie…) po zamknięciu szatana jak dowiadujemy się z pierwszych rozdziałów Isus poświadcza, że ma klucze otchłani – potwierdza to w części nie proroczej – mówiąc do Zborów.

   (5) Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
   Nie można więc twierdzić, że I zmartwychwstanie dokonało się po Królestwie Bożym.

   cyt-Potem ma się odbyć pierwsze zmartwychwstanie umarłych i ci którzy ożyją mają mieszkać z Chrystusem na ZIEMI przez 1000 lat. (Estera twierdzi, że Królestwo Boże już trwa w niebie). Dlaczego na ziemi? 

   Twierdzisz, że na Ziemi?
   I owszem ale nie wczytałeś się dokładanie;
   Ap. mówi, że pierw jest Królestwo w Niebie a potem widzialnie schodzi na Ziemię i tu pozostaje.
   Dowody :
   1Krl 8:39 bt „Ty usłysz w niebie, miejscu Twego przebywania.
   Nikt nie zaprzeczy że Isus wstąpił do nieba.

   Ap 4:1 bt „Potem ujrzałem: oto drzwi otwarte w niebie, a głos, ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby rozmawiającej ze mną, powiedział: Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać.”

   Ap 4:2 bt „Doznałem natychmiast zachwycenia: A oto w niebie stał tron i na tronie [ktoś] zasiadał.”

   Ap 8:1 bt „A gdy otworzył pieczęć siódmą, zapanowała w niebie cisza prawie na pół godziny.”

   Ap 11:15 bt „Siódmy anioł zatrąbił, a w niebie rozległy się donośne głosy, mówiące: Nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca, i będzie królować na wieki wieków.”

   Ap 11:19 bt „Potem świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni, a nastąpiły błyskawice, głosy, gromy, trzęsienie ziemi i wielki grad.”

   Ap 12:7 bt „I nastąpiła walka w niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie,”

   Ap 12:8 bt „ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło.”

   Ap 12:10 bt „I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.”

   Ap 14:17 bt „I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, i on miał ostry sierp.”
   Ap 15:5 bt „Potem ujrzałem: w niebie została otwarta świątynia Przybytku Świadectwa,”

   Ap 19:1 bt „Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie, mówiący: Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego,”

   Ap 19:14 bt „A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach – wszyscy odziani w biały, czysty bisior.”
   Nie mam czasu na udowadnianie rzeczy oczywistych ale zrobię mały wyjatek. Jak widzisz na szybko wynotowałam tylko kilka wersetów Ap. świadczących, że Królestwo Boże miało być w pierwszej swej fazie w Niebie. Świadczy o tym również nie tylko cały kontekst ale sporo innych wydarzeń.

   Nie wiem jak czytasz, ze nie widzisz takich rzeczy?

   Cyt Bo następnie czytamy, że oni mają mieszkać razem z Chrystusem, a Szatan ma po tych 1000 latach zostać wypuszczony… nie po to aby ich zaatakować w niebie, ale na ZIEMI. 20:9 : „I ruszyli na ZIEMIĘ” jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z NIEBA ogień i pochłonął ich.”

   Twoim zdaniem zatem Ci co zostali zbawieni i oczyszczeni i sam Isus mają być zaatakowani przez szatana?
   To poco Isus na wojnę armagedonu schodzi z nieba wraz ze swoimi świętymi?

   Jest to analogia do ST bitwy pod Meggido – Sędziów 5:19-21
   19 Królowie przyszli, walczyli;
   walczyli wtedy królowie Kanaanu+
   w Taanachu,+ nad wodami Megiddo.+
   Nie zagarnęli zysku w srebrze.+
   20 Z nieba gwiazdy walczyły,+
   ze swych orbit walczyły z Syserą.
   21 Potok Kiszon ich porwał,+
   potok prastary, potok Kiszon.+
   Zaczęłaś deptać siłę,+ moja duszo.
   Mówi o tym jak Gedeon z nielicznym zastępem 300 wojowników pokonał wielką armię Midianitów (Sędziów 7:19-22)

   Jednocześnie jest to proroctwo identyczne z apokaliptycznym. Jest tu mowa o Królach – 24 króli ap. oraz o gwiazdach. – na pewno wiesz kim są gwiazdy…

    Psalm 18:(8) Zatrzęsła się i zadrżała ziemia, góry poruszyły się w posadach, zatrzęsły się, bo On zapłonął gniewem. (9) Uniósł się dym z Jego nozdrzy, a z Jego ust – pochłaniający ogień, od niego zapaliły się węgle. (10) Nagiął On niebiosa i zstąpił, a czarna chmura była pod Jego stopami. (11) Lecąc, cwałował na cherubie, a skrzydła wiatru Go niosły. (12) Przywdział mrok niby zasłonę wokół siebie, jako okrycie ciemną wodę, gęste chmury. (13) Od blasku Jego obecności rozżarzyły się węgle ogniste. (14) Pan odezwał się z nieba grzmotem, to głos swój dał słyszeć Najwyższy, (15) wypuścił swe strzały i rozproszył wrogów, cisnął błyskawice i zamęt wśród nich wprowadził. Itd.,

   Kolejny dowód; Jak czytałeś w Niebie podczas działalności Królestwa wiele rzeczy odbywa się w świątyni
   Ap 14:17 bt „I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, i on miał ostry sierp.”
   a Powołani święci którzy doznali I zmartwychwstania mają być Królami i KAPŁANAMI a jak wiesz kiedy Isus zejdzie na Ziemię
   PROSZĘ – Ap 21:22 bt „A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek.”
   Nie ma świątyni!!!!
   to jak mogą święci dokanac swej świątynnej – kapłańskiej służby ????

   cyt-Skoro Szatan ma ich atakować na ziemi, to oni muszą królować z Chrystusem na ziemi, a nie w niebie. Tu nie ma innej możliwości interpretacji. 

   Ich atakować? Czy Ty uważasz, że sprawiedliwy Bóg – pierw na sądzie kogoś oczyści uzna ze jest godzien życia, posadzi na tronie a potem wyda ich w ręce szatana? Czy Ty w ogóle zastanawiasz się nad tym co piszesz?

   To jest sprzeczne ze ST i sprawiedliwością Bożą. Szatan po 1000 niebiańskim Królestwie zostaje wypuszczony na Ziemię – tu do nas – by sprawdzić mieszkańców Ziemi- Ci którzy zostali współkrólami są w Niebie i tam szatan nie ma dostępu. I to jest sprawiedliwe i zgodne ze ST.

   Na ziemi to oni będą kiedy szatan zostanie po wojnie armagedonu zniszczony i wtedy Jerozolima schodzi na ziemię i panowanie Boże rozszerza się na ten teren.

   Ap 21:2 bt „I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.”
   Ap 21:10 bt „I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte – Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga,”

   cyt. „Nie może być tak, że Abraham został już wskrzeszony dawno temu i króluje razem z Chrystusem w niebie,”

   Tak mówisz? A Isus mówi tak:
   J 8:56 bt „Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał [go] i ucieszył się.”
   Jakoś wierze Isusowi!
   ….i dołączą do nich stopniowo wszyscy, którzy w ciągi wieków „zostali ścięci i głosili Słowo Boże, oraz tych którzy nie oddadzą pokłonu zwierzęciu ani jego posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją” – dołączą do Chrystusa który jest w niebie? Absolutnie nie może to być prawdą, bo Szatan nie będzie miał już dostępu do nieba i nie będzie mógł atakować tych, którzy są w niebie, w niebie będzie już w tym czasie zbawienie zgodnie z Ap 12:10:

   No a przed chwilą pisałeś, ze będzie świętych atakował na ziemi…

   Ap 2:13 bt „Wiem, gdzie mieszkasz: tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś, nawet za dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który został zabity u was, tam gdzie mieszkaszatan.”

   Ap 12:9 bt „I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię; został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.”

   Ap 20:2 bt „I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.”

   Ap 20:7 bt „A gdy dobiegnie końca tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony.”

   cyt- „I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.”

   cyt – Innymi słowy: jak Szatan zostanie wywalony z nieba, to nie będzie mógł wrócić do nieba, żeby atakować mieszkających tam wskrzeszonych ludzi razem z Chrystusem, po tych 1000 latach panowania Królestwa Bożego w niebie. To jest twierdzenie całkowicie nie do przyjęcia – brak wewnętrznej spójności i logiki rozumowania.
   Ap 12:12 bt „Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i morzu – bo zstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu.”

   (Ap. 12:9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.
   (10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.(11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.
   (12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.
   (Ap.20:6) Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.

   Ap 20:2 bt „I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.”

   Ap 20:3 bt „I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony.”

   Ap 20:4 bt „… ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem.”
   „I ujrzałem trony – a na nich zasiedli [sędziowie], i dano im władzę sądzenia i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi, i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem.”

   Ap 20:5 bt „A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat dobiegło końca. To jest pierwsze zmartwychwstanie.”

   Ap 20:6 bt „Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat.”

   Ap 20:7 bt „A gdy dobiegnie końca tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony.”

   cyt”Zatem jasne jest to, że 1000 Królestwo Boże będzie na ziemi po powrocie Chrystusa na ziemię”.

   -Ciekawa teza; Jak pisałam po I zmartwychwstaniu święci mają być m/in kapłanami. Ap. opisuje królestwo w niebie i wyraźnie określa jego trwanie. Trony są w niebie!! itd. itp. Ap 4:4 bt „Dokoła tronu – dwadzieścia cztery trony, a na tronach dwudziestu czterech siedzących Starców, odzianych w białe szaty, a na ich głowach złote wieńce.”

   Ap 20:4 bt „… ujrzałem trony – a na nich zasiedli [sędziowie], i dano …”
   „I ujrzałem trony – a na nich zasiedli [sędziowie], i dano im władzę sądzenia i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi, i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem.”
   Jan widział świętych i trony w NIEBIE!

   Cyt- Ludzie zostaną wskrzeszeni – ci z pierwszego zmartwychwstania. Czyli jasne jest, że teraz nie ma Królestwa Bożego o którym jest mowa w Biblii. Bardzo prawdopodobne jest, że w niebie już nastało zbawienie (ale to nie jest to samo co Królestwo Boże – innymi słowy mają tam wytchnienie), bo Szatan został wyrzucony z nieba, ale na ziemi jest to co widać: Szatan rządzi.

   Co to za bełkot ?są zbawieni nie ma Królestwa…. Owszem nie ma – bo szatan został właśnie w naszych czasach wypuszczony i szykuje swoich na wojnę Goga i Magoga. Patrz co się dzieje na Ziemi….

   cyt – Natomiast wy (Mariuszu i Estero) jako byli ŚJ, macie cały czas problem żeby oczyścić swój mózg z ich nauczania. Widać to po kierunku w jakim brniecie w waszym rozumowaniu.

   Człowieku Ty w ogóle nie znasz nauk strażnicy – Im od naszych poglądów włos na głowie się jeży!
   Jesteśmy pewnie pierwsi na ich liscie zakazanej….

   cyt -Mariuszowi pytanie: gdzie w Ew. Jana mamy informację o tym, że Isus ZAWARŁ już z nami nowe przymierze i że ono już trwa? Skoro uznajecie Ew. Jana jako natchnioną, to powinniście bardzo szybko się zorientować, że nigdzie nie znajdziecie takiej informacji. Ale dlaczego nikt z was nie wpadł na to, żeby zająć się tym tematem?

   Nazwa Nowe przymierze jest nieadekwatna do wydarzeń biblijnych – sama jej nie lubię- jednak jeśli obowiązuje nadal stare przymierze dotyczące Izraela – to Ty w ogóle nie rozumiesz proroctw Daniela a i sam nie wiem co szykujesz się na jakąś łaskę, skoro ona ma nas niedotyczyć. Przykro mi nie mam czasu na odpisywanie na takie pisanie. Robię to szybko i sprawia mi to ból. Czytaj biblię – powstrzymaj się od nauczania innych, Twoje słowo świdczą o tym że może i masz poznanie ale kompletny brak znajomości Słowa Bożego również.

    Cyt- I NOWE PRZYMIERZE, TO BĘDZIE KRÓLESTWO BOŻE NA ZIEMI Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM MOJŻESZOWYM. Ludzie obudźcie się! – może cytat jakiś …

   Ogólnie mówiąc; nie jest ważne co nam się wydaje i jak my coś widzimy – tak robili faryzeusze i nie poznali Isusa- – ważne jest co MÓWI BÓG!!!a tego trzeba się upewniać codziennie.

 21. Tak jeszcze rzuciłem okiem na wpisy czytelników i pojawił się temat nowego narodzenia. A więc wiecie co dla Boga znaczy „narodzić się na nowo” i mieć nowego ducha? Przeczytajcie Ezechiela 18 rozdział. Tam jest wszystko, a konkretnie w wersetach 18:30-32. Ale najlepiej to widać czytając cały 18 rozdział. A jeszcze lepiej widać po przeczytaniu też kilku poprzednich rozdziałów Ezechiela. Dla Boga nowe narodzenie oznacza zmianę człowieka w kierunku przestrzegania prawa mojżeszowego. I to miał na myśli Isus w Ew. Jana. Nic innego. Co to znaczy narodzić się na nowo z wody i z ducha? Powinien to dokładnie wyjaśnić, bo ja tego nie rozumiem, tam jest miejsce na różne interpretacje i konsekwencja jest taka, że wszyscy chrześcijanie uważają się za nowo narodzonych:)

  Ponadto jeszcze chciałem dorzucić bardzo piękny werset z księgi Daniela – proroctwo o Watykanie. Daniel 7:25:

  „I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył Świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu.” Przy okazji z tego by wynikało, że ten okres czas, dwa czasy i pół czasu nie dotyczy wielkiego ucisku, ale on już trwa. Jeśli tak, to skończy się to wielkim uciskiem – NWO.
  Widać to ponieważ zmiana czasów i zakonu nastąpiła już dawno i trwa do tej pory.

  „Odmienić czasy i zakon. „Bardzo piękne proroctwo. Zmiana czasów polega na tym, że w ogóle nie posługujemy się kalendarzem Boga opartym o księżyc, nie wiemy o tym, że dzień zaczyna się i kończy o zachodzie słońca. Nie wiemy tego, że miesiąc zaczyna się nowiem księżyca i też ma być to dzień świąteczny. Ostatnio jeszcze zwróciłem uwagę na to, że Babilon Wielki celebruje codziennie najważniejszy moment w ciągu dnia. Jaki to moment? Godzina 12 w południe. Co jest takiego charakterystycznego dla tego momentu? To, że SŁOŃCE jest najwyżej na nieboskłonie. Czy to nie jest solarny kult diabła? Codziennie z wieży mariackiej grają hejnał o tej godzinie.
  Mało tego nie obchodzimy najważniejszego święta biblijnego: Szabatu. Dalej: nie obchodzimy lat sabatowych i jubileuszowych, i świąt biblijnych danych przez Boga. Zobaczcie co ludzie robią kiedy zaczyna się 7 dzień tygodnia. Zaczyna się weekend, a więc każdy robi CO CHCE, jakaś imprezka, jakaś wycieczka, obojętnie co – grunt że każdy myśli o sobie, a nie o Bogu. Szabat trwa także w sobotę do zachodu słońca. Co w tym czasie robią ludzie? Załatwiają swoje sprawy bo w tygodniu nie mają czasu. Sprzątają dom itd. Przygotowują się do świętowania dnia słońca. Lepiej Szatan nie mógł tego wymyślić.
  Co jeszcze ciekawego o kalendarzu? Każdy (lub większość) celebruje swoje imieniny (a tym samym uznaje kult świętych narzucony przez diabła) oraz urodziny… Czy można mówić, że urodziłem się np. 13 czerwca i świętować ten dzień? To jak byśmy policzkowali Boga uznając kalendarz diabła zamiast kalendarza Boga. Kalendarz mamy od papieża Grzesia. Kto jest sługusem Watykanu niech go przestrzega.

  A zmiana zakonu na czym polega? Przecież to widać jak na dłoni… Po pierwsze nikt nie szuka prawa w księgach mojżeszowych tylko każdy myśli (lub prawie każdy), że jest nowe przymierze i to jest nieaktualne. Już nie wspomnę o samej zmianie 10 przykazań… Tutaj można by się rozpisywać długo, ale nie ma po co, kto chce to to sam zobaczy.

  Np. adwentyści kiedy omawiają to miejsce dotyczące zmiany czasów wspominają tylko o Szabacie. A TO NIE WSZYSTKO.
  Tak mnie ciekawi ilu z was obchodzi Szabat? To jest tyle razy podkreślane przez Boga… Lubie te paplaniny w sieci, gdzie ludzie argumentują, że to nie obowiązuje, bo coś tam…

  Ale zwracam uwagę wszystkim na jeszcze jedno. Czy Bóg robi różnicę między 10 przykazaniami a pozostałymi przykazaniami zakonu? Bo jeszcze do niedawna tak myślałem. Skoro wyróżnił 10 przykazań to one muszą być ważniejsze niż te pozostałe małe przepisy. Bardzo wielu ludzi tak uważa. Tymczasem doznasz olśnienia, jak przeczytasz Ezechiela 18 rozdział. Tam Bóg po pierwsze mówi o tym, że wszystkie przepisy są tak samo ważne, a po drugie: PODAJE WARUNKI ZBAWIENIA. Chcesz wiedzieć co masz robić, aby być zbawionym? Przeczytaj Ezechiela 18 rozdział.
  Bóg definiując warunki zbawienia mówi: jak zrobisz to a tamto, TO BĘDZIESZ ŻYŁ.
  I wielokrotnie podkreśla, że ten kto przestrzega zakonu, będzie żył od tego. Inaczej mówiąc: będzie wskrzeszony do życia wiecznego w Królestwie Boga na ziemi, w którym będzie obowiązywać na nowo zakon mojżeszowy.

 22. Co do osądzania to Mariusz masz rację, ale zauważ, że możesz kogoś osądzać z miłością, albo z nienawiścią. Ja mówię o formie a nie o treści. Możesz się postarać tak formułować osądy, aby przy tym nikogo nie obrażać niepotrzebnie? Ostatnio rozmawiałem z kolegą, który tez czasem bywa na Twojej stronie i wiesz co powiedział? Że jego również to razi. I choćbyś miał niewiadomo ile racji, to tym sposobem zamiast innym pomóc, żeby mogli zrozumieć, to utrudniasz im poznanie, bo pierwsze co jak się ostatnio czyta Twoje wypowiedzi to widać jakiś taki jad… Tracisz w ten sposób czytelników. Nie wszyscy są tak niewrażliwi jak ja:)

  Co do sądzenia, to myślę sobie, że musimy osądzać. I Mariusz masz rację. Bo na jakiej podstawie mielibyśmy uznać jakiś czyn, czy jest zgodny z prawem bożym? Np. wyobraźmy sobie, że ktoś je w naszej obecności szynkę. Czy to jest zgodne z prawem bożym? Nie. I mam dać temu wyraz, bo mam 9 przykazanie, aby dawać prawdziwe świadectwo. A żeby dawać prawdziwe świadectwo, musi być ono zgodne z prawem bożym.
  Bywa też, że człowiek myśli, że robi dobrze, a w rzeczywistości jest to niezgodne z prawem bożym. Ale 9 przykazanie oznacza, że masz mówić to, według Ciebie, według Twojego poznania jest prawdą.
  Teraz przypomnijmy sobie np. co Paweł pisał o jedzeniu nieczystych pokarmów. „Nie zwracaj uwagi innemu jak je świnie, bo nie postępujesz zgodnie z miłością, bo przez ciebie będzie się trapić twój brat.” Czy to jest zgodne z 9 przykazaniem? Oczywiście, że nie. Czy to jest zgodne z „nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni”? Też nie. Mamy sądzić, ale tylko na podstawie prawa bożego. Musimy sądzić, żeby wiedzieć co jest dobrem, a co złem. Prawda jest jedna i jest bezwzględna. Isus też osądził faryzeuszy jako synów diabła. Jak chcesz, to nie umieszczaj tego postu, to jest raczej wiadomość dla Ciebie. Nie chcę Cię cały czas krytykować, bo swoje już powiedziałem.

 23. narg 77 – zacznę trochę od końca… zgadzam się z Tobą w zupęłności, co do tego, że Mariusza; powinien „wychamować” z tym językiem, na co zwracam jemu uwagę i dziś publicznie również go prosiłam, by zmienił postępowanie. takie karcenie w miłości 😉

  Co do oceniania – Twoje argumenty są bardzo trafne i zgodne z Słowem Bożym, z ocenianiem należy postępować jak z „ostrym nożem” – nie wolno miotać przymiotnikami i personalnie jeździć po człowieku, ponieważ to nie jest ocena tylko chamstwo. Przykład doskonałej oceny dał Isus. Zauważ, ze Ew. Jana nie ma przekazu, jakoby Isus miotał przymiotniki do faryzeuszy -jak to podają ew. synoptyczne. Osądzamy czyn, słowa, a nie personalnie, rzucamy się na osobę. To jest również naszą ochroną przed spoufalaniem się ze złymi uczynkami naszych innych – Bo ani Chrystus nie miał społeczności z tym światem jak i sam podkreślał, że jego przyjaciele – bracia też nie są częścią tego świata. Jeśli nie wolno nam osądzać, to na jakiej podstawie Isus dokonał tego rozdzielenia?

  Co do przestrzegania przykazań i prawa mojżeszowego, a co za tym idzie, nowo narodzenia; prawda jest taka, jak podajesz. PRAWO NATURALNE ciągle i nieustannie nas obowiązuje. Tak jak dla Izraela, tak i dla nas ST jest bardzo ważny i konieczny. Jedynie przestało nas obowiązywać prawo świątynne z którego Izrael i tak zrobił bezmyślne rytuały, co było powodem nierozpoznania zbawiciela. Jak już pisałam Bóg nigdy nie zmienił prawa i przykazań.

  (Malch. 3:6) Ja jestem Panem, twoim Bogiem, i ja się nie zmieniłem.

  Problem polega na tym, że ludzie nie rozumieją, że ofiara Isusa wykreśliła kult świątynny a Syn Boży nigdy nie mówił sam od siebie tylko to co było od początku jasne i podane przez Jego Ojca…

  Dla tych, co twierdzą, że prawo Boże nie obowiązuje – mam propozycje… niech pożyczą koledze swoją żonę, albo niech pozwolą się okraść itd., itp. Isus mówił o nawonarodzeniu w duchu i w prawdzie, ale i mówił o tym, że nawo narodzenie jest ściśle związane z uczynkami prawa. Przestrzeganie prawa mojżeszowego + wiara w ofiarę Isusa. Jeśli chodzi o Sabat – pamietajcie nie zróbcie z niego to co zrobili z niego Żydzi – sabat jest dla człowieka a nie człowiek dla sabatu – my nie mamy jemu służyć ale on jma służyć nam. Po wielu latach analizy Biblii musze Ci powiedzieć jeszcze coś; mówisz, że Bóg traktuje wszystkie prawa na równi – owszem , jednak jedno przykazanie jest szczególnie podkreślane i uwypuklanie przez Stwórcę – mianowicie 2 pezykazanie Boże – dotyczące bałwochwalstwa!!! Gdzie byś biblii nie odtworzył aż chuczy od podkreślania jak Bóg nienawidzi bałwanów i tych co im służą – od ks. rodzaju do apokalipsy!

  Życzę dalszego poznania i błogosławieństwa w Isusie.

 24. „Tak zrobili faryzeusze – znając dobrze pisma prorocze nie poznali Mesjasza, bo im nie pasował do ich interpretacji, do ich wizualizacji pozycji Mesjasza.
  Mając własne wyobrażenie- pominęli wyobrażenie Boże i jego plan zbawczy!! ”

  To dla Estery i tych którzy opowiadają takie naciągane bajki.

 25. Mariuszu, dziwne jest dla mnie takie tłumaczenie Biblii. Powiem Ci, że takie artykuły nie budują mnie duchowo a wręcz osłabiają. Naprawdę zjadłem już mnóstwo nerwów przez różne artykuły w internecie. Aktualnie mam takie podejście, że jeśli Bóg zechce dać mi zrozumienie to da mi je sam. Bez pomocy artykułów. Uważam, że techniką szatana jest wprowadzanie dezinformacji. Jest tyle „prawd”, że tylko z pomocą Boga można osądzić która jest tą prawdziwą. To na prawdę ciężki temat ten artykuł.

 26. Rafale moja rada dla Ciebie – zamknij neta – nie czytaj tych artykułów które nerwy Ci zjadają.
  I wsłuchaj sie dokładnie w każde słowo Isusa z ew. Jana – na początek – słuchaj i czytaj – kazde słowo przerabiaj i zastanawiaj się nad każdym i jak to zrobisz „1000” razy to potem przejdź do innej księgi. jak będziesz słuchał Boga nie będziesz musiał słuchać Bajek – głupich, czy zwiedzionych ludzi. Ty niestety mają mapę uganiasz się po świecie pytając o drogę – lepiej zawróć!, kto szuka ten znajdzie 🙂

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s