redoctobermsz

Kto szuka ten znajdzie, a kto nie chce szukać to nigdy nic nie znajdzie

Zrzucenie Szatana…już było!

44 Komentarze

Czy za radą „dzisiejszych nauczycieli” mamy oczekiwać zrzucenia szatana ?

Obj.Jana 12:10 „I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

Księga Objawienia jest księgą o szczególnej wadze – wskazaną przez Isusa, jako natchniona Duchem Świętym. Jednak, co do niej popełnia się największy i niewybaczalny błąd interpretatorski. Objawienie zostało napisane 2 tysiące lat temu, nigdy ta księga nie została „zapieczętowana” mimo to, że jej opis rozpoczyna się wydarzeniami przeszłymi – dokonanymi pierwszych zborów, to znaczy Isus mówi 7 zborom co zrobiły, co mogą zrobić jeszcze i jakie konsekwencje są tych czynów. Wmawia się nam, że 2 tys. lat dziejów ludzkości i nieba, nie znajduje w Obj. swojego spełnienia. Tyczy się to również – objęcia przez Chrystusa władzy Królewskiej oraz zrzucenia szatana na Ziemię, I zmartwychwstania, czy też 1000- letniego Królestwa.

Twierdzi się, że wszystko, co w niej napisane jest kwestią czasu – namprzyszłego. Twierdzi się błędnie również, że opis Apokaliptyczny jest przedstawiony w sposób chronologiczny.

Nic bardziej mylnego!

Objawienie Jana spełnia się przez cały ten czas -2 tys. lat, a teraz znajdujemy się w kulminacyjnym jej etapie. Tylko problem tkwi w tym, że interpretatorzy żyjący współcześnie –nie wzieli sobie do serca słów Isusa z Ew. Jana, nie rozpatrują sprawy w duchu i prawdzie. Patrząc jedynie na swój własny czasookres życiowy- nie chcą uznać, że jest to marginalna część olbrzymiego okresu i całość tego czasu należy brać pod uwagę w rozważaniach w kontekście ST proroctw i znaczeń użytych w Objawieniu.

Werset (Obj. 12:7-10), Obj.Jana 12:10
„I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, (dlaczego ) gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.”
To opis dotyczący wydarzeń dokonujących się już po śmierci i zmartwychwstaniu Zbawiciela.

Na co wskazuje nam powyższy werset tej księgi?
Po pierwsze wskazuje ważną zależność – objęcia władzy i panowania Pomazańca od wcześniejszego zrzucenia – czy wyrzucenia szatana z nieba.
Potwierdza to zrozumiałą i opisaną przez Isusa w Ew. Jana kolejność zdarzeń; pierw szatan zostaje usunięty z nieba – potem nastaje władztwo Pomazańca, czyli Isusa.
Nie ma już miejsca dla szatana w Niebi, po zadaniu mu ostatecznego” ciosu” przez ofiarniczą śmierć Isusa, wyjaśnienie kwestii spornej – wypełnienia proroctwa Daniela.

Co to oznacza? Tylko tyle, że od tej chwili szatan nie może wejść na zgromadzenie w niebie, czy stawiać się przed „Tronem Bożym”… Został już osądzony i wyprowadzony z „Sali rozpraw”.

„Strącony” — czasownik  eblede ma tu odcień prawniczy: oznacza karne usunięcie, potępienie.
‘Tego samego faktu dotyczą dwie wypowiedzi Chrystusowe w Ewangelii św. Jana: strącenie Szatana pozostaje tam w związku z działalnością ziemską Chrystusa, z dokonanym przez Niego dziełem Odkupienia’.

 

Objawienie 12:10 – przedstawia nam 2 oczywiste prawdy.
– Chrystus poszedł do Nieba i objął królewski Tron w Niebie
– wcześniej jednak zanim to się stało, szatan z Nieba musiał zostać wyrzucony bez możliwości powrotu.
Kiedy się to wydarzy? A może już się darzyło?
Jeśli mamy jakikolwiek dowód na to, że Chrystus objął władzę w Niebie – przy boku Ojca – znaczy to, że wydarzenia dotyczące wyrzucenia szatana z nieba również musiały się już dokonać.
I tu odnieśmy się do słów Isusa, który nie tylko będąc na ziemi mówił o tym, że idzie do Ojca doznać chwały i objąć Tron, który za jego wierność został Jemu przygotowany w Niebie, ale to Isus sam osobiście poświadcza – jako fakt dokonany objęcie władzy Królewskiej oraz wydarzenia poboczne…

Jan 16:11 
(11) „O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony”.

(Jana 17:4) Ja cię uwielbiłem na ziemi; dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał; 
(5) A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał.

Obj. Jana 3: 21 „Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, 
jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie”. 

Księga Objawienia została napisana w II połowie I w.n.e. Jak widzimy w jej treści osobiście Syn Boży – Isus Chrystus potwierdza; „Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie”.

Podobnych wersetów jest dużo więcej, jednak to oświadczenie Syna Bożego nie pozostawia żadnych złudzeń. Bez wątpienia Chrystus objął obiecane panowanie w NIEBIE. Co za tym idzie, szatan musiał zostać z nieba wyrzucony.

Już tylko przy tak krótkiej analizie w kosz idą wszystkie „brednie”, jakie od lat głoszą ludzie o tym, że szatan dopiero zostanie wyrzucony albo, że „został wyrzucony trzy miesiące, czy trzy lata temu” – jestem zszokowana, że tak zupełnie bez dowodowa paplanina jest chętnie przyjmowana przez ludzi i nikt nie żąda od „takowych” podania podstawy tych twierdzeń.

Od 2 tysięcy lat mamy zawarty w księgach biblijnych – w tym w Objawieniu dokładny opis i czas tych wydarzeń a mimo tego zamiast poddać się osobiście głębokiej analizie zawierzamy swój los fałszywym nauczycielom, przyjmując ich błędną interpretację biblijnych wydarzeń.

 

W tym momencie należy uściślić kilka bardzo ważnych kwestii dotyczących księgi Objawienia. Objawienie jest pisana tym samym systemem (stylem), co ks. Daniela. To znaczy przedstawia ten sam opis wydarzeń, ale w różnych odsłonach, każdy z nich jakby dopełnia poprzedni dodaje mu barw i kontrastów, domawia szczegóły i określa wydarzenia zarówno w niebie jak i na ziemi. Kiedyś ktoś porównał to do nakładania kalek w maszynie drukarskiej dopiero nałożenie wszystkich da cały klarowny i jasny obraz. Taki właśnie system odsłon jest użyty w Objawieniu. Poza tym, są tacy, którzy okłamują twierdząc, że proroctwo opisuje tylko i wyłącznie wydarzenia przyszłe i nie wspomina o przeszłości czy teraźniejszości opisującego je proroka. Prawda jest jednak inna bardzo wiele proroctw jest „zakotwiczona” w teraźniejszości autora, czasem odwołuje się do przeszłości i jest to element w Biblii powszechnie znany. Księga Objawienia jest księgą „zakotwiczoną” w ówczesnych pisarzowi (Janowi) wydarzeniach.

Takie zakotwiczenie, jest nam już dobrze znane z innych ksiąg proroczych takich, jak na przykład księga Ezechiela, księga Daniela, gdzie w proroctwie dotyczącym snu Nebukadnesara. Daniel przyznaje „Ty królu jesteś głową ze złota”. Znaczy to, że proroctwo „o posągu” rozpoczynało się od wydarzeń, które dotyczyły zbudowanego przez Nebukanesara królestwa, czyli sytuacji już dokonanej.
Analogiczną sytuację obserwujemy w Objawieniu, tyczy się to, nie tylko przekazywanych przez Isusa informacjom dla zborów, ale również początkowych wydarzeń dotyczących tego proroctwa.

Przede wszystkim mówimy tu o śmierci, zmartwychwstaniu, odejściu Isusa do Nieba i objęciu przez Chrystusa władzy królewskiej w Niebie. Zakotwiczonym proroctwem jest również ks. Ezechiela, ona również mówi o zrzuceniu szatana.

Ks. Ezechiela 28
(12) Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna,
(13) Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony.
(14) Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych.
(15) Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość.
(16) Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych.
(17) Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali.
(18) Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił; obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy cię widzieli.
(19) Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad tobą; stałeś się odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki.

 

Jak możemy łatwo zauważyć, to proroctwo mówiące o przyszłych wydarzeniach dotyczących losu szatana „zakotwiczone” jest w dalekiej przeszłości, bowiem opowiada o czasach, kiedy szatan został stworzony, kiedy był jeszcze prawym w swym postępowaniu i o Edenie. Poczym przedstawia przyszłe wydarzenia zrzucenia i zniszczenia szatana.
O „zakotwiczeniu” proroczym ks. Objawienia świadczy wiele;
Po pierwsze werset Objw. 1:19
(Ap 1:19BM) Napisz te rzeczy, któreś widział i które są, i które się dziać mają potem.
( Ap 1:19BW) Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać
Drugim dowodem „zakotwiczenia” w teraźniejszości pisarza Jana jest odwołanie się Chrystusa do zborów istniejących w danych czasach, które Pan chwali i gani za swoje czynny. ( rozdz. 1- 4). To właśnie w „treści mowy Pana do zborów” Isus poświadcza, że otrzymał władzę Królewską w Niebie. Ap. 3:21
Kolejnym dowodem jest nakaz Chrystusa, by nie pieczętować słów proroctwa tej księgi.

Pieczętowanie pism jest opisane w wielu księgach ST. Zapieczętowanie świadczyło o tym, że nikt nie miał wglądu – nie mógł otworzyć danego pisma oraz pieczętowanie zabezpieczało pismo przed jakąkolwiek zmianą danego tekstu.

Co to oznacza? Gdy Daniel otrzymał proroctwo, Bóg kazał zapieczętować słowa tego proroctwa, ponieważ dotyczyło ono dni przyszłych, Jan nie miał pieczętować słowa, ponieważ jego rozpatrywanie obowiązywało od dnia, kiedy było mu ono objawione. Było to spowodowane tym, że wypełnienie tych słów rozpoczęło się od razu, a dokładnie od dnia wypełnienia się proroctwa Daniela o 70 tygodniach spełnionego na Chrystusie. To oznacza również, że w tym okresie proroctwo Daniela było już wolne od pieczęci. Dlatego Isus umierając na symbolu solarnym – krzyżu mówi ”Dokonało się”. Wszystko się dokonało i rozpoczął się czas końca i Królestwa Chrystusa. Wszystko się dokonało i tylko syn jest prawomocnym Królem.

 

Następnie w Objawieniu czytamy;
(Obw.j 5:,5) A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć. 5 I mówi do mnie jeden ze Starców: «Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci». 

Werset ten odwołuje się do czasu, kiedy nie było nikogo, kto mógłby otworzyć księgę prawdy, jednak Isus poprzez swoją śmierć i zwycięstwo nad szatanem okazał się godny.
Również początek rozdziału 1 od 9 do 12 dotyczy czasu współczesnego Janowi.
Czy to są już wszystkie wydarzenia, które tyczą się „zakotwiczenia” księgi objawienia w teraźniejszości Jana? Sprawdźmy.
Oto Chrystus mówi o sobie tak;
Objaw. 1:17,18 „…Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani”.

(Objaw. 3: 21) „Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.” 

 

Mamy tu, potwierdzenie naszego Mesjasza, co do Jego zmartwychwstania i objęcia władzy w niebie, gdzie zasiadł przy swoim Ojcu na Jego tronie. Słowa te, wypowiada Isus do zborów w I wieku i informuje je, że zasiadł na Bożym tronie. Poczym wielokrotnie poświadcza, że słowa te są prawdziwe i pewne.
A co wiemy o diable – smoku?
(Obwj: 12: 3)” I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów. 4 I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię.”

Objawienie jest opisane starotestamentowymi symbolami- znakami;
Objw. 1:1 Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. „
Wielu interpretatorów Objawienia popełnia wiele błędów w odczytywaniu tych znaków, jednak, co do znaku smoka nie ma żadnych wątpliwości.
Smok jest symbolem szatana.

Powyższy werset informuje nas o tym, że szatan pociągnął za sobą trzecią część aniołów, które zwiódł. Wraz z nimi zostali oni zrzuceni na ziemię a smok swój atak skierował w stronę niewiasty.

Temat zrzucenia szatana, jest tematem trudnym- przez utrwalenie błędnych poglądów i wymagającym dogłębnej analizy ale sama analiza prowadzi do klarownych i jednoznacznych wniosków.

Biblia mówi nam, że Chrystus objął panowanie w niebie, jednak dokonał tego, po tym, gdy szatan z nieba został wyrzucony.
Należy przy tym temacie zaznaczyć, że szatan przeciwstawiając się Bogu utracił swoją pierwotną pozycję oraz ze względu na kwestię sporną wynikłą w raju otrzymał dostęp do Ziemi. Mamy potwierdzenie tego m/in. w księdze Hioba oraz przy kuszeniu Chrystusa przez szatana, gdzie oferuje Isusowi oddanie wszystkich królestw ziemi za jeden pokłon.

Musimy, zatem przeanalizować dwie nierozłączne kwestie:
– Sam fakt zrzucenia szatana
– Objęcie władzy przez Mesjasza
Z księgi objawienia dowiadujemy się, że szatan nie mógł dłużej przebywać w niebie po zwycięstwie Chrystusa, jakie dokonało się w czasie, kiedy to Chrystus oddał swoje życie na krzyżu.

(Objaw. 12 :10) „I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.”
Werset ten jednoznacznie wykazuje nam kolejność wydarzeń.
– Wyrzucenie szatana
– Władztwo Pomazańca

Tu jednak pomija się i nie tłumaczy jeszcze jednej, aczkolwiek bardzo ważnej przegranej. Jest to przegrana szatana z uczniami, przyjaciółmi, Apostołami i uczniami Mesjasza.

Oni to oddali życie za Mesjasza, składając swoje życie za niego.
Daniela 12:7 „To wszystko dokona się, kiedy dobiegnie końca moc niszczyciela świętego narodu”. 
W tych wydarzeniach dokonało się wszystko, co biblia nazywa zmiażdżeniem głowy szatanowi. Ponieważ jego „argumenty” się nie obroniły- przegrał- został osądzony, skazany, wyrzucony z nieba i pozostał jemu krótki czas na 1000 letnie pozbawienie go wolności a po krótkim wypuszczeniu na dokonanie wyroku Jeziora ognia. W tym okresie dokonała się również moc niszczyciela św. narodu.
Wtedy to został wyrzucony z Nieba na Ziemię. Nie zorientował się zbytnio w swej sytuacji ponieważ jak wiemy na Ziemi już bywał ale nigdy nie zostały za nim zaczaśnięte drzwi wejściowe do powrotu przed Boży tron.

(Objw 12:7)” I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. 
I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, 8 ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. 9 I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. „
Oznacza to, że szatan i jego aniołowie nie mają od tej chwili dostępu do nieba. Szatan nie może przychodzić przed oblicze Boga. Nie może już tym samym wypowiadać się przed Bogiem i oskarżać Braci Chrystusa.

12:10” I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym.”

Już nie może ich oskarżać, ponieważ zostały odebrane mu wszelkie argumenty. Po sądzie już nie przeprowadza się mediacji z sądem – oczekuje się na wyrok i karę.
12:11 „A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych – aż do śmierci. „
Naśladowcy i uczniowie Pana dokonali to swoją wiernością i posłuszeństwem dla Mesjasza. Nie powstrzymali się nawet w obliczu śmierci, by świadczyć i zginąć za Isusa.

O tym, że Szatan został zrzucony na Ziemię i tu działa mówi nam sam Mesjasz;

Ap.12:12 ” Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i biada morzu –bo zstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu». „

Ap.2:13 „Wiem, gdzie mieszkasz: tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś, nawet we dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który został zabity u was, tam gdzie mieszka szatan.” 
Ktoś kto ma tron posiada też swoich poddanych – czyli swoje królestwo.

3:9 „Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami – a nie są nimi, lecz kłamią.” 

(Jana 12:31) – „Teraz jest sąd świata tego, teraz władca świata tego wyrzucony będzie na zewnątrz. „

Te słowa wypowiedział Isus do swoich uczniów w Ew. Jana. Oświadczył, że szatan został osądzony oraz, że będzie wyrzucony z nieba.
(Jana 14:30)Już wiele nie będę mówił z waminadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie;”

(Jana 16:11) „O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony.”

Fakt osądzenia szatana potwierdza również powyższy werset.

Jedynym miejscem działania szatana i jego aniołów była wtedy Ziemia.
(Ap 12:9) „I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. „
A jego jedynym celem zabicie świętych najwyższego oraz zwiedzeni- nasianie Konkolu wśród ludzi.
Zanim Chrystus odszedł do ojca zająć swój tron bardzo wiele czasu poświęcił swoim uczniom by przygotować ich na atak szatana. Wspaniale przedstawia to Ew. Jana.
Aby dobrze zrozumieć należy poznać cały jej kontekst. Ze szczególnym zaznaczeniem rozdziału od 11 do 18.
Mamy tam przedstawione duże starania Chrystusa dla przygotowanie swych uczniów na atak szatana oraz przygotowuje ich do tego, co ma się wydarzyć oraz wskazuje On na to, że czasu jest już mało i, że gdy odejdzie światło nastanie ciemność – co historycznie łatwo dostrzegamy.

Pan modli się do Ojca o ochronę dla swoich uczniów i siłę dla nich. Wiedział, co ich czeka i że szatan ich pozabija. Wiedział, że potrzebują wzmocnienia by wytrwać do końca. Wiedział, że celem „ojca kłamstwa jest zniszczenie jego nauki i spowodowanie olbrzymiego odstępstwa. Celem jego ataków padły pierwsze zbory.

Wiemy, że w tym okresie istniało prawdopodobnie około 100 zborów, jednak Isus zwraca się do 7 i tym wykazuje jak wiele zwiedzenia i fałszywych nauczycieli nazbierali. Upomina je i ostrzega oraz chwali za trzymanie się Jego nauki. W ewangelii Jana napomina, by mocno trzymać się Jego słów. Ostrzega, że on jest światłością a on odchodzi a po nim przychodzi książę tego świata i oni staną się jego celem.

Ew. Jana 9:4 „Dopóki jest dzień, a musimy wykonywać dzieła Tego, który Mnie posłał. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. 5 Jak długo jestem na świecie, jestem światłem świata.”

 

Isus wielokrotnie ostrzega przed odrzuceniem Jego słowa:

(Jana 12: 48)  Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym;

(Jana 8: 12) Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.
Mówi to, ponieważ wydarzenia, jakie miały się wydarzyć były najważniejszymi wydarzeniami w historii świata a słowa Isusa ratunkiem i przygotowaniem na apokalipsę. Isus jest światłością ale odchodzi i zostawi swoich uczniów samych wystawionych na zmożony atak szatana.

(Jana 16: 2,3)„Doprawdy, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia świętą służbę dla Boga. 3 Ale postąpią tak, gdyż nie poznali ani Ojca, ani mnie”.

(Jana 17: 14, 15 i dalsze)” Ja dałem im twoje słowo, ale świat ich znienawidził, ponieważ nie są częścią świata, tak jak ja nie jestem częścią świata. Nie proszę, żebyś ich zabrał ze świata, ale żebyś czuwał nad nimi z powodu niegodziwca”.

Jana 4:21 Wierz mi, niewiasto: Nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca.

(Jana 15: 19) „Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi.
Uczniowie Isusa byli jego wybranymi i ukochanymi przyjaciółmi, to im Isus obiecał, że będą z nim współkrólować w niebie. Obiecał, że po nich wróci i ich zabierze żeby byli z nim tam gdzie On jest.
Ale przede wszystkim ostrzegał ich, że cały otaczający świat będzie ich nienawidził.
(16 :33) „To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.”

(Jana 12:31) – „Teraz jest sąd świata tego, teraz władca świata tego wyrzucony będzie na zewnątrz. „

(Jana 4:23)Lecz nadchodzi godzina i teraz jest,
Przed zmartwychwstaniem Isus oznajmia, że już nadeszła chwila, godzina, kiedy się to wszystko dokona. Widzimy wyraźny nacisk Zbawiciela na bliskość tych wydarzeń – nie wolno nam tych napomnień lekceważyć – należy wziąć je zupełnie na serio. Jego upomnienia co do bliskości czasu były tak wyraźne ponieważ rzeczywiście już nastał ten dzień, dzień wypełnienia się całej misji zbawczej i proroctw. Chrystus pójdzie do nieba, gdzie Ojciec okryje Go chwałą i da mu obiecane miejsce za Jego wierność a szatan zostanie z nieba wyrzucony. Powinniśmy z większą uwagą i bardziej dosłownie podejść do każdego słowa wypowiedzianego przez Pana zwłaszcza, że pojęcie czasów pogan- czyli oddalenie wszystkich proroczych zapowiedzi istniej jedynie w ewangeliach synoptycznych – ani Objawienie , ani Ew. Jana ich nie zawiera. Wiele wskazuje, ze to właśnie w tym czasookresie wypełniła się znaczna część zapowiedzianych wydarzeń, między innymi I zmartwychwstanie ale to kolejny długi temat do rozważań.

(Jana 14:20) „Słyszeliście, że powiedziałem wam: Odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, to byście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja.”
Jaki był plan szatana?
Zwieść całą zamieszkaną Ziemię i z przykrością należy uznać, że ten plan został uzyskany. Szatan też miał prześladować niewiastę i jej potomstwo- co też uczynił.

Potem miał zostawić na świecie Bestię, która miała wykonywać jego dzieło, potem miał być uwięziony na 1000 lat. Potem na krótką chwilę wypuszczony by zwieść ludzi od krańców Goga i Magoga.
Skoro Pan powiedział, że jeśli ktoś przejdzie przez pierwsze zmartwychwstanie – nad tym druga śmierć nie ma mocy!!!

To jak można twierdzić, że będziemy w raju z Bogiem żyć 1000 lat a potem Bóg tych którzy zostali już osądzeni i zasłużyli na życie wieczne mają zostać wystawieni na zwiedzenie szatana po raz drugi??

Królestwo Boże miało pierw panować przez 1000 lat w niebie- co też się stało – tylko trzeba na to patrzeć w duchu i prawdzie. Po zabraniu swoich apostołów do nieba, po opieczętowaniu 144 tys i porwaniu ich do nieba zapanował w niebie 1000 królestwo Isusa?

Porównajcie to, z Mateusz 24rodz. i z Marka-opisem końca dni… czyż Chrystus wyliczając te wszystkie wydarzenia mówi, że szatan przy końcu dni zostanie zrzucony?
A dlaczego Isus mówi w Mateusza 24 rozdziale o porwaniu – skoro nie znajdziemy ani jednego zdania na ten temat w Objawieniu, które sam dał?
A jaka jest różnica miedzy czasem końca i końcem czasów, może jednak Isus konkretnie opisał wydarzenia końca I wieku – czyli dopełnienie ks. Daniela?

 

ESTERA

44 thoughts on “Zrzucenie Szatana…już było!

 1. Estero. Szatan pozostawił Bestie ,a jest ich dwie i tu się okarze wiara świętych,czy przyjmą jej znamie.Po powrocie Chrystusa żeńcy zbiorą żniwo ziemi,tych którzy umarli w prawdzie i tych ,którzy żyją prawdą.Zostaną wzięci do królestwa niebieskiego na 1000 lat,po czym powrócą w świętym mieście na ziemie.Ci co nie zostali wzięci umierają w prochu ziemi.Szatan nie ma kogo zwodzić,bo nie ma nikogo ,by ich zbierał i grzebał po ich śmierci,a sam nie może wejść do nieba,a jest nieśmiertelny,więc czeka.Nastąpi drugie zmartwychwstanie,a ich liczba nie do oszacowania,szatan ich zwodzi i uderzają na miasto,po czym zostają unicestwieni na wieki.Powstaje nowa ziemia i nowe niebo i widzimy tron Boży,gdyż zasłona zostaje zdjęta pomiędzy niebiosami ,a ziemią.

 2. Objawienie zostało npisane na Greckiej wyspie Pathmos, przez Jana , a to nastało po Wniebowwzięciu mojego Pana Jezusa. Proroctw maja to do siebie ze się wyelniaja po ich napisaniu a nie przed. Wiec myślę ze to prooctwo o zrzuceniu go na Ziemie dopiero się wypelni podczas Wielkiego Ucisku.

 3. więc nie mogło nastapic gdy Jezus został uwielbiony w niebie. Należy tez zwrocic uwagę , ze istnieja 3 Nieba jak opisuje Biblia. Biblia tez opisuje ze nic się nie wydarza przed tym jak nie zostanie objawione.

 4. Widzę Estero że temat przedstawiłaś wręcz kompleksowo, ale w sposób bardo wymagający uwagi w analizie wersetów. Temat jest mi znany wcześniej jak wiesz, bo kiedy przeanalizowałem dokładniej Jana 12:31 w przekładzie interlinearnym to była sprawa jasna. Diabła zrzucono przed wstąpieniem do nieba Chrystusa. Dobry artykuł, pewnie pojedziesz dalej z tematem. W sumie posłałaś na dno, wszystkich religiantów.

 5. Mariusz sorry, że nie w temacie, ale nie wiem jak się z tobą skontaktować. w twoim filmiku nr 17 nie działa dźwięk:(, albo jak jest dźwięk, to nie ma obrazu:( da się coś z tym zrobić:?

 6. Już co nieco wcześniej wiedziałem, ale doczekałem się rozwinięcia 😀

  Ewangelia Jana jasno precyzuje sprawy związane z księgą Objawienia, podczas gdy ewangelie synoptyczne je pokomplikowały. Ewangelia Jana jak i księga Objawienia wymagają większej i powiązanej ze sobą uwagi!

 7. Czy słyszał Pan już o Bergoliogo jako o 8 królu Bestii ? Ciekawe jest, że od czasu restauracji Watykanu przez Mussoliniego ten papież jest 8-smym. O siódmym jest napisane że pozostanie na krótki czas co może oznaczać, że nie ukończy swojej kadencji jak to zrobił Ratzinger.
  Interesuje mnie też rola Anglii w Apokalipsie, ponieważ oprócz watykanu jest to również kraj który miał największą władzę polityczno-religijną na świecie.

  Pozdrawiam,
  Marek

 8. Prosty argument. Jeżeli nikt tego nie zauważył, to znaczy że nic się takiego nie wydarzyło. Same niejasne wersety nie są żadnym dowodem. Po to jest podawane proroctwo, aby ludzie widząc jego wypełnienie się mogli nabrać zaufania do Boga i Jego zamierzeń.

  Czyli nie ma ani jednego dowodu na to, że szatan i zbuntowani aniołowie zostali wyrzuceni z nieba.
  Powinna to ukazywać bezspornie Biblia oraz historia.

  Tymczasem werset w Jana mówi w czasie teraźniejszym o czasie przyszłym – będzie wyrzucony a Apokalipsa nam czasu dokładniejszego nie podaje, poza znanymi proroctwami o 1260 dni czyli czas, czasy i połowa czasu.

  • Cytat:
   ” Same niejasne wersety nie są żadnym dowodem. ” , dam ci jeszcze prostszy argument do którego nikt z oponentów się nie przyzna: „Bezbożni (przewrotni) nie będą mieli poznania” Daniela 12;10 , dlatego te wersety są dla ciebie niejasne a żeby bylo ciekawiej to mamy znane wersety: Jana 14: (16) Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – (17) Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. . To dlatego te wersety są dla ciebie niejasne, bo po pierwsze jesteś „chwast” a po drugie ducha prawdy w tobie nie ma, to należysz do świata. Co do reszty to wszystko jest w artykule a artykuł jest niestety wymagający :), Na ten temat będą dalsze artykuły biblijno-historyczne. Na marginesie: Isus w niebie z diabłem pewnie „rżnęli w karty” przez 2000 lat , a Isus zastanawiał się kiedy go wyrzucić :). Pewnie dla tych co tak namiętnie czekają na zrzucenie diabla to leci „ostatnia kolejka” . kupa śmiechu :).

 9. Witam ciekawy artykuł, proponuję w ramach pogłębiania wiedzy biblijnej by zapoznać się z odmienną interpretacją Biblii, dotyczącą kwestii aktualnego miejsca pobytu szatana.

  Czy szatan żyje w niebie? – Patrick Heron

  Pozdrawiam.
  Jacek

 10. W powyższym komentarzu napisane jest;
  „Jeżeli nikt tego nie zauważył, to znaczy, że nic się takiego nie wydarzyło.”
  Zwyczajna nieprawda, czy ktoś z nas widział kuszenie Adam i Ewy, wielkie królestwo Salomona, czy widział działanie prorocze Izajasza a może ktoś widział arkę Bożą lub Rydwan Boga????
  Według tego Pana te i inne fakty nie miały miejsca, bo nikt ich nie widział.
  Nie opisuje ich żadne źródło świeckie – tz historia, czy jest to dowód na ich fałsz tych prawd?
  To samo tyczy się zrzucenia szatana – prosta analiza i wczytanie się w słowa Isusa nie tylko wskażą nam, że mieliśmy obserwować- patrzeć „w duchu i w prawdzie” ale są dowodem na to, że świat tego nie zauważył jest dowodem na prawdziwość słów Isusa! Pan jest w błędzie proszę Pana, że te wydarzenia będą widoczne dla wszystkich ludzi! Nic nie będzie widoczne dla świata- bo świat nie będzie miał poznania, inaczej nie byłoby lub byłoby kłamstwem proroctwo o tym, ze szatan zwidzie całą zamieszkałą ziemię, że zgromadzi ludzi jak piasek morki na wojnę przeciw Chrystusowi…!
  W duchu i w prawdzie – widzimy tylko to i tylko Ci którzy;
  15 Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.
  16 Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze –
  17 [JK] Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.
  Mariusz słusznie zauważył prawdziwość słów Isusa –(prócz tego wersetu znajdziemy podobne… )lecz najważniejszy jest tu werset 15!

  Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Cała Ew. Jana kładzie ogromny nacisk na podporządkowanie się Chrystusowym przykazaniom i naśladowanie Pana. JEST TO DOWÓD MIŁOŚCI DO ISUSA.
  A co z tymi którzy nawet nie chcą przeanalizować nakazów Pana ? Czczą Boga i wyznają Chrystusa jak IM się podoba!!!??
  Tacy nie według słów Isusa nie mają poznania nie mają „ducha prawdy” – i na każdym kroku udowadniają, że ich „proroctwa” są błędne…
  Jeśli miłujesz Isusa – to przestrzegasz jego nakazów. Jego każde słowo masz wyryte w sercu- n.p. nakaz by się wzajemnie miłować i szczerzenia przed światem szatana który jest w rękach szatana!!! Jeśli kochasz Pana przestrzegasz jego słów – to dostajesz Ducha którego świat nie zna, bo go nie widzi!!! Ś wiat niczego nie widzi… nie widzi że się modli do bałwanów do znaków solarnych że zamienia się w sodomę i gomorę i zbiera się na wojnę przeciw Bogu, bo szatan nas potrzebuje, każdy z nas jest na wagę złota bo do póki żyje można go zwieść i odciągnąć od Boga i słów Isusa. Świat nie widzi spełnienia proroctw bo władca świata – ojciec kłamstwa zrobił wszystko by zakryć fakty historyczne i zakłamać rzeczywistość! A Pan proszę Pana, jakie spełnienie proroctwa widział???Może wyjście z Egiptu?
  Daniel widział że przyszła pora wypełnienia proroctwa o wyjściu z niewoli i odbudowie świątyni…
  Tylko On !
  Dlaczego?
  Bo siedział w worze z włosiennicy, poście i modlitwie – „maglował” analizował w bólu serca proroctwo i czuł, że to ten czas.
  Taka postawa – kochającego Boga człowieka – ma poznanie- czyżby ktoś nieprawy miał poznanie?
  Kto?
  Przykre to, ale prawda wypowiedziana przez Chrystusa!
  Jeśli nie widzicie wypełnienia się Apokalipsy od pierwszego wieku i czekacie, ze zobaczycie gołym okiem tron Boży w niebie i 24 trony itd. To jesteście oszukani przez diabła, ślepi jak Faryzeusze z czasów Isusa – im też się wydawało, że widzą i wiedzą najlepiej – i te słowa Isusa stały się ich oskarżeniem. One ich oskarżają – nie Mariusz!
  Jeszcze jedno- przyjście Chrystusa na świat było „niebo” większym wydarzeniem niż zrzucenie szatana!!!
  CZY OGLĄDAŁ JE CAŁY ŚWIAT???
  KTO JE ROZPOZNAŁ???
  CZY CAŁY ŚWIAT widział śmierć i zmartwychwstanie Isusa?
  Ile źródeł historycznych pisze o Abrahamie, Janie Chrzcicielu a może wszystkie gazety pisały o zburzeniu sodomy lub poplątaniu języków w’ Babel’?
  An sam chyba widzi ze Pana „argumenty” to zwykłe Montanie ludziom w głowach i zwodzenie ich w świat fikcji literackiej i opowieści o Ufo!!
  Czy zatem zrzucenie szatana miał widzieć cały świat-??? Czyż tak mówi pismo? Gdzie?
  Każdy wie, że często słowo „świat” w biblii odnosi się do terenów i narodów otaczających Izrael.
  Nie po to była spisana symboliczna ks. Apokalipsa – siostrzana księga księgi Daniela, by cały świat oglądał i poznał je wydarzenia. Jak wiemy Ks. Daniela również nie została zrozumiana i widziana przez ówczesny świat!
  – dlatego błogosławiony ten który czyta i ci którzy słuchają – bo chwila jest bliska! A jeśli ktoś nie czyta z bólem serca, modlitwą i” we włosiennicy” niech choć na Boga- przestanie komentować !

  NIE MA W BIBLII PROROCTWA, KTÓRE BYŁOBY OBSERWOWANE i WIDOCZNE LITERALNIE DLA CAŁEGO ŚWIATA!!!!!
  Nawet potopu nikt z nas nie widział i nie potwierdza go żadna ze współczesnych nauk! Mimo, to my go widzieliśmy i wiemy, że był on na pewno. – bo widzimy duchem prawdy – a Bóg jest prawdą!!!
  Tak na prawdę jest wielu którzy udowodnią Wam że nie ma żadnego dowodu na to ze istnieje jakikolwiek szatan!
  Reasumując! Czy nie widzicie, że szatan robi wszystko, by ukryć przed ludźmi najważniejsze prawdy Boże i wypełnione proroctwa?
  Z biblii wiemy, że ta wiedza nie jest dla całego świata i nieliczni tylko będą widzieć prawdę faktów historycznych – w ten sam sposób jakim widzimy że jest szatan!
  A może Pan widział szatana na własne oczy i ma na to dowody historyczne? Proszę Pana?
  Isus nakazał byśmy się wzajemnie miłowali – po co rozpisywać się o wielkiej miłości nieprzyjaciół- jak brat- bratu nóż w plecy wbija ściągając go na drogę kłamstwa – co z tego że się Pan przyzna ze się myli skoro ludzie idą za tym kłamstwem?

  „ Same niejasne wersety nie są żadnym dowodem”. Niejasne wersety?
  Słowa Boga, że Isus obejmie władzę królewską po wywaleniu szatana z nieba – są niejasne? A co tu nie jasnego? A 2+2 – to nie jasne działanie?
  Nic na to nie poradzę ! Mogę się tylko modlić !

  Czyli nie ma ani jednego dowodu na to, że szatan i zbuntowani aniołowie zostali wyrzuceni z nieba.
  Czyż słowa Boga nie są prawdziwe? Czyż nie zaświadczył to Isus a czy o Isusie nie świadczył Ojciec i uczniowie jego i Duch!!!
  Czy te słowa to nie bluźnierstwo?
  Daniel też nie rozumiał słowa jakie otrzymał – bo, to nie był jeszcze ten czas … ale nie wymyślał pierdów bez dowodu – typu „ szatan został zrzucony 3 lata temu” lub’ jest meteorytem nad ‘czelabińskiem’ . Słowo Pana jest proste i jasno jest napisane – pierw szatan osądzony- wyrzucony -potem 1000 letnie panowanie!
  -Bezpośrednio ukazuje to Biblia oraz historia. Należy tylko oczy otworzyć!
  Przypominam że Ew.Jana nie jest ks. Proroczą a Isus nie może kłamać a powiedział ponad 2000 lat temu ?„O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony” (J 16,11).
  SZATAN ZOSTAŁ OSĄDZONY po czym Isus mówi, że czas jest wyznaczony i musi się spieszyć, bo szatan Idzi po nim. Itd.
  Jeszcze jedno – gdzie jest napisane, które czasy i w których miejscach mamy brać literalnie a które liczyć dzień za rok? Np. 1260 dni- czyli czas, czasy i połowa czasu.
  I gdzie jest napisane, że proroctwo ma zawsze dwa spełnienia – jak to wielu twierdzi?

 11. Księgi prorocze, Daniela i Apokalipsa napisane w sposób „nakładkowy”- kalki ,której kolejny opis kładzie nowe światło – dodatkowe fakty. W opisie zrzucenia szatana podałam między innymi rozdział 12 Apokalipsy.
  Wskazany w poprzednim artykule porządek jest następujący…
  1. Przebywanie lucyfera- szatana w niebie.
  2. Utrata przez niego pozycji niebiańskiej – konsekwencja buntu
  3. Szatan ma dostęp do nieba i do ziemi – ks. Joba
  4. Szatan zostaje osądzony i wyrzucony z nieba – Ew. Jana
  5. Szatan przez krótką chwilę ma dostęp jedynie do Ziemi – wiedząc o tym że czasu ma niewiele uaktywnia swoją Bestię – Ap, Dl,
  6. Szatan zostaje uwięziony na tysiąc lat Ap.
  7. Szatan zostaje wypuszczony z więzienia – znów ma dostęp do ludzi, zbiera narody na wojnę Goga i Magoga- kontroluje sytuację geo-polityczną Ap.
  8. Szatan zostanie zniszczony w Jeziorze ognia. Ap.

  W punkcie 6 – czyli przebywanie szatana 1000 lat w otchłani- więzieniu, odbywa się w tym samym czasookresie co 1000- letnie Królestwo Chrystusa w Niebie, które jest szeroko opisane w Ap.
  Nie cytowałam rozdziału 20 Apokalipsy, ponieważ tylko 3 pierwsze wersety tyczą się konkretnie okresu zrzucenia i są kalką rozdziału 12.
  Wersety 1,2, 3 mówią o zrzuceniu szatana.
  „(1) I Widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce.

  (2) I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.

  (3) I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat.
  Potem musi być wypuszczony na krótki czas.

  (4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Isusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.

  Jak widać wyraźnie przed 1000 letnim królestwem Isus zabierze do siebie swych wiernych naśladowców. To szerzej opisuje Ew. Jana gdzie Isus między innymi mówi o tym, że za ‘chwilę zabierze uczniów do siebie i że będą widzieć jego chwałę i będą z nim tam gdzie on jest’.

  Ta sytuacja miała swoje wypełnienie w I wieku – apokaliptyczny chłopczyk, oraz wierni naśladowcy Isusa zostali martwych wzbudzeni i zabrani do nieba. Mówi o tym nie tylko Apokalipsa, ks. Daniela czy Ew. Jana ale, mówi o tym szereg apokryfów, które będą szerzej omówione w następnej kolejności.
  5 wer.20r. Wskazuje, że Pierwsze zmartwychwstanie nie tyczy się wszystkich ludzi.

  Jan 12;31 BT (31) Teraz odbywa się sąd nad tym światem. – do Królestwa Bożego mieli zostać obudzeni i „i powołani w różnym czasie”. Tylko wierni słudzy Boży doznali tego zaszczytu powołania do niebiańskiego królestwa – Ci co nie skalali się i nie dali się Bestii. To zmartwychwstanie dotyczy przede wszystkim Izraela, jest jego podsumowaniem, gdyż po zburzeniu Jerozolimy skończył się ich czas opisany i wskazany w ks. Daniela.
  Na uwagę zasługuje fakt, ze Pierwsze zmartwychwstanie nie jest jednodniowym incydentem, ale jest to długotrwały proces – tz. Świeci Ci nie zostają wzbudzeni w jednej chwili w tym samym czasie, ale zostają wzbudzeni przez długi czasookres dlatego pierwszy powołany- zmartwychwzbudzony to Łazarz po nim mamy zmartwychwstanie ludzi, które odbywa się po śmierci Chrystusa jednak Ci muszą zaczekać na zmartwychwstanie 12 stki – czyli chłopczyka oraz członków pierwszych zborów, 144000 wybranych oraz 2 świadków, to postaci, które są postaciami historycznymi powołanymi do Królestwa Chrystusa do współuczestniczenia w 1000 letnim Królestwie Bożym.

  (5) Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.

  Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.

  (7) A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego

  O dopełnieniu 1000 lat szatan zostaje wypuszczony!
  I ten okres również stanowi dla nas obraz faktu historycznego.

  „I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski.
  A My dziś żyjący znajdujemy się w tym właśnie okresie!!!! A świat jest zwiedzony i niczego nie widzi!

  Reszta należy do przyszłości!!!

  (Ap. 20:9) I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich.

  (10) A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.

  (11) I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było.

  (12) I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.

  (13) I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i Hades wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.

  (14) I śmierć, i Hades zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć.

  (15) I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.”

  Tak więc przed koronacją Chrystusa i rozpoczęciem 1000 letniego Królestwa zmartwychwstali Ci którzy nie przyjęli znamienia Bestii na rękę lub czoło lub liczby jej imienia został rozliczony – osądzony Izrael oraz powołane 144 000. Nigdzie nie znajdziemy informacji, że ten okres to czas przyszłości a wręcz przeciwnie chronologia Biblijna wyraźnie wskazuje że ten czas – pierwszego zmartwychwstania i 1000 letniego Królestwa Chrystusa to czas dokonany. Zauważmy; Danielowi Pan mówi „zapieczętuj słowo” bo dotyczy czasu odległego- a dotyczył 70 tygodni- lat.
  Janowi Isus mówi, że to już, że chwila- jest bliska- nagli, a od tego czasu minęło 2000 lat.
  Czy to was nie zastanawia?
  W Ew. Jana Isus mówi, że SZATAN ZOSTAŁ OSĄDZONY! – czyżby kłamał, żartował?
  „O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony” (J 16,11).

  Z braku czasu na pisanie nie będę poruszać tu innych pojęć i czasów. Najważniejsze takie jak -I zmartwychwstanie oraz ukazanie kim jest „chłopczyk- mężcyzna” urodzony przez Niewiastę i co stało się z tą niewiastą – napiszę w następnej kolejności.
  Tym wszystkim, którzy twierdzą, że powinnam podawać link do moich własnych postów na które zamieściłam na forum na którym kiedyś pisałam – oświadczam, że materiał źródłowy tej analizy znajduje się na dysku „d” mojego komputera- jest to tylko i wyłącznie moja analiza i nie mam obowiązku reklamować właściciela forum, który bardzo ambitnie zwalczał moje tezy w tej kwestii, wyśmiewał i zaśmiecał założone przeze mnie wątki, aż w końcu wyrzucił mnie bez jakiegokolwiek wyjaśnienia z tego forum.
  Zasada była taka – piszesz bez dowodowo – wylatujesz! Ja od jednych dostałam zarzut że podałam zbyt długie posty udowadniające moje obserwacje i zadawałam tylko pytania prosiłam by mi pomóc znaleźć argumenty skąd tyle różnić między synoptykami! Nie jest to powód do wyrzucenia tak jak nie jest powodem do wyrzucenia – to ze nie zamierzam kochać niegodziwych, co nie znaczy że ich nienawidzę.

  • Dorzucę coś na temat „biada ziemi i morzu” : od kiedy sa podawane statystyki nowożytnych wojen po chrystusie?
   od 945 roku , jedni goscie to badali i ujawniono kolosalne mordy i straty w ludziach a wcześniej cisza brak danych , jesli wg rosyjskich historyków ktory napisali nową chronologię chrystus przyszedl w 1152 r. ( jest film na ten temat) to uwgledniając bledy jednych i drugich to mamy moce niebios wstrzasniete , z resztą te moce moga byc wstrzasniete i nie bedzie to widoczne na ziemi ale biada to byla i to jak na ziemi , tylko to diabel chcial ukryc że zostal wywalony z nieba. Ja tu jeszcze dodam że ukradziono nam nie 300 lat historii ale ponad 1000 . Po to trzeba było tak zmienić historię by była nie do poznania i ma za zadanie ukryć fakt zrzucenia diabła na ziemię. Wtedy będą niektórzy pisać brednie typu: „„Jeżeli nikt tego nie zauważył, to znaczy, że nic się takiego nie wydarzyło.”, klasyka przewrotności i tkwienie w totalnym kłamstwie.

  • Imperium Rzymskie nadal istnieje,jest to czwarte królestwo na ziemi i ostatnie zarazem.Bestie z morza i ziemi są częścią składową imperium,które posługują się imieniem Jezus,lecz wyznają innego Jezusa ,dzięki temu mają władze na ziemi nadaną przez kłamce szatana,który ich zwodzi.Znamienia besti jeszcze nie było w historii ziemi,chociaż obraz besti już jest i działa i mówi,namawia mieszkańców ziemi.1000 letniego królestwa jeszcze nie było,ponieważ musi przyjść Chrystus po swój lud i sprawiedliwych i świętych.Przyjdzie jak błyskawica,która rozświtla całe niebo,wszyscy to zobaczą.Dla jednych będzie to wybawienie,a dla drugich zgroza.Powstają do życia wszyscy umarli w Chrystusie,a reszta zostaje zniszczona przez plagi,tak iż miasta pogan zostają zniszczone,oni giną i nie ma nikogo kto by ich zbierał i grzebał.Szatan nie ma kogo zwodzić,zostaje związany więzami okoliczności.Następuje 1000 letnie królestwo w niebie,gdzie następuje sąd nad ziemią i ludzmi,po czym zstępuje miasto umiłowane.Następuje drugie zmartwychwstanie i wtedy powstali zostana ponownie zwiedzeni przez szatana,by zaatakować miasto,gdzie Bóg ostatecznie ich niszczy.

  • Imperium Rzymskie-siedem głów

   Ks. Daniela 2:40
   Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze.
   Ks. Daniela 7:7
   Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne, i nadzwyczaj silne; miało ono potężne żelazne zęby: pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami, było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało dziesięć rogów.
   Ks. Daniela 7:24
   A dziesięć rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, a po nich powstanie inny; ten będzie inny niż poprzedni i obali trzech królów.
   Apokalipsa (Objawienie) 13:1
   I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona.
   Ks. Daniela 7:23 I tak rzekł: Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa; ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją.
   Ks. Daniela 7:26-27 Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić.
   27 Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi Świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć i jemu będą poddane.

   Określenie ” w owym dniu ” odnosi się do czasów ostatecznych jako paralela.

   Ks. Jeremiasza 25:33
   Zabitych przez Pana będzie w owym dniu od krańca ziemi po kraniec; nie będzie się ich opłakiwać ani zbierać, ani grzebać, będą jako gnój na roli.

   Apokalipsa (Objawienie) 19:17-18
   I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu; i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nuże, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą,
   18 by jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich.

   List Judy 1:14-15
   O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych,
   15 aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy.

   Ks. Jeremiasza 4:23-26
   Spojrzałem na ziemię – a oto pustka i próżnia, ku niebu – a nie było na nim jego światła.
   24 Spojrzałem na góry – a oto się trzęsły, na wszystkie pagórki – a one się chwiały.
   25 Spojrzałem – a oto nie było człowieka, a wszystkie ptaki niebieskie odleciały.
   26 Spojrzałem – a oto pole urodzajne stało się pustynią, a wszystkie jego miasta zburzone przed Panem przez żar jego gniewu.

   Ks. Sofoniasza 1:14-15
   Bliski jest wielki dzień Pana, bliski i bardzo szybko nadchodzi. Słuchaj! Dzień Pana jest gorzki! Wtedy nawet i bohater będzie krzyczał.
   15 Dzień ów jest dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem huku i hałasu, dniem ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur,

   Ks. Psalmów 110:5-6
   Pan po prawicy twojej Zetrze królów w dzień swego gniewu.
   6 Będzie sądził narody, pobije wielu, Roztrzaska głowy jak ziemia szeroka.

   Ks. Sofoniasza 1:2-3
   Na pewno zmiotę wszystko z powierzchni ziemi – mówi Pan –
   3 zmiotę ludzi i bydło, zmiotę ptactwo niebieskie i ryby morskie. I sprawię, że bezbożni upadną, i wytępię ludzi z powierzchni ziemi – mówi Pan.

   Jawne przyjście.

   Ew. Mateusza 24:27
   Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego,

   Ks. Daniela 10:6
   Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące, ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu.

   Ks. Zachariasza 9:14
   Pan ukaże się nad nimi, jego strzała wyleci jak błyskawica. Wszechmogący Pan zatrąbi na rogu i nadciągnie w huraganach południa.

   Apokalipsa (Objawienie) 19:15-16
   A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną, On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego.
   16 A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów.

   Apokalipsa (Objawienie) 1:7
   Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen.

   Ew. Mateusza 24:30
   I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą,

   Znamiona przyjścia.

   Ew. Mateusza 24:37-42
   Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.
   38 Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,
   39 i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.
   40 Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
   41 Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
   42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie.

   Apokalipsa (Objawienie) 20:5-6
   Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
   6 Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.

   Ew. Jana 14:2-3
   W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce.
   3 A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.

   Drugie przyjście i zmartwychwstanie,sąd ostateczny.Odczytujemy jako hiazm.

   Apokalipsa (Objawienie) 22:12
   12 Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.

   Apokalipsa (Objawienie) 20:13-14
   13 I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.
   14 I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć.

   Apokalipsa (Objawienie) 20:7-9
   7 A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego
   8 i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski.
   9 I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich.

   • No wreszcie dużo wersetów. Tu mam kilka uwag. 1. podstawowe: gdzie jest teraz diabeł?, nie został zrzucony?, nie odpowiadasz na to pytanie w ogóle.Ale domyślam się że jesteś jednym z czekających na zrzucenie diabła. No to musisz odpowiedzieć na groteskowe pytanie: jeśli diabeł nie został zrzucony to przez 2000 lat z Chrystusem rżnął w karty 🙂 a Chrystus zastanawiał się kiedy go wywalić 🙂 z nieba. Rozumiem że wg. ciebie leci „ostatnia kolejka” 🙂 . 2. Cytując Mateusza siłą rzeczy musisz uniknąć/ignorować armię wersetów z Jana i Objawienia zawartych w artykule i komentarzach Estery. Cytowanie Ew. Mateusza jest problematyczne i nie może być podstawą doktrynalną, ze względu na brak jakichkolwiek dowodów na Boskie kierownictwo przy jej spisywaniu- patrz wcześniejsze artykuły w tym temacie. 3. Cytując Daniela i pisząc o Cesarstwie Rzymskim nie bierzesz pod uwagę że w Daniela 2:44 Królestwo Boże już panuje i dopiero potem niszczy czwartą potęgę na koniec. Czyli KB panuje w niebie do samego końca tej potęgi i dalej. Siłą rzeczy musiało zaistnieć wcześniej (pierwsze zdanie tego wersetu) przed całkowitą zagładą tej potęgi a ona jak piszesz nadal istnieje 🙂

    Dan 2;44 : (44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki, (BW)

    .Jaki wniosek?, jak istnieje ostatnia potęga to istnieje też ….Królestwo Boże tyle że w niebie, a kiedy powstało? w momencie powrotu Isusa do nieba za czasów …Cesarstwa Rzymskiego 🙂 . Reszta w artykule i komentarzach. Ponieważ nie wziąłeś w/w czynników pod uwagę w swojej interpretacji , dlatego twój komentarz nie ma cech prawdopodobieństwa.

   • Szatan został zrzucony napewno,co do tego nie ma wątpliwości.Władzę i moc przekazał ostatniemu królestwu na ziemi,czyli imperium rzymskiemu,które to jest rozbite na 10 plemion germańskich,gdzie jeden z nich to papież,król północy.Wszetecznica jest tworem całkiem bliskim,ponieważ powstała w 1929 r. jako miasto na siedmiu wzgórzach.Nie było jeszcze zupełnej zagłady ludzkości,oprócz potopu,a to bedzie wyznacznikiem przyjścia Pana po swój lud,gdzie zarazem gina wszyscy pozostali mieszkańcy ziemi.Mamy posąg w którego tchnięto ducha,tak iż mówi,czekamy zatem na znamie zwierzęcia,gdzie będziemy obserwować dwa obozy,przyjmujących znamie i nieprzyjmujących.Z tego powodu może dojść do momentu,iż nie pozostanie żadna istota żywa,takie będą prześladowania.Królestwo Boże jest przygotowywane w niebie,ale nas tam nie ma,bo kiedy przyjdzie to-ujrzy go każde oko,nie było zatem takiego wydarzenia.Wszetecznica,matka wszystkich kościołów,musi zginąć przez bestie,a jeszcze jest obecna w świecie.1000 letnie królestwo ma przyjść po tych wydarzeniach i to królestwo będzie królestwem w niebie ,a nie na ziemi.To prawda jest to królestwo utworzone za dni tych królów,-Idę przygotować wam miejsce,to jest to królestwo,które nie jest z tego świata.Na ziemi po wybawieniu z rąk faszystowskiego imperium,Bóg niszczy go,niszczy również ziemie i mieszkańców,więc królestwo Boże nie może być na ziemi.

   • A teraz wersety do twoich najważniejszych zdań. Inaczej blef. 🙂

   • Ew. Mateusza 22:1-14
    1 A Jezus odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy:
    2 Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi.
    3 I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść.
    4 Znowu posłał inne sługi, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym: Oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito, i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele.
    5 Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu.
    6 A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich.
    7 I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił.
    8 Wtedy rzecze sługom swoim: Wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni.
    9 Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele.
    10 Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi.
    11 A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nie odzianego w szatę weselną.
    12 I rzecze do niego: Przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał.
    13 Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
    14 Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych.

    Dziękuje za zrozumienie prawdy.Nie pomagacie ,ale wręcz utrudniacie.

   • Owszem utrudniamy, ale wielowiekowy pochód blefu 🙂 , widzisz , cytujesz dalej Mateusza i siłą rzeczy musisz zignorować wersety z Jana i Objawienia, które są w artykule. Celem ewangelii synoptycznych jest zrobienie takiego zamieszania żeby nikt się nie połapał, że wywalenie diabła nastąpiło kiedy Chrystus poszedł do nieba i wtedy zostało ustanowione 1000 letnie Królestwo Boże w niebie. Będą dalsze artykuły na ten temat.

   • Skoro 1000 letnie królestwo już było to i apokalipsa się wypełniła,więc pytanie,gdzie jest nowa ziemia i nowe niebo ,i tak naprawdę gdzie my się teraz znajdujemy,gdzie żyjemy.Gdzie jest lud Boży,kto może zobaczyć Boga .Co my tu robimy? kim jesteśmy i na co czekamy.Po co jest życie w którym nie ma nadzieji w świecie gdzie nie ma sprawiedliwości.Gdzie jest sprawiedliwość ,albo gdzie jest mądrość ,lub wiedza.Czemu cierpimy,odczuwamy ból,płaczemy,tęsknimy i jaki jest tego cel.Po co Chrystus przyszedł na świat,apokalipsa tego nie mówi,ujawnia tylko suche fakty.gdzie jest jego władza,kiedy zainterweniuje w naszym świecie.Gdzie są miliardy istnień żywych od zalania dziejów,które pomarły z różnych powodów i przyczyn i jaki sens miało ich stworzenie i ich życie tutaj.Po co stwarzać tyle istnień,kiedy ich sens nie ma znaczenia.Bez ewangeli życie nie ma sensu,bez Chrystusa nie da się żyć,kto głosi ewangelie prawdy ten wnosi życie w byt ludzkich istot.

   • Apokalipsa się nie wypelnila jeszcze bo mamy przed sobą miedzy innymi likwidację religii. A co do czasu to pisałem wcześniej i nie można tego brać że teraz jest rok 2014 bo punkt odniesienia jest blefowy. Będą dalsze artykuły na ten temat. Cierpliwości. Tyle jest materiału że nie wiadomo za co w pierwszej kolejności się chwytać. Wszystko ma sens ale musimy pierw ustalić (juz to zrobilismy) podstawę rozważań a potem analizować całą resztę.

   • Apokalipsa (Objawienie) 20:6
    6 Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.

    Zatem,jesteśmy teraz w niekomfortowej sytuacji,gdyż pierwsze zmartwychwstanie nas nie dotyczy,więc nie jesteśmy błogosławieni i święci,podlegli pod drugie zmartwychwstanie i drugą śmierć.Zatem jesteśmy ludem goga i magoga przeznaczeni na zagłade.Zatem nie ma dla nas żadnej nadzieji,gdyż lud Boży został już wybrany i nas w domu Bożym nie ma,a teraz jesteśmy poddani pod sąd Boży przez plagi,trąby i pieczęci.Wspaniale ,jakże się ciesze !!! Od razu chce się żyć.

    To, że świat nie ma poznania,jest prawdą,lecz warto zauważyć ,że wiele naukowców wiedzą więcej o kosmosie ,niż o zjawiskach tu na ziemi i w morzach.I dzięki czemu to wiedzą? Tak samo jak Estera to określa ‚z Ducha i Prawdy’.Nie doświadczyli tej nauki,nie dotkneli,ale wiedzą,że tam są galaktyki,planety,prawa,wymyślają teorie strunowe,wybuchy materii,ogromne słońca innych układów gwiazd itp.Tego uczą,a skąd to wiedzą,zapewne ,skoro niesprawdzili tego,wiedzą z objawienia duchowego w ich umysłach.
    Tak samo jak stwierdzić można,że 1000 letnie królestwo już było i powołując sie na ‚ducha prawdy’,dzięki któremu to poznajemy,tak samo naukowcy,mówią o rzeczach ,których nie widzieli posługują się ‚duchem prawdy’,by wykazać coś co się nie wydarzyło jak np. ewolucja biologiczna i wielki wybuch.

    Świat nie ma poznania.Nie jest to do końca właściwe stwierdzenie,ponieważ ci co szukają prawdy mają poznanie,a niektórzy z tych co mają ukrywają, i tu jest problem.To ,że w świecie głoszone są przeinaczenia,nie znaczy,że ci co przeinaczają informacje głoszą je w prawdzie,bo się nie da.Oni okłamują siebie nawzajem w swoich kręgach,a my tego słuchamy i jesteśmy tego świadkami.To,że był potop,akt stworzenia,cuda stworzenia,wniebowstąpienie zmartwychwstałego Chrystusa,plagi egipskie itp. ,żaden zwykły człowiek tego nie neguje.Negują to kręgi wierzących w ideologiczną propagande spirystycznej i okultystycznej agendy z własnej woli,wybrali to co dla nich oczywiste ,a z punktu widzenia umysłu staje sie dla nich logiczne wobec nauki jaka unają.Mają ducha,aby to odróżnić w co mają wierzyć,świadomie więc odrzucają Chrystusa i fakty biblijne,wiedząc o tym,skazując siebie na gniew Boży,ponieważ zatajają całą prawdę,a wybierają fragmenty z całości dla własnego poznania,co staje sie okulto-tajemnicą i tą rzekomą tajemnicą dzielą się z światem.
    Na szczęście nie potrzebuje pośredników,mam biblie,słowo,i ducha poznania,który nie zataja informacji,lecz oznajmia wszystko,a ja co szlachetne zachowuje.

   • Z wersetami tobie nie poszło to teraz napisałeś sofistyczny komentarz, oparty na klasyce blefu :), : nie porównuj naukowców do „ducha prawdy” bo to porównanie jest sofistyczne a dlaczego? bo w kwestii budowy wszechświata to sługusy kultu diabła.

    W tym filmie jest kilka wersetów które ryglują myśl ze świat ma ducha prawdy. Chciałbyś może zakwestionować ten werset? Jana 14:16,17? 🙂 To tyle , a co reszty to bedzie dzisiaj nowy art na blogu o zmartwychwstaniu, ktory wykaże wręc komfortową sytuację ale tylko dla tych którzy nie wierzą w blef 🙂 i są w stanie go rozpoznać 🙂

   • Już nic więcej nie napisze.Nie zrozumiale pisze,więc mnie nie rozumieją czytający.Ja nie jestem sofistą,ani nie czcze kultu solarnego pod żadną postacią.Chodzi mi o ducha poznania,Ducha Prawdy,skąd wiadomo że poznanie pochodzi od tego ducha,kiedy na tego ducha może powołać się każdy poszukujący prawdy.Czy Duch Prawdy jest teraz na świecie,kiedy Chrystus mowił do apostołów o Duchu,a apostołów już nie ma,nie ma tego Ducha w nich,bo umarli,więc gdzie jest.?
    Nie wiem czy odkrywanie faktów o świecie można nazwać Duchem Prawdy.Poznanie jest poznaniem Boga przez Chrystusa.

 12. Witam,chce się dopytać,zeby dobrze zrozumieć.O brakujących ponad 300 latach coś słyszałem.Ale czy napisałeś Mariusz konkretnie,ze Król Isus,narodził się licząc od dzis,ledwo 1000lat temu?Pytanie mam też do Ciebie Estero.Napisałaś,że również wydarzenia z dwoma swiadkami Pana,już się wydarzyły i ile to miałaś na myśli.Czy możesz krótko nakreślić i umiejscowić,tych dwóch świadków,bo wiemy że ich śmierć i ich wskrzeszenie było spektakularne,no i ich moc czynienia plag.pozdro,jawa sen

  • Jawa: Tak, ukradziono nam ponad 1000 lat historii aby ukryć wywalenie diabla z nieba i ustanowienie 1000 lat Królestwa Bożego w niebie. Film o nowej chronologii ustalonej przez rosyjskich historyków został jak zwykle usunięty z Youtuba. Ale wiem ze jest na ściągniety na komputer u znajomego i postaram się go odzyskać i wrzucę na Vimeo i przetłumaczę przynajmniej fragmenty. Tam że ustalono na podstawie dostępnych dokumentów między innymi datę pojawienia się Chrystusa na 1152 rok a co ciekawe zagładę Pompei na skutek wybuchu wulkanu Wezuwiusz nie na 79 r n.e. ale na ….1661 r i na to były niezłe dowody filmowe.. W filmie podkreślono przyczynę tego typu sytuacji jako zmowa historyków. Tak że to ze mamy 2014 to tak naprawdę nie ten rok. A co do wojen to ich brak danych z przed 945 . co do liczby ofiar, tylko dolewa oliwy do ognia tematu kradzieży historii.

 13. Mariusz,chętnie zobacze filmik.Ale skoro jest zmowa historyków,to temat chyba nadaje sie do poczekalni.Co zrobić z całą chronologią cesarstwa rzymskiego do 475 r.ne.Potem dominacja Gotów i Zelotów,najazdy Bułgarów na Bizancjum w 622r.Zazębianie sie róznych rodów Merowingów Karolingów.Ale juz samo istnienie papiestwa i zachowana chronologie papieży,jest dość konkretnym argumentem w kontrze do okradzionych 1000lat.

  • Jawa: to ze jest zmowa historyków, to dlatego mamy taką historię i ukryte zrzucenie diabła na ziemię i biada na ziemi , w tym linku tylko dla przykładu by sobie wyrobić pogląd ogolny o tym „biada na ziemi”. http://watchtower.org.pl/podolski_znaki.php . Dlatego chronologia papiestwa to lipa. Jest takie przysłowie rządzących: „jak się ma władzę nad przeszłością to się ma władzę nad terazniejszością, a kto ma władzę nad terazniejszością to ma władzę nad przyszłością. Dlatego nikt nie wie że diabeł został zrzucony a w niebie jednocesnie zapanowało 1000-letnie Królestwo Boże. Dla diabła to tylko był ten problem by wykręcić historię i ukryć te w/w dwa fakty. Będą dalsze arty które udokładnią temat.

 14. Witam.Mariusz temat obszerny i ciekawy,jednak z wieloma lukami,które trzeba by było jakoś zapełnić i uprawdopodobnic.Czy historykami rosyjskimi o których pisałeś ze ustalili nową chronologię ,to Nosowski i Fomienko? ,bo zapoznałem się z ich badaniami.Ci historycy pomijając ich schemat badań,autoryzują generalnie baśnie biblijne,łącznie z narodzeniem Isusa 25 grudnia.Zapoznałem się tez z ich tezą iz prawdziwa Jerozolima nie jest ,tam gdzie ją znamy,ale w Rosji.Ciekaw jestem tez,jak Mariusz umiejscowił byś dwóch swiadków Boga,których pokona bestia,a po 3 dniach Bóg ich ożywi.Gdzie ich umiejscowisz,według nowej chronologii.
  pozdro ,jawa sen.

  • Jawa: „spokojna twoja rozczochrana” 🙂 , nie wszystko od razu, dzisiaj bedzie nowy art o zmartwychwstaniu. Temat jest ogromny, nie wiadomo za co się chwycić. Jesce teocentryzm się nie skończył i chyba w ogóle się nie skończy 🙂 a to ten film ale po rosyjsku o kradzieży czasu;

   https://www.youtube.com/watch?v=W10WPAFxKM4

   Jest w kilku miejscach to się odnalazł. 🙂 pozdro.

 15. dla uzupełnienia opisu Jerozolimy, Nosowskiego i Fomienko,biblijna Jerozolima jest w Joros,azjatyckim brzegu,cieśniny Bosfor,oddalony 30km,od starej części współczesnego Stambułu.Świątynia dzisiejszej Jerozolimy,zbudowana została w 19 wieku,po zwycięztwach Napoleona,nad turkami.Do dziś nie odnaleziono miejsca Golgoty.Grób panski,uważany jest zarówno miejscem pochówku,jak i miejscem ukrzyżowania.Tezy Nosowskiego i Fomienko,są intrygujące,a moze znacznie wiecej.Wskazują tez na interesujacy opis biblijny.Jest to zderzenie soczystej przyrody,pęknej krainy mlekiem i miodem płynącej ,obietnicy Boga Ojca z pustynnym piachem znanej nam obecnie Jerozolmy.Jeszcze 200 lat temu,miasta Jerozolimy ,nie było,to była niewielka osada El-Kuc.Samo miejsce Golgoty było na górze wzniesieniu,dzisiejsze połozenie starej części jerozolimy,tego nie potwierdza.Opis obiecanej krainy Izraelowi.Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi pięknej, ziemi obfitującej w potoki, źródła i strumienie, które tryskają w dolinie oraz na górze – 8 do ziemi pszenicy, jęczmienia, winorośli, drzewa figowego i granatowego – do ziemi oliwek, oliwy i miodu – 9 do ziemi, gdzie nie odczuwając niedostatku, nasycisz się chlebem, gdzie ci niczego nie zabraknie – do ziemi, której kamienie zawierają żelazo, a z jej gór wydobywa się miedź. 10 Najesz się, nasycisz i będziesz błogosławił Pana, Boga twego, za piękną ziemię, którą ci dał. Warto rozmawiać.

 16. He he,chciałem tylko sprowokować,abyś sie odezwał w temacie,bo długo cisza jest na Twoim blogu,a trochę materiału podczas tej ciszy przejrzałem,wiec gadać sie chce.Dzięki za filmik,ale już udało mi się troche samemu tych fimik odnalesć z tłumaczeniem.Między innymi o prawdziwej Jerozolimie w Turcji,a obecna jerozolima to wymysł z przed 200 lat.Biblia opisuje zime w Jerozolimie,ale też zyzne ziemie,obfite w przyrode i strumienie,zaprzeczenie obecnej Jerozolimy.W Turcji jest wzgórze Golgoty,czego niema w dzisiejszej Jerozollimie,natomiast jest w tym samym miejscu golgota i grób,bez sensu.Architektura,topografia,j swiątynie i inne szczegóły wydają sie kompatybilne z opisem biblijnym,opis i zastosowanie miejsc,dzisiaj jest mozliwy w praktyce w tureckim Joros, np żegluga statków handlowych,czego nie mozna powiedzieć o dzisiejszej Jerozolimie,sredniowieczne malowidła z ukrzyzowaniem Isusa Króla,przedstawiają w drugim planie obrazu widok cieśniny,widocznej za wzgórzem tureckiej golgoty,pytanie,czemu,malarz umiejscowił w takim krajobrazie golgotę.Szkoda,ze pozostawiony jest tez temat z Historycznym Isusem,Tak faktycznie,temat ,to ocean,ale Twoja łódz podwodna daje sobie swietnie rade,co prawda czasem sie zanurza ,tak jak teraz,ale okazuje sie ze w zanurzeniu dostrzega mój zagielek,he he.pozdro jawa sen

 17. Czy patrząc na dzisiejszą Jerozolime i Palestynę ,dawniej Jude,można je przyrównac do biblijnej obietnicy Boga Ojca.Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi pięknej, ziemi obfitującej w potoki, źródła i strumienie, które tryskają w dolinie oraz na górze – 8 do ziemi pszenicy, jęczmienia, winorośli, drzewa figowego i granatowego – do ziemi oliwek, oliwy i miodu – 9 do ziemi, gdzie nie odczuwając niedostatku, nasycisz się chlebem, gdzie ci niczego nie zabraknie – do ziemi, której kamienie zawierają żelazo, a z jej gór wydobywa się miedź. 10 Najesz się, nasycisz .Cyt.(Zwiadowcy wysłani przez Mojżesza w celu zbadania Ziemi Obiecanej i przyniesienia stamtąd trochę owoców wrócili do obozu z figami i jabłkami granatu oraz kiścią winogron — tak dużą, że dwóch mężczyzn niosło ją na drążku! Co prawda z powodu braku wiary dali się owładnąć strachowi, niemniej o samej ziemi powiedzieli: „Ona naprawdę opływa w mleko i miód”)Wiemy ze biblia opisuje mrozne dni,a obrazy z ukrzyżowania Isusa Króla,syna Boga Ojca, średniowiecznych malarzy przedstawiają gapiów ubranych w zimowe palta.Mejsce golgoty było na wzgórzu,jednak dzisiejsze miejsce kazni,nie jest wzgórzem ani wzgórkiem.Dzisiejsze miejsce golgoty,jest kaznią i grobem,bez sensu.A moze faktycznie,Jerozolima dzisiejsza,nie jest tą,którą opisuje biblia.

 18. Przed narodzeniem Chrystusa wszystkie dusze po śmierci trafiały do nieba, a więc w niebie przybywało coraz więcej zła. Bóg widząc to , że w jego obecności jest coraz więcej zła , postanawia oczyścić niebo ze zła i Szatan wraz z innymi złymi duchami zostali zrzuceni na Ziemię do piekła , które znajduje się w głębi Ziemi.

  Aby poinformować ludzi , że obecnie można nie trafić do Boga , zostaje powołany Chrystus , który wskazuje nam jaka droga prowadzi do Boga. Pojawienie się Chrystusa otwiera nam nowy rozdział w historii człowieka , ta historia w Biblii nazwana jest Księgą , w której jest siedem pieczęci i właśnie Jezus jest tym co otwiera tę księgę. Tutaj nie chodzi o zapieczętowaną księgę ale o to , że czasy ostateczne otwiera jego przyjście. Każda pieczęć to okres 1000 lat. Jedną z tych pieczęci jest również Tysiącletnie królestwo Chrystusowe , w którym to Szatan zostanie zamknięty na 1000 lat. Pierwszą pieczęcią jest głoszenie Słowa Bożego. Drugą pieczęcią jest 1000-letni okres wojen. My właśnie jesteśmy w końcowym okresie tej pieczęci. Trzecią pieczęcią jest Tysiącletnie Królestwo Chrystusowe. Czwarta pieczęć to uwolnienie Szatana. W tym okresie znowu wrócą wojny, i będzie dużo katastrof ( huragany , susze , trzęsienia Ziemi itp. ) Piąta pieczęć to okres panowania Szatana i prześladowania. Ten okres wypada na lata 4000-5000. Szósta pieczęć to walka z Szatanem , pokonanie go na zawsze , zniszczenie ludzi i Ziemi.Ten okres jest prawidłowym KOŃCEM ŚWIATA a lata przypadające na ten okres to 5000 – 6000. Siódma pieczęć to Sąd Boży i stworzenie nowej Ziemi i nowego Nieba.
  Daniel opisując swój sen o zwierzętach wychodzących z wody , wyjaśnia nam jakie wydarzenia pojawią się od Tysiącletniego królestwa do rządów Bożych , a więc opisuje pieczęcie 3 – 7.
  Szatanem natomiast są źli ludzie , gdyż przed Tysiącletnim Królestwem musi zginąć tak dużo ludzi aby to Królestwo mogło się wypełnić, Natomiast pokonanie Szatana na zawsze wiąże się z pokonaniem człowieka, bo gdyby ludzie się odrodzili to Szatan znowu by wrócił.
  Określenie CZAS , CZASY i PÓŁ CZASU oznacza nam kiedy Chrystus pojawi się na Ziemi a to oznacza , że Chrystus pojawi się po 2000 roku , po 6000 roku i po 7000 roku.
  Po 2000 będzie to Tysiącletnie Królestwo Chrystusowe
  Po 6000 , będzie to walka dobra ze złem i pokonanie Szatana
  Po 7000 , będzie to Sąd ostateczny oraz Nowe Niebo i Nowa Ziemia.
  My obecnie żyjemy w końcowym fragmencie drugiej pieczęci a ostatnimi znakami tej pieczęci będzie III wojna światowa oraz ogólnoświatowy potop.
  Liczba 666 w Biblii symbolizuje bogactwo i pieniądze. To poprzez to bogactwo i przez pieniądze ludzie na Ziemi czynią zło. W Biblii jest napisane: Ilość pieniędzy jakie napływało do Salomona przez rok , wynosiła 666 talentów. A więc jak widać , że liczba 666 to nie symbol Szatana ale pieniędzy i bogactwa.
  Biblia również podaje nam jakie znaki będą przed Tysiącletnim Królestwem, a do nich można zaliczyć: Czasza trzecia i czwarta to zamiana wód w krew. Czasza piąta to okres upałów i susz. Czasza szósta to upadek banków , ogólnoświatowe zamieszanie , drożejąca żywność. Czasza siódma to III wojna światowa , oraz trzęsienia Ziemi i wielki potop. My jesteśmy w czaszy czwartej a przed nami zaczyna się czasza piąta.
  Nie mamy jeszcze czasów ostatecznych , natomiast mamy czas przed powtórnym przyjściem Chrystusa.

 19. Moi drodzy chcę Was poinformować, ze tematy związane z biblią, prawem i powrotem Mesjasza będą przeze mnie zamieszczanie na stronie; Kompas Boży.

  http://kompasbozy.blogspot.com/

  Chciałam, by osoby szukające Boga i zainteresowane tematyką biblijną miały te tematy w sposób skondensowany. Tu u Mariusza wszystko idzie na jednej stronie i trzeba „przewinąć” ogromny materiał, by cokolwiek znaleźć. Oczywiście zarazem dementuję pogłoski jakoby rozstawała się z tą stroną czy żebym się odcinała od podanych tu tematów. O ile mój umysł umie to wszystko połapać to zgadzam się z tymi tekstami. Moje serce jest jednak wciąż przy tematach bezpośrednio dotyczących proroctw, spraw Bożych i prawa Bożego. Pozdrawiam i zachęcam do odwiedzanie „Kompasu Bożego”

 20. Przepraszam podpis mój się zaplątał – oczywiście to ja – Estera.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s