redoctobermsz

Kto szuka ten znajdzie, a kto nie chce szukać to nigdy nic nie znajdzie

Księga Daniela i Septuaginta

4 Komentarze

Obecnie w naszych przekładach w języku polskim, mamy księgę Daniela w tzw. tekstach masoreckich Judaizmu z XI wieku naszej ery. Ostatnimi czasy nastąpił proces odtworzenia treści Septuaginty (greckiego przekładu ST z języka oryginału czyli paleohebrajskiego, nie mylić z tym co dzisiaj nazywamy "hebrajskim") ,tej, którą cytował Isus i apostołowie i cytowali ją ewangeliści. Zaznaczam że ani Isus ani apostołowie nigdy nie cytowali ST w jakichkolwiek wersjach przedmasoreckich czy też tekstach masoreckich. A to juz o czymś świadczy ale o tym potem. Mamy w Nowym Testamencie około 350 cytatów ze Starego Testamentu z czego około 300 to cytaty z LXX a reszta to parafraza. W trakcie przygotowywania materiału do powstania tzw. Biblii Mesjańskiej, powstała kwestia z jakiego zródła pochodzi właściwie księga Daniela zawarta w LXX ,(skrótowe oznaczenie Septuaginty). …

Zacznijmy od tego co mamy;

1. najwcześniejszą kompletną LXX w recenzji tzw Heksaplarnej posiadamy z 240 r. n.e.

2. Ta dzisiaj dostępna kompletna LXX była częściowo przeredagowana przez Orygenesa na podstawie pism tzw. "hebrajskich". Orygenes chciał ustalić dokładna treść LXX i skorzystał ze spreparowanych na potrzeby pogrobowców pomiotu żmijowego takich przekładów: ówczesnego "hebrajskiego", przekładu Akwili, Symacha, Teodocjona.

http://www.eduteka.pl/doc/heksapla

3. Orygenes robiąc swoją LXX w wersji Heksaplarnej, korzystał z tzw. LXX "pospolitej", która się do dzisiaj się nie zachowała.

4. Dlaczego sie zachowała kompletna wersja LXX w recenzji Heksaplarnej?, ponieważ przepisał ją Euzebiusz z Cezarei, żyjący na przełomie wieków III i IV n.e.

http://www.eduteka.pl/doc/heksapla

5. Co to jest Heksapla Orygenesa:

Hexapla, Heksapla (gr. Εξαπλά – "sześciokształtna") – datowana na lata czterdzieste III wieku, zachowana we fragmentach, poliglota opracowana przez Orygenesa. Zawierała sześć umieszczonych obok siebie kolumn w następującej kolejności:
oryginał hebrajski
transkrypcja tekstu hebrajskiego na język grecki
przekład grecki Akwili
przekład grecki Symmachusa
Septuaginta
przekład grecki Teodocjona[1]
Według Euzebiusza z Cezarei Hexapla zawierała jeszcze trzy dodatkowe przekłady greckie Psalmów, które jednak się nie zachowały (w sumie 9 kolumn, tzw. Enneapla)[2]. Hexapla liczyła ok. 50 tomów i była przechowywana w Bibliotece cezarejskiej. Nigdy nie została przepisana w całości. Oryginał zaginął prawdopodobnie w VII wieku wraz ze zniszczeniem biblioteki w 638 roku.
Orygenes w Komentarzu do Ewangelii Mateusza wyjaśnił w jakim celu stworzył Heksaplę:
(…) Rozbieżności między rękopisami Starego Testamentu zdołaliśmy z pomocą Bożą zaradzić posługując się świadectwem pozostałych wydań. Te bowiem miejsca w Septuagincie, które z powodu rozbieżności rękopisów budziły wątpliwość, poddaliśmy ocenie na podstawie pozostałych wydań i zgodne z nimi zachowaliśmy, zaznaczając obelosem te, których brak w tekście hebrajskim (nie mieliśmy odwagi usunąć ich całkowicie), a inne dodaliśmy ze znakiem asterysku, aby było widoczne, że lekcje nie występujące w Septuagincie dodaliśmy z pozostałych, zgodnych z tekstem hebrajskim wydań[3]

.
Orygenes opracował również oddzielne dzieło zwane Tetrapla, gdzie obok przekładu Septuaginty dołączył także przekład Symmachusa, Akwili i Teodocjana[4]

Orygenes zakładał, że jedynie TH jako tekst pierwotny jest
poprawny. ( tu jest pies pogrzebany-założył-nie wiedział że tekst hebrajski jest tłumaczniem LXX spreparowanym na potrzeby "legalizacji" systemu rabinicznego) Celem H. było usunięcie rozbieżności, oczyszczenie
tekstu z błędów i przywrócenie mu pierwotnej formy oraz
jak najlepszy gr. przekład ST; H. miała być też pomocą dla
—> apologetów wczesnochrześcijańskich, którym Żydzi zarzucali
błędne interpretacje, wynikające z posługiwania się gr.
tłumaczeniem ST.

http://www.eduteka.pl/doc/heksapla

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hexapla

6. Uznany jako Ojciec kościoła, Hieronim żyjący na przełomie wieków IV i V -go, zauważył że w skład Starego Testamentu LXX….wchodzi według spreparowanego żydowskiego przekładu Teodocjona księga ……Daniela!.
Sam nie wiedział jak to sie stało że w skład LXX, wchodzi ksiega Daniela z przekładu Teodocjona.

Kościoły Pana i Zbawiciela nie czytają proroka Daniela według Siedemdziesięciu Tłumaczy (tj. LXX), ale używają wersji Teodocjana. Dlaczego to się stało nie wiem… lecz to muszę stwierdzić, że różni się ono (LXX) bardzo od prawdy (tj. tekstu hebrajskiego i aramejskiego) i dlatego słusznie zostało odrzucone.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_Daniela

Tekst autora wikipedii nie pogrubiony, w świetle innych dowodów należy uznać za podejrzany. Albo jest to tekst Hieronima, który swoje poglądy na temat LXX opierał na założeniu że teksty hebrajskie ST są "oryginalne". To znów zaowocowało tym, że to własnie on wywalił LXX i dokonał przekładu Wulgaty z nieistniejących do dzisiaj TH

.

Przed dokonanym przez niego tłumaczeniem wszystkie przekłady Starego Testamentu opierały się na Septuagincie. Jednakże, wbrew apelom innych chrześcijan (łącznie z Augustynem) Hieronim zadecydował, że nie oprze swego tłumaczenia na Septuagincie, lecz na hebrajskim Starym Testamencie.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Hieronim_ze_Strydonu

czas na wnioski:

1. Gdzieś w IV w. n.e. albo wcześniej ale nie za czasów Orygenesa "chwasty", współpracujące z "pogrobowcami pomiotu żmijowego" , dokonały podmiany księgi Daniela którą mamy obecnie w LXX.

2. Dlatego mamy przykład:

Pierwszy problem – owe wersety są spreparowane przez szatańskich masoretów, a w Septuagincie LXX nie ma żadnego sensu.

Porównajmy.

Wersja masorecka – 1000 lat młodsza. (XI w.n.e. tzw. "hebrajska" ostateczna wersja ST, spreparowana wg. tzw. "myśli rabinicznej" i sprzedana światu jako "oryginał".)

(25) Przeto wiedz i zrozum: Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do Pomazańca-Księcia jest siedem tygodni, w ciągu sześćdziesięciu dwu tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi; a będą to ciężkie czasy.
(26) A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec będzie zabity i nie będzie go; lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie.
(27) I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia.

Wersja Septuaginty LXX (przekład Teodocjona II w.n.e.-grecki przekład ST spreparowany wg myśli rabinicznej, na potrzeby greko-języcznych żydów)

(25) Będziesz wiedział i rozumiał: odkąd wyszło polecenie jako odpowiedź dla budowy Jeruzalemu, dopóki Chrystus Książę [będzie] siedem tygodni, i sześćdziesiąt dwa tygodnie; i wtedy [czas] powróci i ulica będzie zbudowana i mur, a będą to ciężkie czasy.
(26) A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach namaszczony będzie zabity i nie będzie wyroku nad nim; a on zniszczy miasto i świątynię wraz z księciem który przychodzi; oni będą odcięci w powodzi i aż do końca wojny, która się szybko skończy, on wyznaczy [miasto] spustoszenia.
(27) I w jednym tygodniu zawrze przymierze z wieloma na jeden tydzień, moja ofiara i ofiara z płynów będzie usunięta: i koniec czasu końca będzie poddany spustoszeniu.

w kolorze to moje uwagi.

czym jest przekład Teodocjona:

Przekład Teodocjona jest najpóźniejszym z trzech znanych przekładów żydowskich Biblii Hebrajskiej na grekę powstałych po przejęciu Septuaginty przez chrześcijan (obok przekładu Akwili i Symmacha).

http://www.youtube.com/watch?v=AgF_d0rIfbo

Okoliczności i czas powstania tego przekładu nie są znane. Część uczonych uważa, że pochodzi on z tego samego okresu co tłumaczenie Akwili, czyli z pierwszych dekad II w. Inni badacze umieszczają jego początki kilka dziesięcioleci później, czyli pod koniec II w.

Teodocjon pochodził prawdopodobnie z Efezu i – jak Akwila – był prozelitą żydowskim. Znając zastrzeżenia wobec Septuaginty, zamiast opracowywać nową wersję, podjął surową rewizję Biblii Greckiej, „poprawiając” ją pod kątem poglądów doktrynalnych i oczekiwań rabinów. Rewizja polegała na uzgadnianiu tekstu greckiego z brzmieniem hebrajskim, zaś zasadą poprawek była bezwzględna wierność oryginałowi. Teodocjońska wersja Księgi Daniela została przyjęta przez chrześcijan.

http://www.animatorka.home.pl/strona/biblia/tekst-4.html

a to uwaga co do stosunku rabinów do LXX;

Wkrótce po powstaniu Septuaginty Żydzi uznali ją za swoją Biblię. Czytano ją w synagogach, zwłaszcza tam, gdzie nie rozumiano języka hebrajskiego. Początkowy entuzjazm wobec Biblii Greckiej osłabł już w I w. ery chrześcijańskiej, następnie wygasł zupełnie, a nawet przeobraził się w nie ukrywaną wrogość i został surowo potępiony przez rabinów.

Gruntowna zmiana nastawienia była pochodną dwóch istotnych okoliczności: powstania chrześcijaństwa oraz rabinicznej przebudowy judaizmu koniecznej z powodu wstrząsu wywołanego zagładą Jerozolimy w 70 r., zburzeniem Świątyni i zaprzestaniem kultu ofiarniczego. Na dodatek Septuaginta nie opierała się na regułach rabinicznego objaśniania tekstu świętego. Rabini zakazali posługiwania się nią w podlegających im środowiskach wyznawców judaizmu. Żydzi odrzucili ostatecznie Septuagintę na synodzie w Yawne (ok. 90 po Chr.). Biblia Grecka stała się wyłącznie Biblią chrześcijan.

http://www.animatorka.home.pl/strona/biblia/tekst-4.html

mamy jeszcze tekst:

Z nadejściem Chrystusa, wolny duch judeogrecki wyraził się całkowicie w Kościele. Nacjonaliści żydowscy byli przerażeni. Przeklinali i zabijali pierwszych chrześcijan. Lecz idei nie da się zabić. I, aby wziąć pod swoją kontrolę święty tekst, rozpoczęli oni długotrwały program pojmania ptaka, który wyleciał na swobodę. W ciągu setek lat niszczyli wcześniejsze pisma i pracowali nad tekstem, wykorzystując dwuznaczności czytania konsonantycznego, aż w końcu, otrzymali tekst z którego byli zadowoleni. (Kodeks Leningradzki, uwaga edytora tekstu) Za pomocą niewielkich zmian żydowscy mędrcy zamienili ucieleśnioną w Chrystusie ideę osobowego Boskiego Zbawiciela na nacjonalistyczną ideę o Mesjaszu Izraela i dla Izraela. Narody świata zaczęto uważać za grzeszne półzwierzęta, które nie są w stanie dojść do Boga. Nazwę „judaiści” [Żydzi] pozostawiono tylko dla tej niewielkiej grupy fanatyków, a judaistów hellenistycznych zaczęto nazywać chrześcijanami, i nie uważano już ich za Żydów. Bitwa pomiędzy dwoma kierunkami ideowymi w ramach judaizmu przekształciła się w walkę pomiędzy judaizmem i chrześcijaństwem.

http://www.israelshamir.net/Polish/Translate-Bible-pl.htm

wniosek końcowy:

Na skutek walki rabinów z LXX i działalności chwastów, księga Daniela znalazła się w wersji Teodocjona i nie mamy oryginału z LXX.
Wszelkie spekulacje na temat niejasnych proroctw z księgi Daniela należy uznać za chybione z zasady.
Takie sprawozdania jak wydarzenia na równinie Dura, pobyt w lwiej jamie, itp. uważam za w pełni wiarygodne.

Pamietajmy że księga Daniela jest bardzo ważną księgą opisującą władzę królestwa Bożego i pochód mocarstw światowych prowadzących do niego. To jest ksiega władzy Boga.

Dlatego w oryginale księgi Daniela były zapisy , bardzo niekorzystne dla ówczesnych systemów religijnych pogrobowców pomiotu żmijowego jak i chwastów.

To jest główną przyczyną całkowitego usunięcia księgi Daniela w tekście oryginalnym z Septuaginty .

Mariusz Szczytyński

4 thoughts on “Księga Daniela i Septuaginta

  1. Bracie Mariuszu cóż sądzisz o tym fragmencie:Biblia Tysiąclecia, wyd. V (1999)Dan 2:34 – 35 bt "(34) Patrzyłeś, a oto odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, i ugodził posąg w stopy z żelaza i gliny, i połamał je."BLB Biblia Warszawska (1975)Dan 2:34 – 35 bw "(34) Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je." W moim rozumieniu, jak napisałeś w artykule "dwuznaczności", dotyczący słowa kamień mogło by być -fragment, -odłamek, czyli kawałek samego posągu z samej góry np. kawałek "brody" ze złotej głowy czyli z Babilonii która na dzień dzisiejszy oznaczała by państwo Irak.wpadłem na ten kształt wersetu w takim wyglądzie po rozmowie z szefem na temat jakiegoś paradoksu z "życia" i od razu przyszedł mi do głowy wąż zjadający własny ogon.Niech was Bóg ma w swojej opiece Bracia i Siostry. Niech się tak stanie!

  2. Biblia Warszawska (BW) i Biblia Tysiąclecia (BT), zawierają Stary Testament w wersji tzw. tekstów masoreckich Judaizmu, pochodzących z XI wieku n.e. Nazywa się to Kodeksem Leningradzkim, czyli twoje oba wersety pochodzą z jednego zródła. A to świadczy o tym że tłumacze uprawiali "wolną amerykankę".Nie zmienia to faktu że posąg mocarstw światowych zostanie zniszczony przez nadchodzące Królestwo Boże jak mamy w wersecie 44.

  3. Właśnie ukazało się wreszcie tłumaczenie Septuaginty na polski język 🙂 http://www.vocatio.com.pl/index.php?route=product/product&path=41&product_id=502

  4. ALE PODANE TU PROROCTWO WYPEŁNIŁO SIĘ (70 TYGODNI GDZIE 1 TYDZIEŃ TO 7 LAT)
    http://deeptruths.com/endtime/daniel9.html?cmtx_sort=6

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s