redoctobermsz

Kto szuka ten znajdzie, a kto nie chce szukać to nigdy nic nie znajdzie

„Sztuczny tłok” i Marka 3:16

74 Komentarze

Ostatnimi czasy w polskojęzycznym internecie powstała tak zwana "kwestia Pawła", chodzi o to, czy jego listy są natchnione przez Boga i czy on był rzeczywiście posłany jako apostoł (wysłannik) przez Syna Bożego. Z tych dwóch pytań wypływają wręcz szokujące wnioski ale zajmiemy się teraz tylko tematem czy w ogóle mógł pretendować na apostoła Baranka. Pewnie niektórzy stwierdzą "co to za kwestia?", "przecież to oczywiste". W obliczu pojawiającej się argumentacji obalającej "oczywistość", siłą rzeczy trzeba się zająć tym tematem. Za podstawę rozważań weżmiemy tego typu sformułowanie: "apostołów było wiecej niż 12 – tu". Z czego to wynika? …

Z listów … Pawła.

Gal 1: (19) Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego.
Rz 11:13 nwt-pl "A teraz mówię do was, ludzi z narodów. Skoro w rzeczywistości jestem apostołem dla narodów, przysparzam chwały memu usługiwaniu;"
1Kor 9:1 nwt-pl "Czy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa, naszego Pana? Czy wy nie jesteście moim dziełem w Panu?"
1Kor 9:2 nwt-pl "Jeżeli nie jestem apostołem dla drugich, to z całą pewnością jestem dla was, bo wy jesteście pieczęcią potwierdzającą moje apostolstwo w związku z Panem."
1Kor 15:9 nwt-pl "Albowiem ja jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien zwać się apostołem, ponieważ prześladowałem zbór Boży."
1Tm 2:7 nwt-pl "Ze względu na owo świadectwo ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem – mówię prawdę, nie kłamię – nauczycielem narodów w sprawie wiary i prawdy."
2Tm 1:11 nwt-pl "dla której ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem, i nauczycielem."
Rz 1:1 bw "Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania ewangelii Bożej,"
1Kor 1:1 bw "Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa, i Sostenes, brat,"
2Kor 12:12 bw "Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelakiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy."
i z księgi Dziejów Apostolskich takich jak Dz 14:14 nwt-pl "Usłyszawszy o tym, apostołowie Barnabas i Paweł rozdarli swe szaty wierzchnie i wpadli w tłum, wołając"


Cały "wist" polega na …założeniu że w drodze do Damaszku Pawłowi ukazał się Pomazaniec. Jest to tak "bezdyskusyjne" , że może niektórzy nie będą dalej czytać, ale dla tych co będą wytrwali, argumentacja będzie odpowiadała na wiele wątpliwości, które się nasuwały i będzie budująca.

Zacznijmy od początku. zobaczmy na wesety:

Marka 3:16

(13) Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. (14) I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, (15) i by mieli władzę wypędzać złe duchy. (16) Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; (17) dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; (18) dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego (19) i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Bardzo wazny czynnik: Isus wybiera 12-tke, znamy wszystkich po imieniu,wysyła ich do głoszenia
(Judasz nie był fałaszywym apostołem tylko zdrajcą , pózniej, na jego miejsce został wybrany Maciej)

Dz 1:26 nwt-pl "Rzucili zatem losy, a los padł na Macieja; i doliczono go do jedenastu apostołów."

co się stało z 12-tką po śmierci Mistrza i co robił Mistrz względem nich po zmartwychwstaniu?

Dzieje Apostolskie 1:
(2) aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. (3) Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. (4) A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie – /mówił/ – (5) Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzeczeni Duchem Świętym.

ukazywał się przez 40 dni dając ostatnie wskazówki nauczania, i przekazał bardzo ważne polecenie by nie opuszczali Jerozolimy, gdzie mieli być ochrzczeni Duchem Świętym.
I tak się stało.
Jednakze w tej argumentacji musimy się trochę cofnąć i zobaczyć modlitwę Isusa do Ojca w ich (12-tki) intencji, gdzie zauważymy bardzo istotny czynnik a mianowicie …jedność w czynach i poglądach:

Jana 17;(12) Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo
(20) Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; (21) aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.

Jaki tu wyciągniemy wniosek z całości?, bardzo istotny i kluczowy wniosek;

12-tka apostołów była jedyną drogą przekazu nauk Isusa, eliminuje on tym sposobem jakąkolwiek inną drogę przekazu jego nauk.

W tym momencie niektórzy zaprotestują bo powiedzą: czy Isus nie mógł komuś innemu powierzyć swoje nauki z poza tej dwunastki?

Teoretycznie mógłby ale … nie zmienił zdania

a skąd to wiemy?

z księgi Objawienia;

Objawienie 1:

(1) Objawienie Isusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi.

21:14 (14) A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka.

Na naukach przekazanych przez 12 – tu apostołów Baranka stoi Nowe Jeruzalem.
I tak Paweł autor 14 listów, co stanowi 52% Nowego Testamentu nigdy nie był apostołem Baranka

Argumentów tu jest na tyle dosyć by zakończyć argumentację, jednakże podsumowując musimy zwrócić uwagę na jeden werset, który tłumaczy jak to się stało że 14 listów wpięto do kanonu Bibli:

Mt 7:15 bw "Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!"

ale już w 13 rozdziale Mateusz pisze:

(24) Inną przypowieść im przedłożył: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. (25) Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. (26) A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. (27) Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?

Powyższe wersety tłumaczą na jakiej zasadzie zaistniał "apostoł Paweł".
A jakie były skutki tego pojawienia się?, tu chce zaznaczyć że jest to tylko fragment argumentacji, której poświęcę oddzielne artykuły. Wystarczy przyjrzeć się owocom, które zauważyli nawet historycy, a jest to widoczne na przykładzie datowania Dziejów Apostolskich:

data późna – po 125:
W XIX wieku niemiecki uczony, założyciel tzw. szkoły w Tübingen, Ferdinand Christian Baur, wysunął hipotezę, wedle której obie księgi przypisywane św. Łukaszowi powstały blisko połowy II wieku. Argument swój oparł na wskazaniu, iż poglądy teologiczne zawarte w księdze Dziejów Apostolskich są próbą pogodzenia dwóch rywalizujących nurtów w chrześcijaństwie – judeochrześcijan i chrześcijan nawróconych z pogaństwa. Baur i jego uczniowie argumentowali, że w Dziejach apostołowie Paweł i Piotr przedstawieni są niemal jako zgodni orędownicy tej samej postawy teologicznej, co jest zniekształceniem obrazu historycznego. Zdaniem Baura, dokonano tego w II stuleciu w celu zatarcia różnic między dwoma nurtami chrystianizmu, z których jeden odwoływał się do nauczania Piotra, a drugi do nauki Pawła.

zródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia_%C5%81ukasza

Ta powyższa hipoteza, już nie jest hipotezą, bo powyższe potwierdza … Justyn Męczennik tak zwany "Pawłowy" w roku 155 n.e., w słynnym Dialogu z żydem Tryfonem w rozdziale 47 link; https://sites.google.com/site/poranekpana/home/papirusy-oxyrhynchos/rozmowa-z-zydem-tryfonem-1
O owocach w innych kwestiach będzie poświęcony oddzielny art.

A teraz na podsumowanie zadajmy sobie jedno pytanie: jaki jest cel wprowadzenia nauki "wielu apostołów" w listach Pawła? Zanim odpowiemy na to pytanie to zobrazujmy to jednym przykładem:

kiedy kieszonkowcy chcą kogoś "obrobić", to w kilka osób w danym miejscu robią tak zwany "sztuczny tłok" i ofiara nawet się nie połapie ze jest okradana

.W przypadku "wielu apostołów" jest podobnie:

1. osoby wierzące maja się nie połapać, że Paweł nigdy nie był apostołem Isusa Pomazańca

2. istnienie "wielu apostołów" w oczach wierzących ma na celu wywołania wrażenia że "sztuczny tłok" jest naturalny a dodatkowe "apostolstwo Pawła" zostaje "zalegalizowane" w oczach wyznawców, ogromem listów wpiętych do kanonu Bibli, przez jego pogrobowców,

3. przez "legalizację" Pawła, następuje negacja i odsunięcie na dalszy plan nauk 12-tki apostołów Baranka, co skutkuje gigantycznym rozłamem w chrześcijaństwie i powstaniem "chrzescijańskiej" doktryny opartej na…liscie do Rzymian, stosowanej przez wiele wyznań w przyszłości.

4. następuje proces zakwestionowania nauk 12-tki jako jedynego żródła nauk Pomazańca.

5. zaistnienie kompromisowego kanonu Biblii, który w rzeczywistości powstał ostatecznie (spory nadal trwały, pomimo upływu kilku wieków od śmierci Mistrza) dopiero po … trzech soborach w samym IV w. n.e. (363 r.n.e. Laodycea,393 r.n.e. Hippo, 397 r.n.e. Kartagina) i takowy mamy …obecnie.
http://www.gotquestions.org/Polski/kanon-biblijny.html

To jest kolejny materiał do przemyśleń i wyciągania wniosków.

Celem zaznajomienia się z kontrowersyjnymi naukami Pawła warto przeczytac ten art pod tytułem Apostolstwo Pawła budzi coraz więcej kontrowersji 1/6

I jeszcze jedno:
W czasach apostołów nie istniał żaden kanon z listami Pawła. Apostołowie rozpowszechniali tylko Ewangelię Isusa o Królestwie, zgodnie z Jego poleceniem oraz w zgodzie ze sobą. Nie było żadnych rozłamów – do momentu pojawienia się Pawła.

Na temat historii powstania obecnego kanonu w następnym arcie.

post scriptum:

w krótkim czasie po opublikowaniu w/w arta dotarły do mnie następujace sofistyczne chwyty:
1. Piotr i inni to niedopisywacze, to trzeba było na ich miejsce powołać Pawła
2. nie wiemy czy wszyscy z 12-tki wytrwali do końca.
Tak to jest jak się nie ma argumentów i strzela się "ślepakami". Tego typu argumenty są wymysłami "hipotetycznymi", pozbawionymi jakichkolwiek podstaw. Można je przyrównać do stwierdzenia, które mógłbym ogłosić wszem i wobec, że ja "na luzie", chodzę po suficie.
Tu bzdura goni bzdurę a sofistyka
( punkt drugi jest "mega") to jak brzytwa dla tonącego.
Chyba ci adwersarze Pawła nie maja pojęcia że zarzucają kłamstwo Isusowi, który potwierdził ich wytrwałość i umieścił ich imiona na fundamentach Nowego Jeruzalem, a wersety dalej są super:

Ap 21:27 nwt-pl "Ale w żaden sposób nie wejdzie do niego nic, co nie jest święte, ani nikt, kto trwa w obrzydliwości i kłamstwie, tylko ci, którzy są zapisani w Barankowym zwoju życia."

Mariusz Szczytyński
aktualizacja 01.10.2012

Reklamy

74 thoughts on “„Sztuczny tłok” i Marka 3:16

 1. DD writes:Mili Panstwo falszywe apostolstwo Pawla to nic nowego od lat omawiane wsrod Muzulmanow , objawiona z nieba Ewangelia inna od tej ktora glosili uczniowie Chrystusa – nawroceni Zydzi dalej pielegnowali prawo a nowi mieli sie go uczyc poczynajac od rzeczy niezbednych omowionych w dziejach , a dalsze dywagacje to czarowanie dokladnie jak u Muzulmanow ktorzy od dziecka maja wpajana prawde o Mahomecie , a na pytanie dlaczego w koranie pisze ze Jesus poszedl do nieba a Mahomet lezy w grobie , ze Jesus siedzi po prawicy Ojca a M. nie , ze Jezus czynil cuda a M. nie odpowiadaja nie na temat, BO M. MIAL TO OBJAWIONE Najwazniejszy werset dla Chrzescijan (kosciol Pawlowy ) i gdy przyjde wtedy im powiem idzie precz ode mnie ludzie bez TORY!!Napisal madry Zyd kiedys kiedy przyjdzie Mesjasz gdy Chrzescijanie i Muzulmanie poznaja ze zostali zwiedzeni ..

 2. Takie coś jest:http://www.voiceofjesus.org/b2tableofcontents.html#Table%20of%20ContentsMożna wejść z tego:http://false-apostle-paul-archive.blogspot.com/Ogólnie tylko rzuciłem okiem ale może ktoś coś nowego tam wyczyta.

 3. 1. Chrześcijaństwo to frazes.2. Paweł może apostołem był a może nie.3. ISUS HRISTOS przyszedł z WYSOKOŚCI więc nie był Żydem.4. Żyd to wyznawca judaizmu; takiej nacji nigdy nie było. Potomstwo Abrahama w znaczeniu duchowym to LUD BOŻY a cielesne potomstwo Abrahama było pewną grupą ludzi [Babilończycy] których BÓG wybrał ale ludzie ci niejednokrotnie od BOGA odchodzili a definitywnie odrzucili BOGA nie przyjmując ISUSA HRISTOSA.

 4. No właśnie, z takich "rzuceń okiem" bierze się pózniej radosna twórczość domorosłych teologów, historyków i religioznawców.Autor polecanej w linkach książki, były długoletni baptysta, dochodzi do "okrywczego" wniosku, że chrześcijaństwo nie było religią Jezusa. Ależ oczywiście, że nie było. Jezus był wierzącym Żydem. Paweł natomiast był apostołem pogan, dla których starotestamentowe księgi nie były religijnie wiążące. Żeby dotrzeć do nich z przesłaniem Jezusa o Dobrej Nowinie musiał się więc odwoływać do religii pogańskich. Czy to takie trudne do pojęcia?

 5. dd writes:do marii Pawel byl poslany do pogan wedlug objawionej mu ewangeli – a jak wiemy Chrystus wyznaczyl na te role Piotra masz tak jak Muzulmanie zwodzisz sama siebie

 6. kora writes:maria byrska:"No właśnie, z takich "rzuceń okiem" bierze się pózniej radosna twórczość domorosłych teologów, historyków i religioznawców.Autor polecanej w linkach książki, były długoletni baptysta, dochodzi do "okrywczego" wniosku, że chrześcijaństwo nie było religią Jezusa. Ależ oczywiście, że nie było. Jezus był wierzącym Żydem. Paweł natomiast był apostołem pogan, dla których starotestamentowe księgi nie były religijnie wiążące. Żeby dotrzeć do nich z przesłaniem Jezusa o Dobrej Nowinie musiał się więc odwoływać do religii pogańskich. Czy to takie trudne do pojęcia?"Masz całkowitą racje w tym co piszesz. Jezus przyszedł do swojego zagubionego narodu, a Paweł miał za zadanie głosić i innym. Niektórzy poddają pod wątpliwość OBJAWIENIE dane Pawłowi, a Mojżesz ?! Przecież Bóg w ten sam sposób zadziałał i na Mojżesza.

 7. dd writes:haha kora to bozena ? tylko ze o twardym karku?w ewangeliach apokryficznych czytamy ze Chrystus ostrzega uczniow o tym ze szatan obiecal wyslac swego ucznia po tym jak nie udalo mu sie skusic Jezusa do Grzechu. Bo kiedy mial szatan zasiac swe ziarno ? jak nie od razu po smierci Chrystusa? Jezus cos opowiada i nagle mowi ze widzi szatana spadajacego jak co?poszukaj w ewangelii a potem w listach poszukaj kiedy taka akcja miala miejsce

 8. Bartek writes:Cześć Mariusz, powiem Ci, że nie mam rozeznania i trudno mi stwierdzić co do fałszerstwa listów Pawła, jedno czym mogę się podzielić, to że na mojej drodzę z Panem Bogiem uczę się chodzić Jego drogami, faktem jest to że grzech wciąż tkwi we mnie, znam bardzo dobrze listy Pawła i cały nowy testament, nie raz wykładałem słowo, nie rozumiałem dlaczego nie mogę się uwolnić od grzechu skoro tego pragnę i w tym co głosi Paweł nie widzę jakby zaprzeczenia, ale po przeczytani artykułu "wiara czy uczynki" zbawienie.com , zmieniłem swoje myślenie, wstedy może to głupie… ale jasne mi się zdało, że faktycznie kościół jest letni gdyż słowo jest niezrozumiałe (mimo, iż ja sam i każdy Pastor wykładający temat wiara-uczyniki-łaska, uważa że bardzo dobrze rozumie ten temat, mało tego posiada osobiste objawienie). Oczywiście że wierzę że Jezus jest moim zbawicielem, a faktem jest to że moja wiara była martwa, może raz dłużej może raz krócej ale ulegałem pokusie i grzeszyłem, nie wiedziałem w czym problem, skupiłem się tylko na tym co mówił Pan Jezus i apostołowie Jan, Piotr, Jakub którzy jasno, zdecydowanie określili drogę do Boga w życiu dla Niego i oddaniu siebie w uczynkach w pełni.Jak napisałem Paweł nie zaprzecza temu, ale listy Pawła powodowały to że omawiając temat uczynków, łąski, grzechu, zbawiania mówi się jednoznacznie, że nie z uczynków jestśmy zbawieni, że wystaczy wyznać ustami że Jezus jest Panem i droga do Nieba otwarta. Ale wiem po swoim życiu że miałem w tym wilki niepokój, po pierwsze nie umiałem sobie poradzić z grzechem, po drugie pytałem co jest Boże, znam Twoje słowo bardzo dobrze, ja nie muszę się nikogo nic pytać, ja sam mogę cytować biblię, mogę wykładać te tematy, co ja mam zrobć, może czegoś nie rozumiem, może coś muszę jeszcze przeczytać. To były pytania które kierowałem do Boga. Jak napisałem po przeczytaniu artykułu "wiara uczniki" zbawienie.com, zmieniłem swoje myślenie, może ktoś teraz mi zarzuci, że staram się czynić uczynki, tzn wypełnić prawa uczynkami…ale to kłamstwo. Bo ja wiem sam że moja wiara jest wielka w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa, w którym pokładam nadzieję. Zrozumiałem, że byłem letni, zapytałem czy tylko tyle mogę uczynić? czy tylko na to mnie stać?..tak nie może być, i zdecydowałem że nie będę grzeszył, zapragnąłem przestrzegać prawa Boga, wszystkich przekazań jakie dał człowiekowi, chce je miłować i zachowywać w sercu, każde słowo Jezua! i sam Pan Jezus powiedział, że po tym pozna że Go miłuję jeśli zachowuję Jego przykazania, które nie są ciężkie.Podsumuwując uważam i jest to moje osobiste zdanie, że listy Pawła wprowadzają pewne nierozumienie i konsekwencją jest to że jest kościół letni. Stwierdzam to czego doświadczyłem w swoim życiu a także obserwując wiele wspólnot chrześcijańskich, protestanckich, baptystycznych i katolckich.Bardzo proszę wszystkich, który będę czytać moją wypowiedź o jakiekolwiek uwagi, jeśli takie bęziecie Państwo mieli.

 9. zibi writes:witam wszystkich czytajacych. musze troche jednak stanac w obronie Pawla. Odnosze wrazenie ze; " znalazlo sie czlowieka paragraf sie znajdzie". Praktycznie kazdego czlowieka mozna przylapac na jakims bledzie. Niewlasciwa mysl na temat danego czlowieka moze wyksztalcic zle mniemanie o nim. Ktos najwyrazniej z gory zalozyl ze Pasla trzeba zdyskredytowac. A dziala to mniejwiecej tak skoro jest kanalem przekazu ewngelii to sie go w jakis dziwny sposob odczlowiecza, jakby nie mial prawa sie pomylic ani tez nie mial osobistych rozterek, jak tez nie mial prawa swych rozmyslan przelac na papier. Zeby jednak zrozumiec go trzeba w Pawle zobaaczyc czlowieka, ktory zaczynal prktycznie od zera, kiedy jego podstawy judaistycznej wiary legly w gruzach i musial na nowo ksztaltowac swoja swiadomosc w nowi rzeczywistosci w Chrystusie. Choc uczony uznal wszystko za smieci, aby isc za Chrystusem, to jednak dalej jest grzesznikiem czlowiekiem. Czy pokolen Izraela bylo 12? Kazdy odpowie: tak .Skad zatem w rodowodach Manasses i Efraim. Obaj nie byli synami Jakuba tylko Jozefa liczac 12+2=14, Apostolow bylo 12 wybranych + Maciej+ Pawel=14. Dla ciekaweci liczba 6 – liczba czlowieka, liczba 7 liczba Boza. Mamy wiec pierwiastek ludzki i boski. 2-krotnosc liczby 6- czlowiek wspoldziala z Bogiem 2-krotnosc liczby 7.

 10. Kasia writes:Przyjmując za prawdziwą tezę, że Paweł nie był apostołem i Biblia nie powinna zawierać jego listów. Co wtedy np.z wersetem autorstwa Pawła 1Tym 2,5 Bóg jest jeden i jeden jest pośrednik miedzy Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.Werset jest jednym ze sztandarowych "obalaczy" wierzeń krk, co wtedy w zamian?A może jednak listy Pawła są mocne i niezbędne?

 11. Originally posted by anonymous:

  Co wtedy np.z wersetem autorstwa Pawła 1Tym 2,5 Bóg jest jeden i jeden jest pośrednik miedzy Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.

  może inaczej postawie twierdzenie, mając 3 ewangelie, Objawienie i dwa listy Jana 1 i 2,(opcjonalnie) to mamy "z głowy" wszystkie nauki demonów, które powstały na podstawie listów …Pawła. Bo to na naukach Pawła powstało całe "chwastowe chrześcijaństwo". A dokładnie na podstawie…Listu do Rzymian.

 12. Originally posted by anonymous:

  thewordwatcher writes:Dopiero teraz nastały czasy o ujawnianiu wszelkich oszustw i kłamstw – zgodnie z zapowiedzią Isusa, że pszenica i kąkol będą rosły do żniwa. Najwyraźniej przybliżanym się w szybkim tempie do żniwa.Gwoli ciekawości – pośród współczesnego Chrześcijaństwa wyłonił się nowoczesny FARYZEIZM, który polega na skrupulatnym rozdzielaniu przysłowiowego włosa na czworo, a owe podziały wynikają ściśle na listach faryzeusza Pawła. Przywódcy religijni, w szczególności ŚJ czy Adwentyści a także Zielonoświątkowcy za pomocą hierarchii opartej na listach Pawła, wydają rozkazy trzodzie, zamiast ją paść.Podaje się skrupulatnie dobierane wersety do poszczególnych twierdzeń Pawła i w ten sposób robi się zupa wersetowa, która w zasadzie jest niezrozumiała dla większości członków tych religii.Wtedy im się mówi aby prosili Boga o mądrość – co oznacza – my jesteśmy mądrzy, a wy jesteście głupi. Większość bezradnie chowa głowy w piasek i interes religijny kręci się jak zawsze.Wykształciła się kultura wersetowa, która jest zadziwiająca pod tym względem, że cytuje się często te same wersety udowadniając rzeczy zupełnie odwrotne. Wszystko możliwe dzięki listom Pawła.Tymczasem do zbawienia jest nam potrzebne Kazanie na Górze, modlitwa, której nauczył nas Isus oraz 10 przykazań. Objawienie jest trudne, dlatego w samym czasie końca Bóg postawi dwóch Jego świadków, którzy wszystko światu wyjaśnią popierając to mocą Boga.

  To jest zdecydowanie właściwym spostrzeżeniem.Gdybyśmy przypuścili farse Pawła,mieliśmyby tylko samego Chrystusa i proroków,a Ci odnosili się negująco do zdarzeń na ziemi,gdzie Paweł np. uważał za słuszne odnieść się do władzy ziemskiej i jej dyscyplinie jako: nie nadaremno władza miecz nosi i że wszelka władza jest od boga.Wiemy przeto z apokalipsy,że bestia i jej władza na ziemi jest od smoka.Więc zaprzecza to słuszności swej tezie,tak,iż nie wiadomo kim jest ten zuchwalec,samozwaniec apostoł.

 13. Originally posted by togarma:

  gdzie Paweł np. uważał za słuszne odnieść się do władzy ziemskiej i jej dyscyplinie jako: nie nadaremno władza miecz nosi i że wszelka władza jest od boga.

  Witaj. Nie tylko Paweł twierdzi że "wszelka władza jest od Boga". Podobne słowa wypowiada Chrystus a zanotowane są w ew Jana 19:11

  Jezus odpowiedział: «Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie».

  Originally posted by togarma:

  Wiemy przeto z apokalipsy,że bestia i jej władza na ziemi jest od smoka.Więc zaprzecza to słuszności swej tezie

  Nie do końca. Pamiętać nam trzeba że mimo to iż szatan ma pewną władzę na ziemi to Bóg jest nadal suwerenny. Zatem gdy Biblia mówi o tym, że szatan jest „bogiem tego świata” nie wskazuje jakoby miał ostateczną władzę na ziemi. Oznacza to jednak, że Bóg, w swojej nieskończonej mądrości, przyzwala szatanowi by działał w tym świecie, w takim zakresie na jaki mu pozwala i nic więcej. Pozdrawiam

 14. Dziękuje za odpowiedź.Trudno sie jednak z tym zgodzić,iż suwerenność Boga miałaby się ograniczyć do zakatrupienia milionów ludzkich istnień z rąk bezwzględnych władz na przestrzeni wieków.Czyżby Bóg posługuje się takimi zbrodniarzami,aby osiągnąć swój cel.Dziwne metody,raczej nie ludzkie,ani też nie Boskie.Myśle,że Chrystus miał słuszność w powiedzeniu; schowaj swój miecz,kto mieczem wojuje,od miecza ginie.Wątpie,aby taki Obama,Buzek,Melker itp. mają władzę od Boga,raczej uzurpują ją sobie na rzecz szatana i co tu Bóg ma z nimi wspólnego,bo jeśli ma tz. że to wszystko co jest złem na ziemi jest również jego dziełem,a wtedy by się okazało,iż nasz Bóg jest okrutny.Więc ,co to znaczy : wszelka władza jest od Boga.Ta ,która wyniszcza narody,wznieca wojny,paraliżuje społeczeństwa we własnym rozwoju,plądrując,gwałcąc i zabierając przemocą mienie i ziemie jest wyrazem zbrodni i śmierci,a nie życia,którym jest Stwórca.Tu chodzi o władzę nad stworzeniem jaką ma stwórca nad pracą rąk swoich,czyli nasz Stworzyciel Bóg nad nami ludźmi,nad człowiekiem,jako wytworem jego kunsztu.Dlatego nie jestem przekonany w rozumieniu tego o czym mówił Paweł w odniesieniu do władzy.Myśle,że on pojmował ją w strukturach militarnych i chciał ją przenieść na zbory w innej formie.A ta forma jest niestety masońska,ponieważ jeden członek podlega pod drugiego w hierarchi i na różnym szczeblu.To ze zboru tworzy się organizacje i jakoby tajne stowarzyszenie,gdzie nowy apostata nie wie co leży w intencjach kościoła na szczeblach władzy jego.Wtedy powstaje fałszywa wiara,że rządzący chcą dobrze dla ciebie i twojej rodziny,ty się nie mart,pozostaw to nam,bądź posłuszny,uległy,poddany, i już stajemy się niewolnikami czyjejś woli,cios w intelekt.Właśnie do tego doprowadził Paweł głosząc o władzy,która jest od smoka,a z Bogiem nie ma nic wspólnego,a zuchwali idąć za jego nauką ,wszystką władzę na ziemi sprawowali w imie Boga.Ich bogiem jest szatan,świadomie,lub nie ,ale tak jest, wynikłe po ocenie owoców.

 15. Grzesiu mój immienniku drogi Jana 19:11

  Jezus odpowiedział: «Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie».

  Zobacz też na słowa Chrystusa w Marka 12:17

  «Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga». I byli pełni podziwu dla Niego.

  Całkowicie słowom Twoim przeczy znów 1 List Piotra 2:13-25

  Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana: czy to królowi jako mającemu władzę, 14 czy to namiestnikom jako przez niego posłanym celem karania złoczyńców, udzielania zaś pochwały tym, którzy dobrze czynią. 15 Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich. 16 Jak ludzie wolni [postępujcie], nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga. 17 Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie króla! 18 Niewolnicy! Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym. 19 To się bowiem podoba [Bogu], jeżeli ktoś ze względu na sumienie [uległe] Bogu znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie. 20 Co bowiem za chwała, jeżeli przetrzymacie chłostę jako grzesznicy? – Ale to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. 21 Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. 22 On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. 23 On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie. 24 On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. 25 Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.

  W rzeczywistości, sam Bóg jest tym, który „utrąca królów i ustanawia królów” (Księga Daniela 2.21), ponieważ „Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim; daje je komu chce…” (Księga Daniela 4.14). Zwróć Grześ też baczną uwagę na słowa naszego Zbawiciela z ew Mateusza 28:18

  Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.

  . Pozdrawiam

 16. To rześ mnie trafił tym listem.To chyba dzięki pokorze jeszcze utrzymuje swój temperament na wodzy i jawnie nie wychodzę z gębą do ludzi,a zwłaszcza do władz.Jednak wiem również,o czym chyba nie wiedział Piotr,że ta sama władza niesie śmierć i pilnuje porządku dla własnych interesów.Z czasem narzuci nam znamie i zmusi siebie czcić ponad Boga.Narzuci przymusem szczepienia,chorą edukacje(indoktrynacje),rozliczenie z dóbr doczesnych,podatki ponad miare i oczywiście dług,tworząc z nas maszyny niewolniczej pracy dla tego właśnie porządku rzeczy.Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego,bo to godzi w naturalne biologiczne istoty,które pragną życia w wolności bez jarzma przymusu,bo niby po co one jest,tylko dla potrzeb możnowładców.W nich jest szatan,a ja sie z nim nie układam,oni spełniają uczynki ojca swego,a w nim nie ma prawdy.Chcę żyć normalnie,mieć ziemie i uprawiać rośliny,ale nie mam,ukradli naszym przodkom,i co,znoszę to,i wiele innych rzeczy i spraw.Ale nie dam się za życia okłamywać i ponosić konsekwencję ich czynów i ich woli,czy następstwa ich poczynań.

 17. Grześ nie tylko Tobie nie podoba się to co robi władza świecka. Ja też się "nie układam" z władzą świecką i generalnie mam w nosie co tam sobie robią. Sam słusznie zauważasz że władza zrobiła z nas niewolników długu i pieniądza. Cóż począć… Robie swoje i czekam……czekam aż przyjdzie Chrystus i zakończy tę całą "tragifarse". Originally posted by togarma:

  Chcę żyć normalnie,mieć ziemie i uprawiać rośliny,

  W Królestwie Bożym tak będziesz żył. Pozdrawiam

 18. To dziękuje bardzo za zrozumienie.O to mi chodziło,aby ktoś myślący o zdrowych zmysłach,czystym sercu i wolnym umyśle zauważył 'tragifarse':) i widział szczerze te paradoksy.Również pozdrawiam Grzesia.

 19. Również pozdrawiam 🙂 Inicjały też mamy takie same G.P. 🙂

 20. Chciałbym zwrócić uwagę na coś bardzo interesującego. Czytając artykuł na temat książki The Da Vinci Code – oto link do tego artykułu:

  http://www.jesus-is-savior.com/Wolves/davinci.htm

  moją uwagę przykuła następująca kwestia. Autor tego artykułu broni poglądu jakoby zapożyczenie niedzieli, dnia słońca (sunday) i zamiana go na żydowski sabat wywodziło się z pogaństwa. Twierdzi on nawet, że to niemożliwe, aby Konstantyn był autorem tej zmiany. Oto krótki fragment z tego linku:

  What about the day for Christian worship — Sunday? Was the change from the Jewish Sabbath of Saturday to the Christian day of worship on Sunday the result of Constantine? This is quite impossible. Constantine lived in the fourth century and Christian worship on Sunday started long before then.

  Można to przetłumaczyć tak: „A co jeśli chodzi o niedzielę jako dzień wielbienia dla chrześcijan? Czy zamiana żydowskiego sabatu z soboty na chrześcijański dzień wielbienia w niedzielę była wynikiem działania Konstantyna? TO JEST ZUPEŁNIE NIEMOŻLIWE. Konstantyn żył w czwartym wieku a CHRZEŚCIJAŃSKIE WIELBIENIE W NIEDZIELĘ ROZPOCZEŁO SIĘ DŁUGO PRZEDTEM.

  I teraz rzecz dziwna. Powołuje się ten obrońca na dwa wersety.

  For example, around A.D. 55 the Apostle Paul mentioned meeting on the “first day of the week” (1 Corinthians 16:2). Luke mentions a similar practice (Acts 20:7). These were written more than 200 years prior to Constantine’s birth!

  Na przykład około 55 roku naszej ery apostoł Paweł wspomniał o spotkaniu „w pierwszy dzień tygodnia” (1 Kor 16:2). Łukasz nadmienia o podobnej praktyce (Dzieje Ap. 20:7). Było to spisane więcej aniżeli 200 lat przed narodzinami Konstantyna.

  Cytaty tych wersetów:

  1 Kor 16:2 – Niechaj pierwszego dnia tygodnia każdy z was coś odłoży według tego, co uzna za właściwe, żeby nie zarządzać zbiórek dopiero wtedy, kiedy przybędę.

  Dzieje Ap 20:7 – A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać nazajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy.

  W sumie jest to bardzo pokrętna argumentacja. Dla mnie wcale nie wynika z tych wersetów jakoby Paweł i Łukasz wskazywali na niedzielę jako dzień odpoczynku. Ale jeśli nawet by tak było to tym bardziej by to wskazywało, że obaj byli sługami szatana.

  Ciekaw jestem waszej opini na ten temat.

  • Moje zdanie jest takie: brac do analizy teksty ktore same w sobie sa kontrowersyjne i powstaly w roznym czasie np. Dzieje Apostolskie jako II wiek n.e. , ale mamy nową chronologię to by przypadalo na 13 wiek n.e. nie jest dobrym rozwiązaniem. Z tego co wiem niedziela jest elementem chwastowego chrzescijanstwa, przynajmniej stalo sie jej wprowadzenie juz w erze funkcjonowania chwastów.

 21. Zgadza się. Ja też nie mam wątpliwości co do niedzieli jako dnia słońca i kryjącej się za tą zmianą idei zbeszczeszczenia prawdziwego dnia odpoczynku czyli soboty. To nie ulega najmniejszej kwestii. Nawet tego nie da się ukryć, bo Sunday po angielsku znaczy dzień słońca tak samo jak niemieckie Sonntag. Chyba w innych językach germańskich jest podobnie.

  Chodzi mi o to czy z tych dwóch wersetów przytoczonych przez tego obrońcę wynika, że Paweł i Łukasz wspominając o „pierwszym dniu” mieli naprawdę na myśli niedzielę? Bo ja nic takiego w tych wersetach nie znajduję.

  A jeśli czegoś takiego można by się dopatrzyć, to w takim razie, by to poświadczało, że i jeden i drugi byli jawnymi sługami szatana. No właśnie, czy można coś takiego wywnioskować z przytoczonych przez niego wersetów???

 22. Co ja czytam? Te dwa zdania: ” Autor tego artykułu broni poglądu jakoby zapożyczenie niedzieli, dnia słońca (sunday) i zamiana go na żydowski sabat wywodziło się z pogaństwa. ” i „Czy zamiana żydowskiego sabatu z soboty na chrześcijański dzień wielbienia w niedzielę była wynikiem działania Konstantyna?”. To w końcu co na co zamieniono? Poprawnie jest: żydowską sobotę wymieniono na pogańską niedzielę, poświęconą wtedy Słońcu. Inaczej mówiąc, ta sobotę „wypożyczono” w celu nadania nowego znaczenia właśnie niedzieli! Zadziwia u osób z wyraźnym charakterem religijnym i humanistycznym tudzież, ten rozbrat z logiką.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s